Ohlášky PDF Tisk Email

24. neděle v mezidobí                                         17. 9. 2023

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě Farního dne, který jsme slavili minulou neděli, jak na přípravě bohoslužby, tak posezení na farním dvoře a zapojení se do programu. Děkuji všem, kdo jste přišli a pozvali i své přátele.
 • Děkuji těm, kdo vyzdobili oltář k dnešní mši svaté, kdy společně děkujeme za úrodu.
 • Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii.
 • ADORAČNÍ DEN
  • Ve středu 20. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hod. do večerní mše svaté. Ta bude sloužena v 19 hod. a bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce, představené kněžského semináře a za naši farnost, za naše posvěcení.
  • Vzadu pod kůrem je rozpis. Zapište se jak společenství, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.
 • Ve čtvrtek 21. září zde mše svatá nebude.
 • Přijměte pozvání do našeho farního kostela Všech svatých na společné modlitební setkání za naše děti a vnuky, i za kněze v rámci tridua Modliteb matek ve dnech 22. - 24. září. Srdečně zveme v pátek a sobotu v 17.30 hod. a v neděli ve 14 hod.
 • Za týden je 25. neděle v liturgickém mezidobí. Je to SVĚTOVÝ DEN MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Bazalkovy, P. Jana Valáška, živou a + rodinu.
 • Ve farnosti sv. Mořice oslavíme patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků, ochránců farnosti. Není to jen pouť pro „mořické" farníky. Naše farností jsou propojeny. Přijměte i vy pozvání na odpolední posezení. Informace jsou ve zpravodaji.
 • Podplukovník Mgr. Josef Konečný srdečně zve na Promenádní koncert Vojenské hudby Olomouc v pátek 22. 9. 2023 v 17 hod. v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči.
 • V měsíci říjnu začnou opět Katecheze dobrého pastýře pro děti od 3 do 10 let. Prosíme všechny zájemce o účast na schůzce rodičů v úterý 26. 9. od 16 hod. na faře v Hradisku č. 26, kde upřesníme podrobnosti.
 • Navštivte také internetovou stránku farnosti svatého Mořice (www.svmoric.net) Jsou tam odkazy na zakoupení vstupenek na koncerty v rámci stojanovského jubilea. Také informace k aktuálnímu dění v naší společnosti ohledně manželství a rodiny a možnost podepsat petici na podporu manželství.
 • Biskup Josef nás v pastýřském listě, který máte rovněž ve zpravodaji, pozval na oslavy stojanovského jubilea a vyzval k modlitbě novény o Antonínu Cyrilu Stojanovi, a to od středy 20. září. Byly vydány dvě brožurky. Jednu z nich máte na stolečku vzadu pod kůrem. Vezměte si ji a modlete se společně doma v rodinách.

 

23. neděle v mezidobí                                         10. 9. 2023

 • Dnes slavíme FARNÍ DEN. Po mši svaté, která je obětována za spolky, jste srdečně zváni na faru, na společné posezení na farním dvoře. Občerstvení je zajištěno.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 12. 9. – Jména Panny Marie
  • Středa 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
  • Čtvrtek 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže
  • Pátek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné
  • Sobota 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. bude obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle 17. 9. je 24. v liturgickém mezidobí. Mše svatá bude obětována na poděkování za úrodu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Klub UNESCO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.
 • Věnujte pozornost farnímu týdeníku. Tento měsíc je bohatý na různé akce. 20. září bude náš ADORAČNÍ DEN. Na závěr měsíce budou oslavy na Velehradě u hrobu arcibiskupa Stojana. Farnost sv. Mořice se připojí k oslavám. V pátek 29. září večer v 19 hod. v kostele sv. Mořice se uskuteční koncert, na kterém zazní dílo Wolfganga Amadea Mozarta: REQUIEM. Předprodej vstupenek: Pokladna zámku, tel. 608 199 470. Všichni jste srdečně zváni.

 

22. neděle v mezidobí                                         3. 9. 2023

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. bude adorace zde ve farním kostele. Všichni jste srdečně zváni.
 • V pondělí 4. září studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži i žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice na zahájení nového školního roku. Hlavním celebrantem bude otec biskup Mons. Antonín Basler.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka a celou živou a zemřelou rodinu. Je to předvečer svátku Narození Panny Marie.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci.
 • Milí farníci, nejen vy, ale i vaši přátelé a známí jste srdečně zváni v neděli 10. září na FARNÍ DEN, který zahájíme společnou mší svatou za spolky a hned po ní se i s hudbou přesuneme na farní zahradu. Tam můžeme strávit příjemný čas společným obědem a dalším občerstvením u odpoledního táboráku, ale také debatou k nabízenému kulturnímu programu, který se dotkne Světových dnů mládeže v Lisabonu, tématu synody, ale také pastoračních a ekonomických otázek farnosti, i her a zábavy pro všechny generace. Kvůli objednávce jídla (guláš) vás prosíme, abyste vzadu na stolku uvedli počet účastníků za vaši rodinu, jinak můžete samozřejmě přijít a odejít kdykoliv.
 • Dnes dostávají děti první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky i popis dalších možností, jak kartičky využít. Pomocí kartiček se budeme učit dobrým návykům, tak se stávat lepšími v duchu přátelství s Ježíšem. Rodiče, prosím pomozte dětem pracovat s kartičkami. METODIKA ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz.
 • Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

21. neděle v mezidobí                                         27. 8. 2023

 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 5 410 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať".
 • Pamatujme v modlitbě na arcibiskupa pražského Mons. Jana Graubnera, který v úterý 29. srpna slaví 75. narozeniny.
 • Ve čtvrtek kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude přede mší svatou adorace a příležitost ke svátosti smíření. Zveme zvláště děti a studenty. Mše svatá bude v 19 hod.
 • 1. září je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.
 • Příští neděli 3. září bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Dětem, které si přinesou aktovky a školní pomůcky je kněz na závěr mše svaté požehná.
 • Milí farníci, nejen vy, ale i vaši přátelé a známí jste srdečně zváni v neděli 10. září na FARNÍ DEN, který zahájíme společnou mší svatou (za spolky) a hned po ní se i s hudbou přesuneme na farní zahradu. Tam můžeme strávit příjemný čas společným obědem a dalším občerstvením u odpoledního táboráku, ale také debatou k nabízenému kulturnímu programu, který se dotkne Světových dnů mládeže v Lisabonu, tématu synody, ale také pastoračních a ekonomických otázek farnosti, i her a zábavy pro všechny generace. Kvůli objednávce jídla (guláš) vás prosíme, abyste vzadu na stolku uvedli počet účastníků za vaši rodinu, jinak můžete samozřejmě přijít a odejít kdykoliv.
 • Od této neděle opět vychází náš farní týdeník TRIO EXPRES. V něm jsou podrobné informace. Vezměte letáček i těm, kdo nemohou přijít do kostela a poproste je o modlitbu za církev, za farnost a za akce, které pořádáme.
 • Ve farnosti svatého Mořice máme na každý týden jeden společný modlitební úmysl. 
  • V následujících týdnech se chceme připravit na velké jubileum.   29. září uplyne 100 let od smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který je kandidátem blahořečení. Jako probošt u svatého Mořice působil 10 let. Dal nám příklad života, hodný následování. To si chceme připomínat i v našem modlitebním úmyslu. Chcete-li se připojit vezměte si domů kartičku s nápisem Modlitby na farní pastorační úmysl, která je na stolečku pod kůrem. Úmysl vložte do osobní či společné modlitby v rodině.

 

20. neděle v mezidobí                                         20. 8. 2023

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže
  • Úterý 22. 8. – památka Panny Marie Královny
  • Čtvrtek 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Pátek 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod.
 • Za týden je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Františku a Antonína Svozílkovy z Lutopecen, tři syny, sestru Marii a živou rodinu.
 • Milé rodiny, přijměte pozvání na tradiční Pouť rodin na Svatý Hostýn, která se koná tuto sobotu 26. srpna 2023. Je připraven bohatý program pro děti i rodiče i seniory. Letos se zaměří zejména na osobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 hod., celebrovat ji bude biskup Antonín Basler a v přímém přenosu ji také odvysílá televize Noe. Poté následuje ve 12.30 hod. divadélko pro děti a od 13.00 do 14.45 hod. na děti čekají soutěžní stanoviště. Doprovodný program nabídne adoraci a růženec, skákací hrad, autíčka nebo stánek Matice svatohostýnské s úkoly a soutěžemi. V 15.15 hod. pak akci uzavře společná modlitba, závěrečné požehnání a losování hlavních cen.

 

19. neděle v mezidobí                                         13. 8. 2023

 • Děkuji všem, kdo jste se v osobní či společné modlitbě doma připojili k naší novéně za farní společenství, za všechny pokřtěné, aby Duch Svatý proměňoval srdce i vztahy v rodinách i v obcích a vytvářel z nás zdravou, živou církev. Novénu zakončíme zítra společnou modlitbou o vigilii před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni do farního kostela v pondělí večer ve 20 hod.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
  • Úterý 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
  • V úterý o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá zde ve farním kostele v 19 hod. Bude obětována za členy Živého růžence a ctitelky Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 17. srpna zde mše svatá nebude.
 • Za týden je 20. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována s prosbou o přímluvu Panny Marie za ochranu a dar zdraví pro syna Jiřího Nejedlého. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Dožínky Zlínského kraje
  • V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 19. srpna 2023 ve 13 hod. v kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit otec biskup Mons. Antonín Basler. Jste srdečně zváni.
 • Festival UNITED
  • Přijměte pozvání na 13. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED, který se uskuteční od 17. do 19. srpna ve Vsetíně. Zahraje velké množství zahraničních i českých kapel, včetně Hillsong London, ESPÉ, Timothy, Adonai a dalších. Mimo koncerty zveme i na semináře: Kateřina Lachmanová otevře téma emocí, Pavel Hošek bude mít seminář na téma „Svatá zuřivost“, senátor Pavel Fischer se zamyslí nad otázkou „Proč křesťané mohou být šampiony v dialogu.“ Dalšími řečníky budou Tomáš Petráček, Marek Macák, Dalimil Staněk a další. Přijďte na velké množství koncertů, seminářů, workshopů, rozhovorů a přednášek. Veškerý program naleznete na webových stránkách www.festivalunited.cz. Lístky je možné koupit i na místě v termínu konání akce.

 

Svátek Proměnění Páně                                      6. 8. 2023

 • Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze
  • Úterý 9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  • Středa 10. 8 – svátek sv. Vavřince, mučedníka
  • Čtvrtek 11. 8. – památka sv. Kláry, panny
  • Pátek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod.
 • Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za dar života a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.
 • A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze.
 • O slavnosti Nanebevzetí P. Marie v úterý 15. srpna bude zde ve farním kostele mše svatá v 19 hod. Bude obětována za členy Živého růžence a ctitelky Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 17. srpna zde mše svatá nebude.
 • Od této neděle 6. srpna zahajujeme novénu k Duchu Svatému za farnost a naše farníky. Prosit budeme nejen za nás v kostele, ale za všechny pokřtěné, aby Duch Svatý proměňoval srdce i vztahy v rodinách i v obcích a vytvářel z nás zdravou, živou církev. Připojit se můžete těch 9 dní třeba i jen litaniemi k Duchu svatému, které, pokud nemáte, budou k dispozici vzadu na stolku. Novénu ukončíme 14. srpna večer vigilií k Panně Marii."

 

17. neděle v mezidobí                                         30. 7. 2023

 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
  • Úterý 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
  • Středa 2. 8. – Panny Marie, Královny andělů
  • Pátek 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  • Sobota 5. 8. – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
 • Ve středu 2. srpna je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné „Porciunkulové" odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Anežku Kočendovou, manžela, sourozence a celou živou rodinu. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Návštěva nemocných v jednotlivých obcích se uskuteční až v měsíci září. Ve čtvrtek 3. srpna nebude.
 • Příští neděli 6. 8. slavíme svátek Proměnění Páně. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Karajovy a živou rodinu. Odpoledne od 14 hod. bude hodinová adorace ve farním kostele.
 • Od neděle 6. srpna chceme zahájit novénu k Duchu Svatému za farnost a naše farníky. Prosit budeme nejen za nás v kostele, ale za všechny pokřtěné, aby Duch Svatý proměňoval srdce i vztahy v rodinách i v obcích a vytvářel z nás zdravou, živou církev. Připojit se můžete těch 9 dní třeba i jen litaniemi k Duchu svatému, které, pokud nemáte, budou k dispozici vzadu na stolku. Novénu ukončíme 14. srpna večer vigilií k Panně Marii."

 

16. neděle v mezidobí                                         23. 7. 2023

SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

 • Papež František nadepsal své poselství k tomuto dni veršem z Mariina chvalozpěvu při setkání s Alžbětou: „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení" (Lk 1,50). Tento biblický verš vyjadřuje pouto se Světovými dny mládeže v Lisabonu a zároveň se vztahuje k tématu tohoto mládežnického setkání: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39).
 • Světový den prarodičů a seniorů je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. A úsilí o prohloubení vztahů je obdařeno plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou popsány na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti - ZDE.
 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 445 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 24. 7. – sv. Šarbela Machlúfa, kněze
  • Úterý 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola
  • Středa 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
  • Čtvrtek 27. 7. - památka sv. Gorazda a druhů
  • Sobota 29. 7. – památka sv. Marty, Marie a Lazara
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Františka Hladkého a rodiče z obou stran.
 • Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Navrátilovu.
 • Pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech
 • U příležitosti svátku sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje, se koná v neděli 30. července pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. Ve 14 hod. tam bude mše svatá slavená liturgií východního obřadu. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas. V 16 hodin bude následovat přednáška doc. ThDr. Václava Ventury na téma "Kde se vzalo křesťanské mnišství?" Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví.
 • P. Jiří Šůstek, biskupský delegát pro pastoraci mládeže v naší arcidiecézi, prosí o pomoc. Hlavní budova na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích potřebuje novou střechu. Je to náročná investice. Děkuje za každý dar. Podrobnosti jsou na plakátě a na www.donio.cz/archa-potrebuje-novou-strechu.

 

15. neděle v mezidobí                                         16. 7. 2023

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Sobota 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za dar života a Boží ochranu pro celou rodinu. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. V neděli 23. července tak budeme slavit podle přání papeže Františka 3. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ.
  • Je to výzva pro bližší vztahy mezi generacemi. A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky. Také nemocní a ti, kdo nemohou vycházet z domu mohou získat plnomocný odpustek, jestliže mají úmysl, jakmile to bude možné, splnit tři obvyklé podmínky (svatá zpověď svaté příjímání a modlitba na úmysl Svatého otce), a připojí se duchovně k slavení Světového dne seniorů, a přitom obětují Bohu své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.
  • Letošní den je úzce spojen se Světovým dnem mládeže, který se bude konat v Lisabonu od 1. do 6. srpna. Papež František vyzývá seniory, aby se modlili za mladé lidi, kteří se Světového dne mládeže zúčastní, a žehnali jim. A mladé lidi vyzývá, aby navštěvovali staré rodiče a seniory ve svém společenství a naslouchali jim. Aby je poprosili o modlitbu, a tak na setkání nesli jejich požehnání ve svém srdci.
 • Sestry a bratři, kéž se nám podaří využít čas prázdnin a dovolených nejen k tělesnému odpočinku, ale také k duchovnímu povzbuzení. Využijte k tomu nabídku poutí, duchovních obnov i exercicií.

 

14. neděle v mezidobí                                         9. 7. 2023

 • SVÁTKY V TÝDNU:
  • Úterý – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
  • Pátek – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka
  • Sobota – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
 • 16. července je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Boží požehnání pro vnuky. Přede mší svatou bude adorace od 18.15 hod. a během ní příležitost ke svátosti smíření.
 • Jednání ekonomické rady naší farnosti se uskuteční ve čtvrtek 13. července po večerní mši svaté na faře.
 • Během prázdnin jsou zde ve farním kostele Všech svatých pravidelné bohoslužby ve čtvrtek v 19 hod. a v neděli v 9.15 hod. Případné změny budou oznámeny.
 • V neděli 23. července se uskuteční III. Světový den prarodičů a seniorů. Je to den obdařený plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti - ZDE.
 • Rodinná centra připravila pro rodiny s dětmi hru během letních prázdnin. Stáhněte si mobilní aplikaci Rodina na cestě. Podle mapy navštivte a poznávejte poutní místa, kostely a kapličky. Skrze mobilní aplikaci se můžete seznámit s příběhy poustevníků a myšlenkami pouštních otců. Je možné se také přihlásit do soutěže a za 10 navštívených míst získá rodina odměnu. Bližší informace najdete na plakátech v kostelích, na vývěsce i na webu Děkanátního centra pro rodinu (www.cpr-kromeriz.cz) a na webové stránce www.rodinanaceste.ado.cz
  • Projekt vyvrcholí při ARCIDIECÉZNÍ POUTI RODIN na Svatém Hostýně v sobotu 26. 8. 2023.

 

13. neděle v mezidobí                                         2. 7. 2023

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • V pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.
 • Ve středu 5. července o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, bude mše svatá zde ve farním kostele v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude v 10.30 hod.
 • Na posvátném Velehradě se konají DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE, na které jste srdečně zváni. V úterý 4. července odpoledne je připraven bohatý program pro celé rodiny, děti, mládež i seniory a večerní koncert s Hradišťanem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a vzácnými hosty.
 • NÁRODNÍ POUŤ vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou ve středu 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR, hlavním kazatelem bude Mons. Josef Nuzík, biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Tato mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Oslavy na Velehradě letos ponesou pečeť jubilea 100 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana, který je pohřben v Královské kapli na Velehradě.
 • Ve čtvrtek v dopoledních hodinách navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Ve čtvrtek 6. července zde nebude mše svatá. Adorace bude až následující čtvrtek 13. července.
 • Za týden je 14. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na úmysl dárce.
 • V měsíci červenci a srpnu dochází ke změně v pořadu bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice. Aktuální číslo farního týdeníku obsahuje informace na celé prázdniny.
 • Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (středa 5. 7.)
  • (Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté!)
  • 7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN
  • Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.

 

12. neděle v mezidobí                                         25. 6. 2023

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 031 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať"
 • Dnes byla mše svatá obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek.
 • V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností bude otec biskup Mons. Antonín Basler slavit mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setká s členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.
 • Biskup Antonín bude také slavit mši svatou pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži na závěr školního roku, a to ve středu 28. června v 9 hod. v kostele sv. Mořice.
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod. Bude obětována za + paní Horákovou a živou rodinu.
 • Všechny děti srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu. Koná se ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • Za týden je 13. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele bude obětována za celou živou rodinu Nejedlou z Protivanova. Odpoledne ve 14 hod. pak bude adorace, na kterou jste srdečně zváni.
 • Rodiče, pamatujte na přihlášení dětí do náboženství v příštím školním roce.
 • RODINA NA CESTĚ - léto 2023
  • Milí rodiče, Centrum pro rodinný život připravilo pro vás a vaše děti možnost navštívit během prázdnin určitá místa v diecézi, tentokrát na téma Poustevníci. Pro soutěživé rodiny bude k dispozici e-formulář k registraci a za alespoň 10 navštívených míst získáte odměnu. Aplikace a webová stránka bude spuštěna od 1. 7. 2023. Více na www.rodinanaceste.ado.cz a na plakátcích v kostelích.
  • Projekt vyvrcholí při ARCIDIECÉZNÍ POUTI RODIN na Svatém Hostýně v sobotu 26. 8. 2023.
 • Další informace a pozvánky najdete v našem farním týdeníku.

 

11. neděle v mezidobí                                         18. 6. 2023

 • Dnešní neděli je mše svatá sloužena v 9.15 u zvonice v Lutopecnách a je obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen.
 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek 22. června bude mše svatá v 19 hod. ve farním kostele, a bude obětována za rodinu Pospíšilovu a Kozánkovu.
 • V sobotu 24. června je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. To nám dává příležitost slavit mši svatou u kaple v Postoupkách-Miňůvkách. Bude sloužena příští neděli 25. června v 9.15 hod. a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Další informace a pozvánky na koncerty a různá setkání jsou v našem farním zpravodaji.

 

10. neděle v mezidobí                                         11. 6. 2023

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • Při dnešní slavnosti zvláště děkujeme za dar Eucharistie. Mše svatá byla obětována za živé a + farníky z Hradiska. Po mši svaté bude adorace a na závěr svátostné požehnání. Kněz s asistencí také vyjde před kostel a požehná všem obcím naší farnosti.
 • Ve čtvrtek 15. června zde nebude mše svatá.
 • V pátek 16. června je slavnost NĚJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše svatá bude zde v Hradisku v 19 hod. a bude obětována na úmysl dárce. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
 • Příští neděli 18. června nebude mše svatá ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí budeme mši svatou slavit ve farním kostele. Sbírka je určena na potřeby farnosti.
 • Úmysly mší svatých na třetí čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Přijměte pozvání na jáhenské svěcení do katedrály sv. Václava v Olomouci v sobotu 17. června. Při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení Josef Kvapilík, bohoslovec z farnosti sv. Mořice. Ještě jsou místa v autobuse, který bude odjíždět v 7.45 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlaste se v kanceláři u sv. Mořice.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 13. 6. – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
  • Čtvrtek 15. 6. – sv. Víta, mučedníka
  • Pátek 16. 6. – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
  • Sobota 17. 6. – památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • VEČER CHVAL V ZAHRADĚ
  • Zveme vás na večer chval pod širým nebem, který je naplánován na středu 14. 6. od 19 hod. na Mariánském dvoře Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (vstup horní branou mezi kostelem sv. Mořice a jídelnou AG). Chvály povede kapela Ignite Worship. Za nepříznivého počasí se večer chval uskuteční jako obvykle v dolní kapli AG. Na společný čas modlitby se těší Ignite projekt, nadační fond Credo a Pastorační centrum AG.
 • FORFEST 2023
  • XXXIV. ročník Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením „přináší" bohatý program rovněž do našich kroměřížských kostelů.
  • Dnešní neděli 11. 6. ve 20 hod. v chrámu sv. Mořice bude provedena MISSA BREVIS žijícího skladatele Zdeňka Krále. S brněnským ansámblem Musica da camera v ní jako sólisté vystoupí sopranistka Lenka Cafourková a tenorista Jakub Kubín pod taktovkou dirigenta Martina Franze.
  • Podrobnosti jsou na www.forfest.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE             4. 6. 2023

 • Tato mše svatá byla obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. Děkuji všem, kdo připravili vše k důstojnému slavení mše svaté na tomto místě. Zvláště děkuji P. Josefovi, že přijal pozvání slavit s námi tuto bohoslužbu.
 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 6 985 Kč. „Pán Bůh zaplať" za každý dar.
 • Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat příští neděli 11. června. Chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Ve farním kostele bude slavena mše svatá v 9.15 hod. Bude obětována za živé a + farníky z Hradiska. Po mši svaté bude adorace a na závěr svátostné požehnání. Kněz s asistencí také vyjde před kostel a požehná všem obcím naší farnosti.
 • Ve čtvrtek 8. června nebude ve farním kostele mše svatá.
 • JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
  • V sobotu 17. 6. 2023 přijmou z rukou biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení dva kandidáti. Jedním z nich je Josef Kvapilík z naší farnosti sv. Mořice. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. Je objednán autobus. Prosíme, přihlašujte se ve farní kanceláři u sv. Mořice. Provázejme budoucí jáhny svými modlitbami.
 • Během týdne nebude mše svatá v našem farním kostele. Zato jste velmi srdečně zváni na bohoslužby během celého týdne do kostela sv. Mořice, případně do kostela Panny Marie. V Kroměříži probíhají Lidové misie pod vedením otců redemptoristů ze Slovenska. Program celých misií je ve farním zpravodaji TRIO EXPRES. Čas misií je časem velkých Božích milostí. Udělejme vše pro to, abychom se mohli účastnit misijních promluv, katechezí a setkání, a tak posílili a obnovili svou víru, svůj vztah s Bohem.

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA             21. 5. 2023

 • Dnešní sbírka je určena na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!
 • Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.
 • V pondělí 29. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve.
 • Členové Fatimského apoštolátu vás srdečně zvou dnes večer do kostela sv. Jana Křtitele. Pobožnost začne v 16 hod., večerní mši svatou v 18 hod. bude sloužit Mons. Pavel Dokládal.
 • V chrámu sv. Mořice se koná dnes večer první řady z koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023. V podání Arcibiskupské kapely Kroměříž zazní dílo brněnského skladatele Františka Emmerta PROPRIA. Koncert začne ve 20 hod. Jste srdečně zváni.
 • Děkuji těm, kdo se zapojili do liturgie Svatodušní vigilie, a všem, kdo vyprošují celé farnosti hojné plody Ducha svatého.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Během dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Mše svatá ve farním kostele večer v 19 hod. bude obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
  • Mše svatá nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Ve farní kanceláři u sv. Mořice je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 17. června. V katedrále sv. Václava při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení bohoslovec z farnosti svatého Mořice Josef Kvapilík. Provázejme ho modlitbou a pojďme prožít okamžik svěcení spolu s ním.
 • Srdečně zveme vás i vaše blízké, přátelé, známé na NOC KOSTELŮ v pátek 2. června. Program kroměřížských kostelů a kaplí je již k dispozici na internetové stránce nockostelu.cz, na nástěnkách a na letáčcích v kostelech.
 • Ve farním týdeníku najdete pozvánky na další akce, např. přednášku o osobnosti Augustina Navrátila nebo program pro celé rodiny, který připravily Arcibiskupské lesy. Na poslední stránce je podrobný program misií v kostele sv. Mořice v Kroměříži v týdnu od 4. do 11. června. Podobný program bude probíhat v kostele P. Marie. Zveme vás k účasti na bohoslužbách po celý týden. Misionáři redemptoristé budou mít misijní promluvy, katecheze pro ženy, pro muže a budou k dispozici k rozhovorům a ke svátosti smíření. Mládeži je věnován večerní program ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ             21. 5. 2023

DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli byla sbírka na pronásledované křesťany. Věnovali jste 3 490 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.
 • Slavíme Rok božího služebníka Antonína Cyrila Stojana. Narodil se 22. května 1851 se v nedalekém Beňově a ve farnosti sv. Mořice působil 10 let. V předvečer výročí jeho narození vás srdečně zveme na koncert do kostela sv. Mořice dnes večer v 17 hod. Uslyšíme STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho - jedno z jeho nejslavnějších duchovních děl. Provedení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc se sólistkami a pod taktovkou Pavla Koňárka, sbormistra Janáčkovy opery v Brně. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.
 • Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého a vyprošujeme církvi i světu otevřenost pro jeho dary. Srdečně vás zveme v sobotu 27. května ve 20 hod. na modlitební vigilii, provázenou chválami a přímluvnou modlitbou.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Zdeňka Ulehlu a rodiče.
 • Příští neděli 28. 5. je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi. Mše svatá bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ             14. 5. 2023

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Mše svatá byla dnes obětována za maminky. Slavíme Den matek.
 • Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Přijměte pozvání a přijďte dnes odpoledne ve 14 hod. na Velké náměstí v Kroměříži.
 • V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše svatá v 19 hod. bude obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, syna a živou rodinu Pazderovu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii farního kostela.
 • Beseda: PRÁVO A HODNOTY LIDSKÉHO ŽIVOTA
  • Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc a Mladí lidovci Zlínského kraje Vás srdečně zvou na besedu s advokátem a poslancem za KDU Alešem Dufkem s názvem Právo a hodnoty lidského života. Uskuteční se v pondělí 15. 5. od 18 hod. v baru Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
 • STABAT MATER
  • Srdečně zveme na koncert z díla Giovanniho Battisty Pergolesiho STABAT MATER, který zazní v kostele sv. Mořice v neděli 21. 5. 2023 od 17 hod. Tento koncert představuje jedno z nejslavnějších duchovních děl Pergolesiho, které zkomponoval pouhé týdny před svou smrtí. Přednesení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka.
  • Pavel Koňárek působí jako sbormistr Janáčkovy opery a je uměleckým vedoucím Akademického sboru Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc. Jeho zkušenosti a umělecké vedení zaručují nezapomenutelný hudební zážitek.
  • Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu v předvečer výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana!
   • Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ             7. 5. 2023

 • Mše svatá tuto neděli je obětována za farníky z Miňůvek.
 • Dnes odpoledne jste zváni do farního kostela na adoraci ve 14 hod.
 • V pondělí 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
 • Přijďte, prosím, v hojném počtu v pondělí dopoledne od 9 hod. na velký jarní úklid našeho kostela.
 • Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti. Ve farním kostele bude májová vždy ve čtvrtek po mši svaté, u kaplí v jednotlivých obcích podle domluvy.
 • Naše farnost je zapojena do Adopce na dálku. Svůj příspěvek pro dívku Alici z Ugandy vložte prosím do pokladničky, která je na stole pod kůrem.
 • Ve středu 10. 5. od 19 hod. se koná Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a + rodinu Mackovu a Petříkovu.
 • Za týden je 6. neděle velikonoční. Je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ve farním týdeníku je zpráva Křesťanské mezinárodní solidarity o pronásledování křesťanů ve světě a také výzva předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera ke sbírce na pronásledované křesťany. Sbírka se koná právě příští neděli.
 • Mše svatá příští neděli v 9.15 hod. bude obětována za maminky. Slavíme Den matek.
 • Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Uskuteční se za příhodného počasí v neděli 14. května na Velkém náměstí v Kroměříži odpoledne od 14 hod. Jste srdečně zváni.
 • ZÁPIS v Mateřské škole
  • s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat ve středu 10. 5. a ve čtvrtek 11. 5. 2023. Přihláška a další podrobnosti jsou k dispozici na www.msmanesovakromeriz.cz.
 • POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN
  • se uskuteční v pátek 12. 5. 2023, s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Mši svatou budeme slavit v 9.30 hod. Odjezd ze Svatého Hostýna ve 12 hod. Přihlašování jak ve farní kanceláři sv. Mořice, tak P. Marie. Částku 150 Kč je nutné uhradit při přihlášení. Pro „potřebné" odvoz až k bazilice. Ještě je několik volných míst.

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ             30. 4. 2023

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 905 Kč. „Pán Bůh zaplať.“
 • V pondělí je památka sv. Josefa, dělníka.Ve farním kostele bude mše svatá v 9.15 hod. Bude obětována na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnaní do dalších let.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a + rodinu Slívovu a rodiče z obou stran. Přede mší svatou bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření od 18.15 hod.
 • Za týden je 5. neděle velikonoční. Mše svatá bude zde ve farním kostele v 9.15 hod. V blízkosti památky sv. Floriána bude obětována za farníky z Miňůvek.
 • Kaplan pro mládež P. Petr Káňa zve srdečně všechny mladé na putovní adoraci za mládež. Koná se v pátek 5. května od 19.30 hod. ve Střílkách.
 • Prosíme, přijďte v hojném počtu na velký jarní úklid našeho kostela, který bude v pondělí 8. května od 9 hod.
 • Vstupujeme do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti. Ve farním kostele bude májová vždy ve čtvrtek po mši svaté, u kaplí v jednotlivých obcích podle domluvy.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ             23. 4. 2023

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Ježíš nám říká: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň". Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu.
 • A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho bohoslovce Josefa Kvapilíka, který završuje studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a připravuje se k přijetí jáhenského svěcení.
 • Zítra 24. dubna slaví svátek naši kaplani: P. Jiří Orság a P. Augustin Jiří Zatloukal. Vyprošujeme jim Boží ochranu a požehnání. A blahopřejeme všem Jiřím a také skautům, kteří na svátek sv. Jiří slaví Mezinárodní den skautů.
 • Ve středu večer bude na arcibiskupském gymnáziu přednáška k duchovním základům skautingu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Bartíka a živou rodinu.
 • Přijměte pozvání na Jarní mořickou akademii. Katechezi na Třetí přikázání Desatera bude mít v kostele sv. Mořice v pátek po mši svaté náš jáhen Josef Zvoníček.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Zdráhalovou a živou rodinu.
 • Prosíme, počítejte s tím, že velký jarní úklid našeho kostela bude v pondělí 8. května od 9 hod.
 • Centrum pro rodinu pořádá v pátek 12. května pouť seniorů na Svatý Hostýn. Přihlašujte se ve farní kanceláři.
 • A pro děti od 3 let do 5. třídy základní školy vyhlásilo Centrum pro rodinu výtvarnou soutěž. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním týdeníku.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ             16. 4. 2023

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Děkuji každému z vás, kdo se zapojil do modlitební vigilie za politiky.
 • Minulou neděli jste při sbírce na služné duchovních (tj. platy kněží) darovali 11 567 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 3 587 Kč. K potřebným se tyto peníze dostanou prostřednictvím Charity Kroměříž.
 • Na podporu křesťanů ve Svaté zemi jste vložili do pokladničky u Božího hrobu 2 490 Kč. Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu. Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Za týden je 3. neděle velikonoční. Mše svatá v 9. 15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Navrátilovu a Liprovu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Mateřská škola Mánesova s křesťanským zaměřením
  • zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří ve čtvrtek 20. dubna od 9.00 do 11.00 hod.
 • Jarní mořická akademie
  • bude pokračovat v pátek 21. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. v kostele sv. Mořice. P. Vít Hlavica bude mít katechezi na téma „Jeho jméno je svaté!"
 • POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN
  • se uskuteční v pátek 12. 5. 2023, s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Mši svatou budeme slavit v 9.30 hod. s krátkou mariánskou pobožností. Odjezd ze Svatého Hostýna ve 12 hod. Přihlašování jak ve farní kanceláři sv. Mořice, tak P. Marie. Částku 150 Kč je nutné uhradit při přihlášení. Pro „potřebné" odvoz až k bazilice. Prosíme o včasné přihlášení.
   • Za pořádající Centrum pro rodinu Miroslava Kordíková
 • Aliance pro rodinu, z. s., usiluje prosadit zákaz surogátního (náhradního) mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi. Tuto snahu můžete podepřít podepsáním petice, která bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu – Casablanskou deklaraci.

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ              9. 4. 2023

 • Jménem otce biskupa Josefa, administrátora naší arcidiecéze, děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Letáček, který najdete v kostele, podrobněji vysvětluje důvod této sbírky. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Díky za každý Váš dar.
 • Viz také článek na webu Arcibiskupství olomouckého: https://www.ado.cz/2023/03/30/podporuji-svou-arcidiecezi-o-velikonocich-se-kona-sbirka-na-platy-knezi/
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Zítra v Pondělí velikonoční bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Miňůvek.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • V sobotu 15. dubna bude v našem farním kostele celonoční vigilie za politiky. Přijďte, zapojte se do modlitby.
 • Příští neděle, druhá velikonoční, je nedělí Božího milosrdenství. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Josefa Topiče, živou a + rodinu Mlčochovu.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům, akolytům. Děkuji varhaníkům, zpěvákům, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.
 • Beseda s P. Ladislavem Heryánem
  • salesiánem a kaplanem vyšší odborné školy JABOK se uskuteční tentokrát v úterý 11. 4. už v 18 hod. na AG. Pořádá a zve Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.
 • VEČER CHVAL
  • Zveme vás na velikonoční večer chval ve středu 12. 4. 2023 od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s kapelou Ignite Worship a řečníkem Tamarou Suchánkovou. Přijďte spolu s námi chválit našeho Pána v radosti a vděčnosti za dar spásy. Těšíme se na společný čas!
   • Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo
 • Jarní mořickou akademii
  • zahájí P. Karel Skočovský na téma „Věřím v jednoho Boha" v pátek 14. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. Na další rozpravy se můžete těšit v pátek 21. 4. (P. Vít Hlavica) a 28. 4. (jáhen Josef Zvoníček).

 

KVĚTNÁ NEDĚLE                                         2. 4. 2023

 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. bude Křížová cesta obětována za rodiny. Zveme do farního kostela zvláště rodiny s dětmi.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností - ZDE
 • Za týden, na Hod Boží velikonoční, bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Postoupek. Na závěr mše svaté bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku vzadu v kostele.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Děkujeme otci Jiřímu za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu do Podzámecké zahrady v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 18.00 hod.
 • Sbírka o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
  • V neděli 9. dubna se koná ve všech kostelích naší arcidiecéze sbírka na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Konala se už v loňském roce, kdy se v diecézi vybralo 8,1 milionu korun. Také tímto způsobem se farnosti zapojují do hospodaření arcidiecéze. Letáček, který podrobněji vysvětluje důvod této sbírky, je vzadu pod kůrem. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Za každý Váš dar upřímně děkujeme.

 

5. neděle postní                                         26. 3. 2023

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 5 246 Kč. „Pán Bůh zaplať."
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. přijďte na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Bude obětována zvláště za občany z Postoupek.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti.
 • Večer bude mše svatá v 19 hod.
 • V pátek 31. března slavíme v chrámu sv. Mořice pouť k Panně Marii Bolestné. Pořad bohoslužeb je na plakátě a ve farním zpravodaji. Jste srdečně zváni.
 • Arcibiskupský zámek v Kroměříži zahajuje v den pouti návštěvnickou sezónu. Poutníci z našeho kostela sv. Mořice mohou využít v rámci doprovodného programu 50% slevu na vstup do Zámecké obrazárny od 10 do 15 hod.
 • Za týden je Květná neděle.
  • PŘINESTE S SEBOU SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU.
  • Od 8.45 hod. bude příležitost ke svaté zpovědi. Otec Jiří bude zpovídat i během mše svaté.
 • Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je obřad svěcení jívových ratolestí. Ratolesti, kdo můžete, přineste s sebou. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Františka a Marii Nejedlé z Protivanova.
 • Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

4. neděle postní                                         19. 3. 2023

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. přijďte na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Bude obětována zvláště za občany z Měrůtek.
 • Zítra se liturgicky slaví Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá bude ve farním kostele v 18 hod. a bude obětována za živé a zemřelé Josefy z farnosti.
 • Tento čtvrtek mše svatá nebude.
 • V pátek 24. března jste zváni na modlitby za nenarozené děti, a to přede mší svatou od 17.15 hod. Mše svatá v 18 hod. bude ze slavnosti Zvěstování Páně a bude obětována za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
 • V sobotu 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně bude v kostele Panny Marie v Kroměříži dopoledne v 10 hod. mše svatá s udílením svátosti biřmování. Provázejme modlitbou ty, kdo se na biřmování připravují. A přijďte slavit mši svatou spolu s našimi biřmovanci.
 • Za týden je 5 neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Chutnou a Koblihovu.
 • Připomínáme, že příští neděli vchází v platnost LETNÍ ČAS.
 • V rámci Adopce na dálku podporovala naše farnosti indickou dívku. Ta už dostudovala a její podpora končí. Z Charity přichází další nabídka, zda bychom mohli podporovat dívku z Ugandy. Roční příspěvek je 7.400,- Kč.
 • Triduum Modlitby matek.
  • V každé rodině bychom měli pamatovat na modlitbu za děti. Přijměte pozvání ke společné modlitbě. Všichni jste zváni na Triduum Modlitby matek o posledním víkendu v březnu.

 

3. neděle postní                                         12. 3. 2023

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Bude obětována zvláště za občany z Lutopecen.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Po mši svaté je na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Za týden je 4 neděle postní, latinsky zvaná LAETARE (radostná). Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy a celou živou a zemřelou rodinu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Slavnost svatého Josefa se překládá z neděle na pondělí 20. března Mše svatá bude zde ve farním kostele v 18 hod. a bude obětována za živé a zemřelé Josefy z farnosti.
 • Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • V pondělí 13. března si připomínáme 10. VÝROČÍ ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Den otevřených dveří na Církevní základní škole v Kroměříži
  • se koná v úterý 14. 3. od 14 do 17 hod. Elektronická registrace pro zápis do 1. třídy je již spuštěna. Více na www.czs-km.cz.
 • Žena ať v církvi promluví
  • Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na přednášku P. Zdeňka Jančaříka SDB s názvem „Žena ať v církvi promluví" ve středu 15. 3. od 19 hod. v prostorách gymnázia. Od 18 hod. bude P. Jančařík sloužit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.
 • V sobotu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. V ten den bude otec biskup Antonín Basler udělovat svátost biřmování biřmovancům z našich farností, a to při mši svaté v kostele Panny Marie v Kroměříži dopoledne v 10 hod. Přijďte slavit mši svatou spolu s našimi biřmovanci.
 • Ve farním kostele v Hradisku bude mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně už v pátek 24. března v 18 hod. Bude obětována za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
 • Další nabídky a informace jsou ve farním týdeníku.

 

2. neděle postní                                         5. 3. 2023

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Bude obětována zvláště za občany z Hradiska.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče, bratra a živou rodinu.
 • Skutky odříkání, o které se snažíme zvlášť v postní době, mohou být zaměřeny pro dobro našich bližních. Tomu postoji nás učí Postní almužna: Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu vložit do kasičky. Papírové kasičky jsou zde v kostele na stole pod kůrem. Vezměte si a nabídněte kasičky i s letáčkem těm, kteří pro stáří či nemoc zůstávají doma. Ukončení Postní almužny je opět směrováno na Květnou neděli.
 • Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Setkání s předškoláky – Církevní základní škola v Kroměříži
  • Milí rodiče, přijďte se s dětmi seznámit s budoucími učitelkami, kamarády i prostředím školy, a to v úterý 7. 3. v době od 15.30 do 16.30 hod. Den otevřených dveří bude následovat 14. 3. 2023. Více na www.czs-km.cz.
 • VEČER CHVAL
  • Srdečně zveme na večer chval s kapelou Ignite Worship ve středu 8. 3. od 19 hod. do dolní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Přijďte spolu s námi chválit a vyvýšit našeho nebeského Otce nad vším, co právě prožíváme.
   • Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo
 • Informace o dalších akcích jsou ve farním týdeníku.

 

1. neděle postní                                         26. 2. 2023

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Vedou ji farníci z Bezměrova a křížová cesta je obětována zvláště za obyvatele té obce. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
 • Minulou neděli jste při sbírce zvané „Haléř sv. Petra" věnovali 5 933 Kč. „Pán Bůh zaplať!" Tato celosvětová sbírka dává možnost Svatému otci, aby pomáhal potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let. Přede mší svatou bude v 17.15 hod. vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci a je příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden je 2. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Přikrylovy, dceru, syna a Boží požehnání pro celou rodinu.
 • Ve farním týdeníku najdete odkazy na postní aktivity pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Na internetové stránce naší farnosti http://www.farnost-hradisko.cz/ je kontakt na Vlčí doupě, ve kterém jsou krátká videa pro děti na každý den doby postní, a také Postní kapky, kde jsou pro povzbuzení pro dospělé
 • ADORACE ZA MLADÉ
  • Nejbližší termín putovní adorace mládeže našeho děkanátu je pátek 3. 3. od 19.30 hod. v Kvasicích. Mladí, jste srdečně zváni k modlitbě a sdílení.
 • Postní kapky
  • Farnost Dolní Němčí pro období přípravy na Velikonoce nabízí „Postní kapky“, letos na téma: „Postní cesta s modlitbou a o modlitbě". Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky www.postnikapky.cz můžete každý den dostávat krátké inspirace z pera papeže Františka a biskupa Antonína Baslera.
 • Setkání s předškoláky – Církevní základní škola v Kroměříži
  • Milí rodiče, přijďte se s dětmi seznámit s budoucími učitelkami, kamarády i prostředím školy, a to v úterý 7. 3. v době od 15.30 do 16.30 hod. Den otevřených dveří bude následovat 14. 3. 2023. Více na www.czs-km.cz.

 

7. neděle v mezidobí                                         19. 2. 2023

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce zvané „Haléř sv. Petra." Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Před námi je doba postní. Vstupujeme do ní POPELEČNÍ STŘEDOU. Ta je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
 • Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.
 • Na Popeleční středu bude zde mše svatá v 18 hod. Bude obětována za zemřelou rodinu Ambrusovu a Spálovskou. Ve čtvrtek v tomto týdnu mše svatá zde ve farním kostele nebude.
 • Za týden je první neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče z obou stran, manžela a živou rodinu.
 • Děkuji všem, kdo se zapsali mezi lektory do tabulky pod kůrem. Přijďte prosím po mši svaté do sakristie. Pro důležitost této služby v liturgii je potřebná formace. Na jejím průběhu a termínech se potřebujeme dohodnout.
 • V postní době konáme v neděli odpoledne ve 14 hod. pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY. Připravují je a vedou vždy farníci z jedné obce naší farnosti a křížová cesta je obětována zvláště za obyvatele té obce. Rozpis je na vývěsce. Příští neděli začíná obec BEZMĚROV. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
 • Další informace a pozvánky na duchovní obnovy najdete ve farním týdeníku.

 

6. neděle v mezidobí                                         12. 2. 2023

 • Národní týden manželství 13.–19.2.2023
  • Každým rokem v únoru probíhá iniciativa Národní týden manželství (NTM). Během ní si připomínáme důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Rodina, ve které vyrůstáme, nás zásadně ovlivňuje a pokud jsme rodiči, tak také my ovlivňujeme životy nám svěřených dětí.
  • Motto letošního NTM nese název MANŽELSKÉ KONTRASTY. Materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na www.tydenmanzelstvi.cz.
  • U příležitosti  NTM 2023  rovněž  Centrum naděje a pomoci, z. s.  připravilo on-line webinář Blíž k sobě, který se bude konat ve čtvrtek 16. 2. 2023 od 18 hod. Více informací vč. přihlášky na www.cenap.cz/ntm. Cena 100 Kč.
 • SBÍRKA: Charita pro Turecko a Sýrii zasažené zemětřesením
  • Charita Česká republika pomáhá v Turecku a Sýrii, které zasáhlo ničivé zemětřesení. Účet Charity, na který můžete přispět: 55660022/0800, VS 118. Děkujeme!
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Marii Šidlejovou a duše v očistci. Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Za týden (19. 2.) je 7. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Charita Kroměříž děkuje všem dárcům na Tříkrálovou sbírku. Výsledky koledování překonaly očekávání. V Kroměříži a přilehlých obcích dárci přispěli částkou 337 879 Kč, v dalších obcích a městech v obvodu působnosti Charity Kroměříž lidé darovali obnos v celkové výši 1 275 564 Kč. Podrobnosti jsou na webu Charity Kroměříž:   www.kromeriz.charita.cz/trikralova-sbirka-2023/
 • Setkání zájemců o liturgii a hudbu
  • Arcidiecézní Centrum pro liturgickou hudbu zve všechny varhaníky, sbormistry, vedoucí schol i ostatní zájemce na diecézní setkání, letos s tématem „Kdo zpívá, dvakrát se modlí – a kdo vlastně zpívá?". Uskuteční se v sobotu 18. 2. od 10 hod. ve velkém sále kurie (Biskupské nám. 2) a jeho hlavním hostem bude varhaník, skladatel, dirigent a sbormistr Karel Martínek. Od 14 hod. mše svatá v katedrále sv. Václava.

 

5. neděle v mezidobí                                         5. 2. 2023

 • Děkuji vám za podporu mládeže. Při tzv. „dveřní sbírce" jste věnovali 1 150 Kč. Modleme se Svatého otce a za letošní světové setkání mládeže.
 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve14 hod.
 • Dne 2. února zemřela paní Jana Hostičková. Pohřeb se koná ve čtvrtek 9. února ve 13 hod. v kostele Panny Marie v Kroměříži. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá zde v 18 hod. obětována za + Vladimíra Komárka.
 • V sobotu 11. února, o památce Panny Marie Lurdské, se slaví Světový den nemocných. Mši svatou za nemocné a ty, kdo o ně pečují, budeme slavit příští neděli 12. února v 9.15 hod.
 • V tomto týdnu jste zváni ve středu na VEČER CHVAL do dolní kaple arcibiskupského gymnázia, ve čtvrtek dopoledne na setkání seniorů do Děkanátního centra pro rodinu. Arcibiskupské gymnázium zve na Reprezentační ples v domě kultury v pátek večer.
 • Blíží se jarní prázdniny. Rodiče využijte pro své děti nabídky táborového střediska Archa Rajnochovice. A zejména mladí nepřehlédněte výzvu Centra pro rodinu, které hledá dobrovolníky jako vedoucí na příměstský tábor. Vše je na plakátě i v našem farním týdeníku Trio expres.

 

4. neděle v mezidobí                                         29. 1. 2023

 • Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 4 523 Kč. Jménem těch, kdo se věnují biblickému apoštolátu, všem dárcům upřímně děkuji.
 • Ještě dnes můžete podpořit účast mladých na Světovém setkání mládeže v Lisabonu. Svůj dar dejte do pokladničky pod kůrem, která je viditelně označena. Jménem mladých všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
 • Zároveň prosím i o modlitbu za mládež, zvláště ty, kdo se v našich farnostech i na arcibiskupském gymnáziu připravuji k biřmování. Mládež zvu srdečně na adoraci ve farním kostele sv. Mořice v pátek 3. února v 19.30 hod. a následné setkání na vikárce.
 • Informace pro všechny dosavadní lektory i nové čtenáře Božího slova při nedělních bohoslužbách.
  • Služba lektora je pro liturgii velmi důležitá, stejně jako dobrá příprava na ni i fungující systém. Protože už delší dobu hledáme čtenáře nouzově až těsně přede mší, vybízíme všechny ochotné i dosud zapojené farníky, aby se zapsali do tabulky vzadu na stolečku tak, abychom od postní doby mohli vytvořit funkční řád nedělních čtení. Součástí lektorské služby je i formace, na jejím průběhu a termínech se dohodneme v neděli 19. února po mši svaté v sakristii.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 31. 1. –  památka sv. Jana Boska, kněze
  • Čtvrtek 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu.
   • Mše svatá v 18 hod. bude obětována za ženy a matky a budeme zároveň prosit za děti v rodinách naší farnosti. Přede mší svatou bude adorace od 17.15 hod. a příležitost ke svátosti smíření.
   • Je to SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.
  • Pátek 3. 2.  – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětován a na úmysl dárce. Odpoledne jste zváni na adoraci ve 14 hod. do farního kostela.
 • Další informace jsou ve farním týdeníku. Mezi nimi i nabídka osmitýdenní duchovní obnovy, která začne na zdejší faře v sobotu 4. února. Jste srdečně zváni.

 

3. neděle v mezidobí                                         22. 1. 2023

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 • Dnešní sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu. Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 620 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 24. 1. – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
  • Středa 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
  • Čtvrtek 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
  • Sobota 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Josefa Zdráhala. Po mši svaté jste zváni na společnou adoraci. Chceme prosit za pokoj a za představitele v naší zemi.
 • V závěru tohoto týdne je Triduum Modlitby matek. Koná se zde ve farním kostele v pátek a v sobotu v 17 hod., v neděli ve 14 hod.
 • Za týden je 4. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Navrátilovu, Kubíčkovu a duše v očistci. A při mši svaté bude pastorační rada v novém složení představena farnosti a přítomní členové složí slib a přijmou dekret. Funkční období pastorační rady trvá 4 roky.
 • Na začátku měsíce srpna se uskuteční Světové setkání mládeže v Lisabonu. Podpořme mladé z naší diecéze, aby se mohli zúčastnit. Z naší farnosti jsou zatím přihlášeni 4. Na stole pod kůrem je pokladnička, do které můžete do konce měsíce ledna vložit svůj dar. Za každý váš dar jménem mladých „Pán Bůh zaplať.“
 • Osmi týdenní duchovní obnova v Hradisku
  • na faře začne v sobotu 4. 2. 2023 v 18.30 hod. (příp. dle zájmu i v pondělí 6. 2. v 19 hod.) Společné setkávání každý týden po dobu dvou měsíců k prohloubení života s Ježíšem skrze denní četbu Písma je otevřeno pro každého, kdo je ochoten denně věnovat Bohu alespoň čtvrt hodiny času osobní modlitby a touží po hlubším prožívání Boží přítomnosti. Přihlašování u paní Evy Blešové.
 • Další informace jsou ve farním týdeníku.
 • Mons. Martin David napsal pro tyto dny „Výzvu k modlitbě", k níž se připojil i náš biskup Mons. Josef Nuzík. Nabízíme ji ke stažení ZDE.

 

2. neděle v mezidobí                                         15. 1. 2023

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Pamatujme v modlitbě na Mons. Josefa Hrdličku, emeritního pomocného biskupa olomouckého, který ve čtvrtek 19. ledna slaví narozeniny.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 17. 1. – památka sv. Antonína, opata
  • Středa 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
  • Sobota 21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Annu Brázdilovou. Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady.
 • Za týden je 3. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu. Třetí neděle v mezidobí je z podnětu papeže Františka slavena jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Sbírka příští neděli bude na podporu biblického apoštolátu.
 • Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění. Možnost dát svůj dar do pokladničky Tříkrálové sbírky končí tuto neděli. Dále je možno přispívat prostřednictvím dárcovské SMS nebo darem přímo na účet Tříkrálové sbírky.
 • Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Modleme se intenzivně s celou církví na tento úmysl. Připravujeme i ekumenickou bohoslužbu. Termín bude oznámen příští neděli.
 • Další informace jsou ve farním týdeníku.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                        8. 1. 2023

 • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí.
 • V sobotu 7. 1. jsme se rozloučili v kapli Milosrdných sester sv. Kříže se zesnulým P. Václavem Altrichterem. I přes stáří a nemoci obětavě pomáhal v našich farnostech, zvláště jako zpovědník. Kéž ho Pán za jeho věrnou kněžskou službu odmění radostí a pokojem v nebeském království.
 • Děkuji všem, kdo připravili vánoční výzdobu kostela. Tuto sobotu 14. ledna dopoledne od 8.30 hod. odstrojíme stromky a provedeme úklid. Kdo můžete, prosím, přijďte pomoci.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. Po mši svaté začne modlitební vigilie za politickou situaci v naší zemi a volbu prezidenta naší republiky. Zapište se do tabulky, která je na stolku pod kůrem. Leží tam i kartička s modlitbou za prezidenta i za voliče. Tu si vezměte domů k osobní modlitbě.
 • Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb:
  • Ve farnosti Panny Marie byla zrušena mše svatá v pondělí večer a v sobotu večer. (P. Bohumil je ve farnosti sám, bez kaplana). Ve farnosti sv. Mořice byla mše svatá v pondělí posunuta na 18 hod., v sobotu bude mše svatá v Psychiatrické nemocnici v 16 hod.
 • Do 15. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Charita Kroměříž děkuje všem, kdo se zapojili do koledování a děkuje za vaše dary. Chce je využít zejména na přímou pomoc potřebným. Další možnosti, jak dát finanční dar, jsou popsány ve farním zpravodaji a na webu Tříkrálové sbírky.
 • Dnes večer v 18 hod. můžete na ČT1 shlédnout tradiční Tříkrálový koncert.
 • Další informace jsou ve farním týdeníku.

 

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE         1. 1. 2023

Světový den modliteb za mír.

 • V sobotu 31. prosince 2022 zemřel v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. S vděčností za vše, co na Petrově stolci vykonal pro celu církev, pamatujme na něj v modlitbě a vyprošujme mu účast na liturgii nebeské.
 • V klášteře Milosrdných sester sv. Kříže zemřel v sobotu 31. prosince 2022 P. Václav Altrichter. Kéž ho Pán za jeho obětavou a věrnou kněžskou službu odmění radostí a pokojem v nebeském království.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci a setkání u jesliček.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 2. 1. – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
  • Úterý 3. 1.   –  Nejsvětějšího Jména Ježíš
  • Pátek 6. 1.   –  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
 • V měsíci lednu je návštěva nemocných jen na požádání. Kdo máte zájem, zavolejte P. Jiřímu.
 • Tento čtvrtek 5. 1. zde nebude mše svatá.
 • O slavnosti Zjevení Páně, v pátek 6. ledna, bude mše svatá v 18 hod. obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. tichá adorace.
 • Za týden 8. 1. 2023 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v sakristii.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
  • probíhá od 1. ledna do 15. ledna 2023. V jednotlivých obcích se bude koledovat především v sobotu 7. ledna. Jménem Charity děkuji všem, kdo se zapojujete do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ                         25. 12. 2022

 • Aktuální pořad bohoslužeb vyšel ve farním zpravodaji minulou neděli a najdete jej také na vývěsce a na internetové stránce farnosti.
 • SVÁTKY V TOMTO TÝDNU:
  • Pondělí 26. 12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
  • Úterý 27. 12.   –   svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
  • Středa 28. 12.  –   svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků
  • Pátek 30. 12.  –   svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
  • Sobota 31. 12. –   Sv. Silvestra I., papeže, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce
 • Ve čtvrtek 29. prosince mše svatá v Hradisku nebude.
 • Na svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa v pátek 30. prosince bude mše svatá v 18 hod. Bude obětována za Boží požehnání pro rodiny a vás manžele, zveme k obnově manželských slibů.
 • Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude ve farním kostele v sobotu 31. prosince v 16.00 hod. Přijďte poděkovat za milosti přijaté v uplynulém roce a vyprosit si požehnání do nového roku.
 • V neděli 1. ledna 2023 o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Hradiska. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír.
 • Přijměte pozvání na Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan Kroměříž ve středu 28. prosince po mši svaté v 18 hod. v kostele sv. Mořice.

 

4. neděle adventní                                         18. 12. 2022

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu našeho kostela.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. Přede mší svatou se bude zpovídat. Další příležitost k přijetí svátosti smíření je po celý tento týden v kostele sv. Mořice.
 • Tzv. „Půlnoční" mše svatá začne v sobotu 24. prosince ve 21 hod. Sloužit ji bude podplukovník P. Josef Konečný a bude obětována za živé i zemřelé farníky.
 • P. Josef bude sloužit také mši svatou v neděli na Hod Boží vánoční. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Bezměrova.
 • Výsledky voleb do pastorační rady naší farnosti
  • Volby se konaly 20. listopadu. Odevzdáno bylo 66 hlasovacích lístků. Všechny byly platné. Volili jsme pět z jedenácti navržených kandidátů. Blahopřeji těm, kteří byli zvoleni. Jsou to: Dominik Bleša, Petr Daněk, Julie Koblihová, Josef Pospíšil mladší, a Josef Škabraha. Duchovní správce doplní tento tým o členy, které má právo jmenovat, a bude obnovena i ekonomická rada naší farnosti. Ustavující zasedání farní rady bude po Vánocích.
 • ŽIVÝ BETLÉM
  • Zastavte se a přijměte pozvání na ŽIVÝ BETLÉM, kterým děti Církevní ZŠ v Kroměříži chtějí připomenout oslavu narození Ježíše Krista. Těšíme se na vás ve středu 21. 12. v 10, 14.30 a v 16 hod. na Velkém náměstí a upřímně přejeme: „AŤ SE PRAVÉ VÁNOCE NARODÍ VE VAŠICH SRDCÍCH!"
   • Vedení a žáci CZŠ v Kroměříži
 • Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2023. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili.
 • Slavnostní ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM celé arcidiecéze proběhne při mši svaté v olomoucké katedrále v pátek 30. 12. v 10 hod. Pro účastníky bude připraveno občerstvení i následný program s prohlídkou betlémů v Arcibiskupském paláci. Přihlašování do pondělí 19. 12. na stránkách Charity Kroměříž.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji, který je na celou dobu vánoční a obsahuje podrobný pořad bohoslužeb.
 • Kromě tohoto farního zpravodaje je vám k dispozici také VÁNOČNÍ LIST, který může být „užitečný“ i vašim blízkým a sousedům, kteří naše kostely pravidelně nenavštěvují. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Děkujeme.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Sobota 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN 6.50 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi) „Půlnoční" mše svaté: 21.00 hod. – kostel sv. Mořice 21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku Neděle 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 7.45 hod. – kostel sv. Mořice 8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul 9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. (po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace) 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku 10.15 hod. – kostel sv. Mořice 16.00 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 7.45 hod. – kostel sv. Mořice 8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku 10.15 hod. – kostel sv. Mořice 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Úterý 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 17.00 hod. – kostel sv. Mořice Středa 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul 11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 17.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Čtvrtek 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně 11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 17.00 hod. – kostel sv. Mořice Pátek 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul 11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 17.00 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů) 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů) Sobota 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně 7.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul (po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod.) Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku: 16.00 hod. – kostel sv. Mořice 16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku 17.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. Neděle 1. ledna 2023 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 7.45 hod. – kostel sv. Mořice 8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul 9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku 10.15 hod. – kostel sv. Mořice 16.00 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Pátek 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul 11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 17.00 hod. – kostel sv. Mořice 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

3. neděle adventní                                         11. 12. 2022

 • Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v úterý 13. 12., kdy si připomíná výročí kněžského svěcení, a v sobotu 17. 12., kdy slaví své narozeniny.
 • Prosím, podpírejme modlitbou rovněž biskupa Josefa, administrátora diecéze, prosme za nového pastýře pro naši arcidiecézi a modleme se za mír ve světě, zvláště na Ukrajině.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 12. 12. – Panna Maria Guadalupská
  • Úterý 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice
  • Středa 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle je 4. adventní. Jako obvykle bude větší příležitost ke svaté zpovědi. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Spáčilovy, jejich 2 syny a celou živou rodinu.
 • Od příští neděle budeme mít díky skautům BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude hořet v našich kostelech a kaplích a můžete si je přenést domů. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 17. prosince od 8.30 hod.
 • V tomto týdnu bude Koncert orchestru příčných fléten v pondělí večer v kostele sv. Jana Křtitele a Večer chval ve středu večer v dolní kapli na Arcibiskupském gymnáziu.
 • Další informace jsou ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

 

2. neděle adventní                                         4. 12. 2022

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa
  • Středa 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
  • Čtvrtek 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU, věřícím se doporučuje účast na mši svaté
  • Sobota 10. 12. – Panny Marie Loretánské
 • Ve čtvrtek 8. prosince o slavnosti PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU bude svatá ve farním kostele v 18 hod.
 • Sestry sv. Vincence de Paul slaví tuto slavnost Panny Marie jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Děkujeme jim za modlitby a oběti, které předkládají Pánu za naše farnosti, a vyprošujeme jim Boží ochranu a hojné Boží požehnání pro jejich obětavou službu.
 • Bratři a sestry, zvu vás a zvláště děti, které chodí do školy v Kroměříži, na RORÁTY, a to v pondělí, ve středu a v pátek v kapli svatého Vincence. Začínáme v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.
 • V kapli sv. Vincence bude v sobotu 10. prosince duchovní obnova pro ženy. Mše svatá bude mimořádně už v 15 hod. Večerní svatá v 18 hod. tuto sobotu v kapli sv. Vincence NEBUDE.
 • Za týden je 3. neděle adventní zvaná latinsky GAUDETE. Vybízí nás k radosti, protože „Pán je blízko.“ Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Františku a Antonína Svozílkovy z Lutopecen, rodiče Skácelovy, 3 syny, sestru a celou živou rodinu.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v sakristii.
 • Na stolečku pod kůrem je letáček s adventním a vánočním poselstvím pro nemocné. Pokud máte doma nebo ve své blízkosti nemocné, vezměte jim ten letáček na povzbuzení a také jim nabídněte návštěvu kněze před vánočními svátky. Rádi za nimi přijdeme a posloužíme svátostmi.
 • Další informace a nabídky k prožívání adventu jsou na vývěskách a především v našem farním týdeníku. Připomínám zvláště: Ve středu na Arcibiskupském gymnáziu přednáška o sv. Janu Nepomuckém, ve čtvrtek Setkání seniorů. V pátek v kostele sv. Mořice závěrečné setkání v rámci Podzimní mořické akademie, a to s Mgr. Janem Pořízkem na téma „Svědci a světci". Pro celé rodiny pořádá hezké víkendové adventní prohlídky Arcibiskupský zámek.

 

1. neděle adventní                                         27. 11. 2022

 • Vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
 • Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
 • Minulou neděli jste do sbírky na potřeby farnosti přispěli částkou 3 923 Kč. Kéž dobrý Bůh odmění vaši štědrost.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, budou zapisovány od 1. prosince v sakristii.
 • Výsledky voleb do pastorační rady
  • Minulou neděli se konaly volby do pastorační rady naší farnosti. Blahopřeji těm, kteří byli zvoleni. Jsou to: Bleša Dominik, Daněk Petr, Koblihová Julie, Pospíšil Josef (ml.), Škabraha Josef. Počet členů bude doplněn o členy, které má právo jmenovat duchovní správce. Do funkce budou členové pastorační rady uvedeni složením slibu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. adorace a příležitost ke svátosti smíření. Návštěva nemocných se uskuteční až 15. prosince.
 • Za týden je 2. neděle adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za kněze Františka Suchánka, rodiče a sourozence. Odpoledne ve 14 hod. bude adorace ve farním kostele.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola
  • Čtvrtek 1. 12. – čtvrtek před prvním pátkem, Den modliteb za kněžská povolání
  • Pátek 2. 12. – první pátek v měsíci, Den mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  • Sobota 3. 12. – první sobota v měsíci, Den mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, památka sv. Františka Xaverského, kněze
 • RORÁTY slavíme v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Zvláště děti, které chodí do školy v Kroměříži, srdečně zvu na ranní mše svaté ke cti Panny Marie, a to v pondělí, ve středu a v pátek v kapli svatého Vincence v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 28. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.
 • PODZIMNÍ MOŘICKÁ AKADEMIE 2022
  • V pátek 2. 12. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na další ze setkání a to s p. Martinem Kvapilíkem na téma „Věrnost a nevěrnost". Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod. Podzimní akademii uzavře v pátek 9. 12. p. Jan Pořízek s tématem „Svědci a světci".
 • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
  • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: sobota 3. 12. (9-12 hod.), Pilařova 3
  • Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž: 2. 12. (14-17 hod.) a 3. 12. (9-13 hod.), Na Lindovce 1463

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                                        20. 11. 2022

37. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

 • „Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitba „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ jsou v Kancionálu pod číslem 065 a 066). Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
  • Úterý 22. 11. – památka sv. Cecílie, panny a mučednice
  • Středa 23. 11. 2022 – ČERVENÁ STŘEDA
  • Čtvrtek 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Pištělkovu a Zbořilovu.
 • V předvečer první neděle adventní se slaví „Vigilie započatý lidský život." V sobotu jste zváni do farního kostela na společnou modlitbu od 18 do 19 hod.
 • Za týden 27. 11. je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Na začátku mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce před obětní stůl. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na úmysl dárce.
 • Podzimní mořická akademie 2022
  • V pátek 25. 11. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na první ze setkání a to s P. Karlem Skočovským na téma „V co věříme a nevěříme - poslední věci člověka". Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod.
 • Jednodenní adventní obnovy
  • bez omezení věku u sester vincentek v Kroměříži na Malém Valu:
  • *pro muže v sobotu 26. 11. Tématem „Jsem Jeho dobrým známým" provede P. Jan Hrudík. Přihlášky do středy 23. 11.
  • *pro ženy v sobotu 10. 12. Nad tématem „Připravte cestu Pánu" se bude zamýšlet P. Karel Skočovský. Přihlášky do středy 7. 12.
  • Podrobný program na plakátcích. Přihlašování na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

33. neděle v mezidobí                                         13. 11. 2022

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

 • Minulou neděli jste do sbírky na Charitu věnovali 4 501 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Od této neděle prožíváme Týden modliteb za mládež. Modleme se za mladé lidi, za dobrou volbu jejich životního povolání či partnera.
 • A všichni mladí jsou zváni na ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE tuto sobotu 19. listopadu od 9 hod. do olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné přijet už v plátek a zúčastnit se předprogramu.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Slavíme MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII.
 • Mše svatá večer v18 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Konečnou a Pavlíkovu.
 • Příští neděli je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
 • Mše svatá v 9. 15 hod. bude obětována za + rodiče Suchánkovy, dceru Jaroslavu a vnuka Jaroslava. Po mši svaté se bude konat před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Přijměte pozvání na mši svatou za zemřelé kněze, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu. Bude slavena ve čtvrtek 17. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie. Sloužit ji budou kněží z farností našeho děkanátu. Hlavním celebrantem bude biskup Antonín Basler.
 • Ve čtvrtek 10. listopadu ve věku 84 let zemřel P. Klement Jaroslav Růžička, O. Praem. Bydlel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže. Pohřeb bude v sobotu 19. listopadu v 10 hod. v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.
 • VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY se konají příští neděli 20. listopadu.
  • Právo volit má katolík straší 15 let, příslušející do farnosti. Volit můžete na závěr mše svaté buď v 7.45 nebo v 10.15 hod., nebo večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Volební lístky vám budou rozdány. Děkuji všem, kdo jste dali návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Seznamte se s těmi, kdo kandidaturu přijali. Jejich jména jsou na vývěsce. Z těchto kandidátů budeme příští neděli volit 5 členů do pastorační rady.

 

32. neděle v mezidobí                                         6. 11. 2022

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. přijďte na adoraci do farního kostela. Na závěr adorace připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově. Ještě do úterý 8. listopadu je možné při splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
 • Ve středu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Na Arcibiskupském gymnáziu se koná od 19 hod. Večer chval.
 • Setkání seniorů, za účasti otce Jiřího, se koná v Děkanátním centru pro rodinu tento čtvrtek od 9.15 hod.
 • Ve čtvrtek večer bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle – 33. v liturgickém mezidobí – je Světovým dnem chudých. Mše svatá v 9. 15 hod. bude obětována rovněž na úmysl dárce.
 • 11. listopad je Dnem válečných veteránů. Na mnoha místech se v 11. hod. rození zvony kostelů. V ten den se zvláště spojujeme v modlitbě za mír ve světě.
 • Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na ředitele Církevní mateřské školy v Přerově. Inzerát je na vývěsce.
 • Děkuji volební komisi, která zpracovala vaše návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Seznam těch, kteří kandidaturu přijali, je nyní na vývěsce pod kůrem. Z těchto kandidátů budeme v neděli 20. listopadu volit 5 členů do pastorační rady.
 • OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA
  • Průvod se sv. Martinem projde z Hanáckého náměstí na Velké náměstí v pátek 11. 11. v 18 hod., doprovázený dětmi a jejich rodinami. Děti si s sebou mohou vzít do průvodu lampióny. Na Velkém náměstí bude pokračovat krátký program pro děti. Návštěvníci se mohou těšit mj. i na tradiční svatomartinské perníčky.
   • Srdečně zve ŘKF sv. Mořice a Město Kroměříž.
   • Mediálním partnerem je Rádio Kroměříž.

 

31. neděle v mezidobí                                         30. 10. 2022

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Minulou neděli jste při sbírce na misie darovali 7 127 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla, zvláště Misijní dílo dětí.
 • POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
  • Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově začne pobožnost ve 14.00 hod. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých a snažme se získat odpustky pro duše v očistci. Podmínky k získání odpustků jsou popsány i ve farním zpravodaji.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • V úterý je slavnost VŠECH SVATÝCH, titulární slavnost našeho farního kostela. Mše svatá večer v 18 hod. bude obětována za naše farní společenství.
  • Rovněž ve středu 2. listopadu, kdy slavíme Vzpomínku NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, bude mše svatá v 18 hod. a bude obětována za všechny zemřelé. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se bude zpovídat.
  • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden je 32. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Jaroslava a Marii Konečných, + Marii Pospíšilovou a Vladimíra Přikryla. Odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace, na závěr ještě připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově.
 • Důležité oznámení:
  • Při mši svaté příští neděli (6. listopadu) bude udělována svátost pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti nemocných je třeba se připravit svatou zpovědí. Využijte příležitosti během tohoto týdne. Zpověď přede mší svatou v neděli bude vyhrazena těm, kdo nemohou přijít ke zpovědi ve všední dny.
  • Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.
 • ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
  • Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.
  • Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).
 • Pořad bohoslužeb v úterý 1. listopadu 2022
  • 6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
  • 11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (poutní mše svatá)
 • Pořad bohoslužeb ve středu 2. listopadu 2022
  • 6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
  • 11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže
  • 16.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

30. neděle v mezidobí                                         23. 10. 2022

MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB ZA MISIE

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 861 Kč. Děkuji za vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a + rodinu Řepovu a Dlhopolčekovu.
 • V pátek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Na Den vzniku samostatného Československého státu se modleme za naši zemi.
 • Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. Slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o náš farní kostel, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.
 • Pobožnost za zemřelé na zdejším hřbitově bude v neděli 30. října ve 14 hod.
 • ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
  • Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.
  • Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).
 • Připravujeme volby do pastorační rady naší farnosti. Do schránky zde v kostele, která je pod kůrem a je viditelně označena, vkládejte prosím jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu – nebo aspoň obec, ve které bydlí. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů. Volby budou 20. listopadu.

 

29. neděle v mezidobí                                         16. 10. 2022

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty
  • Sobota 22. 10. – sv. Jana Pavla II., papeže
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl najdete v našem farním týdeníku. Obsahuje i informace o využití sbírky. Na stolečku pod kůrem jsou Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.
 • Mše svatá v neděli 23. října v 9. 15 hod. bude obětována za + Aloise Zdražila jeho rodiče a duše v očistci.
 • Další informace jsou ve farním týdeníku. V jeho úvodu i na vývěsce se píše o přípravě voleb do pastorační rady naší farnosti. Od dnešního dne do neděle 30. října můžete do schránky zde v kostele, která je pod kůrem a je viditelně označena, vkládat jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady.
 • Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu – nebo aspoň obec, ve které bydlí. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Prosím, zapojte se. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů.
 • Volby do pastorační rady se budou konat v neděli 20. listopadu 2022.
 • MISIJNÍ MOST MODLITBY
  • je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. V předvečer, tj. v sobotu 22. 10. od 18 hod., přijměme i my v našich rodinách pozvání a sjednoťme se v rámci tzv. Misijního mostu modlitby. Prosme zvláště za šíření evangelia po celém světě, za dar víry, za misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, nemocné či jakýmkoli způsobem strádající a potřebné…

 

28. neděle v mezidobí                                         9. 10. 2022

 • Přijměte pozvání ke společné modlitbě růžence. V kostele se modlíme růženec přede mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Pamatujte také na společnou modlitbu růžence doma v kruhu rodiny.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 12. 10. – sv. Radima, biskupa
  • Sobota 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Za týden je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Lízalovu a Litvínovu.
 • Na Katechezi Dobrého pastýře zveme předškolní i mladší školní děti každé pondělí od 16 hod. na faru zde v Hradisku. Rodiče mohou během katecheze počkat na děti na faře.
 • SETKÁNÍ SENIORŮ
 • je připraveno na čtvrtek 13. 10. od 9.15 hod. v Děkanátním centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.
 • V pátek 14. 10. si připomínáme VÝROČNÍ DEN biskupského svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Pamatujme na ně modlitbě.
 • Informace o dalších akcích najdete ve farním zpravodaji

 

27. neděle v mezidobí                                         2. 10. 2022

 • Dnes odpoledne přijďte na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi
  • Pátek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové
 • Příští neděle 9. 10. je 28. v liturgickém mezidobí.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. 
  • Mše svatá večer bude v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Liprovu. Přede mší svatou bude od 18. 15 hod. výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za zemřelou Marii Novotnou a celou živou rodinu.
 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.
 • Na Katechezi Dobrého pastýře zveme předškolní i mladší školní děti každé pondělí od 16 hod. na faru zde v Hradisku. Rodiče mohou během katecheze počkat na děti na faře.
 • Děti, přijďte si po mši svaté pro kartičky k nedělnímu evangeliu. A doma si s rodiči na stránkách www.katechetiolomouc.cz přečtěte další příběh o Vildovi a Amálce.
 • Další informace najdete, bratři a sestry, ve farním týdeníku.

 

26. neděle v mezidobí                                         25. 9. 2022

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 815 Kč. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost.
 • Na tuto neděli připadá Světový den migrantů a uprchlíků.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 27. 9.   –   památka sv. Vincence z Paula, kněze, DEN CHARITY
  • Středa 28. 9. –   slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992). Připomeňme si, že ho chceme doprovázet modlitbou v jeho novém úkolu a poslání.
  • Čtvrtek 29. 9. – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  • Pátek 30. 9.    –  památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
  • Sobota 1. 10.  –  památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY
 • Ve středu o slavnosti sv. Václava bude mše svatá zde v Hradisku v 9.15 hod. Bude obětována za zemřelého Jindřicha Hrdého.
 • Ve čtvrtek 29. září uplyne 99 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Nezapomínejme se modlit za jeho blahořečení.
 • Mše svatá zde v Hradisku tento čtvrtek nebude.
 • Za týden je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Bazalkovy, P. Jana Valáška, živou a + rodinu; zároveň také za členy jednoty Orla Hradisko. Odpoledne ve 14 hod. bude pravidelná adorace.
 • Ve farnosti sv. Mořice dnešní neděli slavíme pouť k sv. Mořici.
  • Mši svatou odpoledne ve 14.30 hod. bude sloužit P. Pavel Fiala. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Pak následuje posezení farníků v jídelně Arcibiskupského gymnázia. Jste srdečně zváni.
 • Bohoslužba dnes večer v 18 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

 

25. neděle v mezidobí                                         18. 9. 2022

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Děkuji těm, kdo vyzdobili oltář k dnešní mši svaté, kdy společně děkujeme za úrodu.
 • Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii vyzvedli dopis pražského arcibiskupa Jana Graubnera a novou brožurku k adoraci, kterou připravil ještě před svým odchodem do Prahy.
 • Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii.
 • Milé maminky a babičky, nejen vy, které se pravidelně scházíte k modlitbám za své rodiny, přijměte srdečné pozvání na první děkanátní společné setkání v rámci zářijového tridua Modlitby matek, to je ve dnech 23. - 25. září 2022. Podrobnosti jsou na vývěsce.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 20. 9. – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
  • Středa 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  • Pátek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • Za týden je 26. neděle v liturgickém mezidobí. Je to SVĚTOVÝ DEN MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Liškovy, Jordánovy a celou rodinu.
 • Ve farnosti sv. Mořice oslavíme patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků, ochránců naší farnosti.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku. Ten si berte domů a přineste ho i těm, kdo nemohli přijít do kostela.
 • ADORAČNÍ DEN
  • V úterý 20. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hod. do večerní mše svaté. Ta bude sloužena v 19 hod. a bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce, představené kněžského semináře a za naši farnost, za naše posvěcení.
  • Vzadu pod kůrem je rozpis. Zapište se jak společenství, tak jednotlivci. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela.
 • Ve čtvrtek 22. září mše svatá v našem farním kostele nebude.

 

24. neděle v mezidobí                                         11. 9. 2022

 • Děkuji všem, kdo se účastnili včerejší pouti, i těm, kdo doma byli spojeni s námi v modlitbě za obnovu rodin a za povolání k duchovnímu stavu.
 • Ohlášky pro obě naše farnosti jsou ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Letáčky z kostela si berte domů, a to i těm, kdo nemohou do kostela přijít.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
  • Středa 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže
  • Čtvrtek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné
  • Pátek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL
 • Ve čtvrtek o památce P. Marie Bolestné bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 25. neděle v mezidobí. Mši svatou v 9.15 hod. budeme slavit NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU.
 • Ve středu je svátek Povýšení svatého Kříže. V ten den se celá Evropa spojuje v modlitbě za mír na Ukrajině. Kromě osobní modlitby nás biskupové žádají, aby se ve farnostech konaly eucharistické adorace. V našem farním kostele začne adorace ve středu 14. září v 18 hod. Všichni jste srdečně zváni.

 

23. neděle v mezidobí                                         4. 9. 2022

 • V sobotu 10. září putujeme do olomoucké katedrály, abychom prosili za obnovu rodin a za povolání k zasvěcenému životu. Ještě jsou místa v autobuse, který odjíždí ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, ale je třeba se přihlásit dnes v kostele, nejpozději zítra ve farní kanceláři. Účast na pouti je svědectvím, jak nám záleží na obnově rodin a na růstu kněžských a řeholních povolání.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. bude adorace zde ve farním kostele. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek o svátku Narození Panny Marie bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka a celou živou a + rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci.
 • Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • Všechny děti ve věku 3-9 let zveme na společné setkávání na zdejší faře, a to každé pondělí od 16 hod. Katecheze Dobrého pastýře začínáme 19. září.
 • Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých dětí. Kontaktujte paní katechetku Evu Blešovou. Rozvrh výuky náboženství v Kroměříži je ve zpravodaji i na vývěsce.
 • Děti dnes dostávají první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky, pravidla hry a skládačka s překvapením. Během tohoto školního roku budeme objevovat cestu, na kterou nás zve sám Ježíš.
 • Rodiče, vás prosím, věnujte pozornost tomu, co děti dostávají. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat.
 • Po prázdninách zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. 
  • Na úvodní stránce dnešního vydání je slovo otce biskupa Josefa Nuzíka, který přijal úkol řídit arcidiecézi. Prosí nás také o modlitbu za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa. Text společné modlitby najdete ve farním zpravodaji.

 

22. neděle v mezidobí                                         28. 8. 2022

 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 632 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner slaví v pondělí 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.
 • A modleme se za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti.
 • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude tichá adorace od 18.15 hod. a zároveň příležitost ke svaté zpovědi.
 • Ve čtvrtek 1. září je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.
 • Za týden je 23. neděle v mezidobí. Na Svatém Hostýně se koná Pouť členů Matice svatohostýnské.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele
  • Čtvrtek 1. 9.  –  Den modliteb za kněžská povolání
  • Pátek 2. 9.   –    první pátek v měsíci. Den mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  • Sobota 3. 9.  –  památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Den mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
 • Před námi je nový školní rok.
 • Žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září v 9.30 hod. v kostele Panny Marie.
 • Příští neděli při mši svaté v 9.15 hod. chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku. Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.
 • Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je přihlásit do náboženství. Kontaktujte paní katechetku Evu Blešovou. Rozvrh výuky náboženství v Kroměříži je na vývěsce.
 • Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.
 • Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii.
 • Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání.
  • Spolu s farnostmi holešovského děkanátu jsme zváni do olomoucké katedrály sv. Václava v sobotu 10. září 2022. Program v katedrále začne v 15 hod. Je objednán autobus, který bude odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, podle zájmu bude možné nastoupit i v Postoupkách, v Hradisku či Bezměrově. Přihlašujte se zde v sakristii nebo telefonicky ve farní kanceláři u sv. Mořice (tel.: 573 338 952).
 • Dnes (28.9.) chceme v naší farnosti na závěr prázdnin prožít Farní odpoledne. Přijměte pozvání k posezení na farním dvoře. Začátek je v 15 hod. Bude táborák, farní rada vás seznámí s výsledky dotazníku a bude možné si pohovořit o životě farnosti.

 

21. neděle v mezidobí                                         21. 8. 2022

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 22. 8. – památka Panny Marie Královny
  • Středa 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Čtvrtek 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze
  • Sobota 27. 8. – památka sv. Moniky
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Churou.
 • Za týden je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + manžele Marii a Vlastimila Dřímalovy, Jaroslava Stoklasu a živou rodinu Stoklasovu a Dřímalovu.
 • Milé rodiny, přijměte pozvání na tradiční Pouť rodin na Svatý Hostýn, která se koná tuto sobotu 27. srpna 2022. Je připraven bohatý program pro děti i rodiče i seniory. Mši svatou na venkovním podiu v 10.15 hod. bude sloužit otec biskup Mons. Josef Nuzík. Letošní pouť je zároveň arcidiecézním zakončením Roku rodiny a symbolickým „přemostěním“ Světového setkání rodin s papežem Františkem, které se letos v červnu uskutečnilo v Římě. Tam byli přítomni zástupci z naší arcidiecéze. Přijďte si na Svatý Hostýn poslechnout jejich svědectví z Říma!
 • V naší farnosti chceme příští neděli 28. srpna, na závěr prázdnin, prožít Farní odpoledne. Zveme vás v 15 hod. k posezení na farním dvoře. Bude táborák, farní rada vás seznámí s výsledky dotazníku a bude možné si pohovořit o životě farnosti.
 • V Arcibiskupském kněžském semináři je letos nejmenší počet bohoslovců za poslední roky. Tak výzva „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň,“ je velmi naléhavá. Před námi je Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Spolu s farnostmi holešovského děkanátu jsme zváni do olomoucké katedrály sv. Václava v sobotu 10. září 2022. Program v katedrále začne v 15 hod. Rezervujte si čas ve svých rodinách. Bude také objednán autobus, možnost přihlášení od příští neděle.

 

20. neděle v mezidobí                                         14. 8. 2022

 • Přijměte pozvání na Vigilii před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne zde ve farním kostele dnes večer ve 20.30 hod.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
  • Sobota 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
 • V pondělí o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá zde ve farním kostele v 19 hod. Bude obětována za členy Živého růžence a ctitelky Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 18. srpna zde mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Kahajovy a živou rodinu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Dožínky Zlínského kraje
  • V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 20. srpna 2021 ve 13 hod. v kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit otec biskup Mons. Antonín Basler. Všichni jste srdečně zváni.

 

19. neděle v mezidobí                                         7. 8. 2022

 • Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • Pamatujme v modlitbě na kaplana P. Augustina, který v úterý slaví narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání do dalších let.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze
  • Úterý 9. 8.  –  svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  • Středa 10. 8 – svátek sv. Vavřince, mučedníka
  • Čtvrtek 11. 8. – památka sv. Kláry, panny
  • Pátek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za živou a + rodinu Navrátilovu a Hladkou.
 • Za týden je 20. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za dar života a Boží ochranu.
 • V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.
 • A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Antonín Basler.
 • O slavnosti Nanebevzetí P. Marie v pondělí 15. srpna bude zde ve farním kostele mše svatá v 19 hod. Bude obětována za členy Živého růžence a ctitelky Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 18. srpna zde mše svatá nebude.

 

18. neděle v mezidobí                                         31. 7. 2022

 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
  • Úterý 2. 8. – Panny Marie, Královny andělů
  • Čtvrtek 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  • Pátek 5. 8. – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
  • Sobota 6. 8. – svátek Proměnění Páně
 • V úterý 2. srpna je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné „Porciunkulové“ odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za uzdravení a dar zdraví. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za dar zdraví pro sestru Annu. Odpoledne od 14 hod. bude hodinová adorace ve farním kostele.

 

17. neděle v mezidobí                                         24. 7. 2022

SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

 • Papež František nadepsal své poselství k tomuto dni slovy 92. žalmu: “Ještě ve stáří budou přinášet užitek.“ Tento den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky. Také nemocní a ti, kdo nemohou vycházet z domu mohou získat plnomocný odpustek, jestliže mají úmysl, jakmile to bude možné, splnit tři obvyklé podmínky (sv. zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), připojí se duchovně k slavení Světového dne seniorů, a přitom obětují Bohu své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.
 • Poselství papeže Františka k tomuto světovému dni je ke stažení na internetové stránce naší farnosti.
 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 818 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola
  • Úterý 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
  • Středa 27. 7. - památka sv. Gorazda a druhů
  • Pátek 29. 7. – památka sv. Marty, Marie a Lazara
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Anežku Kočendovou, manžela a celou živou rodinu.
 • Za týden je 18. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Navrátilovu.
 • Pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech
  • U příležitosti svátku sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje, se koná v neděli 31. července pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. Ve 13 hod. tam bude mše svatá, kterou bude sloužit P. Milan Vavro, slavkovský děkan. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas.
 • Krátká videa pro děti i rodiče
  • P. Roman Vlk a tým Vlčího doupěte připravil pro děti na prázdniny seriál s názvem Příběhy z vlčího batůžku: Umění žít. Jde o videokatecheze nejen pro děti. A najdete je na oblíbené stránce www.vlcidoupe.cz.
 • Ke stažení: Poselství papeže Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 24.července 2022

 

16. neděle v mezidobí                                         17. 7. 2022

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Pátek 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
  • Sobota 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Františka Hladkého.
 • Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. V neděli 24. července tak budeme slavit podle přání papeže Františka 2. Světový den prarodičů a seniorů.
  • Je to výzva pro větší kontakt mezi generacemi. A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky. Také nemocní a ti, kdo nemohou vycházet z domu mohou získat plnomocný odpustek, jestliže mají úmysl, jakmile to bude možné, splnit tři obvyklé podmínky, a připojí se duchovně k slavení Světového dne seniorů, a přitom obětují Bohu své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.
 • Farnost Panny Marie v Kroměříži pořádá pouť ke svaté Anně do Staré Vody v sobotu 23. července. Odjezd autobusu je v 7.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlaste se co nejdříve ve farní kanceláři. Stále jsou volná místa. Autobus bude vypraven, jen v případě dostatečného zájmu.
 • Čas prázdnin a dovolených je dobré využít k účasti na duchovních cvičeních. Někdy je překážkou vzdálenost exercičního domu. Tentokrát přicházejí exercicie k vám, bratři a sestry. Komunita Blahoslavenství pořádá duchovní cvičení otevřené pro všechny, a to v termínu od 14. do 20 srpna 2022 v Kroměříži, v prostorách arcibiskupského gymnázia. Neváhejte a přihlaste se. Přihlášky a bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz

 

15. neděle v mezidobí                                         10. 7. 2022

 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
  • Pátek 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
  • Sobota 16. 7. – Panny Marie Karmelské
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Kuleša, Navrátilovu a duše v očistci. Koná se sbírka na potřeby farnosti.
 • Během prázdnin jsou zde ve farním kostele Všech svatých pravidelné bohoslužby ve čtvrtek v 19 hod. a v neděli v 9.15 hod.
 • V kostele sv. Jana Křtitele je během prázdnin není mše svatá ve středu.
 • V kapli sv. Vincence nebude tuto sobotu večer mše svatá.
 • Milosrdné sestry sv. Vincence – sestra Milada a sestra Markéta – složily řeholní sliby před 50 ti lety. Za milost 50 let řeholního života chtějí poděkovat při mši svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu v sobotu 16. července v 11 hod.
 • V neděli 24. července se uskuteční II. Světový den prarodičů a seniorů. Je to den obdařený plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti.
 • Rodinná centra připravila pro rodiny s dětmi hru během letních prázdnin. Stáhněte si mobilní aplikaci Rodina na cestě. Na různých místech v naší arcidiecézi naleznete hesla, pomocí kterých vstoupíte na internetové stránky obsahující zajímavý příběh navštíveného místa, hry, kvízy a hádanky. Je možné se také přihlásit do soutěže a za 10 navštívených míst získá rodina odměnu. Bližší informace najdete i zde v kostele sv. Mořice na vývěsce Děkanátního centra pro rodinu a na webové stránce www.rodinanaceste.ado.cz.

 

14. neděle v mezidobí                                         3. 7. 2022

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 4. 7. – sv. Prokopa, opata
  • Úterý 5. 7.   – slavnost SV. CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
  • Středa 6. 7. – sv. Marie Goretti, panny a mučednice
  • Příští neděle 10. 7. je 15. v liturgickém mezidobí.
 • V úterý 5. července o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, bude mše svatá zde ve farním kostele bude v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek v dopoledních hodinách navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Ve čtvrtek 7. července zde nebude mše svatá.
 • Za týden je 15. neděle v mezidobí. Mše svatá bude v 9.15 hod.
 • NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ
  • Přijměte pozvání na Velehrad, kde probíhají Dny lidí dobré vůle 2022. Bohatý program pro celé rodiny najdete na internetové stránce Velehradu i na plakátě. Vyvrcholí v úterý 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude kardinál Michael Czerny, rodák z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Tato mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Dvojka.
 • O prázdninách dochází ke změně v pořadu bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice. Podrobnosti jsou v prázdninovém čísle farního zpravodaje z minulé neděle.

 

13. neděle v mezidobí                                         26. 6. 2022

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 512 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Ve středu o slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla bude mše svatá ve farním kostele v Hradisku v 19 hod. Bude obětována za živou a + rodinu Olejníkovu, Valisovu a Gatrmajerovu.
 • Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 • V katedrále sv. Václava v Olomouci bude ve čtvrtek 30. června v 17 hod. mše svatá a rozloučení s otcem arcibiskupem, kterému vyprošujeme Boží požehnání pro jeho nový úkol a poslání.
 • Poslední pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera najdete ve vydání zpravodaje Trio expres pro tuto 13. neděli v mezidobí.
 • Za týden je 14. neděle v mezidobí. Odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace.
 • Dnešní vydání farního zpravodaje obsahuje informace na celé prázdniny. Věnujte mu pozornost. Další vydání bude na konci prázdnin.
 • Přijměte pozvání na primice novokněží a provázejte je modlitbou.
 • Blíží se Národní pouť na Velehradě 5. července. Letos je hlavním tématem podpora rodiny a modlitba za mír a ukončení války na Ukrajině. Organizátoři poutě zvou ty, kdo usilují o zachování našich národních tradic, aby přijeli v tradičním kroji. Bude pro ně připraveno místo pro převlečení a zajištěno přední místo před tribunou. Je třeba se přihlásit na webu Národní pouti www.velehrad.eu. Mši svatou bude doprovázet dechová hudba složená z muzikantů z různých regionů.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence zve všechny děti na DĚTSKÝ DEN ve středu 29. června od 14 hod.
 • Děti, které sbíraly kartičky k nedělnímu evangeliu, dostávají dnes na konci bohoslužby odměnu za celoroční úsilí.
 • V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2022 jste zváni do kostela sv. Mořice na koncerty těchto účinkujících:
  • Pondělí 27. 6. od 20 hod. DOLEŽALOVO KVARTETO
  • Čtvrtek 30. 6. od 20 hod. Komorní ženský sbor NOTABENE – Ostrava
  • Neděle 3. 7. od 20 hod. PAVEL BOŘKOVEC QUARTETTO.
 • Hudba v zahradách a zámku Kroměříž
  • Představení Španělský večer ve čtvrtek 30. 6. zazní pod taktovkou Františka Macka mladšího od 19 hod. ve Skleníku Květné zahrady. Vstupenky na pokladnách Domu Kultury Kroměříž. Více na www.hudbakromeriz.cz.

12. neděle v mezidobí                                         19. 6. 2022
 • Tuto neděli (19. 6.) není mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Je sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a je obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí budeme mši svatou slavit ve farním kostele.
 • Otec arcibiskup napsal Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě. Tento pastýřský list je součástí našeho farního zpravodaje Trio expres.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek 23. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Pokud bude příhodné počasí, bude mše svatá v 19 hod. u kaple v Postoupkách-Miňůvkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svatá bude v 19 hod. ve farním kostele v Hradisku. Bude obětována za posvěcení kněží. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
 • Za týden je 13. neděle v mezidobí. Mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Antonína a Ludmilu Zlámalovy a za živou i zemřelou rodinu.
 • Triduum Modlitby matek se uskuteční o příštím víkendu. Přijměte pozvání do farního kostela ke společné modlitbě v pátek, v sobotu a v neděli, vždy v 15 hod.
 • V sobotu 25. června se koná v katedrále v Olomouci kněžské svěcení. Pamatujme na kandidáty kněžství ve svých modlitbách.
 • Informace o nejbližších poutích, koncertech a dalších akcích najdete ve farním zpravodaji.

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                 12. 6. 2022

 • Dnes je slavena nedělní mše svatá v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Mgr. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 5 784 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.
 • Před námi je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat ve čtvrtek 16. června. Chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Ve farním kostele bude slavena mše svatá v 19 hod. Bude obětována za živé a + farníky z Hradiska. Po mši svaté bude adorace a na závěr svátostné požehnání. Kněz s asistencí také vyjde před kostel a požehná všem obcím naší farnosti.
 • Také příští neděli 19. 6. nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí budeme mši svatou slavit ve farním kostele. Sbírka je určena na potřeby farnosti.
 • Obracím se na vás nejmenší: Chlapci a děvčata, než zakončíme školní rok, chceme předat odměny vám, kteří jste při nedělních bohoslužbách sbírali kartičky s myšlenkami k evangeliu. Prosíme, přineste své kartičky nejlépe ve čtvrtek, na svátek Božího Těla, a odevzdejte je v sakristii. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu. Může se stát, že vám některá karta chybí. Kartu vám doplníme, abyste celou sadu mohli používat ke hře se sourozenci, rodiči i kamarády.
 • Ve farní kanceláři u sv. Mořice se můžete přihlásit na autobus do Olomouce:
  • V sobotu 18. června na jáhenské svěcení, kdy bude ke službě trvalého jáhna vysvěcen pan Josef Zvoníček z farnosti sv. Mořice.
  • Ve čtvrtek 30. června na večerní mši svatou a rozloučení s otcem arcibiskupem Janem
 • Další informace máte ve farním zpravodaji.

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                   5. 6. 2022

 • Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!
 • Děkuji těm, kdo se zapojili do liturgie Svatodušní vigilie, a všem, kdo vyprošují celé farnosti hojné plody Ducha svatého.
 • V neděli 5. června je mše svatá v 9.15 hod. sloužena u zvonice v Bezměrově a je obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.
 • V pondělí 6. června začíná 10. týden liturgického mezidobí.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 6. 6. – památka Panny Marie, Matky církve
  • Čtvrtek 9. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  • Sobota 11. 6. – památka sv. Barnabáše, apoštola
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod. obětována za rodinu Kozánkovu, Pospíšilovu a sestru Muchovu.
 • Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
  • Mše svatá nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Ve farní kanceláři u sv. Mořice je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 18. června. V katedrále sv. Václava bude v 9.30 hod. jáhenské svěcení. Mezi těmi, kdo přijmou svěcení ke službě trvalého jáhna je i pan Josef Zvoníček z farnosti sv. Mořice. Provázejme ho modlitbou.
 • Srdečně zveme vás i vaše blízké, přátele a známé na NOC KOSTELŮ v pátek 10. června. Program kroměřížských kostelů a kaplí je již k dispozici na internetové stránce www.nockostelu.cz, na nástěnkách a na letáčcích v kostelech.

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        29. 5. 2022

DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

 • Minulou neděli jste při sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům věnovali 3 191 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Celostátní setkání mládeže se uskuteční v měsíci srpnu v Hradci Králové. Pozvánka s informacemi k přihlášení je v našem farním zpravodaji. Organizátoři nás prosí o modlitbu za celé setkání a na sobotu 13. srpna zvou do Hradce Králové také rodiny s dětmi.
 • Arcibiskup Jan je naším pastýřem 30 let. 2. července se ujme arcidiecéze pražské. Ve čtvrtek 30. června, kdy olomoucká arcidiecéze slaví Výročí posvěcení katedrály, nastane vhodná chvíle pro rozloučení a poděkování otci arcibiskupovi za jeho obětavou pastýřskou službu. Zároveň chceme prosit o hojnost milostí v jeho novém úkolu a poslání. Mše svatá začne v katedrále sv. Václava v Olomouci v 17 hodin. Po jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály.
 • Svatý otec František jmenoval diecézním biskupem brněnským Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa brněnského.
 • Bratři a sestry, buďme spojeni v modlitbě a pro naši arcidiecézi vyprošujme dobrou volbu nového pastýře.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie
  • Středa 1. 6. - památka sv. Justina, mučedníka
  • Pátek 3. 6. - památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v pondělí 30. května od 19.30 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti.
  • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli 5. 6. je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi. Mše svatá bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii do našeho farního kostela v sobotu 4. června od 20 hod. Chceme se v modlitbě otevřít Duchu Svatému, aby v nás obnovil své dary, které jsme přijali ve svátosti biřmování. Vigilie pod názvem "Koho hledáte?" obsahuje modlitby, chvály a promluvy inspirované Cestou světla.
 • Pamatujme v modlitbě na ty, kdo mají v sobotu 18. června přijmout jáhenské svěcení. Službu trvalého jáhna má přijmout také pan Josef Zvoníček z farnosti sv. Mořice.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        22. 5. 2022

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 295 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše svatá v 19 hod. bude obětována za zemřelou Marii Pavlíkovou, manžela a děti.
 • Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče, syna a živou rodinu Pazderovu.
 • Přijměte pozvání na besedu s Pavlem Fischerem, senátorem a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Přednáška na téma: Válka na Ukrajině a bezpečnost v Evropě“ se uskuteční v pondělí 23. května od 19 hod. v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
 • Pozvánky na další akce najdete ve farním zpravodaji.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        15. 5. 2022

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

 • 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Modleme se za Boží požehnání pro rodiny, aby rostla vzájemná láska soudržnost v rodinách. A pamatujme zvláště na rodiny, jejichž členy od sebe oddělila válka. Podle výzvy papeže Františka ochotněji svěřujme Panně Marii utrpení a slzy ukrajinského lidu.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli jste při sbírce na křesťanské sdělovací prostředky věnovali 3 921 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
  • Pátek 20. 5. – památka sv. Klementa Mari Hofbauera, kněze
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Karlu Petříkovou.
 • Příští neděle 22. 5. je 6. neděle velikonoční a je DNEM MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Moserovy, na poděkování za 50 let života a Boží ochranu pro celou rodinu.
  • Uskuteční se sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • NOVÁ BLAHOSLAVENÁ
  • Mnozí z vás, sestry a bratři, jste zapojeni do modlitby Živého růžence. Zakladatelka Živého růžence, Pauline Jaricot, která je také zakladatelkou Papežského misijního díla šíření víry, bude prohlášena za blahoslavenou v neděli 22. května. Na letáčcích v kostele je životopis této ženy, a také informace, jak je možné se aktivně zapojit a podporovat Papežská misijní díla.
 • VEČER CHVAL
  • Zveme vás na večer chval v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve středu 18. 5. od 19 hod. Modlitbu povede chválová kapela ze Zlína. Těšíme se na společný čas modlitby. 
   • (nadační fond Credo, Ignite projekt a Pastorační centrum AG)

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        8. 5. 2022

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

DEN MATEK

 • Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost pokoje, radosti a Božího požehnání.
 • DEN MATEK na Velkém náměstí v Kroměříži – 8. května od 14 hod.
  • Vystoupí děti z Mateřské školy s křesťanským zaměřením, Středisko volného času Šipka, Církevní základní škola Kroměříž spolu s ukrajinskými žáky, Základní umělecká škola Kroměříž, Mažoretky LEXY Kroměříž. Děti se mohou zapojit do soutěže v malování. Občerstvení zajištěno. Akce se koná za příznivého počasí.
   • Srdečně zve Okresní kancelář KDU-ČSL
   • ve spolupráci s Místní organizací KDU-ČSL.
 • Papež František jmenoval nového apoštolského nuncia pro Českou republiku. Stává se jím Mons. Jude Thaddeus Okolo, dosavadní nuncius v Irsku. Provázejme jej svými modlitbami.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pátek 13. 5. – Panny Marie Fatimské
  • Sobota 14. 5. - svátek sv. Matěje, apoštola
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za dceru a její rodinu.
 • Za týden je 5. neděle velikonoční. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + paní Horákovou a živou rodinu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Výročí sester sv. Kříže
  • Milosrdné sestry sv. Kříže si připomínají 150 let požehnaného působení kongregace v České republice. Děkovnou mši svatou v sobotu 14. května v 10.30 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže bude slavit otec arcibiskup Jan Graubner. Od 14 hod. následuje program, na který jste srdečně zváni. Začne v kapli a bude pokračovat společným setkáním na zahradě kláštera.
 • Od 9. do 15. května se slaví Týden pro rodinu. Inspiraci a nabídku akcí spolu s dalšími pozvánkami najdete v našem farním zpravodaji.
 • ZÁPIS v Mateřské škole
  • s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat v úterý 10. 5. a ve středu 11. 5.
 • NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ
  • zvláště za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě a za ochranu tradiční rodiny a manželství zahájíme v pátek 13. 5. 2022 ve 21 hod. na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem. Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně bude slavena ve 24 hod. Na procesí je objednán autobus, který z Kroměříže odjede ve 20 hod. od kostela sv. Jana. Po skončení programu doveze autobus poutníky zpět do Kroměříže. Zájem o autobus je nutné předem nahlásit na tel. 606 484 928. Cena autobusu 100 Kč. Více na www.veceradlo.cz.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        1. 5. 2022

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. bude adorace ve farním kostele.
 • Vstupujeme do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti. Ve farním kostele bude májová vždy ve čtvrtek po mši svaté, u kaplí v jednotlivých obcích podle domluvy.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou je tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 2. 5. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
  • Úterý 3. 5. –  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Čtvrtek 5. 5. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání
  • Pátek 6. 5. –   svátek sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, první pátek v měsíci
 • Příští neděle 8. 5. je 4. neděle velikonoční - NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE. Současně je Dnem modliteb za po volání k duchovnímu stavu a DNEM MATEK. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za maminky. Při mši svaté bude křest dítěte. Uskuteční se sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.
 • Na Svatém Hostýně bude Pouť podnikatelů.
 • V sobotu 7. května se koná v katedrále v Olomouci Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi. Během dne proběhne setkání vedoucích synodálních skupinek. Mši svatou v 16 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
 • Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže slaví 150 let od příchodu na Moravu. Článek o historii kongregace a pozvánku na oslavu najdete spolu s dalšími informacemi ve farním zpravodaji.
 • ADORACE ZA MLADÉ
  • P. Petr Káňa, kaplan z AG spolu s mládeží z Kroměříže a okolí připravují v různých farnostech našeho děkanátu adorace s mládeží a za mladé. Adorace se koná na první pátky v měsíci od 19.30 hod. asi půl hodiny s následným posezením a sdílením na místní faře. V květnu bude toto setkání v pátek 6. 5. v Ratajích.
 • Ke stažení: Slovo biskupů k Neděli Dobrého Pastýře 2022

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        24. 4. 2022

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Děkuji každému z vás, kdo se zapojil do modlitební vigilie za politiky.
 • Během Svatého týdne nebyla pokladnička u Božího hrobu. Děkuji vám, za vaše dary při dnešní sbírce, kterou odešleme na podporu křesťanů ve Svaté zemi.
 • Minulou neděli jste při sbírce na platy duchovních věnovali 13 594 Kč.
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 4 539 Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
 • Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • V úterý 19. dubna zemřel pan Josef Topič z Měrůtek. Rozloučíme se s ním v pondělí 25. dubna při mši svaté zde ve farním kostele odpoledne v 15. hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 30 let společného života.
 • Příští neděli 1. května bude mše svatá v 9.15 hod. u kaple sv. Floriána v Miňůvkách. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele. Mše svatá bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek.
 • Příští neděli odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.
 • Koncert MISSA VOTIVA
  • doprovázený verši Jana Skácela zazní dnešní neděli (24. 4.) od 19 hod. v kostele sv. Mořice. Vystoupí Svatocecilský orchestr pod vedením Jana Gottwalda, Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové a další. Na programu je Missa votiva Jarmily Bekové a Vigilia Ladislava Moravetze. Vstupenky budou na místě před začátkem akce.
 • Manželství, polyamorie a homosexuální vztahy
  • Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou na přednášku Martina Kvapilíka na téma „Manželství, palyamorie a homosexuální vztahy (některé podobnosti a odlišnosti)“. Uskuteční se ve středu 27. 4. od 19 hod. na AG.
 • NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT
  • Záleží vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životu? Věříte, že každé počaté dítě by mělo dostat šanci? Připojte se k nám v sobotu 30. 4. 2022. Vstup je zdarma. Z programu: od 11 hod. mše svatá v katedrále na Pražském hradě, od 13 hod. občerstvení a doprovodný program na Klárově, od 14.30 hod. pochod centrem Prahy na Václavské náměstí. Budou vypravené i zvláštní vlaky. Přihlašování a další informace na www.pochodprozivot.cz

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                                        17. 4. 2022

 • Jménem otce arcibiskupa děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžské platy.
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Zítra v pondělí velikonoční bude mše svatá v 9:15 hod. obětována za farníky z Miňůvek.
 • Ve čtvrtek večer bude mše svatá v 19:00 hod.
 • V sobotu 23. dubna bude v našem farním kostele celonoční vigilie za politiky. Přijďte, zapojte se do modlitby.
 • Příští neděle, druhá velikonoční, je nedělí Božího milosrdenství. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Koryčánkovy, vnuka Josefa a duše v očistci.
 • Přijměte pozvání na Benefiční velikonoční koncert, který se koná dnes večer v 18 hod. v kostele sv. Mořice. Na varhany zahraje Ludmila Dvořáková Macková. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátě. Vstupné je dobrovolné. Vybraná částka bude věnována na pomoc ukrajinským uprchlíkům.
 • Mateřská škola s křesťanským zaměřením, která sídlí na Mánesově ulici, zve na Den otevřených dveří v úterý 12. dubna.
 • Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům, akolytům. Děkuji varhaníkům, schole a sboru, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.
 • Koncert MISSA VOTIVA
  • doprovázený verši Jana Skácela zazní v neděli 24. dubna od 19 hod. v kostele sv. Mořice. Vystoupí Svatocecilský orchestr pod vedením Jana Gottwalda, Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové a další. Na programu je Missa votiva Jarmily Bekové a Vigilia Ladislava Moravetze. Vstupenky budou na místě před začátkem akce.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE                                        10. 4. 2022

 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. zveme do farního kostela na Křížovou cestu zvláště rodiny s dětmi.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Velký pátek je dnem přísného postu. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby, na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek začínají obřady v 19.00 hod. Vigilie na Bílou sobotu začne ve 21 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná ohlášená sbírka na platy duchovních. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Postoupek. Na závěr mše svaté bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku vzadu v kostele.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Možná se k někomu z vás nedostal dotazník, který připravila pastorační rada naší farnosti. Několik výtisků je vzadu pod kůrem. Prosíme vás o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání o Velikonocích – nejlépe do schránky v předsíni kostela.
 • Příležitost ke svátosti smíření je v kostele sv. Mořice, kde se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu městem v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 18.00 hod.
 • Mateřská škola Mánesova
  • s křesťanským zaměřením zve rodiče s dětmi v úterý 12. 4. (9-10.30 hod.) na Den otevřených dveří. Tato mateřská škola s dlouholetou tradicí vede děti v křesťanském duchu, dodržuje křesťanské tradice a klade si za cíl dobrou připravenost dětí pro vstup na Základní školu. Spolupracuje s oběma našimi farnostmi ve městě. Zápis proběhne 10. a 11. 5. 2022 (8-15 hod.).
 • Ke stažení:  Farnost_Hradisko_Svatý_týden_2022

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

 • Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny.
  Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).
  Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.
  Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK
  (Praha, 5. dubna 2022)

 

5. neděle postní                                         3. 4. 2022

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na křížovou cestu.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti.
 • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Lubomíra Šrubaře.
 • V pátek 8. dubna slavíme v chrámu sv. Mořice pouť k Panně Marii bolestné. Pořad bohoslužeb je na plakátě a ve farním zpravodaji. Jste srdečně zváni.
 • Za týden je Květná neděle.
  • PŘINESTE S SEBOU SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU.
  • Od 8.30 hod. bude příležitost ke svaté zpovědi. Otec Václav bude zpovídat i během mše svaté.
  • Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je obřad svěcení jívových ratolestí. Ratolesti, kdo můžete, přineste s sebou. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Hrabalovy, syny Zdeňka a Aloise a duše v očistci.
  • Na Květnou neděli bude zde po mši svaté ukončen desetitýdenní farní seminář obnovy v Duchu Svatém bohoslužbou rozeslání, na kterou jsou rodina i přátelé účastníků srdečně zváni.
 • Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.
 • KŘÍŽOVÁ CESTA pro rodiny s dětmi
  • V neděli 10. 4. ve 14 hod. chceme prožít křížovou cestu s dětmi. Zveme celé rodiny.
 • ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži
  • pro školní rok 2022/2023 se bude konat v úterý 5. 4. a ve středu 6. 4. 2022. Registrace již probíhá. Podrobnosti na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 531.
 • Život v pravdě - Vojtěch Kodet
  • Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou na setkání s karmelitánem P. Vojtěchem Kodetem ve středu 6. 4. od 19 hod. na AG. Od 18 hod. bude P. Vojtěch slavit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.
 • Antonín Cyril Stojan – BÝT VŠEM VŠÍM
  • Scénické čtení v podání herce Igora Bareše bylo z důvodu nemoci odloženo. Uskuteční se ve čtvrtek 7. 4. 2022 v 18 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia.

 

Pastýřský list ke sbírce na kněžské platy

 • Drazí bratři a sestry,
 • vím, že někteří nemáte rádi, když píši o církevních penězích. Já se k Vám v této postní době však obracím s pokornou prosbou o pomoc.
  Víte, že stát vrátil církvím některé majetky a za některé dává finanční náhradu. Zato postupně přestává dávat církvím peníze na platy. Letos je to už jen 60 %. Některé nekatolické církve si zavedly pravidlo, že farnosti si musí zaplatit své duchovní samy. Jiné zavedly povinnost svých věřících odvádět církvi deset procent ze svých příjmů. My to nechceme dělat příkazem, ale musím Vás poprosit o štědrou pomoc. To, co zatím odvedou farnosti každým rokem na biskupství, stačí na necelé jedny měsíční výplaty. Další výplaty hradíme z toho, co vydělá hospodaření biskupství zvláště v lesích a v zemědělství. To však stačit nebude.
  Od příštího roku zavedeme nový způsob Vašeho ekonomického zapojení. Pro letošek jen nahradíme velikonoční sbírku na bohoslovce, kterých je dnes v semináři opravdu málo, velikonoční sbírkou na platy duchovních. Prosím o Vaši štědrost. Zároveň nabízím těm, kdo by mohli využít potvrzení o daru církvi ke snížení daně, aby svůj dar odevzdali ne v kostele, ale na farním úřadě, kde jim bude vystaveno potřebné potvrzení.
  Děkuji Vám za poctivé prožívání postní doby i za Vaši štědrost a ze srdce žehnám celým Vašim rodinám
  arcibiskup Jan

 

4. neděle postní                                         27. 3. 2022

 • Děkuji všem, kdo jste se v osobní modlitbě připojili k zasvěcení lidstva, zvláště Ruska a Ukrajiny, Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na pobožnost křížové cesty.
 • Nastala změna času. Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. Bude obětována za živou a zemřelou rodinu Dřímalovu. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Kaplan pro mládež zve mladé z farností našeho děkanátu na adoraci s mládeží a za mládež. Adorace s následným posezením na faře se koná v pátek 1. dubna od 19.30 hod. v Kvasicích.
 • Arcibiskup Jan zve věřící na slavnost do katedrály sv. Václava v Olomouci. V sobotu 2. dubna při mši svaté ve 14 hod. budou slavnostně uloženy ostatky blahoslaveného Karla Habsburského, sv. Jana Pavla II., sv. Matky Terezy z Kalkaty a sv. Adama Chmielowského.
 • Za týden je 5. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + ing. Františka Tichého, živou a + rodinu.
 • Návštěva kněze u nemocných v jednotlivých obcích naší farnosti se uskuteční až ve čtvrtek 7. dubna v dopoledních hodinách.
 • ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži
  • pro školní rok 2022/2023 se bude konat v úterý 5. 4. a ve středu 6. 4. 2022. Registrace již probíhá. Podrobnosti na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 531.
 • Antonín Cyril Stojan – BÝT VŠEM VŠÍM
  • Scénické čtení v podání herce Igora Bareše bylo z důvodu nemoci odloženo. Uskuteční se ve čtvrtek 7. 4. 2022 v 18 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia.

 

3. neděle postní                                         20. 3. 2022

 • Minulou neděli jste při sbírce na podporu pastorace mládeže věnovali 3 032 Kč. „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnes odpoledne jste zváni na pobožnost Křížové cesty ve 14 hod.
 • Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • V pátek 25. března je Slavnost Zvěstování Páně. Je to Den modliteb za úctu k počatému život a za nenarozené děti. Mši svatou z této slavnosti budeme ve farním kostele slavit už v předvečer - ve čtvrtek v 18 hod.
 • Papež František v pátek 25. března během kajícího obřadu, kterému bude předsedat v Bazilice sv. Petra, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. A vyzval biskupy na celém světě, aby se spolu se svými věřícími k tomuto modlitebnímu setkání připojili. Modlitba z Baziliky svatého Petra v 17 hod. bude přenášena prostřednictvím TV Noe.
 • Připojme se svými modlitbami. V pátek bude ve farním kostele od 17 hod. hodinová adorace. Zahájíme tak iniciativu 24 hodin pro Pána. Budeme se modlit za současné problémy světa - návrat k víře, ukončení válečného konfliktu i za nový život (nenarozené děti).
 • Za týden je 4. neděle postní. Vchází v platnost letní čas. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována s prosbou o Ducha Svatého a Boží ochranu.
 • Pastorační rada naší farnosti vytváří dlouhodobou vizi farnosti. Jedná se o plán postupné proměny činností, které povedou ke stabilizaci našeho duchovního života s přesahem na další generace. Připravili jsme dotazník, který je možné si vyzvednout ve farním kostele. Vaše názory jsou pro nás cenné. Prosíme Vás tedy o vyplnění tohoto dotazníku a jeho odevzdání do Velikonoc – nejlépe do schránky v předsíni kostela.

 

2. neděle postní                                         13. 3. 2022

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na pobožnost Křížové cesty.
 • Minulou neděli jste při sbírce na „Haléř sv. Petra“ věnovali 6 353 Kč. „Pán Bůh zaplať“ také za vaše dary při dnešní sbírce na podporu pastorace mládeže.
 • Dnes je VÝROČNÍ DEN zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbě.
 • Charita Kroměříž se snaží pomáhat lidem, kteří utíkají před válkou na Ukrajině a přicházejí do našeho regionu. S nabídkou pomoci se obracejte se na pracovníky Charity a sledujte také internetové stránky Charity Kroměříž.
 • Přispět do sbírky můžete také na Koncertu pro Ukrajinu, který se koná v pondělí 14. března v 19.30 hod. v kostele Panny Marie v Kroměříži.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za duše v očistci.
 • V sobotu 19. března je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Svatý Josef patří k našim národním patronům. Mše svatá bude sloužena ve farním kostele v sobotu dopoledne v 9.15 hod. Bude obětována za živé a + Josefy z naší farnosti.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Koblihovu a Chutnou.
 • Další informace jsou ve farním zpravodaji.

 

1. neděle postní                                         6. 3. 2022

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na pobožnost křížové cesty.
 • „Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na Haléř sv. Petra.
 • Po celou DOBU POSTNÍ se s důvěrou obracejme k Bohu a prosme za mír na Ukrajině a za oběti války i pandemie covid-19. Na tyto úmysly obětujme také páteční půst.
 • Minulou neděli jste při sbírce na pomoc Ukrajině věnovali 7 420 Kč. Moc děkujeme. V Kroměříži už jsou první uprchlíci z Ukrajiny. Charita Kroměříž pro ně vyhlásila materiální sbírku. Informace jsou na vývěsce a ve zpravodaji. Charita Kroměříž také přijímá nabídky na možnost ubytování těch, kdo utíkají před hrůzami války.
 • Ve farním kostele si vyzvedněte papírové schránky pro Postní almužnu. Vezměte i těm, kdo nemohou mezi nás přijít, ale rádi by se zapojili. Ušetřený obnos, vložený do schránky, přineste zpět do kostela na Květnou neděli, tj. 10. dubna. Shromážděné prostředky chce Charita využít také na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
 • Celostátní setkání mládeže
  • se letos uskuteční v Hradci Králové v termínu: 9. až 14. srpna 2022. A v rámci toho bude také setkání rodin v sobotu 13. srpna. Ve farním zpravodaji je pozvánka od biskupa Pavla Posáda, delegáta pro mládež. Bratři a sestry, pamatujme v modlitbě na mládež a rodiny, a setkání můžeme hmotně podpořit svým darem do sbírky. Příští neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na poděkování za dar života a tři bratry.
 • Za týden je 2. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy a celou živou a + rodinu.
 • DOVOLME BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ, ABY SE PŘIBLÍŽILO
  • Tento nápis najdete v kostele na stolku pod kůrem i s vysvětlením, k čemu je tato postní aktivita dobrá. Je určena pro dospělé, jednotlivce, rodiny i společenství. Vezměte si dnes úvodní a první kartičku, bude vás provázet tímto prvním postním týdnem.

 

8. neděle v mezidobí                                         27. 2. 2022

 • Dnešní sbírka je mimořádně věnována na pomoc potřebným na Ukrajině. Je možné přispět také přímo na účet Charity Česká republika. Ve farním zpravodaji na webu cirkev.cz, internetových stránkách Charity i na vývěsce najdete číslo účtu a variabilní symbol této sbírky. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary. Sbírka zvaná Haléř sv. Petra bude příští neděli.
 • Vzpomeňte v modlitbě na zemřelého biskupa Ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze.
 • Před námi je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Mše svatá bude zde ve farním kostele večer v 18 hod. Bude obětována za + rodiče a bratra. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.
 • POPELEČNÍ STŘEDA je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Papež František nás vyzývá, abychom z Popeleční středy učinili Den půstu za mír.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer bude mše svatá v 18 hod. Přede mší svatou od 17.15 hod. bude tichá adorace a možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • Za týden je 1. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Přikrylovy, dceru a syna a poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání. Odpoledne ve 14 hod. bude pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Vedení křížové cesty během postní doby bude podle obvyklého rozpisu.
 • POSTNÍ KAPKY 2022
  • Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Hlavním tématem této pastorační aktivity, kterou i letos nabízí farnost Dolní Němčí, je Láska v rodině. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké inspirace a tak dobře prožít postní dobu a připravit se na svátky Kristova vzkříšení. Více na www.postnikapky.cz nebo na plakátku.

 

7. neděle v mezidobí                                         20. 2. 2022

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Přijměme výzvu našich biskupů, modleme se za mír na Ukrajině a obětujme na ten úmysl i páteční půst.
 • V úterý je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Marii a Oldřicha Blešovy, rodiče a živou rodinu.
 • Za týden je 8. neděle v mezidobí. Koná sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • KURZ FILIP
  • pro všechny mladé lidi do 30 let se bude konat v rámci postní duchovní obnovy 4.–6. 3. 2022 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlašování do 25. 2. na www.agkm.cz v sekci aktuálně na banneru. Dotazy můžete zasílat na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Těšíme se na vás!
 • Maturitní obory na SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži
  • Střední odborná škola sv. Jana Boska, kterou v Kroměříži zřizuje Arcibiskupství olomoucké, nově nabízí na školní rok 2022/2023 dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou a to v oborech „Zahradnictví“ a „Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství“. Přihlášku pro denní i kombinované (tříleté) studium je třeba podat do 1. 3. 2022.
  • Škola vedle toho nabízí zájemcům tříleté učební obory s výučním listem: „Lesní mechanizátor“, „Opravář lesnických strojů“, „Zemědělec – farmář“ a „Zahradník“. Součástí školy je také internát a středisko volného času, jejichž chod zajišťují bratři řádu salesiánů Dona Boska. Více na www.sosbosko.cz.
 • VÝCHOVA DĚTÍ
  • Děkanátní centrum pro rodinu nabízí kurz z dílny Manželských večerů. Jedná se o cyklus 5 setkání, která se týkají praktických nástrojů pro posílení rodinného života. Více informací a možnost přihlášení na www.cpr-kromeriz.cz.

 

6. neděle v mezidobí                                         13. 2. 2022

 • V blízkosti Světového dne nemocných, který se slavil 11. února, je mše svatá dnes v 9.15 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku obětována za nemocné a ty, kteří o ně pečují.
 • Ve středu 16. 2. slaví Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Jindřišku Zahradníčkovou a  živou rodinu.
 • Za týden je 7. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Klimušovy a Coufalíkovy a živou rodinu.
 • NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ slavíme letos od 14. do 20. února. Připomíná nám důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Otevřete si internetovou stránku tydenmanzelstvi.cz. Najdete tam inspiraci a povzbuzení pro manželský i rodinný život.
 • Přijměte pozvání na mši svatou ve středu 16. února v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Bude obětována za rodiny, manžele, snoubence a za ty, kteří se pro manželství rozhodují.
  • Po mši svaté si můžete poslechnout zajímavou přednášku Jana Gregora na téma: GENDER - příležitost pro rovnoprávnost nebo ideologie? Přednáška začne v 19 hod. ve Studentském klubu Arcibiskupského gymnázia. Pořádá ji AG Kroměříž ve spolupráci s Aliancí pro rodinu.
 • VEČER CHVAL
  • Zveme vás na večer chval v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve středu 16. 2. 2022 od 19 hod. Modlitbu povede kapela z projektu Ignite. Přijďte spolu s námi chválit a vyvýšit našeho nebeského Otce nad vším, co právě prožíváme. Těšíme se na společný čas. Březnový večer chval připravujeme na středu 16. 3. 2022.
  • (Nadační fond Credo, Ignite projekt a Pastorační centrum AG)
 • Ve farním zpravodaji máte další informace a pozvánky na duchovní obnovy.


 • Národní týden manželství 14. – 20. 2. 2022
  • Národní týden manželství začíná na svátek sv. Valentýna. Může to být výzva znovu oživit ve vzájemných vztazích mezi manžely to, co je vytrhává ze stereotypu a dělá nevšedními. Ozdobit je znovu i trochou romantiky, vděčnosti a radosti být spolu.
  • Prosím, najděte si v tomto týdnu prostor pro společně prožité chvíle. Může to být večeře, kdy odložíte spěch a budete mít na sebe čas. Nebo společná procházka v Podzámecké zahradě či někde v přírodě. Cestou můžete hovořit o svém manželství – od jeho počátku, přes narození dětí a jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí.
  • Nebojte se v tomto týdnu něco investovat do svého vztahu a obnovit to, co se časem vytratilo. Váš manžel, vaše manželka si to určitě zaslouží.
  • Letošní ročník Národního týdne manželství nese motto Ztráty a nálezy. Koordinátor Národního týdne manželství, Petr Adame, k tomu napsal: „Motto letošního NTM nese mnoho významů. Často říkám, že dokonalé manželství je vztah dvou nedokonalých lidí, kteří to spolu nevzdali. V každém dlouhodobém vztahu jsou věci, které ztrácíme, ale mnoho zase dostáváme nebo objevujeme. Opravdu hluboký vztah vzniká jen tam, kde se milujeme i přesto, že jsme ztratili mnoho iluzí o sobě nebo o našem partnerovi a našli cestu, jak žít s našimi odlišnostmi.“
  • Také, bratři a sestry, v modlitbě poděkujme Bohu za to, co každý z nás obdržel skrze rodinu, a vyprošujme Boží požehnání manželům a celým rodinám.
  • P. Josef

 

5. neděle v mezidobí                                         6. 2. 2022

 • Dnes odpoledne jste zváni do farního kostela na adoraci ve 14 hod.
 • SVÁTKY V TÝDNU:
  • Úterý 8. 2. – sv. Josefíny Bakhity, panny, MEZINÁRODNÍ DEN MODLITEB ZA OBĚTI OBCHODU S LIDMI
  • Čtvrtek 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny
  • Pátek 11. 2. – Panny Marie Lurdské, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
 • Příští neděle 13. 2. je 6. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za nemocné a za ty kdo o ně pečují.
 • Vašim nemocným můžete doporučit přenos mše svaté na TV Noe v neděli 13. 2. v 10 hod. Mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci bude sloužit biskup Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro zdravotnictví.
 • UPOZORNĚNÍ:
  • Ve středu – vzhledem k tomu, že jsou prázdniny – bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.
  • V kapli sv. Vincence na Malém Valu jsou v tomto týdnu zrušeny všechny bohoslužby. Nebude ani ve zpravodaji ohlášená mše svatá v pátek dopoledne za nemocné, ani mše svatá v sobotu 12. února večer.
 • GENDER - rovnoprávnost nebo ideologie?
  • Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži ve spolupráci s Aliancí pro rodinu pořádá ve středu 16. 2. 2022 přednášku Jana Gregora: GENDER - příležitost pro rovnoprávnost nebo ideologie? Jste zváni od 19 hod. do Studentského klubu na AG. Předcházet bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele a bude obětována za rodiny, manžele, snoubence i ty, kteří se pro manželství rozhodují.
 • KURZ FILIP pro všechny mladé lidi do 30 let se bude konat v rámci postní duchovní obnovy 4.–6. 3. 2022 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlašování do 25. 2. na www.agkm.cz v sekci aktuálně na banneru. Dotazy můžete zasílat na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Těšíme se na vás!
 • ROK RODINY vyhlášený papežem Františkem vyvrcholí X. Světovým setkáním rodin v Římě ve dnech 22.-26. 6. 2022. Souběžně budou probíhat setkání v diecézích po celém světě. Národní centrum pro rodinu nabízí na svých stránkách povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Sledujte www.rodiny.cz.
 • Knihkupectví AVE je přestěhováno na Náměstí Míru 1551 (naproti bývalé poliklinice) do podloubí. Nabízíme křesťanskou literaturu, Bible, křestní roušky a svíce, dětské, pedagogické a psychologické knihy atd. Podrobněji na www.aveknihkupectvi.cz. Otvírací doba: po, st, čt  9-12, 14-17, út 14-17, pá 9-13h.

 

4. neděle v mezidobí                                         30. 1. 2022

 • Tuto neděli si připomínáme SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM.
 • Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali ve farnosti 3 255 Kč. „Pán Bůh zaplať.“
 • V pondělí je památka sv. Jana Boska. Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa, který slaví svůj svátek.
 • Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob. Mše svatá bude ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována za ženy a matky z farnosti a za vyslyšení proseb za děti.
 • Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Během dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Mše svatá v 18 hod. bude obětována na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu do dalších let. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. tichá adorace a během ní příležitost ke svaté zpovědi. Po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
 • Pátek je první v měsíci. Příležitost ke svaté zpovědi je v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod. Otec Petr Káňa zve všechny mladé na adoraci do Zdounek. Začne v 19.30 hod., trvá půl hodiny a po ní je posezení na místní faře.
 • Za týden je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a+ rodinu Zdráhalovu a Rybenskou. Odpoledne bude adorace, která bývá pravidelně na první neděli v měsíci.
 • Knihkupectví AVE, které nabízí křesťanskou literaturu, křestní roušky, svíce a další devocionálie, je přestěhováno na Náměstí Míru 1551 – je to naproti bývalé poliklinice v podloubí u kruhového objezdu. Prodejna se bude otevírat v úterý 1. února ve 14 hod. Otvírací doba: po, st, čt 9-12, 14-17, út 14-17, pá 9-13h. Více informací na www.aveknihkupectvi.cz.

 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA                                23. 1. 2022

 • Dnešní sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu. Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2 913 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.
 • V úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Tím svátkem se završuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Nezapomínejme však na tento úmysl dále pamatovat ve svých modlitbách.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za duchovní obnovu ve farnosti.
 • Za týden je 4. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života a zdraví.
 • Triduum Modliteb matek
  • Ve dnech 28. - 30. 1. probíhá první letošní Triduum Modliteb matek. V kostele v Hradisku se setkáme v pátek 28. 1. v 17 hod., v sobotu a v neděli v 15 hod. ke společným modlitbám, kterými se přidáme k tomuto celosvětovému hnutí.
  • Srdečně zveme nejen maminky a babičky, které se pravidelně setkávají ve skupinkách, ale všechny ostatní, abychom společně poděkovaly, odevzdaly své problémy Bohu a ujistily se o Jeho požehnání pro naše děti a rodiny.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji. Doporučuji vaší pozornosti také článek ONLINE SETKÁNÍ nejen pro KOSTELNÍKY. Je to nabídka pro všechny, kdo se starají o přípravu kostela na mši svatou, liturgické oděvy nebo úklid.

 

2. neděle v mezidobí                                         16. 1. 2022

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Pamatujme v modlitbě na Mons. Josefa Hrdličku, emeritního pomocného biskupa olomouckého, který slaví ve středu 19. ledna své životní jubileum.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 17. 1. – památka sv. Antonína, opata
  • Úterý 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
  • Pátek 21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za duše v očistci.
 • Příští neděle 23. 1. je 3. neděle v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu. Třetí neděle v mezidobí je z podnětu papeže Františka slavena jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Uskuteční se sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tato sbírka nahrazuje sbírku, která se dříve konala na podzim, kdy se slaví „Dny Bible“.
 • Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění. Možnost dát svůj dar do pokladničky Tříkrálové sbírky končí tuto neděli. Dále je možno přispívat prostřednictvím dárcovské SMS nebo darem přímo na účet Tříkrálové sbírky. 
  • Výtěžek sbírky použije Charita Kroměříž na pomoc lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, lidem nemocným, postiženým Alzheimerovou chorobou, dětem a studentům.
 • Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v našem městě, a to: ve čtvrtek 20. ledna v 18.30 hod. v kostele Panny Marie, kde bude kázat Lubomír Pliska, farář Církve československé husitské z Kvasic, a v pátek 21. ledna v 18.30 hod. ve sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí, kde bude kázat P. Bohumil Kundl, místoděkan z farnosti Panny Marie.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                                   9. 1. 2022

 • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.
 • Děkuji všem, kdo připravili vánoční výzdobu kostela. Tuto sobotu 15. ledna dopoledne od 8.30 hod. odstrojíme stromky a provedeme úklid. Kdo můžete, prosím, přijďte pomoci.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Vladimíra Komárka.
 • Příští neděle 16. 1. je 2. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Navrátilovu a Kulesza.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
 • Letos trvá do 16. 1. 2022 a probíhá jako běžná osobní koleda za dodržení platných opatření. Charita po domluvě s obecními úřady také umístila pokladničky v jednotlivých obcích. Do sbírky je také možné přispět bezhotovostní platbou na tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800, VS 777970027. Více na www.trikralovasbirka.cz. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať“.
 • Charita Kroměříž stále hledá koledníky i vedoucí skupinek pro koledování ve městě i na vesnici. Kontaktujte tříkrálového asistenta M. Provazníka (tel. 737 630 670, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Na požádání lze zajistit obnovu tříkrálových nápisů.
 • Tradiční Tříkrálový koncert můžete shlédnout v neděli 9. 1. 2022 od 18 hod. na ČT1. Vystoupí Tata Bojs, Petr Bende a další.

 

2. neděle po Narození Páně                                   2. 1. 2022

 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci a setkání u jesliček.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 3. 1. – Nejsvětějšího Jména Ježíš
  • Čtvrtek 6. 1. – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
 • Ve čtvrtek dopoledne je návštěva nemocných jen na požádání. Kdo máte zájem, zavolejte P. Jiřímu. Při mši svaté v 18 hod. bude žehnání vody, křídy a kadidla. Mše svatá bude obětována za farníky z Měrůtek. Přede mší svatou bude tichá adorace.
 • Pátek je první v měsíci.
 • Za týden 9. 1. 2022 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v sakristii.
 • Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa         26. 12. 2021

 • Aktuální pořad bohoslužeb vyšel ve farním zpravodaji minulou neděli a najdete jej také na vývěsce a na internetové stránce farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
  • Úterý 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků
  • Čtvrtek 31. 12. – sv. Silvestra I., papeže
  • Sobota 1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír
 • Ve čtvrtek 30. prosince mše svatá v Hradisku nebude.
 • Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude ve farním kostele v pátek v 16.00 hod. Přijďte poděkovat za milosti přijaté v uplynulém roce a vyprosit si požehnání do nového roku.
 • V sobotu 1. ledna 2022 o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Hradiska. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír.
 • Za týden, 2. ledna 2022, je 2. neděle po Narození Páně.
 • Domov sv. Kříže hledá brigádnici na úklid a do prádelny. Bližší informace jsou na vývěsce.
 • Přijměte pozvání na Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan Kroměříž ve středu 29. prosince po mši svaté v 18 hod. v kostele sv. 
  Mořice.

 

4. neděle adventní                                        19. 12. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu našeho kostela.
 • Setkání mužů se uskuteční ve středu 22. prosince od 19 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Stanislava Pospíšila a + sestru Marii. Přede mší svatou se bude zpovídat. Další příležitost k přijetí svátosti smíření je po celý tento týden v kostele sv. Mořice.
 • Tzv. „Půlnoční“ mše svatá začne 24. prosince ve 21 hod. Sloužit ji bude podplukovník P. Josef Konečný a bude obětována za živé i zemřelé farníky.
 • P. Josef bude sloužit také mši svatou v sobotu na Hod Boží vánoční. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Bezměrova.
 • Příští neděli 26. prosince slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Lutopecen. Všechny manžele srdečně zveme k obnově manželských slibů.
 • Charita Kroměříž prosí všechny vedoucí kolednických skupinek, aby potvrdili svou účast na Tříkrálové sbírce 2022. Také uvítá další dobrovolníky, kteří by se rádi do koledování zapojili. Kontakty: Charita Kroměříž, Ztracená ulice 63, tel.: 737 630 670, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji, který je téměř na celou dobu vánoční a obsahuje podrobný pořad bohoslužeb. Ve VÁNOČNÍM LISTU jsou uvedeny časy bohoslužeb o hlavních svátečních dnech ve všech kostelích v Kroměříži.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 
Pátek 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)
„Půlnoční“ mše svaté:
21.00 hod. – kostel sv. Mořice
21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 
Sobota 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
  7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 
Neděle 26. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)
  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů)
10.15 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Pondělí 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Úterý 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Středa 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně
  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Čtvrtek 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Pátek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně
  7.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod.)
Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:
16.00 hod. – kostel sv. Mořice
16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Sobota 1. ledna 2022 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
  8.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 
Neděle 2. ledna – 2. neděle po Narození Páně
  7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 
Středa 5. ledna – Středa po oktávu Narození Páně
  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Čtvrtek 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul
17.00 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Neděle 9. ledna – Svátek Křtu Páně
  7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

3. neděle adventní                                        12. 12. 2021

 • Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v pondělí 13. 12., kdy si připomíná výročí kněžského svěcení, a v pátek 17. 12., kdy slaví své narozeniny.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice
  • Úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Boženu a Josefa Laurenčíkovy.
 • Příští neděle je 4. adventní. Jako obvykle bude větší příležitost ke svaté zpovědi. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Lízalovu a Litvínovu.
 • Od příští neděle budeme mít díky skautům BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude hořet v našich kostelech a kaplích a můžete si je přenést domů. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 18. prosince od 8.30 hod.
 • Další oznámení a informace o akcích, které budou nebo které naopak musely být zrušeny, najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

 

2. neděle adventní                                        5. 12. 2021

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa
  • Úterý 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
  • Středa 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU,
   • Je to doporučený svátek - věřícím se doporučuje účast na mši svaté.
   • Mše svatá bude ve farním kostele v Hradisku v 18 hod.
 • Ve čtvrtek 9. prosince v Hradisku mše svatá nebude.
 • Za týden je 3. neděle adventní, neděle GAUDETE.
  • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Antonína Svozílka, jeho rodiče a rodiče Skácelovy a celou živou rodinu.
 • Svátost pomazání nemocných ve farnosti Hradisko
  • Svátosti jsou znamením Boží lásky, Boží péče o člověka v různých životních situacích. Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.
  • Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Situace, kterou prožíváme, je velkou výzvou k přijetí této svátosti – buď v kostele, nebo doma. Pokud se dostaneme do nemocnice, je návštěva kněze a přijetí této svátosti mnohem složitější.
  • Každá svátost je setkání s Kristem. Ten, kdo přijímá svátost nemocných při společném obřadu ve mši svaté, očistil své srdce ve svátosti smíření a přistoupí ke svatému přijímání.
  • Svátost nemocných bude udělována ve farním kostele v Hradisku v neděli 12. prosince při mši svaté v 9.15 hod. Mnozí jste byli u svátosti smíření v blízkosti prvního pátku. Zpovídat se bude také přede mší svatou ve středu a v neděli.
  • Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány  v sakristii.

1. neděle adventní                                        28. 11. 2021

 • V nouzovém stavu, který vyhlásila Vláda ČR, se omezující opatření pro bohoslužby nemění. Nadále platí, že účastníci bohoslužeb musí dodržovat  rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob ze společné domácnosti) a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. Stále také platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanoroušek. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost.
 • 1. nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře.
 • Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.
 • V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. 
  • Večer bude ve farním kostele adorace od 17.15 hod. a příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za požehnání a ochranu celé rodiny.
 • Příští neděle je 2. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za Ludmilu a Antonína Zdráhalovy, za živou a zemřelou rodinu. Odpoledne ve 14 hod. bude adorace.
 • Od začátku prosince se začnou zapisovat úmysly mší svatých na první čtvrtletí nového roku.
 • RORÁTY on-line
 • Farnost Dolní Němčí nám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.
 • Pomoc s energiemi
  • Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                     21. 11. 2021

 • Dnes je Světový den mládeže. Děkuji mladým z našeho děkanátu, kteří připravili ve spolupráci s kaplanem pro mládež včerejší Setkání mládeže děkanátu Kroměříž a Holešov. Vyprošujme mladým lidem, aby podle výzvy Svatého otce vydávali svědectví o Kristu a šířili poselství lásky a spásy zvláště mezi svými vrstevníky.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 7 011 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za živou a + rodinu Pavlíkovu a Konečnou.
 • Příští neděle je první adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Zbořilovu a Pištělkovu. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste své adventní věnce a položte je před obětní stůl.
 • Přijměte pozvání na benefiční koncert na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Koná se dnes v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Účinkují žáci a učitelé soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž a pozvaní hosté. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na transparentní účet 3015-1921101329/0800.
 • Na všechny pronásledované pro víru chceme pamatovat zvláště tuto středu 24. listopadu. Je to tzv. Červená středa.
 • Na VEČER CHVAL jste zváni tuto středu v 19 hod. do dolní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
 • V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Připojme se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.
 • Dnes se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Při bohoslužbách a pořádaných akcích prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

 

33. neděle v mezidobí                                         14. 11. 2021

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Ve středu 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Je to MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na poděkování za Boží ochranu.
 • Příští neděli prožíváme slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
  • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + manžele Dřímalovy, vnuka Jaroslava a rodinu Stoklasovu. Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Připojíme se k obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži si připomíná 30 let od znovuobnovení školy. Program oslav, na které jsou zváni všichni absolventi školy, je na webových stránkách gymnázia. V rámci oslav se koná koncert sboru AVE ve středu 17. listopadu v 16 hod. v kostele sv. Mořice.
 • Všichni mladí jsou srdečně zváni na Děkanátní setkání mládeže. Koná se v sobotu 20. listopadu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Informace a přihlášky na stránkách @mladezdekanatukromeriz.
 • BENEFIČNÍ KONCERT
  • Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž zve v neděli 21. listopadu od 17 hod. do kostela sv. Mořice na benefiční koncert pro slané děti. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Vystoupí žáci a učitelé SZUŠ D-MUSIC, studenti Konzervatoře Brno a kroměřížské konzervatoře, pěvecký sbor ZeSrandy a trumpetista Ladislav Kozderka. Transparentní účet 3015-1921101329/0800. Více na plakátku.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

32. neděle v mezidobí                                         7. 11. 2021

 • Přijměte pozvání dnes odpoledne ve 14 hod. do farního kostela na adoraci. Na závěr adorace připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově. Možnost získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky pro duše v očistci neplatí jen do 8. listopadu. Věřící si mohou svobodně vybrat 8 dnů v rámci celého měsíce listopadu. Podrobně je o tom psáno ve farním zpravodaji.
 • Na dnešní den připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme jej v jeho pastýřské službě svými modlitbami.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Martina. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována za zemřelého manžela, rodiče Knapkovy a Zapletalovy a za Boží požehnání pro živou rodinu.
 • Příští neděli se koná sbírka na Charitu. Slovo Otce arcibiskupa k této sbírce je ve farním zpravodaji. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé: Marii Konečnou, Marii Pospíšilovou a Vladimíra Přikryla. Bude ji sloužit pplk. P. Josef Konečný.
 • Děkuji všem, kdo se přihlásili na přípravu ke svátosti biřmování. Čeká nás úvodní setkání, kde se dozvíte podrobnosti o průběhu přípravy. Toto setkání bude společné pro všechny tři farnosti. Sejdeme se v pátek 12. listopadu večer v 19 hod. na faře u Panny Marie v Kroměříži.
 • Mše svatá za zemřelé kněze
  • Ve čtvrtek 11. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Pojďme v jednom společenství prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.
 • Oslava svátku sv. Martina
  • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku svatého Martina ve čtvrtek 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Synoda 2021- 2023
  • Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty, které byly uvedeny v minulém čísle farního zpravodaje. Na internetové stránce naší farnosti najdete Šestidenní osobní domácí duchovní obnovu. Nic zvláštního k tomu nepotřebujete, jen ochotu najít si doma chvíli času k modlitbě a přemýšlení nad připraveným textem. Tak se můžete duchovně připravit na setkání ve skupince, do které jste se přihlásili nebo se v nejbližší době přihlásíte.

 

31. neděle v mezidobí                                         31. 10. 2021

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Minulou neděli jste při sbírce na misie darovali 6 800 Kč a vaše dary na podporu projektu Adopce na dálku při akci Misijní koláč činí 2 720 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla, zvláště Misijní dílo dětí.
 • Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty uvedené ve farním zpravodaji.
 • POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
  • Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově začne pobožnost ve 14.00 hod. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých a snažme se získat odpustky pro duše v očistci. Podmínky k získání odpustků jsou popsány i ve farním zpravodaji.
 • V pondělí 25. října zemřela paní Augustina Navrátilová z Lutopecen. Rozloučíme se s ní při mši svaté v našem farním kostele v pondělí 1. listopadu ve 14 hod. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • V pondělí je slavnost VŠECH SVATÝCH, titulární slavnost našeho farního kostela. Mše svatá večer v 18 hod. bude obětována za naše farní společenství.
  • Rovněž v úterý 2. listopadu, kdy slavíme Vzpomínku NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, bude mše svatá v 18 hod. a bude obětována za všechny zemřelé.
  • Ve čtvrtek je památka sv. Karla Boromejského. Od 17.15 hod. bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za živou a + rodinu Zavadilovu.
 • Za týden je 32. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za odpuštění hříchů. Odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace, na závěr ještě připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově.
 • V sobotu 6. listopadu v 18.00 hod se na faře v Hradisku uskuteční první ze tří částí semináře Lectio divina. Setkání je určeno mladým lidem; nejen lektorům, ale každému, kdo vnímá Bibli jako důležitou knihu duchovního života.
 • Děkanátní centrum pro rodinu zve rodiče dětí do 10ti let na kurz Výchova dětí. Podrobnosti jsou na plakátě a ve farním zpravodaji.
 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
  • Děkuji všem, kdo jste odevzdali přihlášky na přípravu ke svátosti biřmování. Znovu připomínám všem věkově starším, kteří ještě nebyli biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Kdo máte přihlášky ještě u sebe, odevzdejte je co nejdříve, abychom mohli domluvit termín prvního setkání a průběh celé přípravy.
 • Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností.
 • Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

 

30. neděle v mezidobí                                         24. 10. 2021

MISIJNÍ NEDĚLE - DEN MODLITEB ZA MISIE

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie. A děkuji všem, kdo jste se zapojili do akce „Misijní koláč“ a i touto cestou podporujete ty, kdo potřebují pomoc.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 450 Kč. Děkuji za vaši štědrost!
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Den vzniku samostatného československého státu. Dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Mše svatá v 19 hod. bude obětována ke cti sv. Judy Tadeáše.
 • Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. Slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS. Mše svatá v 9.15 bude obětována za členy jednoty Orla Hradisko.
 • Pobožnost za zemřelé na zdejším hřbitově bude v neděli 31. října ve 14 hod.
 • ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
  • Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.
  • Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).
 • Setkání mužů bude ve středu 27. října v 19 hod. na faře.
 • V listopadu začne příprava na biřmování. Je nejvyšší čas se přihlásit. Týká se to nejen mladých, kteří už dovršili 16 let, ale také všech pokřtěných dospělých i seniorů, kteří ještě nepřijali svátost biřmování. Přihlášky jsou zde v kostele i v sakristii.
 • Synoda 2021 – 2023
  • Po zahájení synody v Římě a v katedrálách na celém světě jsme všichni pozváni vykročit na společnou cestu. Modleme se za synodu, vracejme se k textu pastýřského listu otce arcibiskupa a inspirujme se tím, co nám o synodě sdílí stránky www.cirkev.cz.

 

29. neděle v mezidobí                                         17. 10. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • V pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty, v pátek sv. Jana Pavla II., papeže.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života a dar zdraví.
 • Příští neděle 24. října je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se SBÍRKA NA MISIE s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.
 • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na přímluvu Panny Marie za uzdravení syna Jiřího.
 • Prostřednictvím akce „Misijní koláč" můžete v naší farnosti přispět na další vzdělávání indické dívky Sangheti podporované již několik let skrze Adopci na dálku. Přinesené koláče a pečivo se budou nabízet za dobrovolný dar v předsíni kostela po mši svaté. Děkujeme předem za ochotu a pomoc každému, kdo jakkoliv přispěje.
 • V sobotu 23. října se také připojíme k Misijnímu mostu modlitby. Farní kostel bude otevřen od 18 do 20 hod. Modlíme se růženec za misie.
 • Ve farním zpravodaji máte dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli, také informaci k synodě a pozvánky na různé akce. Ve farním kostele je také několik výtisků pastýřského listu otce arcibiskupa a letáčky k synodě. Najdete tam také kartičku s modlitbou za misie a misijní kalendář, jehož zakoupením podporujete Papežské misijní dílo. Složenka je uvnitř kalendáře.
 • VEČER CHVAL
  • Další z pravidelných večerů chval se uskuteční ve středu 20. 10. od 19 hod. Bude-li počasí přát, setkáme se jako posledně pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). V opačném případě jsme zváni do dolní kaple AG (vstup hlavním vchodem).

 

28. neděle v mezidobí                                         10. 10. 2021

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pátek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
  • Sobota 16. 10. – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Churou.
 • Za týden je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Aloise Zdražila, rodiče a duše v očistci.
 • POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
  • V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.
  • Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.
 • Společenství mužů
  • Setkání mužů se koná ve středu 13. 10. v 19 hod. Místo setkání upřesní pan Petr Váňa.
 • Beseda: JAK PŘEŽÍT V DRSNÉ PŘÍRODĚ
  • Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) zvou na besedu s polárníkem a zakladatelem České polární stanice na ostrově Nelson v Antarktidě Jaroslavem Pavlíčkem. Uskuteční se ve středu 13. 10. od 19 hod. na AG.
 • SETKÁNÍ SENIORŮ
  • je připraveno na čtvrtek 14. 10. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.
 • Koncert sboru BYZANTION
  • Pěvecký komorní smíšený sbor Byzantion Collegium Musicae Slavicae Praga Vás srdečně zve na koncert pořádaný v sobotu 16. 10. od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. V repertoáru sboru jsou skladby z dob Cyrila a Metoděje až po současnost. Při koncertu zazní duchovní vokální hudba převážně z tvorby autorů východoslovanské liturgie. Těšíme se na setkání s Vámi tváři v tvář a věříme, že si z koncertu odnesete příjemný hudební zážitek. „Mnohaja lita!“
 • Synoda 2021-2023

 

27. neděle v mezidobí                                         3. 10. 2021

 • Dnes odpoledne přijďte na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • V pondělí 4. 10. je památka sv. Františka z Assisi.
 • Ve čtvrtek 7. 10. slavíme památku Panny Marie Růžencové. Mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Bartíka, živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděle 10. 10. je 28. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Vojtěcha a Marii Mlčochovy a živou a + rodinu.
 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.
 • Na Katecheze Dobrého pastýře zveme starší i mladší děti každé pondělí od 16 hod. Setkání je na faře. Rodiče mohou během katecheze počkat na děti na faře.
 • POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
  • Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. října. Autobus je připraven. Budeme odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Před tím (od 13 hod.) – bude-li zájem – objede Lutopecny, Měrůtky, Bezměrov a Hradisko. Návrat kolem 19. hod. Přihlaste se, prosím, co nejdříve v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice (tel. 573 338 952).
 • POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
  • V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.
  • Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

26. neděle v mezidobí                                         26. 9. 2021

 • Na tuto neděli připadá Světový den migrantů a uprchlíků.
 • V pondělí je památka sv. Vincence z Paula, kněze, DEN CHARITY
  • V kapli sv. Vincence de Paul bude poutní mše svatá v 10.30 hod. Bohoslužba ráno v 6 hod. nebude.
 • V úterý je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým
 • Mše svatá zde v Hradisku bude v úterý v 9.15 hod. Bude obětována za + rodiče Liškovy a Jordánovy, bratra Vladimíra a Boží požehnání pro živou rodinu.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti.
  • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za + otce Navrátila, rodiče a sestry. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Františku a Antonína Svozílkovy z Lutopecen, syna Jaroslava, Antonína, Stanislava, dceru Marii a za živou rodinu.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 29. září. v 19 hod. na faře v Hradisku.
 • Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Konzervatoří Pavla Josefa Vejvanovského pořádá slavnostní koncert k 30. výročí založení ve čtvrtek 30. září 2021 v 19 hod. ve skleníku Květné zahrady. Podrobnosti jsou na plakátě. Všichni jste srdečně zváni.
 • POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
  • Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. října. Autobus je připraven. Budeme odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Před tím (od 13 hod.) objede Lutopecny, Měrůtky, Bezměrov a Hradisko. Můžete vzít i menší děti. Pracovnice rodinného centra pro ně připraví program přede mší svatou v Olomouci. Návrat kolem 19. hod. Přihlašujte se v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice.
 • Ve farnosti sv. Mořice slavíme dnes pouť. Poutní mši svatou ve 14.30 hod. bude sloužit P. Filip Hochman. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Jste srdečně zváni. Přijďte i na setkání farníků po mši svaté, které bude po mši svaté na farní zahradě u sv. Mořice.
  • Bohoslužba večer v 18 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.
 • Sbírka na osoby zasažené výbuchem v Koryčanech
  • Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021. Číslo osvědčení: KUZL 64323/2021 ze dne 17. 9. 2021.
  • Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287 / 0100 u Komerční banky, a.s.
  • Finanční prostředky lze zaslat na uvedené sbírkové konto nebo vložit do pokladny na Charitě Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž. Díky za každý Váš dar.

 

25. neděle v mezidobí                                         19. 9. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Děkuji těm, kdo vyzdobili oltář k dnešní mši svaté, kdy společně děkujeme za úrodu.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 20. 9. – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
  • Úterý 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  • Čtvrtek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • ADORAČNÍ DEN
  • V pondělí 20. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hod. do večerní mše svaté. Ta bude sloužena v 19 hod. a bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce, představené kněžského semináře a za naši farnost, za naše posvěcení.
  • Vzadu pod kůrem je rozpis, kde jsou na jednotlivé hodiny adorace napsány rodiny nebo určitá společenství. Nejde však jen o to, aby se nějak obsadily jednotlivé hodiny. Na adoraci jsme zváni všichni. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“
  • Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii vyzvedli novou brožurku k adoraci, kterou opět připravil arcibiskup Jan.
 • Ve čtvrtek 23. září zde mše svatá nebude.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována Za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence. Je to Světový den migrantů a uprchlíků.
 • Ve farnosti sv. Mořice slavíme příští neděli patrocinium - pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Mši svatou ve 14.30 hod. bude sloužit P. Filip Hochman. Po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání. Čas po mši svaté a po požehnání chceme využít k setkání všech farníků. Jste srdečně zváni. Přijďte na farní zahradu u sv. Mořice.
 • Pozvánka na Triduum Modlitby matek
  • Každého čtvrt roku se celosvětově konají společné modlitby hnutí Modlitby matek v rámci třídenního setkání, tzv." tridua". Nyní v září proběhne ve dnech 24. - 26. září. V tyto dny jste zváni do farního kostela zde v Hradisku vždy od 15.00 hod.
 • Na Katechezi Dobrého pastýře srdečně zveme starší i mladší děti každé pondělí od 16 hod. Začínáme v pondělí 20. září. Rodiče, kteří přivedou malé děti, mohou počkat na faře.

 

24. neděle v mezidobí                                         12. 9. 2021

 • Před časem nás naši biskupové vyzvali, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. A abychom se 40 dnů před parlamentními volbami modlili za jejich dobrý výsledek. Nezapomínejme se modlit na tento úmysl.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
  • Úterý 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže
  • Středa 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné
  • Čtvrtek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL
 • Letos si připomínáme 1100 let od mučednické smrti kněžny sv. Ludmily. Národní Svatoludmilská pouť se koná na Tetíně v sobotu 18. září. Mši svatou v 11 hod. bude přenášet ČT 2.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 30 let manželství a Boží požehnání pro celou rodinu.
 • Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. V 9. 15 hod. budeme slavit mši svatou NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU.
 • Pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman bude mít ve středu 15. září od 16.30 hod. v Městském kulturním centru v Hulíně přednášku o pravidlech v rodině. Marek Herman patří mezi naše přední odborníky a rodiče nebo prarodiče, kteří se chtějí dětem věnovat, najdou odpovědi na mnohé své otázky.
 • Ve farním zpravodaji najdete pozvánku na Večer chval v zahradě, přednášku o Alexeji Čepičkovi a další akce.
 • Jen chci připomenout:
  • Svatý otec dnes slaví mši svatou na závěr eucharistického kongresu v Budapešti. Odpoledne zahájí návštěvu Slovenska. Buďme s ním spojeni v modlitbě. Jeho apoštolskou cestu můžeme sledovat prostřednictvím vysílání TV Noe.
 • Adorační den naší farnosti budeme prožívat v PONDĚLÍ 20. září. Rozpis adoračních hodin je na stolku pod kůrem. Kéž si každý najdeme čas přijít na adoraci a na mši svatou.

 

 

23. neděle v mezidobí                                         5. 9. 2021

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 8. 9. – svátek Narození Panny Marie
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka, celou živou a zemřelou rodinu. Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci.
 • Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
  • Rodiče, kteří dali pokřtít své děti, se tím zavázali k jejich křesťanské výchově. V tomto poslání nejsou osamoceni. Rodina církve, konkrétně farní společenství jim nabízí pomoc. Patří k ní aktivity centra pro rodinu, farní skupiny pro děti a mládež (schola, ministranti) a především organizace výuky náboženství. Tu nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Ve farním zpravodaji i na nástěnce je rozvrh hodin náboženství v Kroměříži, kde výuka začne v týdnu od 14. září. Rodiče, domluvte se s paní katechetkou Evou Blešovou na výuce náboženství zde v Hradisku.
 • Rodiče, věnujte pozornost kartě, kterou dnes dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat. Každou neděli děti dostanou kartičku s myšlenkou k nedělnímu evangeliu.
 • V sobotu 11. září jste srdečně zváni na pouť na Vřesovou studánku. Informace jsou ve farním zpravodaji. Je vhodné se domluvit, jak cestovat společně. Obraťte se na paní Evu Blešovou.
 • Od minulé neděle zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.

 

22. neděle v mezidobí                                         29. 8. 2021

 • Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa Jana, který dnes slaví narozeniny.
 • Od této neděle začíná opět vycházet farní týdeník, ve kterém najdete informace na nejbližší období.
 • Regionální centrum Fatimského apoštolátu Kroměříž vás srdečně zve na setkání dnes odpoledne od 16.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. 
  • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za + rodiče Bazalkovy a P. Jana Valáška. Přede mší svatou bude tichá adorace od 18.15 hod. a zároveň příležitost ke svaté zpovědi.
 • Před námi je nový školní rok.
  • Žáci Církevní základní školy v Kroměříži i studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve středu 1. září v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler.
  • Příští neděli při mši svaté v 9.15 hod. chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku. Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je přihlásit do náboženství.
 • Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.
 • Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 1. září v 19 hod. u pana Konečného.
 • Podplukovník P. Josef Konečný srdečně zve na vystoupení Vojenské hudby Olomouc v pátek 3. září 2021 v 17 hod. v armádním pastoračním centru v Lulči. Podrobnosti jsou na plakátě.
 • Ve farním zpravodaji máte podrobně popsánu nabídku naší puti do Vřesové studánky, na místo zbořeného mariánského kostela v horách Jeseníků. Pouť je tam v sobotu 11. září, mše svatá odpoledne ve 14.30 hod. Doprava nejlépe osobními auty. Je třeba počítat s pěším výstupem do hor, ale trasu zvládnou i rodiče s dětmi.
  • Jste srdečně zváni k putování na nejvýše položené poutní místo na Moravě a ve Slezsku.

 

21. neděle v mezidobí                                         22. 8. 2021

 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 683 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Farnost Zdounky srdečně zve na POUŤ RODIN K NĚTČICKÉ KAPLI dnes odpoledne. Mše svatá u kapličky bude ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou na vývěsce.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Středa 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze
  • Pátek 27. 8. – památka sv. Moniky
  • Sobota 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Churou.
 • Za týden je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za ctitelky Panny Marie.
 • Arcibiskup Mons. Jan Graubner slaví v neděli 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.
 • ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN se koná tuto sobotu 28. srpna na Svatém Hostýně. Mše svatá bude v 10.15 hod. na venkovním podiu. Děkanátní centra pro rodinu připravila program pro děti a celé rodiny. Podrobnosti jsou na plakátě.

 

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE          15. 8. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Pátek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  • Sobota 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Augustina Navrátila, rodiče a sourozence a živou a + rodinu.
 • Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za otce Ferdinanda Funka, za rodinu Koryčánkovu, Hrabalovu a duše v očistci.
 • Dožínky Zlínského kraje
  • V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 21. srpna 2021 ve 13 hod. v kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.
 • Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor
  • Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři v Kroměříži. Cena 300 Kč.

 

19. neděle v mezidobí                                         8. 8. 2021

 • Pamatujme v modlitbě na kaplana P. Augustina, který v pondělí slaví narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání do dalších let.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  • Středa 11. 8. – památka sv. Kláry, panny
  • Čtvrtek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
  • Sobota 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za dar života a celou živou a + rodinu.
 • V kostele Všech svatých v Hradisku se v sobotu 14. srpna koná vigilie před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne ve 20 hod. a všichni jsou srdečně zváni
 • V neděli 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli se uskuteční SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI.
  • Za každý váš dar upřímně děkujeme.
 • V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.
 • A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík.
 • V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlašovat na celodenní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Na toto krásné poutní místo se vypravíme v sobotu 11. září.
 • Ve čtvrtek 26. srpna od 9 hod. se v Arcibiskupském zámku uskuteční setkání s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou a jejími hosty. Součástí je seminář s názvem Dopady pandemie a jak jim čelit v ČR a v EU. Na programu je také prohlídka vnitřních prostor Arcibiskupského zámku či ochutnávka vín. Další podrobnosti najdete na plakátku nebo www.sojdrova.cz. Účast je potřeba potvrdit do 10. srpna na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo mobil 737 273 890.

 

18. neděle v mezidobí                                         1. 8. 2021

 • Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 2. 8. – panny Marie, královny andělů
  • Středa 4. 8 – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  • Čtvrtek 5. 8. – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
  • Pátek 6. 8. – svátek Proměnění Páně
 • Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Kahajovy a živou rodinu.
 • V pondělí 2. srpna je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné „Porciunkulové“ odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Ve čtvrtek 5. srpna dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti.
 • Ve čtvrtek 5. srpna večer nebude zde ve farním kostele mše svatá a nebude ani adorace.
 • V pátek 6. srpna, o svátku Proměnění Páně, bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní bude kněz zpovídat. V 19 hod. bude mše svatá.
 • Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou
  • V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Pro rodiny je připraveno prázdninové putování. Navštivte během prázdnin místa, kde je sv. Ludmila vyobrazena, kde ji uctívali naši předkové nebo místa spojená s úctou ke sv. Václavu. Během putování se seznámíte s životem této světice a můžete se zapojit do soutěže. Podrobnosti jsou na internetové stránce Centra pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz)
 • Další letní soutěž pro celou rodinu nese název „Objevte poklady Arcibiskupství olomouckého!“ Při putování napříč Moravou sbírejte ukryté QR kódy a za 4 nalezené získáváte vstup zdarma na vybranou památku. Soutěžní hra trvá do 31. srpna, výhru v podobě vstupného zdarma lze čerpat do 30. září 2021. Pravidla soutěže a další informace naleznete na www.alsol.cz.

 

17. neděle v mezidobí                                         25. 7. 2021

SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

 • Tento den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.
 • Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.
 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 096 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
  • Úterý 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů
  • Čtvrtek 29. 7. – památka sv. Marty
  • Sobota 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za rodiče Spáčilovy a Ševčíkovy, celou živou rodinu a dar zdraví.
 • Za týden je 18. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za sourozence, jejich ochranu, dar zdraví a jejich rodiny. Je to první neděle v měsíci. Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • Pěší pouť za umělce
  • se ukuteční letos již popatnácté, a to právě v tomto týdnu. Putuje se z Olomouce na Velehrad. Jednou ze zastávek na trase je Kroměříž a kostel sv. Mořice. Hlavním cílem týdenního putování je „modlitba za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.“ Pouť není určena jen hrstce poutníků, ale všem zájemcům, kteří by se chtěli připojit k putování a doprovodnému programu. V kostele sv. Mořice to bude mše svatá ve středu 28. července v 18 hod. a po mši svaté varhanní koncert Františka Fialy, na který jste také srdečně zváni. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele, na vývěsce a na webových stránkách KulturaSlova.cz.
 • Nedělní kázání z Vlčího doupěte
  • jsou během prázdnin přerušena. Budou pokračovat ve školním roce. Ale tým Vlčího doupěte připravil pro děti na prázdniny seriál o svatých s názvem „Stop Start se svatými“. Každý týden mohou děti začít povzbuzením ze života svatých. (Viz www.vlcidoupe.cz).
 • Ke stažení: Poselství papeže Františka ke dni prarodičů a seniorů

 

16. neděle v mezidobí                                         18. 7. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Pamatujeme v modlitbě na všechny, které zasáhly ničivé povodně v Německu.
 • Svátky v týdnu:
  • Čtvrtek 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
  • Pátek 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Františka Hladkého a rodiče z obou stran.
 • Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zdraví sestry Anny. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. Na přání papeže Františka se bude v neděli 25. července poprvé slavit Světový den prarodičů a seniorů.
  • Ten den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.
  • Náš arcibiskup Jan Graubner připravil k této příležitosti videoposelství, ve kterém pozdravuje všechny seniory a prarodiče a představuje jim poselství papeže Františka pro tento den. Video je na internetové stránce arcibiskupství olomouckého (www.ado.cz).
 • Na této stránce najdete také prohlášení českých a moravských biskupů k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 • UPOZORNĚNÍ:
  • V sobotu 24. července nebude večerní mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Kdo nemůžete v neděli na mši svatou, využijte mše svaté s nedělní platností v sobotu v 18 hod. v kostele Panny Marie.
 • Inspirující videa pro Rok rodiny
  • V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz).

 

15. neděle v mezidobí                                         11. 7. 2021

 • Minulou neděli jste při sbírce na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou, věnovali 17 145 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“ Výtěžek sbírky z farností naší arcidiecéze bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se dary dostaly k těm, kteří to potřebují. Arcibiskupství olomoucké také pomůže s opravou střechy na kostele v Moravské Nové Vsi.
 • Během prázdnin jsou ve farním kostele Všech svatých pravidelné bohoslužby ve čtvrtek v 19 hod. a v neděli v 9.15 hod.
 • Svátky v týdnu:
  • Středa 14. 7. – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka
  • Čtvrtek 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
  • Pátek 16. 7. – Panny Marie Karmelské
  • Sobota 16. 7. – blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, kněží
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 40 let manželství a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod, obětována za + rodiče Suchánkovy, dceru Jaroslavu a vnuka Jaroslava. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • V neděli 25. července se uskuteční na přání papeže Františka poprvé Světový den prarodičů a seniorů.
 • Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou
  • Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními centry pro rodinu a s 50 farnostmi naší arcidiecéze prázdninovou aktivitu pro rodiny k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Zveme k návštěvě míst, kde svatou Ludmilu uctívali naši předkové. Rodiny se během putování seznámí s životem této světice a mohou se zapojit do soutěže.
  • V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela příběh o svaté Ludmile, soutěžní otázky, QR kód, odkaz na formulář i mapu s dalšími místy, která mohou navštívit. Podrobností budeme průběžně doplňovat na webu: https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila/

 

14. neděle v mezidobí                                         4. 7. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc lidem na Jižní Moravě.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci ve farním kostele.
 • V pondělí 5. července je slavnost svatého Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.
 • Mše svatá zde ve farním kostele bude v 9.15 hod.
 • Na Velehradě se koná Národní pouť. Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou začne v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.
 • Ve čtvrtek 8. července zde nebude mše svatá.
 • Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za celou živou rodinu Nejedlou a Protivanovu.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • O prázdninách dochází ke změně v pořadu bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice i ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním zpravodaji.
 • V novém čísle farního zpravodaje najdete informace o prázdninových akcích.

 

13. neděle v mezidobí                                         27. 6. 2021

 • Minulou neděli byla sbírka na potřeby farnosti. Věnovali jste 4 890 Kč. Farníci z Postoupek věnovali při pouti dar 1 400 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve zpravodaji najdete také poděkování, které obdržel otec arcibiskup Jan od papeže Františka za sbírku Svatopetrský haléř.
 • V sobotu 26. července vysvětil otec arcibiskup 5 novokněží pro naši arcidiecézi. Děkujme Bohu, ale také jak nám připomíná biskup Antonín, vytrvejme v modlitbě za nová kněžská povolání, protože ve druhém ročníku máme jednoho bohoslovce, ve třetím dva, ve čtvrtém nikoho a v pátém jednoho. Výzva našeho Pána: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň,“ nám dává naději, ale činí to závislé i na našich vytrvalých prosbách. Pamatujme tedy osobně i ve farnostech při růženci, při mši svaté i při adoracích na tuto velkou věc pro celou naši arcidiecézi.
 • V úterý je slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden bude 14. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá bude v 9.15 hod. Je to první neděle v měsíci červenci. Odpoledne ve 14 hod. přijďte na adoraci do farního kostela.
 • Z rozhodnutí arcibiskupa Jana bude sbírka příští neděli 4. července ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii.
 • Milosrdné sestry sv. Vincence zvou všechny děti na Dětský den. Uskuteční se na zahradě nemocnice na Malém Valu v úterý 29. června od 14 do 17 hod. Děti se mohou těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

12. neděle v mezidobí                                         20. 6. 2021

 • Dnešní neděli (20. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen.
 • V pondělí je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
 • Ve čtvrtek je slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Pokud se podaří vše připravit, mše svatá ve čtvrtek bude sloužena v 19 hod.  u kaple v Postoupkách - Miňůvkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Za týden je 13. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. bude obětována za Ivanu Horákovou, živou a + rodinu.
 • Společenství Modlitby Matek z Hradiska, Bezměrova a Lutopecen zvou nejen své členky, ale i ostatní maminky a babičky na duchovní setkání - triduum - do kostela v Hradisku v termínech: pátek 25. 6. 18.00 - 19.00 (pokání), sobota 26. 6. 8.00 - 9.00 (odpuštění) a v neděli 27. 6. 18.00 - 19.00 (chvály)
 • „Můj Bůh září do mých temnot“ (Ž 18,29b)
  • Zkrácenou charismatickou konferenci zprostředkuje vysílání televize NOE v sobotu 26. června od 9.00 (přednáška P. Kadlece, poté program pro děti a divadlo Víti Marčíka, odpoledne od 15.00 kulatý stůl o působení CHO ve světě, v 18.00 mše svatá a ve 20.00 chvály).
 • Přihlášky do výuky náboženství
  • Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.
  • Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Děti, které navštěvují státní školy, je třeba přihlásit do výuky náboženství ve škole a u paní katechetky, nejlépe ještě před prázdninami.
 • Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně se uskuteční v sobotu 26. června. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.
 • KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
  • Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení pěti jáhnům. Mši svatou lze sledovat on-line. Odkaz je na: www.katedralaolomouc.cz. Pamatujme v modlitbě na nové jáhny a kandidáty kněžství.
 • Domácí hospic Antonínek
  • Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry - aktivní řidičky - pro službu domácí hospicové péče.
  • Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.
  • Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347,
  • e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

11. neděle v mezidobí                                         13. 6. 2021

 • V úterý 15. června slaví své narozeniny P. Jiří Orság. A ten den má svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Oběma vyprošujeme Boží ochranu a požehnání.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod.
 • UPOZORNĚNÍ
  • Příští neděli (20. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí budeme mši svatou slavit ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • VEČER CHVAL pod širým nebem se koná ve středu 16. června od 19 hod. v prostorách zahrady Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vstup na zahradu bude velkými vraty z ulice Malý Val. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.
 • Prosíme děti, které se při nedělních bohoslužbách během školního roku zapojily do sbírání kartiček: Přineste tyto kartičky příští neděli. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu, čeká vás odměna.
 • Přihlášky do výuky náboženství
  • Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.
  • Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři v Kroměříži. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.
 • Další informace a pozvánky najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

10. neděle v mezidobí                                         6. 6. 2021

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • Mše svatá dnes v 9.15 hod. ve farním kostele je obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté následuje adorace a požehnání.
 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek 10. 6. zde nebude mše svatá. V pátek 11. června budeme slavit slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svatá bude sloužena ve farním kostele v 19 hod. Po mši svaté se koná před vystavenou Nejsvětější Svátostí smírná pobožnost.
 • V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
 • Za týden je 11. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 bude obětována za živou a + rodinu Dočkalovu a Opravilovu z Postoupek.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Blíží se jáhenská a kněžská svěcení. Podrobnosti máte ve farním zpravodaji. Pamatujme v modlitbě na kandidáty jáhenství a kněžství.
 • DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu
  • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá Dětský den na zahradě nemocnice v úterý 29. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Soutěžíme i v dešti. Vstup zdarma.

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                              30. 5. 2021

 • Dnes je slavena nedělní mše svatá v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Mgr. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 4 685 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.
 • V pondělí slavíme svátek Navštívení Panny Marie.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Marii Pospíšilovou a živou rodinu. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Před námi je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat v neděli 6. června. Chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Letos nebudeme „Boží Tělo“ slavit eucharistickým průvodem obcí. Ve farním kostele bude slavena mše svatá v 9.15 hod. Bude obětována za živé a + farníky z Hradiska. Po mši svaté zůstaneme v kostele. Bude delší adorace a na závěr svátostné požehnání. Kněz s asistencí také vyjde před kostel a požehná všem obcím naší farnosti.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se budou zapisovat od začátku měsíce června v sakristii.
 • Naši biskupové se na nás obracejí listem, ve kterém připomínají, že jsme prošli obdobím pandemie. Byla to zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit. Děkují všem, kdo se nasadili, aby nemocní i umírající měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Ale také nás všechny povzbuzují, abychom se postupně vraceli do kostelů. Přenosy bohoslužeb byly pomocí v době pandemie, ale skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. A připomínají, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří účast na bohoslužbě. Děkujme Bohu za překonání této vlny pandemie a přicházejme do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. 

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                              23. 5. 2021

 • Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 2014 Kč ve farnosti Hradisko. „Pán Bůh zaplať.“
 • Děkuji těm, kdo se zapojili do liturgie Svatodušní vigilie, a všem, kdo vyprošují celé farnosti hojné plody Ducha svatého.
 • Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.
 • V pondělí 24. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve. Zároveň je to Den modliteb za církev v Číně.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá bude ve farním kostele večer v 19 hod.
 • Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
  • Mše svatá nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

7. neděle velikonoční                               16. 5. 2021

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Vybralo se 3 125 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Mše svatá večer v 19 hod. bude obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděli 23. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.
 • Mše svatá v 9.15 hod. bude příští neděli sloužena ve farním kostele. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova.
 • Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii, která bude zde ve farním kostele v sobotu 22. května od 20 hod. Je to čas k setkání s Duchem Svatým v Písmu, chválách i tiché meditaci a modlitbě. Zveme všechny, kdo chtějí pocítit svou vnitřní svobodu v Bohu, nalézt hlubší pokoj, obnovit sílu a ostatní dary Ducha Svatého; zveme ty, kdo potřebují nechat znovu vyrůst odvahu k naději v jakýchkoliv životních zkouškách a obtížích. Boží duch uzdravuje církev i jednotlivce, zprostředkuje nám nekonečné Milosrdenství a Boží něhu, léčí naše rány a proměňuje slabosti v duchovní zdraví. Jeho slavnost je časem radosti a vděčnosti, která jednou potrvá věčně.
 • Krátká inspirující videa pro rodiny postupně předkládá web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Videa doplněná průvodcem přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Odkaz najdete i na internetové stránce naší farnosti.
 • Více informací je ve farním zpravodaji Trio expres.
 • Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května. Otevřeny budou i kroměřížské kostely. Modleme se za organizátory a za ty, kdo přijdou ten večer do našich kostelů.
 • Ještě před tím doporučuji vaší pozornosti jeden z koncertů Pražského jara: Ve středu 26. května od 20 hod. bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Františka Macka mladšího. Medailonek o něm najdete na internetové stránce farnosti sv. Mořice.

 

6. neděle velikonoční                               9. 5. 2021

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • Šestá neděle velikonoční je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, jejichž počet ve světě z roku na rok nezadržitelně roste. Pamatujme, prosím, na všechny pronásledované, a to nejen tuto neděli.
 • Čeští a moravští biskupové prosí, abychom i letos o této neděli vykonali sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. (Více informací na www.cirkev.cz).
 • Dnes o druhé květnové neděli také slavíme DEN MATEK
  • Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost pokoje, radosti a Božího požehnání.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Čtvrtek 13. 5. – slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté)
  • Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
  • Mše svatá v 19 hod. bude obětována za dar života a za celou živou a + rodinu Škabrahovu.
  • Pátek 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola
 • Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče a syna a živou rodinu Pazderovu.
 • Procházka s modlitbou i soutěží
  • V rámci Týdne pro rodinu a mariánského měsíce zveme rodiny s dětmi na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Tam si můžete vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Podrobnosti jsou také ve zpravodaji.
 • Pamatujme na modlitbu v našich rodinách zvláště během měsíce května. Můžeme se připojit k celosvětové iniciativě za ukončení pandemie covid-19 a modlit se každý den růženec v 18 hod. nebo dle svých možností.
 • V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Odkaz najdete také zde na hlavní stránce – viz Rok rodiny.

 

5. neděle velikonoční                               2. 5. 2021

 • Tato mše svatá byla obětována za farníky z Miňůvek.
 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 50 let společného života a Boží ochranu do dalších let. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Čtvrtek 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání
  • Pátek 7. 5. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  • Sobota 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • Za týden je 6. neděle velikonoční. Je to druhá neděle v květnu, kdy slavíme Den matek. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za maminky. Zároveň je tato neděle Dnem modliteb za pronásledované křesťany.
 • Prožíváme měsíc květen zasvěcený Panně Marii. Informaci o májových pobožnostech máte ve farním zpravodaji. A nepřehlédněte úvodní článek ve zpravodaji. Papež František dal podnět, aby se v měsíci květnu křesťané modlili růženec zvláště za ukončení pandemie. Jde o celosvětovou akci, do které jsou zapojeny mariánské svatyně po celém světě. Na každý den je také stanoven konkrétní modlitební úmysl. Jsme zváni, abychom se k této modlitbě přímluvy a naděje adresované Panně Marii připojili. Více informací je na webové stránce www.cirkev.cz.
 • Pro rodiny jsme na naší farní webové stránce přidali odkaz na mezinárodní projekt v Roce rodiny, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám podívat se na první video, které už je k dispozici, případně sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz).
 • Děti, které sbírají nedělní kartičky a snaží se jednat jako princezny a rytíři Božího království, dostávají dnes další velkou kartu pro nalepování kartiček.
 • Během měsíce května a června, po dobu zdravotní dovolené P. Marka Jarosze, jsou kněžím naší farnosti svěřeny do péče farnosti Kvasice, Těšnovice a Zlámanka. Prosíme o shovívavost, když některé kněžské služby v naší farnosti tím budou částečně omezeny.

 

4. neděle velikonoční                               25. 4. 2021

Neděle Dobrého Pastýře a Světový den modliteb za duchovní povolání.

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanské sdělovací prostředky.
 • Děkuji vám také za dary na potřeby farnosti. Minulou neděli jste věnovali 4 035 Kč.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Mše svatá v 19 hod. bude obětována za dceru a její rodinu.
 • Příští neděle je 5. neděle velikonoční. Mše svatá nebude u kaple v Miňůvkách. Sejdeme se ve farním kostele. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Miňůvek. Odpoledne pak bude pravidelná adorace ve 14 hod.
 • Prožíváme Rok sv. Josefa. To, že Svatý otec vyhlásil tento mimořádný rok, má nejen vést k oživení úcty k tomuto velkému světci, ale zároveň nám umožňuje získávat mimořádné milosti – jak jednotlivcům, tak rodinám, farnostem a celé církvi. Před námi je další den, zasvěcený sv. Josefu, kdy můžeme získat plnomocné odpustky: V sobotu 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Jako přípravu, abychom se otevřeli pro Boží dary, přijměte pozvání na vigilii ke cti sv. Josefa. Prožijeme ji ve farním kostele v pátek 30. dubna od 19.30 hod. Během vigilie bude také příležitost ke svaté zpovědi.
 • Ve farním zpravodaji najdete informace o zápisu dětí do mateřské školy s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži, nabídku prázdninových příměstských táborů a další nabídky duchovních obnov a vzdělávání v liturgii. To vše, dá-li Pán, v době prázdnin.

 

3. neděle velikonoční 18. 4. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
  • Sobota 24. 4. – sv. Jiří, mučedníka, Mezinárodní den skautů a skautek
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována Za + Eduarda Macka.
 • Příští neděle – 4. velikonoční, neděle Dobrého pastýře - je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu.
 • Mše svatá příští neděli v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu. Koná se sbírka na křesťanská media – Televizi Noe a Radio Proglas.
 • Večery chval on-line
 • Hudba, modlitba, povzbuzení, svědectví – to je další z pravidelných večerů chval z Kroměříže. Připojte se ve středu 21. 4. od 19 do 20 hod. na facebookové stránce Nadačního fondu Credo. Těšíme se na vás! Další večer chval je plánován na 19. 5. 2021.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

 

2. neděle velikonoční                                11. 4. 2021

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Minulou neděli jste při sbírce na kněžský seminář věnovali 4 666 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 3 048 Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za věřící ošetřované v léčebně v Kroměříži.
 • Za týden je 3. neděle velikonoční. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelého Zdeňka Hrabala a všechny zemřelé z jeho rodu.
 • Děkuji všem, kdo jste se zapojili do modlitební vigilie za politiky, ať už jste přišli do kostela nebo se modlili doma.
 • Knihkupectví AVE
  • V Kroměříži je pro vás otevřeno formou „výdejního okénka“ i v této nelehké době a to v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 9-11 hod., ve čtvrtek ještě odpoledne 14-16h hod., ve středu a v sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky. Objednávky i případné dotazy zodpovíme na tel 737 332 668 nebo e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • Cestou dvou bratří
  • U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byl vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1.–5. třída ZŠ + ZUŠ). Letošní téma se bude týkat sv. Ludmily, které v tomto roce také slaví své jubileum. Podrobnější informace najdete na webové stránce farnosti Velehrad (http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez).

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ      4. 4. 2021

 • Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.
 • Odpolední adorace dnes nebude. Za týden – v sobotu večer a v neděli ráno do začátku mše svaté – bude vigilie za politiky. Rozpis je na stolečku pod kůrem. Zapište se podle svých možností na jednotlivé hodiny. Doma v rodinách se snažte zapojit do modlitby za politiky i vy, kdo nemůžete přijít.
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Zítra v pondělí velikonoční bude mše svatá v 9:15 hod. obětována za farníky z Miňůvek.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za zemřelého Stanislava Šišku a živou rodinu.
 • Příští neděle, druhá velikonoční, je nedělí Božího milosrdenství. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Františka a Marii Nejedlé.
 • Dnes není na závěr mše svaté tradiční žehnání velikonočních pokrmů. Přeji vám radostné společenství kolem svátečního protřeného stolu. A doporučuji vám obřad požehnání velikonočních pokrmů doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji, který jste si vyzvedli minulou neděli.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkovi, ministrantům, akolytům a lektorům. Děkuji varhaníkům, schole a sboru. Děkuji těm, kteří drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE                                28. 3. 2021

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 132 Kč. „Pán Bůh zaplať.“
 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. zveme do farního kostela na Křížovou cestu zvláště rodiny s dětmi.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Velký pátek je dnem přísného postu. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby, na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek a rovněž na Bílou sobotu začínají obřady v 19.00 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Postoupek. Tradiční žehnání velikonočních pokrmů se letos v kostele konat nebude. Doporučuji obřad, který se koná doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do kostela.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Centrum pro katechezi v Olomouci zpracovalo metodickou příručku, která může pomoci rodinám v prožívání letošního Velikonočního tridua. Tuto brožurku najdete na webové stránce Arcibiskupství olomouckého a ke stažení je i na webové stránce naší farnosti.
 • Soubory ke stažení:

 

5. neděle postní                                21. 3. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes odpoledne ve 14 hod. Vedou ji farníci z Postoupek.
 • Ve čtvrtek je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Přede mší svatou od 17.15 hod. bude adorace za úctu k životu. Mše svatá, která začne v 18 hod., bude rovněž obětována za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
 • V kostele sv. Mořice slavíme v pátek 26. března Pouť k Panně Marii Bolestné – s ohledem na omezující opatření jinak, než jsme bývali zvyklí. Informace máte ve zpravodaji.
 • Za týden je Květná neděle. Vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je připomínka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma. Přineste s sebou ratolesti jívy. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Koblihovu.
 • Na Květnou neděli přinášíme do kostela schránky s postní almužnou. Přečtěte si k tomu informaci ve farním zpravodaji.
 • Všem mladým připomínáme, že v sobotu 27. března se uskuteční ON-LINE arcidiecézní setkání z olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné se účastnit už předprogramu v pátek od 19 hod. Informace k přihlášení je také ve zpravodaji a na vývěsce.
 • V pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. K občanské iniciativě „Minuta ticha“ se připojuje i Česká biskupská konference, na jejíž podnět se ve 12 hod. rozezní kostelní zvony jako připomínka obětí nemoci covid-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým.
 • Od 27. března 2021 začne v naší zemi sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Obracejí se na nás naši biskupové a povzbuzují, abychom se přihlásili k víře a k církvi, i když vyplnění tohoto údaje je dobrovolné. Důvody, proč tak učinit, vyjádřili biskupové ve své výzvě, která je celá zveřejněna v našem farním zpravodaji. Přineste zpravodaj také lidem ve svém okolí.

 

4. neděle postní                                14. 3. 2021

 • Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes odpoledne ve 14 hod. Vedou ji farníci z Měrůtek.
 • Ve čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek je slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. V tento den v Roce sv. Josefa, který nyní prožíváme, můžeme – při splnění tří obvyklých podmínek a připojení církevně schválené modlitby ke sv. Josefovi – získat plnomocné odpustky. Mše svatá bude ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována za všechny živé a zemřelé Josefy z farnosti.
 • Zároveň touto slavností vstupujeme do Roku rodiny Amoris laeticia, který vyhlásil papež František. Více o tom máte ve farním zpravodaji.
 • Za týden je 5. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy, bratra Vladimíra a celou rodinu.

 

2. neděle postní                                28. 2. 2021

 • V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10 % kapacity kostela k sezení. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.
 • Minulou neděli byla sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Vybralo se 6.100,-Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnes odpoledne jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Je svěřena obci Hradisko. Začátek je ve 14 hod.
 • Otec Jiří oznamuje, že tento čtvrtek nebudou návštěvy nemocných. V měsíci březnu se návštěva nemocných v jednotlivých obcích uskuteční pravděpodobně až koncem měsíce, tj. před Velikonocemi. Termín bude upřesněn. V případě potřeby se prosím obracejte na P. Augustina (731 604 058) nebo P. Josefa (731 402 093).
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za živé a zemřelé členy společenství NADĚJE. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za+ rodiče, bratra a živou rodinu.
 • Děti, které sbírají nedělní kartičky a snaží se jednat jako princezny a rytíři Božího království, dostávají dnes další velkou kartu pro nalepování kartiček.
 • V Roce svatého Josefa, který prožíváme, můžeme získávat mimořádné plnomocné odpustky. Možnosti jsou shrnuty ve farním zpravodaji a více najdete zde v záložce „Rok sv. Josefa.“.
 • 19. března uplyne 5 let od vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laeticia (Radost z lásky). Toho dne začneme slavit Rok rodiny. Povzbuzení pro rodiny, které tento dokument obsahuje, jsou zachyceny v „Postní rodinné přípravě na Velikonoce,“ kterou vřele doporučuji zvláště rodinám s dětmi. Soubor ke stažení je přiložen. Najdete ji také na stránkách Ostravsko-opavského biskupství na odkaze

 

1. neděle postní                                21. 2. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2 997 Kč. Za každý dar děkujeme!
 • Pobožnost křížové cesty dnes odpoledne ve 14 hod. povedou farníci z Bezměrova. Účastí na pobožnosti křížové cesty můžeme (při splnění tří základních podmínek) získat plnomocné odpustky.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 2. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za členy modliteb živého růžence v naší farnosti.
 • Svátky v týdnu
  • Pondělí 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra, apoštola
 • Skutkům odříkání dává hodnotu láska k Bohu a k bližním. Povzbuzením nám mohou být i schránky na Postní almužnu. Schránky jsou na stole pod kůrem. Prosím, nabídněte a zaneste schránku i s letáčkem také těm, kdo kvůli pandemii nemohou chodit do kostela.
 • Podobně je tomu i s farním zpravodajem Trio expres. Vezměte si pro sebe a doneste i těm, kdo jsou doma. V minulém čísle byly odkazy na různé postní aktivity. Dnes jsou tam myšlenky z Poselství papeže Františka k postní době a také pozvání České křesťanské akademie na on-line přednášku Ing. Martina Kvapilíka na zajímavé téma, zda mohou být stroje skutečně chytřejší než lidé: „Umělá inteligence, věda a víra.“ Přednáška se uskuteční ve středu 24. února od 19 hod.

 

6. neděle v mezidobí                         14. 2. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Před námi je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Je to den přísného postu. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky. Mše svatá bude ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována za zemřelou Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Ve čtvrtek 18. února mše svatá nebude.
 • Za týden je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Přikrylovy, dceru, syna a za Boží ochranu pro celou rodinu. Na začátku mše svaté bude rovněž udělována svátostina Popelec.
 • V postní době se snažíme více rozjímat o Kristově utrpení a jeho významu pro náš život. Přicházejte na pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v neděli ve 14 hod. Příští neděli vedou pobožnost křížové cesty farníci z Bezměrova.
 • Pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler slaví v úterý narozeniny. Pamatujme na něj v modlitbě a vyprošujme mu světlo a dílu Ducha Svatého.
 • Ve farním zpravodaji jsou výsledky Tříkrálové sbírky a také další informace, nabídky a inspirace pro dobu postní.

 

5. neděle v mezidobí                         7. 2. 2021

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek je památka Panny Marie Lurdské a SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za nemocné.
 • Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání.
 • Každým rokem v únoru probíhá iniciativa Národní týden manželství. Letos je to v termínu od 8. do 14. února a má hlavní téma „O manželství a dětech.“ Videa a další materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na webových stránkách Národní týden manželství (http://www.tydenmanzelstvi.cz/).
 • Mnohé dobré iniciativy se v této koronavirové době šíří přes internet. Snažíme se vás informovat, jak ve zpravodaji, tak na webové stránce naší farnosti. Prosíme, věnujte jim pozornost. Také vycházejí kvalitní křesťanské časopisy pro děti, mládež i rodiny. Neměly by chybět v našich křesťanských rodinách.
 • Svatá Rita je patronkou manželů a vztahů v rodinách už téměř půl tisíciletí, v posledních desetiletích úcta k ní znovu ožila. Jednou z forem prosebné modlitby za problémy s dětmi či v manželství je pobožnost 15 čtvrtků před jejím svátkem, který připadá na 22. května. Texty této pobožnosti jsou rozebrány, ale někteří je máte doma. Připomínáme, že první čtvrtek začíná už nyní, to je 11. února.

 

4. neděle v mezidobí                         31. 1. 2021

 • Dnešní neděli si připomínáme SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM.
 • Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 3.060,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který dnes, kdy je památka sv. Jana Boska, slaví svůj svátek.
 • V tomto období podávání přihlášek na školy se arcibiskup Jan obrací na věřící svým pastýřským listem (26. 1. 2021): „Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.“ Dále v listu otec arcibiskup představuje širokou nabídku církevního školství v diecézi a k odvaze vybízí také ty, kdo uvažují o kněžství. 
 • V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu. Zde ve farním kostele bude mše svatá v 18 hod. obětována za ženy a matky z farnosti a za vyslyšení proseb za děti.
 • Ve středu je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Svatoblažejské požehnání nebude udělováno jednotlivě, ale společně na závěr mše svaté ve čtvrtek i příští neděli.
 • Ve čtvrtek dopoledne na požádání navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod. obětována za dar víry. Přede mší svatou bude tichá adorace od 17.15 hod. Během adorace je příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Zdeňka Ambrose, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu. Odpoledne bude adorace ve farním kostele od 14 hod.
 • Další informace máte ve farním zpravodaji Trio expres.

 

3. neděle v mezidobí                         24. 1. 2021

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.086,- Kč. U Jesliček se vybralo 1.450,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Jménem ředitele Českého katolického biblického díla vám děkuji za vaše dary na podporu biblického apoštolátu.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
  • Úterý 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
  • Čtvrtek 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 • V pondělí je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Tento svátek završuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě častěji na tento úmysl. Jednota křesťanů je důležitá pro hlásání evangelia. Ježíš se krátce před svou smrtí modlil: „Otče, ať všichni jsou jedno,…aby svět uvěřil, že Ty jsi mne poslal.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 4. neděle v liturgickém mezidobí. Je to Světový den pomoci malomocným. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za dvojčata, maminku a otce.
 • Úmysly mší svatých na toto čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Jménem pracovníků Charity vám děkuji za vaše dary na pomoc potřebným prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Statické kasičky, které byly umístěny v kostele nebo na veřejných místech dnešního dne končí. Do online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021.
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který příští neděli, kdy je svatého Jana Boska, slaví svůj svátek.
 • Triduum Modliteb matek
  • Ve dnech 29. - 31. ledna probíhá první letošní Triduum Modliteb matek. V kostele v Hradisku se setkáme každý den v 15.00 hod. ke společným modlitbám, kterými se přidáme k tomuto celosvětovému hnutí. Srdečně zveme nejen maminky a babičky, které se pravidelně setkávají ve skupinkách, ale všechny ostatní, abychom společně poděkovaly, odevzdaly své problémy Bohu a ujistily se o Jeho požehnání pro naše děti a rodiny.

 

2. neděle v mezidobí                         17. 1. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Počet účastníků bohoslužeb je stále omezen. Někteří z nás nepřichází do kostela z důvodu ochrany před koronavirem. Sledují bohoslužby v médiích a jsou s námi duchovně spojeni. Díky za toto společenství modlitby. Přispět na potřeby farnosti je možné darem přímo na farní účet. Je o tom informace na internetové stránce naší farnosti (www.farnost-hradisko.cz) „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.
 • Od 18. 1. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
 • Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v úterý 19. ledna své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.
 • Jménem pracovníků Charity vám děkuji za vaše dary na Tříkrálovou sbírku. Máte účast na pomoci mnoha potřebným. Sbírka trvá do 24. ledna. Způsob, jak můžete přispět je popsán v našem farním zpravodaji.
 • V pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 18 hod.
 • Příští neděle je 3. neděle v mezidobí a z podnětu papeže Františka bude letos již podruhé slavena jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Papež František nás chce povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Uskuteční se sbírka na podporu Českého katolického biblického díla.
  • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé děti a celou živou a zemřelou rodinu.
 • On-line formační setkání pro lektory
  • U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora.
  • Přednášejícími jsou Mons. Martin David (Liturgická komise ČBK), P. Vojtěch Novotný (Papežský liturgický institut) a P. Radek Martinek (KTF UK). Setkání se koná ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a youtube.
  • Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021
 • Koncert pro Hrdiny z první linie
  • Ve čtvrtek 21. ledna v 18 hodin proběhne online „Tříkrálový koncert pro Hrdiny z první linie“ jako poděkování všem bezejmenným hrdinům, kteří v tomto čase denně nasazují své životy v boji proti koronaviru.
  • Streamovaný koncert ze Slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce je poděkováním všem lékařům sestřičkám, hasičům a policistům a sociálním pracovníkům za jejich obětavou práci.
  • Koncert je možné sledovat on-line ne webu města (www.olomouc.eu) a Youtube.
  • Koncert připravilo oddělení kultury Odboru cestovního ruchu kultury a sportu magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Centrem pro kulturu Arcibiskupství olomouckého.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                                10. 1. 2021

 • Během měsíce listopadu a prosince minulého roku probíhala sbírka na misie. Z naší farnosti jsme na konto misií odeslali 2 000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí.
 • V tomto týdnu odstrojíme stromky a provedeme úklid vánoční výzdoby v kostele. Kdo můžete, přijďte pomoci v sobotu 16. ledna od 9 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 18 hod.
 • Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • V kanceláři u sv. Mořice jsou ještě k dostání pamětní medaile k Roku sv. Jana Sarkandra.
 • Úmysly mší svatých na toto čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhá letos bez účasti koledníků. V některých obcích naší farnosti můžete přispět do pokladničky, kterou obecní úřad umístil na veřejně dostupném místě. Svůj dar pro potřebné můžete přinést také do farní kanceláře u sv. Mořice nebo vložit do pokladničky v kostele sv. Mořice. Je viditelně označena.
 • Můžete také využít online koledování, které probíhá až do 24. ledna. Je přístupné na webových stránkách všech Charit (https://www.kromeriz.charita.cz/ nebo  https://www.trikralovasbirka.cz/ ). Pošlete-li platbu na tříkrálový sbírkový účet č. 66008822/0800, použijte variabilní symbol 77707012. Je to symbol místní Charity Kroměříž.
 • Na číslo: 87 777 je možné přispět také jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru: 
  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

 

2. neděle po Narození Páně                                3. 1. 2021

 • Dnes odpoledne od 14:00 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci a setkání u Jesliček.
 • Ve středu je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté. Mše svatá bude ve farním kostele v 18:00 hod. a bude obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.
 • Ve čtvrtek 7. ledna dopoledne na požádání navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.
 • Úmysly mší svatých na první čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii.
 • Tříkrálová sbírka se koná i letos, ale vzhledem k přísným opatřením proti šíření koronaviru nebudou chodit Tříkráloví koledníci. Jak můžete věnovat svůj dar na Tříkrálovou sbírku je popsáno na letáčku od Charity Kroměříž. Letáčky jsou vzadu za lavicemi.
 • PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
 • Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Čtvrtek 7. ledna
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • SVÁTKEM KŘTU PÁNĚ KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ.
 • Začíná liturgické mezidobí, které letos končí v úterý 6. týdne (16. února).
 • POPELEČNÍ STŘEDA bude 17. 2. 2021.

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa       27. 12. 2020

 • Počet účastníků bohoslužeb je od dnešního dne omezen na 10 % míst k sezení. Mše svaté v našem farním kostele Všech svatých zůstávají volně přístupné bez místenek.
 • Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.
 • Děkuji Vám za dodržování předpisů a ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu.
 • Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude zde ve farním kostele ve čtvrtek 31. prosince v 16.00 hod. Chceme poděkovat za milosti přijaté v uplynulém roce a vyprosit si požehnání do nového roku.
 • V pátek 1. ledna 2021 o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Hradiska. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír. Zároveň je to první pátek v měsíci.
 • Příští neděle je 2. po Narození Páně. Je to první neděle v měsíci lednu. Odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele adorace.

 

 • PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
 • Čtvrtek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně
  • Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:
  • 16.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Pátek 1. ledna 2021 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ                                13. 12. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve vydal papež František apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem“ a vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi "Rok svatého Josefa", který bude trvat až do 8. prosince 2021.
 • Pamatujme ve svých modlitbách na papeže Františka: Dnes si připomíná 51. výročí kněžského svěcení, a ve čtvrtek 17. prosince slaví své narozeniny.
 • Pamatujte na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana a jeho pomocného biskupa Josefa. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + rodiče Suchánkovy, dceru Jaroslavu, vnuka Jaroslava a celou + rodinu.
 • Příští neděle je 4. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za členy Orelské jednoty Hradisko a zdar orelského díla.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a také příští neděli. P. Jiří bude zpovídat chvíli přede mší svatou a potom během mše svaté bude zpovídat P. Augustin.
 • Informaci o zpovídání v kostele sv. Mořice najdete ve farním zpravodaji.
 • Pravidelné bohoslužby slavíme při dodržování stanovených zákazů a předpisů. Doufáme, že tomu tak bude i o vánočních svátcích. Využívejte také všední dny, kdy slavíme bohoslužby v menším společenství.
 • Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 19. prosince od 8.30 hod.
 • Díky skautům každý rok putuje až k nám světlo z Betléma. Přineseno bude i letos. Od 4. neděle adventní bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.
 • Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, které najdete v odkazech na internetových stránkách našich farností.

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ                                6. 12. 2020

 • Sestry a bratři, milí farníci, počet účastníků bohoslužeb už není stanoven pevným číslem, ale vychází se z toho, kolik míst k sezení je v daném kostele.
 • Počet účastníků bohoslužby nesmí převýšit 30 % míst k sezení, přičemž účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nepodávají si ruce při pozdravení pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu.
 • V našem farním kostele se tedy smíme scházet ke mši svaté v počtu do 50 osob. Není třeba se dopředu přihlásit, ale buďme ohleduplní a dodržujme hygienické předpisy. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.
 • Mše svaté slavíme podle pravidelného pořadu bohoslužeb:
  • v neděli v 9.15 hod.
  • ve čtvrtek v 18 hod.
 • Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.
 • Také na požádání kněží rádi navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.
 • V říjnu se nekonala sbírka na Misie, ale je možné přispět na světové misie průběžně. Svůj dar dejte v sakristii nebo pošlete na účet farnosti, jak je popsáno ve farním zpravodaji.
 • Dnes odpoledne jste zváni na hodinovou adoraci od 14 hod.
 • V úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude zde v kostele v 18 hod. Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 3. adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Antonína Svozílka, rodiče z obou stran a živou rodinu.
 • Pamatujme na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana Graubnera a jeho pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Na kartičkách vzadu v kostele máte Modlitbu za vyslyšení na přímluvu Antonína Cyrila Stojana. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Další duchovní nabídky k prožívání adventní doby najdete ve farním zpravodaji i na internetových stránkách našich farností.

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ                                29. 11. 2020

 • Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
 • Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
 • Čeští a moravští biskupové se na nás společně obracejí s výzvou k modlitbě, postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Celé prohlášení najdete ve farním zpravodaji i s textem zásvětné modlitby a také níže v odkaze, který byl zveřejněn minulou neděli.
 • Žehnání adventních věnců bude i odpoledne v době od 14 do 15 hod., kdy mohou do kostela přijít ke svatému přijímání, případně ke zpovědi, ti, kdo nemohli být na mši svaté.
 • Dokud bude platit omezení počtu účastníků bohoslužeb, zapisujte se na nedělní mši svatou. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.
 • Ve čtvrtek kněz během dopoledne navštíví nemocné, ale jen ty, kteří si to budou přát a dají vědět. Zavolejte telefonem. Večer bude v kostele od 17.15 hod. tichá adorace a možnost svaté zpovědi, v 18 hod mše svatá.
 • V pátek – je to první pátek v měsíci - bude kostel otevřen od 17.30 hod. k individuálnímu přijetí svátostí (zvláště pro děti, které konají první pátky).
 • Příští neděle je 2. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Ludmilu a Antonína Zdráhalovy, živou a + rodinu. Odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele hodinová adorace.
 • Další informace najdete ve zpravodaji.

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE               22. 11. 2020

 • Dnes prožíváme poslední neděli v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Od 18. listopadu se může účastnit bohoslužby do 15 osob. Očekáváme další uvolnění.
 • Ve farním kostele Všech svatých slavíme mše svaté podle pravidelného pořadu bohoslužeb: v neděli v 9.15 hod., ve čtvrtek v 18 hod.
 • Protože je počet účastníků omezen, mají přednost ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Na nedělní bohoslužbu je třeba se přihlásit – telefonicky u děkana P. Josefa (731 402 093) nebo na formulář v kostele.
 • Farní kostel je otevřen také odpoledne od 14 do 15 hod. k osobní modlitbě a individuálnímu přijetí svátostí.
 • Za týden je 1. neděle adventní. Vstupujme do nového církevního roku. Žehnání adventních věnců bude v neděli 29. listopadu na začátku mše svaté a také odpoledne kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání.
 • V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu najdete na:
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska
 • Biskup Josef Nuzík, delegát ČBK pro rodinu, se v tyto dny dopisem obrací k rodinám se slovy povzbuzení:
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201119dopis-biskupa-nuzika-rodinam

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          15. 11. 2020

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE

 • V čase, kdy trvá nouzový stav a nemůžeme slavit veřejně bohoslužby, využívejme ve farnosti těchto možností:
 • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU
  • Kostel Všech svatých
   • Každou neděli v době od 14 do 15 hod.
  • Kostel sv. Mořice
   • všední dny od pondělí do pátku: 16 – 16.45 hod. (také možnost sv. zpovědi)
   • neděle: od 7.45 hod., od 10.15 hod. (přibližně půl hodiny)
 • Nezapomínejme na pozornou lásku k bližním, kteří potřebují pomoci. Hledejme povzbuzení a posilu v četbě Písma svatého a duchovní literatury. Neděli prožívejme svátečně a pokračujme i v pravidelné modlitbě růžence. Prosme za nemocné, za lékaře a zdravotníky a za ukončení pandemie. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Najděme si během týdne čas na modlitbu před svatostánkem.
 • Kostel sv. Mořice v Kroměříži je celodenně otevřen.
 • Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a ty, pro které je obtížné přijít do kostela, a poslouží jim svátostmi.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, 
    • MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
  • Sobota 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • V Neděli 22. listopadu je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • Je to poslední neděle v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Kněz vykoná pobožnost odpoledne ve 14 hod. Pak bude ještě možno přistoupit ke svaté zpovědi a individuálně ke svatému přijímání. Připojte se nezávisle na čase při sledování přenosu bohoslužeb v televizi, na internetu nebo v rádiu. Můžete si také vykonat obnovu zasvěcení pobožností v rodinném kruhu. Pomodlete se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbu „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ V Kancionálu jsou tyto modlitby pod číslem 065 a 066.

 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          8. 11. 2020

 • Opatření na ochranu před koronavirem byla prodloužena. Nemůžeme se setkávat ve větším počtu, nemůžeme slavit veřejně bohoslužby.
  Snažme se vzdělávat ve víře, číst Písmo svaté, katechismus a duchovní literaturu. Slavme neděli v rodině (viz odkaz na internetové stránce naší farnosti), abychom zakusili, že rodina je domácí církví. A v duchu křesťanské lásky se snažme právě v této době sloužit bližním (docela prostě: zavolat telefonem, pozdravit, sdílet radost i bolest, pomoci s nákupem, atd.).
  Pamatujme na osobní modlitbu, v duchu se spojme s bratry a sestrami při modlitbě růžence, zvláště večer ve 20 hod. Snažme se aspoň hodinu týdně prožít v modlitbě u svatostánku a v čase, kdy je to možné přistoupit ke svatému přijímání. Modleme se za zemřelé a usilujme získat odpustky pro duše v očistci.
 • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU:
  • Každou neděli ve farním kostele Všech svatých v době od 14 do 15 hod.
  • Kostel sv. Mořice v Kroměříži – od pondělí do pátku od 16 do 16.45 hod.
 • Přijaté intence, které nemohou být odslouženy, bude nutné odložit na pozdější termín. Obraťte se na děkana P. Josefa (tel. 731 402 093).
 • Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 9. 11. – svátek Posvěcení Lateránské baziliky
  • Úterý 10. 11. – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
  • Středa 11. 11. – památka sv. Martina Tourského, biskupa, DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
  • Čtvrtek 12. 11. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
  • Pátek 13. 11. – památka sv. Anežky České, panny
  • Příští neděle 15. 11. je 33. v liturgickém mezidobí. Připomínáme si SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE.
 • Sbírka na misie
  • Církev je svou podstatou misijní a na jejím poslání máme všichni účast. Podpírejme misijní apoštolát modlitbou i hmotnými dary. O Misijní neděli v měsíci říjnu se nemohla uskutečnit sbírka na misie ve světě.
  • Svůj dar na misie předat takto:
   • 1) vložit do pokladničky v kostele, která je viditelně označena „Dary na misie“
   • 2) přinést osobně do farní kanceláře u sv. Mořice
   • 3) poslat na účet farnosti – do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat „Dar na misie“ (farnost Hradisko – č. účtu: 1480046319/0800).
  • 16.12 2020 farnost odešle tyto dary diecézní cestou na světové misie. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Slavnost VŠECH SVATÝCH                         1. 11. 2020

 • V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.
 • Slavnost VŠECH SVATÝCH – neděle 1. listopadu
 • Ve farnosti Hradisko je dnešní neděle poutním dnem.
  • Kostel bude během dne otevřen k individuální návštěvě a osobní modlitbě.
  • Nejsvětější svátost bude vystavena od 8 do 20 hod.
  • Odpoledne od 14 do 16 hod. bude kněz ve farním kostele zpovídat. V tom čase bude také možno individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
  • V 16 hod. bude slavena mše svatá, obětovaná za celou farnost (podle platných omezení bez účasti věřících).
 • Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pondělí 2. listopadu
  • Odpoledne od 16 do 17 hod. bude kněz ve farním kostele zpovídat. V tom čase bude také možno individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
  • V 17 hod. bude slavena mše svatá, obětovaná za všechny zemřelé (podle platných omezení bez účasti věřících).
 • První pátek v měsíci – 6. listopadu
  • Večer od 17.30 hod. ve farním kostele možnost přistoupit individuálně ke svatému přijímání.
 • Zadané úmysly je možno přeložit na pozdější dobu, kdy bude možné slavit bohoslužbu s účastí lidu. Obracejte se na děkana P. Josefa (tel:731  402 093).
 • Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.
 • Zachovávejme, prosím, nošení roušek a stanovená opatření, která omezují šíření koronaviru.
 • Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

 

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          25. 10. 2020

 • Dnes si připomínáme Výročí posvěcení kostela.
 • V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR nová krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.
 • V naší farnosti Všech svatých se dočasně ruší všechny mše svaté. Nebude se konat ani pobožnost na hřbitově.
 • Přijaté intence, které nemohou být odslouženy, bude nutné odložit na pozdější termín.
 • Zapsané a dosud neodsloužené intence:
  • Čtvrtek 22. 10. – Za zemřelou Jindřišku Zahradníčkovou
  • Neděle 25. 10. – Za zemřelé děti a celou živou a zemřelou rodinu
  • Čtvrtek 29. 10. – Za rodiče Doleželovy a dceru Františku
  • Neděle 1. 11. – Za farní společenství
  • Pondělí 2. 11. – Za všechny zemřelé
  • Čtvrtek 5. 11. – Za + Josefa Konečného, živou a zemřelou rodinu
  • Neděle 8. 11. – Za + Vladimíra Přikryla, + Marii Pospíšilovou a živou rodinu

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          18. 10. 2020

 • Slavíme MISIJNÍ NEDĚLI a DEN MODLITEB ZA MISIE. Sbírka na misie je odložena.
 • V době tohoto nouzového stavu máme v naší farnosti tyto možnosti:
  • Mše svaté ve čtvrtek a v neděli v počtu do 6 osob. Je nutné se zapsat, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.
  • V neděli odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele tichá půlhodinová adorace. I zde je třeba zachovat počet do 6 osob, proto je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání. Během adorace kněz zpovídá.
  • V čase mezi 14.30 – 15 hod. je možné individuálně přistoupit ke svatému přijímání. Je také možné požádat o přijetí svátosti smíření.
  • Nemocné doma kněz navštíví na požádání a na základě domluvy.
 • Způsob přihlášení:
  • Formulář je v kostele. Zde se můžete zapsat osobně nebo prostřednictvím akolytů (Josef Škabraha, Petr Váňa, Josef Pavlík) nebo katechetky (Eva Blešová). Přihlásit se můžete také telefonicky na čísle 731 402 093 (P. Josef).
 • Kostel sv. Mořice v Kroměříži je celodenně otevřen k osobní modlitbě před svatostánkem. Kromě mše svaté jsou tam další možnosti k individuálnímu přijetí svátostí. Informace jsou ve zpravodaji a na internetové stránce farnosti.
 • Modleme se s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

Aktuálně - středa 14.10.2020

 • Nové nařízení Vlády ČR omezuje od dnešního dne počet účastníků bohoslužeb na 6 osob.
 • V naší farnosti budou slouženy mše svaté ve farním kostele Všech svatých podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Účast je pouze pro přihlášené a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Formulář je v kostele. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 731 402 093 (P. Josef)
 • V neděli odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele tichá půlhodinová adorace. I zde je třeba zachovat počet do 6 osob, proto je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání jak těm, kdo adorovali, tak těm, kteří přijdou v čase mezi 14.30 – 15 hod. Je také možné požádat o přijetí svátosti smíření.
 • Na požádání kněží navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          11. 10. 2020

 • Sestry a bratři,
  od zítřejšího dne - pondělí 12. října - platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 10 osob.
 • Pokud jde o naši farnost ve čtvrtek i v neděli zůstává pořad bohoslužeb beze změny. Abychom dodrželi ustanovení o počtu maximálně 10 osob, bude mše pouze pro přihlášené. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Na stolečku pod kůrem je formulář. Prosím paní katechetku nebo někoho z akolytů, aby se po mši svaté ujal zápisu.
 • Ve čtvrtek mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Blešovu a Boží pomoc v zaměstnání.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za rodiče Libuši a Antonína Spáčilovy a celou živou rodinu a dar zdraví.
 • Příští neděli bude možnost přijít na tichou půlhodinovou adoraci odpoledne ve 14 hod. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání. Opět je nutné se zapsat. Ať se napíší ti, kdo se nedostanou dopoledne na mši svatou.
 • Pamatujme na dodržování stanovených hygienických opatření. Je to projev ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.
 • V kostele sv. Mořice v Kroměříži je možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání od pondělí do pátku odpoledne od 16 do 16.30 hod. nebo přijít na adoraci v 19 hod.
 • Naši biskupové nás prosí, abychom se v rodinách modlili růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Minulý týden jsme si dali za úkol modlit se růženec zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Spojme tyto důležité úmysly a modleme se růženec s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie.
 • 18. října 2020 je MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka na misie je odložena na pozdější termín.

Soubory ke stažení:

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          4. 10. 2020

 • Dnes odpoledne bude hodinová adorace ve farním kostele od 14 hod.
 • Minulou neděli jste při sbírce pro SVATOU ZEMI darovali 6 048 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • V sobotu 10. října byly farnosti našeho děkanátu pozvány do olomoucké katedrály na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Pouť musela být zrušena. Plánovali jsme tedy setkání na třech místech našeho děkanátu. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, ani toto není možné. V přípravném ročníku kněžského semináře má naše arcidiecéze jediného kandidáta a v některých ročnících semináře žádného. Situace je velmi vážná. Otec arcibiskup říká: „I přes vnější omezení je třeba se probudit a s pokorou i důvěrou naléhavě prosit v modlitbě.“
 • Prožíváme měsíc říjen. Sestry a bratři, udělejme tento důležitý krok: Setkávejme se v rodinách ke společné modlitbě růžence po celý měsíc a obětujme modlitbu růžence zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Pokusme se vytvořit most modlitby ve stejný čas – večer ve 20 hod. Kdo nemůže v tom čase, ať se modlí v jinou hodinu, ale především buďme vytrvalí v modlitbě a prosme za rodiny a za duchovní povolání. V kostele se modlíme růženec půl hodiny přede mší svatou. A modleme se za nemocné, za lékaře a zdravotníky a prosme o zastavení pandemie koronaviru. Ve zpravodaji máte modlitbu z biskupské konference evropských zemí.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce. Příští neděli v 9.15 hod. za živou a zemřelou rodinu Lízalovu.
 • Od 5. října se zpřísňují některá opatření. Máte je popsána ve zpravodaji. Dočasně platí zákaz zpěvu během liturgie a omezení maximálního počtu účastníků bohoslužeb na 100 sedících osob. Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ul. bude minimálně do 19. října uzavřena pro veřejnost. Platí to i pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici, kde jsou od 1. října zakázány návštěvy.
 • Příští neděli 11. 10. dopoledne budou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, a to v 8.15 hod., v 9.30 hod. a v 10.45 hod. Tak je dána možnost účastnit se mše svaté v menším počtu a s většími rozestupy.

 

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          27. 9. 2020

 • Dnes je Světový den migrantů a uprchlíků a také DEN CHARITY.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Děkuji také za vaše dary minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti. Vybralo se 3.781,- Kč.
 • Děkuji paní katechetce Evě Blešové za to že spolu s dalšími katechety a dobrovolníky připravila pouť dětí 2. stupně ZŠ na Klimentek.
 • Děkuji vám, kteří jste přišli na adoraci minulou neděli během našeho adoračního dne. Děkuji i všem nemocným, kteří byli s námi spojeni v modlitbě za farnost, za celou diecézi a za bohoslovce a představené kněžského semináře.
 • Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa. Mše svatá bude zde ve farním kostele v 9.15 hod. a bude obětována na úmysl dárce. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude ve farním kostele od 18.15 hod. výstav Nejsvětější svátosti k tiché adoraci. Během adorace se zpovídá. V 19 hod. bude mše svatá obětována na úmysl dárce.
 • Pátek je první v měsíci. Děti, které byly u prvního svatého přijímání, jsou zvány na faru v pátek v 17.30 hod. V 18.30 hod. bude svátost smíření a pak v kostele svaté přijímání. Také pro vás farníky je to příležitost na první pátek přijmout Eucharistii.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Koryčánkovy, Hrabalovy, dva syny, duše v očistci a za celou živou rodinu.
 • Příští neděli odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na hodinovou adoraci.
 • Vstupujeme do měsíce října. Přijměte pozvání na Růžencové pobožnosti. Přijďte dříve na bohoslužbu, abychom se před každou mší svatou pomodlili rozjímavý růženec. A prosím, zapojte se do vedení modlitby.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 30. září v 19 hod. na faře.
 • Další pozvánky a informace hledejte ve farním zpravodaji Trio expres.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          20. 9. 2020

 • Dnes má naše farnost Adorační den. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Pán Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje.Pamatujeme také na bohoslovce a představené Kněžského semináře v Olomouci, s nimiž dnes vytváříme most modlitby. Nejsvětější svátost bude vystavena nyní po mši svaté. Svobodně si vyberte vhodný čas a přijďte během dne prožít chvíle modlitby před Nejsvětější svátostí. Adorace bude zakončena svátostným požehnáním v 17 hod.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Jana Žaloudka, jeho bratra a rodiče.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Liškovy a Jordánovy, bratra Vladimíra a celou živou rodinu. Příští neděli se uskuteční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
 • Na slavnost sv. Václava v pondělí 29. září zde budemše svatá v 9.15 hod. Bude obětována na úmysl dárce.
 • V pátek 25. září se koná POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn. Uskuteční se podle původního plánu. Mše svatá bude slavena v bazilice Panny Marie v 9.30 hod..
 • Pro žáky 2. stupně ZŠ je připravena pouť na Klimentek v pátek 25. září. Rodiče, domluvte se na podrobnostech s paní katechetkou Evou Blešovou.
 • Na vystoupení Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská se můžete těšit v neděli 27. září. Koncert začne ve 20 hod. v našem kostele sv. Mořice. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové, roz. Mackové. Koná se v pondělí 28. zářív 19 hod. v našem kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          13. 9. 2020

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za tragicky zemřelou osobu a její rodinu.
 • Příští neděli má naše farnost ADORAČNÍ DEN a zároveň chceme poděkovat za úrodu. Při adoračním dnu vytváříme most modlitby s Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za bohoslovce, představené semináře, za naši arcidiecézi, za naše posvěcení a na poděkování za úrodu.
 • Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost. Adorace bude zakončena v 17 hod. Na stolečku vzadu v kostele je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Na adoraci jsme zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.
 • V Kroměříži slavíme v neděli 20. září pouť k sv. Mořici. Informace jsou ve farním zpravodaji.
 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství pro děti, které navštěvují státní školy. Informace jsou na vývěsce a zde v záložce „Výuka náboženství.“
 • Pro žáky 2. stupně ZŠ připravujeme pouť na Klimentek. Rodiče, vyzvedněte si informace v sakristii nebo u paní katechetky Evy Blešové.
 • Ve středu 16. září ve 20 hod. se v rámci festivalu FORFEST 2020 uskuteční koncert v  kostele sv. Mořice. Jste srdečně zváni. Další koncert bude v neděli 27. září. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert. Informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.
 • V kostele sv. Mořice je putovní výstava velkoformátových fotografií, která je dílem fotografického spolku ČLOVĚK A VÍRA. Výstava potrvá do konce měsíce září.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          6. 9. 2020

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 8. 9. – svátek Narození Panny Marie
  • Sobota 12. 9. – Jména Panny Marie
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka, celou živou a zemřelou rodinu. Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci.
 • Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • V týdnu od 14. 9. 2020 začíná výuka náboženství v Kroměříži. Na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti je rozvrh výuky náboženství v Kroměříži pro děti, které nejsou na církevní základní škole. Rodiče, pokud jste ještě děti nepřihlásili, odevzdejte přihlášku co nejdříve.
 • Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově bude zahájena rovněž v týdnu od 14. 9. 2020:
  • 2. a 3. třída – středa (14.30 – 15.15 hod.)
  • 4. a 5. třída – čtvrtek (16.30 – 17.15 hod.)
 • Katecheti našeho děkanátu spolu s kněžími připravují pouť pro žáky 2. stupně ZŠ, a to v pátek 25. září na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Prosím rodiče, vyzvedněte si letáčky s podrobnými informacemi u paní katechetky Evy Blešové.
 • Mladší děti dostávají dnes plakát a kartu k nalepování. Kartičky, které obsahují myšlenku z nedělního evangelia, budou děti dostávat každou neděli. Prosím rodiče, pomozte dětem, ať se učí rozumět Božímu slovu a podle něj žít.
 • Po půlroční pauze opět začínají pravidelné večery chval. První se uskuteční tuto středu 9. září od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia. Jste srdečně zváni.
 • Od minulé neděle zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          30. 8. 2020

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Čtvrtek 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže
  • Sobota 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Antonii a Jaromíra Dubcovy z Hradiska.
 • ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
  • Příští neděli bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. obětovaná za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele. Děti, na tuto mši svatou přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté, kdy vám chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu, budou vaše aktovky také požehnány.
 • Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.
 • ADORACE
  • Čtvrtek 3. 9. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých 18.15-19 hod.
  • Neděle 6. 9. – farní kostel Všech svatých 14-15 hod.
 • Příležitost ke svátosti smíření
  • Čtvrtek před prvním pátkem (3. 9.) – ve farním kostele přede mší svatou od 18.15 hod.
 • První pátek v měsíci (4. 9.) – příležitost pro děti, které už byly u sv. přijímání vykonat si 9 prvních pátků: Setkání na faře v Hradisku v 17.30 hod. Kaplan Augustin přijde zpovídat na faru v 18.30 hod., pak ve farním kostele podá svaté přijímání. Služby kněze mohou využít i dospělí farníci.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství vestředu 2. září v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
  • Ve středu 2. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          23. 8. 2020
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Čtvrtek 27. 8. – památka sv. Moniky
  • Pátek 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  • Sobota 29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Churou.
 • Za týden je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Program pro děti je připraven a končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.
 • Přijměte pozvání rovněž na poutě, které se uskuteční v září. 
  • Na pátek 25. září je naplánována půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn a v sobotu 26. září se vypravíme na celodenní farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Přihlásit se můžete v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři u sv. Mořice.
 • Mons. Jan Graubner slaví v sobotu 29. září své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          16. 8. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Marii Navrátilovou, manžela, rodiče a děti.
 • Za týden je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Kahajovy, dceru Marii a celou živou rodinu.
 • Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.
 • Ve farní kanceláři u sv. Mořice se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.
 • Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          9. 8. 2020

 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, mučedníka
  • Úterý 11. 8. – památka sv. Kláry, panny
  • Středa 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
  • Pátek 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
  • Sobota 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • V sobotu o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. Bude obětována za mariánské ctitele z Postoupek a Miňůvek.
 • Přijměte pozvání na Vigilii před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne zde ve farním kostele v pátek 14. srpna ve 20.00 hod. Pak následuje celonoční modlitební bdění až do slavnostní mše svaté ráno v 9.15 hod.
 • Za týden je 20. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za dar života a ochranu pro živou rodinu.
 • Ve farní kanceláři u sv. Mořice se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.
 • Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          2. 8. 2020

 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  • Čtvrtek 6. 8. – svátek Proměnění Páně
  • Sobota 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze
 • Ve čtvrtek o svátku Proměnění Páně bude mše svatá v 19 hod. obětována za zemřelého manžela a rodiče Knapovy a Zapletalovy. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní příležitost ke svátosti smíření.
 • Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15 do 17 hod.
 • Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodinu Stratilovu, Přikrylovu a Olšinovu.
 • Děkanátní centrum pro rodinu zve děti od 1. do 5. třídy na Prázdninovou univerzitu. Jde o příměstský tábor v termínu od 24. do 28. srpna. 
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715
 • Pouť seniorů na sv. Hostýn se uskuteční v pátek 25. září. Přihlásit se můžete v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři u sv. Mořice. Cena 110,- Kč.
 • Připravujeme farní pouť pro obě naše farnosti. V sobotu 26. září pojedeme autobusem na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice. Cena je 350,- Kč. Pro rodiny s dětmi bude výrazná sleva.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          26. 7. 2020

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí na vnitřních akcích roušky
  • Povinnost nosit rouškyplatí na území celé České republiky s účinností od 25. 7. 2020 pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas.
  • Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela a při usedání do lavic dodržování větších rozestupů.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Anežku Kočendovou a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života a za celou živou a + rodinu.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů
  • Středa 29. 7. – památka sv. Marty
  • Pátek 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
  • Sobota 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguory, biskupa a učitelecírkve
 • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín:24.-28.8.2020)
   • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
   • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715
 • Prázdninové putování rodin se sv. Janem Sarkandrem
  • Putujte po místech, která jsou spojená se sv. Janem Sarkandrem a zapojte se tak do soutěže. Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu. Do losování o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi alespoň ze tří stanovišť. Soutěž trvá po dobu letních prázdnin (1.7.-31.8.). Více na www.rodinnyzivot.cz

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          19. 7. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • V úterý 14. července zemřela paní Věra Hradilová z Kroměříže. Rozloučíme se s ní při mši svaté v kostele Všech svatých v Hradisku v pondělí 20. července v 10.30 hod. Kéž ji Pán uvede do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Františka Hladkého a rodiče.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za Boží požehnání, dar zdraví a dary Ducha svatého pro rodinu Vicherkovu.
 • ARCIDIECÉZNÍ MINISTRANTSKÁ POUŤ po stopách sv. Jana Sarkandra
  • Ministranti spolu s rodiči, kteří je chtějí doprovázet, jsou zváni na pěší putování po stopách sv. Jana Sarkandra z Holešova na Svatý Hostýn v úterý 21. července. Sraz v 8.30 hod. v Holešově u kaple sv. Anny vedle zámku. Zakončení poutě v Bystřici pod Hostýnem v 17.00 hod. u vlakového nádraží. Program: mše svatá, pěší putování na Svatý Hostýn, prohlídka baziliky, nákup suvenýrů.
 • Pouť ke sv. Anně do Staré Vody
  • se uskuteční v sobotu 25. července. Odjezd v 7.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Pouť pořádá farnost Panny Marie, tam v kanceláři je třeba se přihlásit.

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          12. 7. 2020

 • V sobotu 11. července olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler vysvětil pět jáhnů pro olomouckou arcidiecézi. Jeden z nich, Filip Hochman z Kyjova, nastoupí do jáhenské služby na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Provázejme tyto jáhny i letošní novokněze svými modlitbami.
 • Během prázdnin jsou ve farním kostele Všech svatých pravidelné bohoslužby ve čtvrtek v 19 hod. a v neděli v 9.15 hod. Příští neděli 19. července se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 14. 7. – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka
  • Středa 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
  • Čtvrtek 16. 7. – Panny Marie Karmelské
 • Prázdninové putování rodin se sv. Janem Sarkandrem
  • Putujte po místech, která jsou spojená se sv. Janem Sarkandrem a zapojte se tak do soutěže. Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu. Do losování o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi alespoň ze tří stanovišť. Soutěž trvá po dobu letních prázdnin (1.7.-31.8.). Více na www.rodinnyzivot.cz
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:
   • LETOPISY NARNIE (termín: 3.-7.8.2020)
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24.-28.8.2020)
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

Slavnost SV. CYRILA a METODĚJE                         5. 7. 2020
 • Sestry a bratři,
  přeji vám požehnané dny prázdnin, krásné chvíle na dovolené, radostí a pokojem naplněný čas odpočinku. Přísná opatření se uvolnila, a tak můžeme využít nabídky duchovních cvičení a různých setkání, kde je možné se povzbudit ve víře a duchovně načerpat.
  Prosím, doprovázejme modlitbami všechny prázdninové akce pro děti, mládež, rodiny i seniory.
  • P. Josef
 • Neděle – den Páně - je základ a jádro celého liturgického roku.
  • (Sacrosanctum Concilium, čl. 106).
 • S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou, a to i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.
 • V sobotu 11. července přijme z rukou olomouckého pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení pět mužů. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. Provázejme kandidáty na jáhenství svými modlitbami.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI HRADISKO
  • V měsíci červenci a srpnu zůstávají pravidelné bohoslužby ve farním kostele Všech svatých: v neděli v 9.15 hod., ve čtvrtek v 19 hod.
 • ZMĚNY ve FARNOSTI SV. MOŘICE
  • V měsíci červenci a srpnu NEBUDE ve středu večer mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, ani v kostele sv. Mořice.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu BUDE mše svatá v sobotu s nedělní platností v 18 hod. a ve středu a v pátek v 6 hod.
  • V neděli, pondělí, úterý a ve čtvrtek mše svatá v kapli sv. Vincence NEBUDE.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:
   • LETOPISY NARNIE (termín: 3.-7.8.2020)
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24.-28.8.2020)
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          28. 6. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 252 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Rozloučili jsme se s P. Pavlem Lvem Eliášem. Na jeho místo byl otcem arcibiskupem ustanoven P. Mgr. Jiří Augustin Zatloukal, OFM. Doposud působil ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích a v tomto týdnu přichází k nám. Srdečně ho vítáme. Vyprošujme mu v modlitbě dary Ducha svatého k jeho kněžské službě.
 • V pondělí o slavnosti sv. Petra a Pavla bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod.
 • Ve čtvrtek 2. 7. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za Marii, za dar zdraví a obrácení. Přede mší svatou bude tichá adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli 5. 7. je slavnost SV. CYRILA, MNICHA, a METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.
 • Mše svatá bude ve farním kostele v 9.15 hod. Odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 1. července v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Další informace jsou ve farním zpravodaji.

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          21. 6. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes při mši svaté v 9.15 hod. přistoupí 4 dívky k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.
 • Ve středu 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá bude ve farním kostele, a to v 19 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek.
 • Tento čtvrtek mše svatá NEBUDE.
 • V sobotu 27. června bude v Olomouci kněžské svěcení. Pamatujme na novokněze ve svých modlitbách.
 • Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně
  • se uskuteční v sobotu 27. 6. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.
 • DEN DĚTÍ
  • na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!
 • FESTIVAL FORFEST 2020
  • V následujících dnech jsme zváni na tři hudební vystoupení do kostela sv. Mořice a to vždy od 20 hod.: V pátek 26. 6. zazní varhanní recitál Petra Vacka, v sobotu 27. 6. usedne k varhanám Karel Martínek a v neděli 28. 6. se můžete těšit na koncert sboru VOX IUVENALIS, který řídí sbormistr Jan Ocetek.
  • Podrobnosti jsou na plakátě a na www.forfest.cz, včetně programu na další dny. Srdečně zvou pořadatelé.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. vás srdečně zve na:
   • LETOPISY NARNIE (termín: 3.-7.8.2020)
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24.-28.8.2020)
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          14. 6. 2020

 • Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.
 • V pondělí je památka sv. Víta, mučedníka. Ten den slaví narozeniny P. Jiří a svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Vyprošujme jim Boží požehnání. Pamatujme také na ty, kdo mají v tomto měsíci výročí kněžského svěcení. Jejich jména jsou ve farním zpravodaji. Jsou mezi nimi i rodáci z našich farností: Petr Souček, Michal Pořízek a Josef Konečný. 30 let kněžství slaví také P. Jiří.
 • Modlitbou provázejme kaplana otce Lva, který odchází na nové působiště, do farnosti Vsetín. Děkujeme mu za jeho obětavou kněžskou službu v našich farnostech.
 • Ve čtvrtek 18. 6. mše svatá NEBUDE.
 • V pátek je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí. Mše svatá bude obětována na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu.
 • V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
 • PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
  • Příští neděli (21. 6.) při mši svaté v 9.15 hod. přistoupí poprvé ke svatému přijímání 4 dívky, které i přes složité období koronaviru dokončily přípravu. Provázejme je svými modlitbami. Mše svatá bude obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
  • Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v pátek 19. 6. v 17.30 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.
  • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY v den prvního sv. přijímání mohou získat nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
 • DEN DĚTÍ na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!
 • Děti, pokud ještě nejste přihlášeni k odběru, je zde:

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                         7. 6. 2020

 • Postní almužna se nám díky koronaviru protáhla až za dobu velikonoční. Děkujeme všem, kdo se touto cestou snažíte pomoci potřebným a přinesli jste do kostela postní schránky s nastřádanou almužnou. Je možné také přinést schránky během týdne. K potřebným se vaše dary dostanou prostřednictvím Charity. Do kasičky je možné vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita.
 • Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Den, kdy chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání.
 • Příští neděle (14. 6.) je 11. v liturgickém mezidobí. Mše svatá opět NEBUDE ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • NOC KOSTELŮ 2020
  • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 12. 6. 2020 a pozvěte i své sousedy a známé! K návštěvě, prohlídce, kulturnímu programu i ke ztišení se v modlitbě budou otevřeny kostely sv. Mořice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele v čase od 19 do 22 hod. V době od 18 do 21 hod. bude otevřena k tiché osobní modlitbě také kaple Povýšení svatého Kříže. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz a na www.svmoric.net.
  • Nebude otevřena kaple sv. Vincence na Malém Valu, ani kostel  sv. Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                         31. 5. 2020

 • Dnešní slavností končí doba velikonoční. V pondělí začíná liturgické mezidobí.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Mše svatá v 19 hod. ve farním kostele bude obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše svatá opět nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Boží Tělo budeme letos slavit ve farním kostele v Hradisku ve čtvrtek 11. června v 19 hod. V neděli 14. června bude pouť v Lutopecnách.
 • Velká omezení, vydaná na ochranu před koronavirem, se postupně ruší a vše se vrací k běžnému životu. Arcibiskup Jan Graubner posílá všem věřícím pastýřský list, který se čte příští neděli, a zve nás, abychom jako výraz vděčnosti za obnovení slavení Eucharistie o slavnosti Nejsvětější Trojice po mši svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí zazpívali chvalozpěv „Bože, chválíme tebe.“ K této příležitosti napsal také děkovnou modlitbu „Veliký Bože náš.“
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji.
 • Pro děti:

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         24. 5. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu věnovali 4 653 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!
 • U příležitosti mší svatých, které byly obětovány za obce, věnovali farníci z Postoupek 2 000 Kč a farníci z Miňůvek 2 300 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnes je Den modliteb za sdělovací prostředky a Den modliteb za církev v Číně. Pamatujme na tyto úmysly a připojme k nim i prosby za déšť.
 • Úmysly mší svatých se zapisují v sakristii.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 26. 5. – památka sv. Filipa Neriho, kněze
  • Sobota 30. 5. – památka sv. Zdislavy
 • Ve čtvrtek bude mše svatá 19 hod.
  • Po mši svaté se koná na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Prožíváme devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého. Přijměte pozvání na Svatodušní modlitební vigilii do farního kostela v sobotu 30. května ve 20 hod.
 • Na slavnost Seslání Ducha svatého v neděli 31. května v 9.15 hod. bude sloužena mše svatá u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Uvolňují se opatření a od pondělí se může bohoslužby účastnit 300 lidí. S ohledem na zdraví své a našich bližních pamatujme na předpisy: v kostele nosíme roušku, při vstupu do kostela použijme dezinfekci na ruce a dodržujme rozestupy 2 metry (s výjimkou členů jedné domácnosti).
 • Pro věřící jsou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.
 • Zvláště rodiny s dětmi zveme na pouť u kaple Panny Marie v lese u Nětčic příští neděli 31. května. Odpoledne v 15 hod. tam bude Májová pobožnost. Přijeďte na kole nebo přijďte pěšky. Je možné také přijet autem.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         17. 5. 2020

 • Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany. Sbírka v naší arcidiecézi je určena na pomoc křesťanům Blízkého východu. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.
 • U příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato si´ nás papež František povzbuzuje, abychom tento týden věnovali chvále a ochraně stvoření.
 • AKTUÁLNĚ
  • Do 25. května platí, že bohoslužeb se může účastnit max. 100 osob. Nadále je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
 • Bohoslužby v naší farnosti jsou v obvyklých časech
  • Čtvrtek: v 19 hod.
  • Neděle: v 9.15 hod.
  • Úmysly mší svatých se zapisují v sakristii.
 • MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
  • V měsíci květnu s láskou oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Pamatujme zvláště na modlitbu růžence a na Májové pobožnosti. Obojí můžeme prožívat v kruhu rodiny nebo venku v přírodě. V kostele slavíme Májovou pobožnost ve čtvrtek po mši svaté. V jednotlivých obcích jsou Májové pobožnosti podle místní domluvy.
 • V pondělí uplyne 100 let od narození sv. papeže Jana Pavla II.
 • Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod.
 • Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to Den modliteb za církev v Číně a Den modliteb za sdělovací prostředky. Mše svatá bude ve farním kostele v 9.15 hod.
 • SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ
  • Setkání mužů se koná ve středu 20. 5. v 19 hod. na faře. Srdečně zveme další muže.

MODLITBA za Zemi

(Laudato si´ – Buď pochválen – encyklika O péči o společný domov)

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých,
pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody
na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.


 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         10. 5. 2020

DEN MATEK

 • Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme pokoj, radost a Boží požehnání.
 • Zvony se rozezní 12. května ve 12.00 hodin
  • Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12.00 hod. rození zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.
 • Papež František nás zve, abychom se ve čtvrtek 14. 5. duchovně spojili v modlitbě, postu a skutcích milosrdenství, a vyprošovali lidstvu u Boha pomoc pro překonání pandemie koronaviru a bratrštější vztahy mezi národy.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 13. 5. – Panny Marie Fatimské
  • Čtvrtek 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola
  • Sobota 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle je 6. velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, syna a živou rodinu Pazderovu.
 • Úmysly mší svatých se zapisují v sakristii.
 • AKTUÁLNĚ
 • Od pondělí 11. 5. platí, že bohoslužeb se může účastnit max. 100 osob. Nadále je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
 • Bohoslužby ve farním kostele
  • Čtvrtek: v 19 hod.
  • Neděle: v 9.15 hod.
 • UPOZORNĚNÍ: V Kroměříži budou v neděli 17. května NAVÍC bohoslužby dopoledne v kostele sv. Jana Křtitele. Bližší informace a pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice najdete ve farním zpravodaji Trio expres. Kaple Povýšení sv. Kříže zůstává pro veřejnost uzavřená.
 • MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
  • Farní kostel – ve čtvrtek po mši svaté, která je v 19 hod. Kaple v jednotlivých obcích – dle místní domluvy.
 • Zápis do MŠ Mánesova
  • Milé děti a rodiče, srdečně vás zveme do mateřské školy s křesťanským zaměřením k zápisu, který probíhá ve dnech 2. - 16. 5. 2020. Více na tel. 777 929 364 nebo www.msmanesovakromeriz.cz.
 • Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         3. 5. 2020

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
  • Pátek 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  • Příští neděle 10. 5. je 5. neděle velikonoční a současně je DNEM MATEK.
 • AKTUÁLNĚ
  • Do 11. května platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob. Je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
 • Bohoslužby v Hradisku
  • Čtvrtek: v 19 hod.
  • Neděle: v 9.15 hod.
 • Na mši svatou příští neděli je nutné se dopředu nahlásit! Volejte na telefon: 731 402 093 (P. Josef). Je to druhá neděle v květnu a mše svatá je obětována za matky.
 • Od 11. května se počet zvyšuje na 100 osob. Rezervace míst už nebude nutná.
 • Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. 6.).
 • Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko
  • Na přání nemocných a po telefonické domluvě (popř. zaslání sms) na 603 710 651 P. Jiří Orság rád navštíví nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • Křestní obřady a svatby
  • je možné konat za stejných podmínek, jaké platí pro účast na bohoslužbách.
 • Pro rodinu:
 • Pro mládež:
 • Pro děti:

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         26. 4. 2020

 • AKTUÁLNĚ
  • Podle rozhodnutí vlády ČR je možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:
  • Uvolňování opatření je postupné. Nyní platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob, od 11. 5. by to mohlo být 30 osob a od 25. 5. maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. 6. 2020.
  • Regulovat počet účastníků není jednoduché. Proto stále platí dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.
 • Jak tomu bude v naší farnosti?
  • V tomto týdnu začínáme pravidelné bohoslužby. To znamená: Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele Všech svatých v 19 hod., v neděli v 9.15 hod.
  • Počet účastníků je zatím omezen na 15 osob. Proto přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Na nedělní mši svatou je nutné se dopředu nahlásit! Telefon: 731 402 093 (P. Josef). Tuto neděli 3. května bude mše svaté v 9.15 hod. za farníky z Miňůvek. Zúčastní se jí farníci z Miňůvek a Postoupek.
  • Dodržujme hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
  • Zároveň vás bratři a sestry prosíme o trpělivost. Pokud platí tato omezení, sledujte mše svaté v rozhlase či televizi. To platí zvláště pro seniory. Kněží jsou připraveni nadále individuálně posloužit svátostmi.
  • V případě nejasností volejte P. Josefovi nebo do farní kanceláře. Nebojte se ptát.
 • Dále vytvářejme společenství modlitby. Pamatujte na celou farnost. Zde v příloze máte ke stažení modlitbu: „Cesta světla v době pandemie.
 • Pamatujme na modlitby za déšť. Vybízí nás k tomu i otec arcibiskup. V příloze je brožurka písní a modliteb za déšť.
 • Papež František: Země není pouze naším, ale Božím domovem.
  • To připomněl papež František při virtuální generální audienci z knihovny Apoštolského paláce ve středu 22. dubna. Na ten den totiž připadlo 50. výročí „Dne Země.“ Papež František mimo jiné řekl: Je to příležitost k obnovení našeho úsilí milovat náš společný dům, pečovat o něj a o nejslabší členy naší rodiny.“
  • „Chybili jsme v péči o Zemi, o náš domov-zahradu, a v péči o svoje bratry. Hřešili jsme proti Zemi, proti svému bližnímu a nakonec proti Stvořiteli, dobrému Otci, který pečuje o každého a chce, abychom žili pohromadě ve společenství a prosperitě.“
  • „Snažme se v tomto velikonočním čase obnovy milovat a zhodnocovat velkolepý dar země, našeho společného domova, a pečovat o všechny členy lidské rodiny. Jako bratři a sestry, jimiž jsme, obraťme se s úpěnlivou prosbou k našemu nebeskému Otci: »Sešli svého Ducha a obnov tvář země« (srov. Žl 104,3)."

 

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         19. 4. 2020

 • NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 • Sestry a bratři, milí farníci.
 • Chci poděkovat vám všem, kdo skrze osobní či společnou modlitbu v rodině budujete duchovní společenství farnosti. Děkuji všem, kdo jste se v tyto dny modlili Korunku k Božímu milosrdenství a připojili se tak k novéně před svátkem Božího milosrdenství. Tento svátek ustanovil papež sv. Jan Pavel II., a také stanovil, že ten den můžeme získat plnomocné odpustky. Obvyklé podmínky získání odpustků jsou: svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Pokud není možné tyto podmínky splnit – a to je naše situace – můžeme přesto odpustky získat. Je třeba vzbudit upřímnou lítost, zříci se svých hříchů a rozhodnout jít ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání jakmile to bude možné. Kromě toho se o svátku Božího milosrdenství pomodlit před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše Otče náš, Věřím a připojit prosbu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti.“
 • Zřejmě jste zachytili zprávu, že Česká republika se připojila k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Za farnost jsem vyslovil modlitbu po mši svaté, obětované za naši zemi, ve středu 8. dubna před obrazem Panny Marie (kopií Palladia země české). Text zásvětné modlitby najdete i v našem farním zpravodaji Trio expres. Povzbuzuji vás, abyste se v rodinách k tomuto zasvěcení připojili.
 • Podle rozhodnutí vlády ČR ze 17. dubna bude možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:
  • Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.
  • Regulovat počet účastníků není jednoduché. Biskupové ponechávají na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).
  • Sledujte aktuální zprávy na našich stránkách. Zatím platí, že ve farním kostele Všech svatých se nekonají bohoslužby. Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání).
 • 24. dubna je svátek sv. Jiří. P. Jiřímu Orságovi přejeme a v modlitbě vyprošujeme hojné Boží požehnání, pevné zdraví a odvahu a statečnost ke svědectví víry.
  • P. Josef


 • Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

 • Bože, milosrdný Otče,
  který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu,
  a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,
  Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.
  Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo
  a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,
  aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.
  Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna
  buď milosrdný k nám i k celému světu. AMEN.

  "Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje pro lidské bytosti."
 • (sv. Jan Pavel II.)


 • Dnes (19.4.) odpoledne v 15 hod. je Radiem Proglas přenášena POUTNÍ MŠE SVATÁ z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.
 • A je tu další videokázání o. Romana pro děti:

KVĚTNÁ NEDĚLE                         5. 4. 2020

 • Na základě dekretu římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a směrnic České biskupské konference vydal otec arcibiskup rozhodnutí, platné pro následující dny. V něm mimo jiné píše:
  • „Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.“
  • „Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.
  • S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“
  • „Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)
  • Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.“ Tolik citace.
 • Milí farníci, sledujte, prosím, televizní nebo rádiové přenosy. Snažme se duchovně spojit s rodinou farnosti zvláště v době, kdy ve farním kostele Všech svatých budou slouženy bohoslužby a konány obřady bez účasti věřících:

  5.4

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  9.00 hod.

  9.4.

  ZELENÝ ČTVRTEK

  18.00 hod.

  10.4.

  VELKÝ PÁTEK

  18.00 hod.

  11.4.

  BÍLÁ SOBOTA

  20.30 hod.

  12.4.

  NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  9.00 hod.

 • Ratolesti, které kněz požehnal na Květnou neděli, si můžete při soukromé návštěvě kostela v tomto týdnu vzít domů.
 • Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Kněží jsou připraveni (po telefonické domluvě) individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání) – to vše při zachování přísných hygienických opatření.
 • Přesunutá velikonoční zpověď - Po skončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření všem a budeme pozváni ke svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci.
 • Pro intenzivnější prožívání těchto dnů je dobré oživit si základní nauku církve o dokonalé lítosti, kterou najdeme v Katechismu katolické církve. (Níže najdete odkazy na toto téma a ve farním zpravodaji Trio expres článek „Svátost pokání a smíření aneb dokonalá lítost“).
 • Studenti na AG připravili:
 • Mezi soubory ke stažení doporučuji zvláště „Domácí liturgie Velikonočního třídenní“. Nezůstávejme jen u sledování obřadů skrze televizi či rádio, ale učme se rozvíjet dar všeobecného kněžství, který jsme přijali křtem. Propojme tak víru s životem.
  • P. Josef

5. NEDĚLE POSTNÍ                          29. 3. 2020

 • Od 24. března 2020 došlo ke zpřísnění zákazu vycházení. Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, účasti na pohřbu apod., a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
 • Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání). Telefonický kontakt: P. Josef Lambor 731 402 093, P. Pavel Lev Eliáš 731 626 561.
 • BOLESTNÝ PÁTEK
  • V pátek před Květnou nedělí (letos 3. dubna) se ve chrámu sv. Mořice vždy slavila pouť k P. Mari Bolestné. Jsme v situaci, kdy pouť není možné slavit. Přesto, naše spojení s Pannou Marií, která má největší podíl na utrpení svého Syna, může být – vzhledem k tomu, co prožíváme – mnohem silnější. Spojme se ve svých modlitbách s hlasem Církve, která vždy doufala v mocnou přímluvu Panny Marie, Vložme do jejího mateřského srdce, pro nás probodeného, vše, co nás nejvíce tíží, z čeho máme strach či obavy a volejme: „Matko bolestná, přimlouvej se za nás.“
 • Sledujme výzvy Svatého otce.
 • Modleme se v rodinách, využívejme moderní komunikační techniku ke spojení i ve společenstvích. Připojme se k modlitbě ve 20 hodin za ukončení epidemie. Mysleme na všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů s prosbou o Boží pomoc.
 • Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.
 • Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem či televizí. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).
 • Ve farnosti přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy. Informujte se telefonicky. Nové intence v současné mimořádné situaci nemůžeme přijímat, proto prosíme o pochopení. Děkujeme.
 • ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži pro školní rok 2020/2021 je z důvodu mimořádných opatření organizován elektronicky prostřednictvím rezervace (přihlášky) nejpozději do středy 8. 4. 2020. Přihlášeným budou zaslány podrobné instrukce k zápisu. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).
 • Schránky s Postní almužnou
  • Ani tato složitá doba ať nám nebrání konat skutky lásky pro potřebné. Pokračujte v rodinách v aktivitě s postní almužnou. Schránky, které se měly přinést do kostela na Květnou neděli, zatím nechejte doma. K odevzdání dojde později.
 • Týden modliteb za mládež
  • Od dnešní neděle (29. 3.) prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. V tomto týdnu chceme vyprošovat mladým Boží ochranu a požehnání. Prosím, zahrňte mládež do svých modliteb v rodinách i ve své osobní modlitbě  (viz „Modlitba za mládež“ v Triu expres).
 • V rodinách dále pracujte s kartičkami k nedělnímu evangeliu a pokračujme v „Postní aktivitě.“ Informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.
 • A je tu další videokázání o. Romana pro děti:
 • Ke stažení: Televize_Noe_rádio_Proglas

 

3. NEDĚLE POSTNÍ                          15. 3. 2020

 • Milí farníci,
  Vládou ČR byl vyhlášen nouzový stav.
  V naší farnosti sv. Mořice i ve farnosti Panny Marie jsou zrušeny všechny bohoslužby v neděle i ve všední dny. V klášteře sester sv. Kříže a sester sv. Vincence, zůstávají bohoslužby v obvyklém čase, ale budou bez účasti veřejnosti.
 • Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku rovněž nebudou nedělní bohoslužby, a to až do odvolání.
 • Využijme toho, že kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k soukromé modlitbě. V čase, kdy měly být bohoslužby, bude přítomen kněz. Bude k dispozici ke svátosti smíření, k osobnímu rozhovoru, může i podat svaté přijímání - to vše se zvýšeným důrazem na dodržování stanovených opatření. Tak tomu bude i v neděli zde v kostele Všech svatých v Hradisku.
 • Donášení svatého přijímání starým a nemocným není omezeno. Podobně jsou možné návštěvy kněží a nemocničních kaplanů v nemocnicích a domovech důchodců i přes zákaz návštěv, protože kaplani jsou považováni za personál.
 • A nezapomínejme na ty, kdo potřebují naši pomoc.
 • Případné změny sledujte na webových stránkách našich farností.
 • V době těchto mimořádných opatření dávají biskupové dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách a doporučují sledovat bohoslužby přenášené televizí NOE rádiem Proglas nebo využít možností internetu(https://www.mseonline.cz/).
 • Tím také povzbuzují ke slavení dne Páně v rodinném kruhu. Přemýšlejme jak v této nové situaci slavit neděli a prožívat Pánovu přítomnost.
 • Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí inspiraci ke slavení neděle v rodině – manuál pro domácí nedělní bohoslužbu. Najdete na odkazu:
  https://www.apha.cz/pastoracni-stredisko
 • Buďme ohleduplní k sobě navzájem a dodržujme hygienické předpisy a nařízení, která mají zamezit šíření nákazy. Vezměme si k srdci slova biskupa Vojtěcha Cikrleho: Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství.“
 • Arcibiskup Jan v listě věřícím nás povzbuzuje
  • Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život,  kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 11, 25-26). A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás.“ (Řím 8, 11).
   A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho“ (Mk 8, 35). Neriskujme zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého Pána, který nás učí sloužit těm nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme mnoho světců, kteří obětovali své životy ve službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku Terezu.
 • Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm,kdo pomoc potřebují, a nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy. K celosvětovému mostu modlitby se můžeme připojit každý večer ve 20 hod.


 

2. NEDĚLE POSTNÍ                          8. 3. 2020

 • Před námi je druhý postní týden.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer v 18 hod. bude mše svatá obětována za + rodiče Přikrylovy, dceru, syna a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Šubartovu a Přikrylovu.
 • Využijme všeho, co nám pomáhá užitečně prožívat tuto postní dobu:
 • Jste zváni k účasti na mši svaté i ve všední dny.
 • Jste zváni na pobožnosti křížové cesty, při nichž můžeme získat plnomocné odpustky. Dnes odpoledne ve 14 hod. vedou pobožnost farníci z Hradiska.
 • Možnost zřeknout se zla, které ovlivňuje naše vztahy, nabízí Křížová cesta za smíření v rodinách. Uskuteční se zde ve farním kostele v pátek 20. března od 17.00 cca do 18.30 hod. Vzhledem k délce doporučujeme teplejší oblečení.
 • Jste zváni zapojit se do postní aktivity, která je připravena pro děti i dospělé. U postní nástěnky jsou další lístečky s úkoly. Učíme se jednat podle blahoslavenství „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Děti zveme po mši svaté k postní nástěnce, aby mohli zviditelnit své úsilí.
 • Můžete využít pro povzbuzení také mobilní aplikaci „Postní kapky“ a neváhejte si udělat čas a přihlásit se na duchovní cvičení. Nabídku najdete na našich nástěnkách.
 • Kéž roste naše úcta a láska k Božímu slovu. Čtěte Písmo svaté – osobně nebo spolu v rodinách.
 • V tomto týdnu je Den otevřených dveří na církevní základní škole a víkendová duchovní obnova pro mládež na AG. Podrobné informace najdete ve farním zpravodaji. Nepřehlédněte v něm i pozvání na Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, zavádění gender ideologie do společnosti a za ochranu manželství, rodiny a nenarozeného života.
 • V pátek 13. března si připomínáme VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na které on spoléhá.

 

1. NEDĚLE POSTNÍ                          1. 3. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce „Haléř sv. Petra“ věnovali 6.097,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve farním zpravodaji máte informace o dění ve farnosti i dnešní pastýřský list otce arcibiskupa.
 • Především vás srdečně zvu na KŘÍŽOVÉ CESTY. Pomáhají nám soustředit pozornost na trpícího Krista a poznávat jeho lásku k nám. Scházíme se k pobožnosti každou neděli ve 14 hod. Dnes vedou pobožnost farníci z Bezměrova, příští neděli z Hradiska.
 • Ve čtvrtek 27. února zemřel pan Zdeněk Hrabal z Bezměrova. Rozloučíme se s ním v úterý 3. března při mši svaté v 15 hod. ve farním kostele. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou je výstav Nejsvětější svátosti k tiché adoraci a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Příští neděle je 2. postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za zemřelé rodiče, bratra a živou rodinu.
 • V sakristii se zapisují úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí tohoto roku.
 • V postní době budou nejmenší děti prožívat bohoslužbu slova v sakristii. Pod vedením katechetky se učí porozumět Božímu slovu přiměřeně svému věku. Pro starší děti je zde v kostele umístěný panel s letošní postní aktivitou, do níž se mohou zapojit celé rodiny. Přiblížíme si obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a pokusíme se je ve svém životě uskutečňovat. Na lístečcích jsou podněty pro malé a pro starší děti i pro dospělé.
 • Dnes si můžete vzít schránky na Postní almužnu. Také skrze ni dostává naše postní úsilí konkrétní podobu. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita. Vy můžete přímo do kasičky vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Schránky na postní almužnu najdete na stole u bočního vchodu. Do kostela je přineste na Květnou neděli.
 • Všem dětem a mládeži přejeme krásné a požehnané jarní prázdniny.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          16. 2. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes při mši svaté jsou farnosti představeny děti, které zahájili bližší přípravu na první svaté přijímání. Provázejme je a jejich rodiny svými modlitbami.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Aloise Kočendu a celou živou rodinu.
 • V sobotu je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 565 611 Kč. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována Za Jarmilu Setinskou, rodiče a sourozence.
 • V tomto týdnu je setkání mužů ve středu na faře už v 17.30 hod. Ve středu večer jste zváni do Arcibiskupského gymnázia na přednášku o svatém Páteru Piovi nebo na Večer chval.
 • Příští neděli odpoledne se koná v klášteře sester vincentek beseda s P. Pavlem Ryšavým, kojetínským farářem, o jeho putování po Libanonu. Představí světce sv. Šarbela. Bližší informace jsou na plakátech a ve zpravodaji. Tam najdete i akce, na které je třeba se dopředu přihlásit, např. Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné.
 • Dnes slaví své narozeniny Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          9. 2. 2020

 • V úterý o památce Panny Marie Lurdské se slaví Světový den nemocných.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za Josefu a Augustina Navrátilovy, zemřelé děti a celou živou rodinu
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za dar života a celou živou rodinu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Při mši svaté příští neděli budou zároveň farnosti představeny 4 děvčata, které zahájily bližší přípravu na první svaté přijímání. Toto představení se – vzhledem k prázdninám – nemohlo uskutečnit 2. února. Naším úkolem je provázet tyto děti a jejich rodiny svými modlitbami.
 • Na stojanu pod kůrem máte Kalendář farnosti Hradisko. Byl připraven tak, abychom měli před očima termíny různých akci ve farnosti a mohli s nimi dopředu počítat při plánování v rodině. Vezměte si kalendář do každého domu. Prosím upravte si kalendáři termín Pouti seniorů na Svatý Hostýn. Z technických důvodů se posunula o týden dříve a bude se konat v pátek 22. května.
 • Sestry a bratři, navštěvovat nemocné patří ke skutkům tělesného milosrdenství. Každý z nás jsme zřejmě pečovali o nemocného nebo při vlastní nemoci zakusili radost, když nás někdo navštívil. Příklad lásky k nemocným a trpícím nám dal sám Pán Ježíš. Svým učedníkům, a tím celé církvi, svěřil toto poslání.
 • V našem zpravodaji je výzva: Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné. Centrum pro pastoraci nemocných na Arcibiskupství olomouckém nabízí kurz přednášek a cvičení pro ty, kdo by chtěli pomáhat nemocničním kaplanům ve službě pro nemocné. Zahájení kurzu je v sobotu 29. února. Více informací a způsob, jak se přihlásit do kurzu, najdete ve zpravodaji a na vývěsce.
 • Od 10. února se slaví Národní týden manželství. Na Arcibiskupském gymnáziu připravili brožurku manželům pro povzbuzení a nabídli ji i naší farnosti. Najdete ji na stole u bočního vchodu do kostela.
 • Ve středu 12. února bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele obětována za všechny manžele a rodiny a poté jste zváni od 19 hod. do studentského klubu AG na přednášku Martina Kvapilíka "V SÍTI" - Jak technologie ovlivňují nás a naše vztahy.
 • Další informace jsou ve farním zpravodaji.

 

Neděle BOŽÍHO SLOVA                          26. 1. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2 874 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Děkuji vám za vaše dary do pokladničky u Jesliček. Věnovali jste 2 065 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • 23. ledna zemřel pan Antonín Peška z Měrůtek. Rozloučíme se s ním při mši svaté zde ve farním kostele v pátek 31. ledna ve 14 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který v pátek 31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
  • Pátek 31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze,
  • SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM
 • Příští neděli 2. 2. budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu.
  • Tento den je zároveň SVĚTOVÝM DNEM ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.
 • Mše svatá za děti
  • Každoročně slavíme o svátku Uvedení Páně do chrámu mši svatou za ženy a matky. V našich farnostech je několik společenství „Modlitby matek“. Chceme tyto iniciativy propojit. Za ženy a matky bude obětována mše svatá 2. 2. v kostele Všech svatých v 9.15 hod. a v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Přede mší svatou mohou maminky (i tátové) napsat na lístek (na stole u vchodu do kostela) prosby za své děti a vnoučata. Lístky budou vloženy do košíku a přineseny na oltář při mši svaté spolu s obětními dary. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.
 • Příští neděli odpoledne bude od 14 hod ve farním kostele hodinová adorace.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
  • Vážení a milí přátelé, Tříkrálová sbírka 2020 v Charitě Kroměříž čítá 1 326 276 Kč, což je o 111 956 Kč více než v loňské TS. Tato částka se v dubnu 2020 navýší o DMS, jejichž prostřednictvím bylo možné rovněž podpořit TS.
  • Ve městě Kroměříž se vykoledovalo 285 432 Kč, v obcích 475 789 Kč a v dobrovolně působících charitách, které jsou součástí Charity Kroměříž, se vybralo 565 055 Kč. Ve farnosti Hradisko to bylo celkem 57 897 Kč (v městské části 18 614 Kč, v samostatných obcích 39 283 Kč).
  • Všem vedoucím skupinek, koledníkům a všem dárcům patří velký dík.
  • A komu bude sbírka věnována? Lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci. Částka ve výši 10% poputuje na humanitární pomoc v zahraničí. 
   • Mgr. Josef Šebestík, koordinátor TS,  Charita Kroměříž

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          19. 1. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Velké poděkování patří také všem, kteří se v minulém týdnu zapojili do povánočního úklidu v našem kostele.
 • Při Tříkrálové sbírce vybrali koledníci v našem regionu, kde slouží Charita Kroměříž, celkem 1 326 276,- Kč. V celé naší arcidiecézi to bylo 30 754 569,- Kč. Poděkování všem koledníkům od prezidenta i ředitele Arcidiecézní charity Olomouc najdete v našem zpravodaji.
 • Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Spojme se v modlitbě za jednotu všech, kdo vyznávají víru v Ježíše Krista. A protože je dobré se modlit za jednotu křesťanů společně, přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v Kroměříži: v úterý večer ve sboru Českobratrské církve evangelické, ve čtvrtek večer v  kostele sv. Mořice. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na vývěsce.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Augustinu Spálovskou a celou živou a zemřelou rodinu.
 • Za týden je 3. neděle v mezidobí, která na podnět papeže Františka bude letos poprvé slavena jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Máme příležitost prožít tuto neděli s vděčností za dar Božího slova a s radostí, že z něj smíme čerpat sílu ke křesťanskému životu. Prosím, přineste s sebou příští neděli na mši svatou vaši rodinnou nebo osobní Bibli nebo její část (Nový zákon, Evangelia). Při mši svaté budou Bible požehnány. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Navrátilovy a celou živou rodinu.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 22. ledna od 18 hod. na faře.
 • Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (Pilařova 3) se uskuteční ve středu 22. 1. odpoledne 14–17 hod.
 • Pamatujme v modlitbě na emeritního pomocného otce biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který dnes (19. 1.) slaví narozeniny.
 • Kurz Manželské večery
  • Děkanátní centrum pro rodinu pořádá kurz Manželské večery. Začínáme v pondělí 10. 2. 2020 v 18 hod. v prostorách fary kostela Panny Marie v Kroměříži. Přihlašování: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do pondělí 3. 2. Více na www.cpr-kromeriz.cz.
 • Víkend pro prarodiče s vnoučaty
  • se uskuteční 27. - 29. 3. 2020 u sester svatého Kříže v Kroměříži, Koperníkova ul. Program pro děti povede mládež - budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat si... Nebude chybět vycházka po okolí, společné modlitby či mše svatá. Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Koblihová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604981715.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                        12. 1. 2020

 • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. Vánoční výzdobu budeme uklízet v sobotu 18. ledna od 8.30 hod. Přijďte pomoci.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Josefu Studničkovou a + Augustina a Ludmilu Brňovjákovy.
 • V sobotu slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a vstupujeme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Spojme se v modlitbě na tento úmysl a přijďte na ekumenické bohoslužby, kde se modlíme společně s křesťany různých církví.
 • Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + dceru a celou živou a zemřelou rodinu Peškovu a Odehnalovu.
 • Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.
 • Rád bych upozornil na nabídku pro manžely. Děkanátní centrum pro rodinu pořádá v únoru kurz Manželské večery. Využijte tuto nabídku a přihlaste se. Podrobnosti jsou ve zpravodaji a na vývěsce.
 • Přijměte pozvání na Farní ples. Koná se v sobotu 8. února od 19.30 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji. Prodej vstupenek už probíhá, a to u paní Šafaříkové. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Všem dárcům děkujeme.
 • Pamatujme v modlitbě na emeritního pomocného otce biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který slaví v neděli 19. ledna narozeniny.
 • Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže
  • PRO MLADÉ ŽENY 18-35 let: v termínu 21.-23.2., přihlášky (do 17.2.): Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sr. Prokopa, tel. 733741765.
  • PRO DÍVKY 14–17 let, v termínu 6.-8.3., přihlášky: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sr. Emanuela, tel. 733741766.
 • Benefiční koncert Tria Martinů
  • Při příležitosti zahájení roku sv. Jana Sarkandra se uskuteční v pondělí 27. 1. 2020 od 18 hod. ve Slavnostním sále arcibiskupského paláce v Olomouci. Výtěžek bude věnován na obnovu válkou zničených příbytků pro křesťany v Iráku. Svou účast, prosíme, potvrďte do 15. 1. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tel. 587405402.
 • DOLOMITY 2020
  • Tradiční farní zájezd do sv. Martina v Dolomitech bude od 5. 9. do 12. 9. 2020. Přihlašování ve farní kanceláři.

 

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ                        5. 1. 2020

 • Dnes odpoledne od 14:00 hod. jste zváni do farního kostela na setkání u Jesliček, které bude zakončeno adorací a svátostným požehnáním.
 • V pondělí je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté. Mše svatá bude ve farním kostele v 18:00 hod. a bude obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.
 • Ve čtvrtek 9. ledna dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.
 • Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.
 • TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
  • ZUŠ a Sdružení při ZUŠ, z. s., ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž, pořádají Tříkrálový koncert s beneficí pro Charitu Kroměříž v pondělí 6. 1. 2020 v 16 hod. v kostele Panny Marie. Vystoupí: pěvecké sbory, smyčcový soubor a orchestr ZUŠ Kroměříž.
 • Společenství mužů ve farnosti Hradisko
  • Setkání mužů bude ve středu 8. 1. v 18 hod. u pana Konečného v Měřůtkách.
  • Srdečně zve Petr Váňa
 • MŠE SVATÁ v Kroměřížské nemocnici
  • Bude slavena v pátek 10. 1. ve 14 hod. v kapli Božího milosrdenství (na oddělení ošetřovatelské péče v budově B na 1. patře).
 • Farní bál
  • Přijměte pozvání na tradiční „Farní bál.“ Koná se v sobotu 8. února 2020 od 19.30 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K tanci a poslechu zahraje skupina SPAM ROCK Ondřeje Forýtka a cimbálová muzika Pavla Kordíka. Vstupenky se prodávají od dnešního dne u paní Šafaříkové – cena 250 Kč. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.
 • DOLOMITY 2020
  • Tradiční farní zájezd do sv. Martina v Dolomitech bude od 5. 9. do 12. 9. 2020. Přihlašování se zálohou ve farní kanceláři v Kroměříži.