Ohlášky PDF Tisk Email

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    23. 7. 2017

 • Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře. Jejich biskupské svěcení bude 14. října 2017 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.Vyprošujme jim hojné dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděli v 9.15 hod. na poděkování za všechny dary a milosti a požehnání pro celou rodinu.
 • V měsíci září začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte P. Josefovi, nejlépe do konce července.
 • Ve Zlíně začne v měsíci říjnu Kurz pastoračních pomocníků. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny srpna. Bližší informace a přihlášky u P. Josefa.


14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                9. 7. 2017

 • V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2017 byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství. Vyprošujme jim dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována za lidi na cestách.
 • Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu.
 • Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                2. 7. 2017

 • POŘAD BOHOSLUŽEB
 • Ve středu 5. července bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži bude ve středu v 9.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.
 • Ve čtvrtek 6. července nebude v Hradisku mše svatá.
 • Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Kolkovou a celou zemřelou rodinu.
 • Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele Kroměříži. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ve dnech státních svátků 5. a 6. července v 7.00 hod.
 • Návštěva nemocných
 • Ve čtvrtek 6. července dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • VELEHRAD 2017
 • Úterý 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00­–23.00 hod. adorace v bazilice, 23.00 hod. mše svatá.
 • Středa 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant a kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.
 • Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
 • Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
 • Neděle 9. července – MALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ - V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    25. 6. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.446,- Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá ve farním kostele v 19.00 hod. bude obětována za + Jindřišku Zahradníčkovou a za živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele. Při mši svaté bude křest dítěte. Je to první neděle v měsíci: Odpoledne od 14.30 hod. bude hodinová adorace ve farním kostele.
 • Muži, přijměte pozvání na poslední předprázdninové společenství ve středu 28. června v 19.00 hod. na faře.
 • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • V pátek 30. června jsou VŠICHNI srdečně zváni na táborák na farní zahradě v Hradisku u příležitosti zakončení školního roku. Začátek v 18.00 hod.. Občerstvení zajištěno.
 • Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.
 • Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.
 • Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle“ – tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    18. 6. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes 18. června slavíme mši svatou v 9.15 hod. v Lutopecnách.
 • Také příští neděli 25. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 19. června – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Středa 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 23. června – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Sobota 24. června – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Příští neděle je 12. v mezidobí.

 • UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 22. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.
 • V pátek 23. června bude mše svatá ve farním kostele v Hradisku v 19.00 hod. Bude obětována za živou a zemřelou rodinu Zelinkovu.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci  Setkání mladých lidí, kteří mají zájem o duchovní hodnoty; prázdninová akce pro mladé lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, biskupy a mezi sebou; oslava Světového dne mládeže na národní úrovni – tak lze charakterizovat toto setkání, které se uskuteční v Olomouci od 15. do 20 srpna 2017. Je určeno pro mladé od 14 do 30 let.
  Drazí mladí přátelé, pokud ještě nejste přihlášení, udělejte to co nejdříve. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.
 • V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže.

 • Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                            11. 6. 2017
 • Ve čtvrtek 15. června je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Letos nebude slavnost „Božího Těla“ přesunuta na neděli. Prožijeme ji ve čtvrtek 15. června. V 19.00 hod. bude ve farním kostele mše svatá. Po mši svaté bude následovat adorace v kostele zakončená svátostným požehnáním.
 • Příští neděle je 11. neděle v mezidobí. Mše svatá příští neděli 18. června opět nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  V měsíci září 2017 začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Společenství mužů Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 14. června v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Dětské samolepkové odpoledne Pro děti, které během roku sbíraly nedělní samolepky je připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod. Pro účast je nutné odevzdat knížečky se samolepkami nejpozději tuto neděli 11. června. Dovnitř napsat své jméno, věk a telefonní číslo na rodiče.


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                        4. 6. 2017

 • „Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na poděkování za dar zdraví.
 • Příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše svatá příští nedělí 11. června nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Letos v září začne v naší farnosti příprava k přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého, by měl přijmout každý pokřtěný. Podrobnosti, jak se na přípravu přihlásit, budou ve farním týdeníku příští týden.
 • Blíží se nám závěr školního roku a chceme ocenit děti, které sbíraly samolepky. Prosíme děti, přineste knížečky se samolepkami příští neděli a dejte je knězi nebo do sakristie. Je pro vás připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a v zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí v Kroměříži, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července na mailu „ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript “. Prosíme o zaslání přihlášek na uvedený mail do 30. 6. 2017. Kontakt - Julie Koblihová -  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • Noc kostelů 2017
 • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 9. června 2017. Letos jsme pro vás připravili novinku: POUTNICKÝ PAS. V něm najdete program Noci kostelů v jednotlivých chrámech, kaplích a modlitebnách. Do tohoto pasu vám na místě, které navštívíte, dají na požádání pamětní razítko. Poutnické pasy jsou už nyní v našich kostelech a kaplích. Vezměte si je i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz .

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                28. 5. 2017

 • Den modliteb za sdělovací prostředky
 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2.620,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve středu je svátek Navštívení Panny Marie.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer bude ve farním kostele od 18.15 hod. adorace a příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za + manžela.
 • Pátek je první v měsíci. Zveme děti na společné prožívání 9 prvních pátků.
 • Příští neděli je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.
 • Mše svatá v neděli 4. června v 9.15 hod. bude sloužena u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Příští neděli bude ve farním kostele adorace odpoledne od 14.30 hod.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 31. května v 19.00 hod. na faře.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                21. 5. 2017
Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.
„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

 • Ve středu 24. května je Den modliteb za církev v Číně
 • Ve čtvrtek 25. května je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Je to doporučený svátek. Jsme zváni účastnit se mše svaté. Touto slavností začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za zemřelou Marii Pospíšilovou a živou rodinu.
 • Příští neděle – 7. velikonoční – je dnem modliteb za sdělovací prostředky. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče, syna a živou rodinu Pazderovu.
 • Pouť Radia Proglas a TV Noe na Svatém Hostýně se koná v sobotu 27. května.
 • Jednání členů farní rady se uskuteční ve čtvrtek 25. května ve 20.00 hod. na faře.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                            14.5.2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na křesťanská media věnovali 3.942,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Příští neděle 6. velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.
 • Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v sobotu 20. května mše svatá ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá NEBUDE.
 • Společenství mužů
  Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 17. května v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV
  V sobotu 20. května 2017 putujeme – na pozvání otce arcibiskupa – na mariánské poutní místo ve Štípě u Zlína. Spojíme se v modlitbě růžence (v 15.00 hod.), adoraci (v 16.00 hod.) a slavení mše svaté (v 17.00 hod.) a budeme prosit za obnovu rodin a za povolání k duchovnímu stavu. Zveme zvláště rodiny s dětmi. Program pro děti v době od 15.00 do 17.00 hod. připravují pracovnice Centra pro rodinu děkanátu Holešov. Děti si převezmou před kostelem v 15.00 hod. a předají je rodičům před 17.00 hod. Program s dětmi bude probíhat v areálu kláštera. Modlitbu růžence je možné prožít také na cestě: Začátek je v 15.00 hod. v Kostelci u vodní kaple sv. Máří Magdalény. Odtud se jde pěšky ke kostelu Narození Panny Marie ve Štípě. Pro přihlášené: autobus odjíždí ve 14.15 hod. od kostela sv. Jana Křtitele.
 • Jednání farní rady se uskuteční ve čtvrtek 25. května ve 20.00 hod. na faře.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Drazí mladí přátelé, přihlásíte-li se do konce května, budete mít slevu a také ubytování i stravování na vysokoškolských kolejích. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz. Setkání bude probíhat od 15. do 20 srpna. V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                              7.5.2017
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská media.
 • Děkuji všem, kteří v pátek a v sobotu přiložili ruku k dílu při úklidu našeho farního kostela.
 • Dnes odpoledne zveme do farního kostela všechny farníky a zvláště rodiny s dětmi. Ve 14.30 hod. prožijeme velikonoční Cestu světla. Na závěr bude svátostné požehnání.
 • Zítra je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá po Májové pobožnosti v 19.00 hod. obětována za + Augustina Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu.
 • V sobotu 13. května je Panny Marie Fatimské. Letos slavíme výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.
 • Příští neděle je 5. velikonoční. Při mši svaté v 9.15 hod. děti, které dokončily přípravu, přistoupí poprvé k svatému přijímání.
 • Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v pátek 12. května v 17:00 hod. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.
 • Pracovnice našeho rodinného centra Markéta Matlochová pracuje od 1. dubna na Centru pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém. Hledáme, kdo nastoupí na její místo. Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž. Podrobnosti jsou na vývěsce.
 • V sobotu 20. května putujeme do Štípy i Zlína. Věnujte pozornost farnímu týdeníku, kde najdete podrobnosti k programu pro rodiny s dětmi. Na autobus se přihlaste co nejdříve v sakristii.
 • Všem mladým připomínám, že se blíží Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Přihlásíte-li se do konce května, budete mít slevu a také ubytování i stravování na vysokoškolských kolejích. Kdo se budou hlásit na poslední chvíli, najdou zřejmě ubytování jen v tělocvičnách. Setkání bude probíhat od 15. do 20 srpna. V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže. Bližší informace jsou na letáčcích zde v kostele.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                30. 4. 2017

Sestry a bratři, oznámení máte ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Chci jen připomenout:

 • Májové pobožnosti budeme slavit ve farním kostele ve čtvrtek a v pátek; v kaplích dle domluvy v jednotlivých obcích.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer bude mše svatá navazovat na Májovou pobožnost v 19.00 hod. Přede mší svatou je adorace a také příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděle - 4. neděle velikonoční - je nedělí Dobrého Pastýře. Slavíme Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Miňůvek. V neděli 7. května se koná sbírka na křesťanská média (televizi NOE, Radio PROGLAS).
 • Po zimním období potřebuje náš kostel důkladnější úklid. Prosíme vás ženy, muže, mládež, přijďte pomoci. Budeme uklízet v pátek 5. května od 14.00 do 17.30 hod. a v sobotu 6. května od 8.00 hod. Muže prosíme, aby přišli kvůli vyklepávání koberců a vyklízení prostoru za hlavním oltářem!
 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání pokračuje setkáním na faře ve středu 3. května v 18.00 hod. Po 19.00 hod. bude na faře setkání mužů.
 • Na společné prožívání 9 prvních pátků zveme děti v pátek 5. května přímo do farního kostela. Zpověď bude po májové pobožnosti.
 • Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu 6. května 2017 v olomoucké katedrále. Pontifikální mše svatá začne v 10.00 hodin. Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě. Všechny kněze a věřící srdečně zve arcibiskup Jan Graubner.
 • Příští neděli 7. května jste zváni na pobožnost do farního kostela odpoledne ve 14.30 hod. S dětmi připravíme a prožijeme velikonoční Cestu světla. Na závěr bude svátostné požehnání.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                23. 4. 2017
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Věnovali jste 5.154,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Vybralo 1.270,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 2.457,- Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.
 • V pondělí slaví svátek náš kaplan Jiří. Vyprošujme mu Boží požehnání.
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí se uskuteční ve středu 26. dubna v 18 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na poděkování za 25 let manželství.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života, zdraví a Boží ochranu.
 • Přijměte pozvání do Kina Nadsklepí na film PSI PÁNĚ (film o dominikánech u příležitosti 800 let založení jejich řádu) a to v úterý 25. dubna v 19 hod. za příznivou cenu 60 Kč. Po filmu následuje beseda s režisérem Jonášem Vackem a jedním z dominikánů.
 • Další informace – jako jsou výtvarné soutěže pro děti nebo nabídka duchovních setkání a poutí – to vše najdete ve farním týdeníku.
 • V sobotu 20. května pojedeme na pouť do Štípy. Je to pouť našeho a holešovského děkanátu za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Informace jsou na plakátě. Na autobus se přihlašujte v sakristii, a to co nejdříve, abychom mohli zavčas domluvit, zda autobus pojede do jednotlivých obcí.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                        16.4.2017

 • Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Zítra v pondělí velikonoční bude mše svatá v 9:15 hod. obětována za farníky z Miňůvek.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19:00 hod.
 • V pondělí 10. dubna zemřela paní Libuše Kuzníková. Rozloučíme se s ní v úterý 18. dubna při mši svaté v 15.00 hod. ve farním kostele. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • Na Květnou neděli zemřel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže Mons. Erich Pepřík, bývalý generální vikář arcibiskupa Jana a také čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Rozloučení se zesnulým se koná v úterý 18. dubna v 10.00 hod. v katedrále sv. Václav v Olomouci. Jeho tělo bude uloženo do hrobu týž den v 15.00 hod. ve Slavkově u Opavy.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkovi, ministrantům, akolytům. Děkuji varhaníkům, schole a sboru, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji všem (chodí i holky), kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

KVĚTNÁ NEDĚLE                                     9. 4. 2017

 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou a těm, kteří svou almužnu vložili do schránek zde v kostele. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do kostela.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu městem v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 17.00 hod.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2017 v Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže
9. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE:
9:15 hod. – mše svatá
14:30 hod. – křížová cesta
13. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK:
19:00 hod. – mše svatá na památku Večeře Páně
14. 4. – VELKÝ PÁTEK:
Den přísného postu (zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let)
19:00 hod. – velkopáteční obřady
15. 4. – BÍLÁ SOBOTA:
21:00 hod. – obřady velikonoční vigilie
16. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:
9:15 hod. – mše svatá s žehnáním pokrmů k velikonočnímu stolu
17. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:
9:15 hod. – mše svatá

5. NEDĚLE POSTNÍ                                          2. 4. 2017

 • Dnes 2. dubna si připomínáme 12. výročí úmrtí papeže sv. Jana Pavla II.
 • Týden modliteb za mládež prožíváme od dnešního dne do Květné neděle. Vyprošujme mladým při spolčené i osobní modlitbě Boží ochranu a požehnání.
 • V pátek 7. dubna je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a emeritního pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Provázejme je svými modlitbami.
 • Dnes odpoledne přijďte na pobožnost Křížové cesty ve 14.30 hod. do farního kostela.
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 5. dubna od 18 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 19.00 hod. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • V pátek zveme děti v 18. hod. na faru na pokračování 9 prvních pátků.
 • Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou. Mše svatá bude v 9.15 hod. Na začátku mše svaté je obřad žehnání ratolestí.
 • Na květnou neděli bude zde příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat se bude od 8.30 hod. a také během mše svaté. Využijte této příležitosti.
 • Na květnou neděli odpoledne zveme na křížovou cestu zvláště rodiny s dětmi. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.
 • Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice v pátek 7. dubna. Pořad bohoslužeb je ve zpravodaji. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
 • Děti zveme po mši svaté k postní nástěnce, aby ji ozdobily splněnými úkoly a přijaly úkoly na tento postní týden.
 • Dospělí máte na stolečku pod kůrem letáčky pro „slovní půst“ na tento postní týden.

4. NEDĚLE POSTNÍ                                        26. 3. 2017

 • REQUIEM za kardinála Miloslava Vlka bude v olomoucké katedrále sv. Václava sloužit v úterý 28. března v 18.00 hod. arcibiskup Jan Graubner.
 • Od dnešního dne budou bohoslužby ve čtvrtek v 19.00 hod.
 • Tento čtvrtek bude mše svatá obětována za + manžele Josefa a Marii Jílkovy a jejich rodiče.
 • Příští neděle 2. dubna je 5. neděle postní. Je to úmrtní den papeže sv. Jana Pavla II. Mše svatá bude v 9.15 hod.
 • Mši svatou v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice bude sloužit P. Marián Kuffa, který má také přednášku v Divadelním sále Domu kultury Kroměříž v sobotu 1. dubna večer v 18.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
 • Mládež je zvána otcem arcibiskupem na Arcidiecézní setkání ve Zlíně v sobotu 1. dubna.
 • Nabídku dalších přednášek a akcí najdete ve farním týdeníku. Patří mezi ně i tradiční poutní zájezd do Dolomitů a pouť do Paříže po stopách sv. Vincence.
 • POUTNÍ DNY V KROMĚŘÍŽI 7. – 8. 4. 2017 Doprovodný program při pouti ke cti Panny Marie Bolestné v Arcibiskupském zámku (výstava Pod kůží Marsya, restaurátor a malíř František Sysel) a v Květné zahradě (50% sleva na trasu Via Unesco po předložení obrázku Sedmibolestné P. Marie na pokladně). Více na plakátcích a na www.zamek-kromeriz.cz.
 • ZÁPIS do 1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži. Pro školní rok 2017/2018 se koná v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2017 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně – Velké nám. 49, Kroměříž. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).

3. NEDĚLE POSTNÍ                                        19. 3. 2017

 • V sobotu 18. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Vyprošujme mu věčnou radost ze setkání s Kristem, kterému zasvětil svůj život zde na zemi. Pohřeb se koná v katedrále sv. Víta v Praze v sobotu 25. března v 11.00 hod.
 • V pondělí se liturgicky slaví slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Od r. 1654 je patronem Čech, v roce 1870 prohlášen za ochránce celé církve. Mše svatá bude ve farním kostele v 18.00 hod. Bude obětována za živé a + Josefy z naší farnosti.
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 22. března v 18.00 hod. na faře.
 • Setkání mužů se koná ve středu 22. března v 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek 23. března zde nebude mše svatá.
 • V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zde ve farním kostele bude mše svatá dopoledne v 9.15 hod. Bude obětována na poděkování za 80 let života.
 • JEDNÁNÍ FARNÍ RADY se uskuteční v pátek 24. března v 16.30 hod. na faře.
 • Příští neděli 26. března vchází v platnost letní čas. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, bratra a živou rodinu.
 • Ve zpravodaji najdete pozvání a podrobnější informace k iniciativě „24 hodin pro Pána.“ Najděme si každý způsob, jak se do této iniciativy zapojit.

2. NEDĚLE POSTNÍ                                        12. 3. 2017

 • Účast na Křížové cestě byla vždy záležitostí celých rodin. Rodiče, uvádějte děti do Božích tajemství a učte je spojovat svůj život s životem Kristovým. Dnes odpoledne jste zváni na pobožnost Křížové cesty do farního kostela ve 14.30 hod.
 • V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.
 • Ve středu je příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí v 18.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle 19. března je 3. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Liškovy a Jordánovy, celou živou a zemřelou rodinu.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Děti zveme každou neděli po mši svaté k postní nástěnce, aby ji ozdobily splněnými úkoly a přijaly úkoly na další postní týden.
 • Dospělí máte možnost zapojit se do postní almužny, modlitby za spoluobčany nebo úsilí o „slovní půst.“ Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Pokud nemáte lístečky ke slovnímu půstu z minulé neděle, vyzvedněte si je spolu s úkoly na tento týden. Jsou na stolečku pod kůrem a obsahují úvodní list ke slovnímu půstu.
 • Zkouška mužského sboru je ve čtvrtek v 19.00 u Blešů, ženského v sobotu v 17.00 na faře.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    19. 2. 2017

 • Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Ve středu slavíme svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za Radima Horkého, otce a bratra.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování a za Boží pomoc pro rodinu Přikrylovu.
 • Provázejme svými modlitbami Celostátní fórum mládeže, které se koná v závěru tohoto týdne v Olomouci.
 • Rodiče dětí, které mají letos přistoupit k prvnímu sv. přijímání, zveme na úvodní setkání v pondělí 20. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 22. února v 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Jednání členů pastorační a ekonomické rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 23. února od 19.00 hod. na faře.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                5. 2. 2017

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za Martina Hudcoviče a duše v očistci.
 • V sobotu 11. února, kdy je památka Panny Marie Lurdské, slavíme 25. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Zde ve farním kostele bude sloužena mše svatá za nemocné v neděli 12. února v 9.15 hod.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 8. února v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Srdečně zveme další muže.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES

.4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                      29.1.2017

 • Pamatujme v modlitbě na našeho arcibiskupa Jana, který v úterý 31. ledna 2017 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Vzpomeňme také na vážně nemocného kardinála Miloslava Vlka, který děkuje všem, kdo ho provázejí modlitbou.
 • V sobotu zemřel ve věku 94 let v klášteře sester sv. Kříže P. Radim Hložánka, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Pohřeb bude v sobotu 4. února v 10.00 hod. v Mistříně, kde dlouhá léta působil. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.
 • Ve čtvrtek 2. února dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • Večer bude ve farním kostele od 17.15 hod. tichá adorace. Během adorace se bude zpovídat. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována za ženy a matky z farnosti. Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem.
 • Pátek je první v měsíci. Večer v 18.00 hod. zveme děti a mládež na faru. Pokračuje společné prožívání 9 prvních pátků. Od 18.30 hod. příležitost ke svátosti smíření. Po 19 hod. pak v kostele obřad svatého přijímání. I dospělí máte možnost přijít do kostela a přistoupit k sv. přijímání.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za rodinu Přikrylovu a Šubartovu. Odpoledne ve 14.30 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.
 • Další informace máte ve farním týdeníku.

Pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se za­pojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkuše­nosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    22. 1. 2017

 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2.756,- Kč, ve sbírce u Jesliček 1.635,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za duše v očistci.
 • Příští neděle 29. ledna je 4. v mezidobí. Mše sv. v 9.15 hod. bude obětována za zemřelou rodinu Navrátilovu a Hladkou.
 • Členy pastorační a ekonomické rady zveme na jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v 19.00 hod. na faře.
 • Společenství mužů proběhne mimořádně již v úterý 24. ledna v 18 hod. na faře. Muži, jste srdečně zváni.
 • Z nabídky, kterou máte ve farním týdeníku, vybírám dvě akce:
 • Všem nám musí ležet na srdci jednota křesťanů, vždyť je to výsostné přání Ježíšovo. Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů jste zváni na ekumenickou bohoslužbu ve středu 25. ledna od 17.00 hod. do Sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí 527/1. Kázat bude P. Josif Altman, kaplan z farnosti Panny Marie.
 • Mladým a rodičům dospívajících dětí připomínám víkendové setkání, které se koná 3. – 5. února na faře ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Přihlaste se a přijďte!

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE                            1.1.2017

 • Ve čtvrtek během dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti. Večer jste zváni na adoraci do farního kostela. Adorace začne v 17.15 hod. a bude zakončena přede mší svatou. Během adorace je příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována za dar Ducha svatého.
 • V pátek je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Mše svatá zde ve farním kostele v 18.00 hod. bude obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Zároveň je to první pátek v měsíci. Od 17.15 hod. se bude zpovídat. Také děti, které se snaží o 9 prvních pátků, ať přijdou ke svaté zpovědi do kostela.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Mše svatá bude v 9.15 hod. Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční.
 • Srdečně vás zveme na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna 2017 již od 19:00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se už prodávají ve farním knihkupectví u sv. Mořice.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ                                  25. 12. 2016

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.428,- Kč. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • Ve čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá zde ve farním kostele v 18.00 hod. bude obětována za rodiny a bude spojena s obnovou manželských slibů. Srdečně zveme manžele a celé rodiny na tuto mši svatou.
 • Mše svatá na poděkování s prosbou o Boží požehnání do nového roku bude v sobotu 31. prosince v 16.00 hod.
 • Na Nový rok o slavnosti Matky Boží, Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Hradiska.
 • Přijměte pozvání a přijďte do farního kostela příští neděli odpoledne ve 14.30 hod. Děti si pro vás připravily vánoční scénku. Setkání u Jesliček pak bude zakončeno krátkou adorací a svátostným požehnáním.