Ohlášky PDF Tisk Email

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                23. 4. 2017
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Věnovali jste 5.154,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Vybralo 1.270,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 2.457,- Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.
 • V pondělí slaví svátek náš kaplan Jiří. Vyprošujme mu Boží požehnání.
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí se uskuteční ve středu 26. dubna v 18 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na poděkování za 25 let manželství.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života, zdraví a Boží ochranu.
 • Přijměte pozvání do Kina Nadsklepí na film PSI PÁNĚ (film o dominikánech u příležitosti 800 let založení jejich řádu) a to v úterý 25. dubna v 19 hod. za příznivou cenu 60 Kč. Po filmu následuje beseda s režisérem Jonášem Vackem a jedním z dominikánů.
 • Další informace – jako jsou výtvarné soutěže pro děti nebo nabídka duchovních setkání a poutí – to vše najdete ve farním týdeníku.
 • V sobotu 20. května pojedeme na pouť do Štípy. Je to pouť našeho a holešovského děkanátu za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Informace jsou na plakátě. Na autobus se přihlašujte v sakristii, a to co nejdříve, abychom mohli zavčas domluvit, zda autobus pojede do jednotlivých obcí.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                        16.4.2017

 • Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Zítra v pondělí velikonoční bude mše svatá v 9:15 hod. obětována za farníky z Miňůvek.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19:00 hod.
 • V pondělí 10. dubna zemřela paní Libuše Kuzníková. Rozloučíme se s ní v úterý 18. dubna při mši svaté v 15.00 hod. ve farním kostele. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • Na Květnou neděli zemřel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže Mons. Erich Pepřík, bývalý generální vikář arcibiskupa Jana a také čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Rozloučení se zesnulým se koná v úterý 18. dubna v 10.00 hod. v katedrále sv. Václav v Olomouci. Jeho tělo bude uloženo do hrobu týž den v 15.00 hod. ve Slavkově u Opavy.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkovi, ministrantům, akolytům. Děkuji varhaníkům, schole a sboru, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji všem (chodí i holky), kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

KVĚTNÁ NEDĚLE                                     9. 4. 2017

 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou a těm, kteří svou almužnu vložili do schránek zde v kostele. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do kostela.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu městem v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 17.00 hod.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2017 v Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže
9. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE:
9:15 hod. – mše svatá
14:30 hod. – křížová cesta
13. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK:
19:00 hod. – mše svatá na památku Večeře Páně
14. 4. – VELKÝ PÁTEK:
Den přísného postu (zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let)
19:00 hod. – velkopáteční obřady
15. 4. – BÍLÁ SOBOTA:
21:00 hod. – obřady velikonoční vigilie
16. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:
9:15 hod. – mše svatá s žehnáním pokrmů k velikonočnímu stolu
17. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:
9:15 hod. – mše svatá

5. NEDĚLE POSTNÍ                                          2. 4. 2017

 • Dnes 2. dubna si připomínáme 12. výročí úmrtí papeže sv. Jana Pavla II.
 • Týden modliteb za mládež prožíváme od dnešního dne do Květné neděle. Vyprošujme mladým při spolčené i osobní modlitbě Boží ochranu a požehnání.
 • V pátek 7. dubna je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a emeritního pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Provázejme je svými modlitbami.
 • Dnes odpoledne přijďte na pobožnost Křížové cesty ve 14.30 hod. do farního kostela.
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 5. dubna od 18 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 19.00 hod. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • V pátek zveme děti v 18. hod. na faru na pokračování 9 prvních pátků.
 • Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou. Mše svatá bude v 9.15 hod. Na začátku mše svaté je obřad žehnání ratolestí.
 • Na květnou neděli bude zde příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat se bude od 8.30 hod. a také během mše svaté. Využijte této příležitosti.
 • Na květnou neděli odpoledne zveme na křížovou cestu zvláště rodiny s dětmi. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.
 • Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice v pátek 7. dubna. Pořad bohoslužeb je ve zpravodaji. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
 • Děti zveme po mši svaté k postní nástěnce, aby ji ozdobily splněnými úkoly a přijaly úkoly na tento postní týden.
 • Dospělí máte na stolečku pod kůrem letáčky pro „slovní půst“ na tento postní týden.

4. NEDĚLE POSTNÍ                                        26. 3. 2017

 • REQUIEM za kardinála Miloslava Vlka bude v olomoucké katedrále sv. Václava sloužit v úterý 28. března v 18.00 hod. arcibiskup Jan Graubner.
 • Od dnešního dne budou bohoslužby ve čtvrtek v 19.00 hod.
 • Tento čtvrtek bude mše svatá obětována za + manžele Josefa a Marii Jílkovy a jejich rodiče.
 • Příští neděle 2. dubna je 5. neděle postní. Je to úmrtní den papeže sv. Jana Pavla II. Mše svatá bude v 9.15 hod.
 • Mši svatou v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice bude sloužit P. Marián Kuffa, který má také přednášku v Divadelním sále Domu kultury Kroměříž v sobotu 1. dubna večer v 18.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
 • Mládež je zvána otcem arcibiskupem na Arcidiecézní setkání ve Zlíně v sobotu 1. dubna.
 • Nabídku dalších přednášek a akcí najdete ve farním týdeníku. Patří mezi ně i tradiční poutní zájezd do Dolomitů a pouť do Paříže po stopách sv. Vincence.
 • POUTNÍ DNY V KROMĚŘÍŽI 7. – 8. 4. 2017 Doprovodný program při pouti ke cti Panny Marie Bolestné v Arcibiskupském zámku (výstava Pod kůží Marsya, restaurátor a malíř František Sysel) a v Květné zahradě (50% sleva na trasu Via Unesco po předložení obrázku Sedmibolestné P. Marie na pokladně). Více na plakátcích a na www.zamek-kromeriz.cz.
 • ZÁPIS do 1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži. Pro školní rok 2017/2018 se koná v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2017 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně – Velké nám. 49, Kroměříž. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).

3. NEDĚLE POSTNÍ                                        19. 3. 2017

 • V sobotu 18. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Vyprošujme mu věčnou radost ze setkání s Kristem, kterému zasvětil svůj život zde na zemi. Pohřeb se koná v katedrále sv. Víta v Praze v sobotu 25. března v 11.00 hod.
 • V pondělí se liturgicky slaví slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Od r. 1654 je patronem Čech, v roce 1870 prohlášen za ochránce celé církve. Mše svatá bude ve farním kostele v 18.00 hod. Bude obětována za živé a + Josefy z naší farnosti.
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 22. března v 18.00 hod. na faře.
 • Setkání mužů se koná ve středu 22. března v 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek 23. března zde nebude mše svatá.
 • V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zde ve farním kostele bude mše svatá dopoledne v 9.15 hod. Bude obětována na poděkování za 80 let života.
 • JEDNÁNÍ FARNÍ RADY se uskuteční v pátek 24. března v 16.30 hod. na faře.
 • Příští neděli 26. března vchází v platnost letní čas. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, bratra a živou rodinu.
 • Ve zpravodaji najdete pozvání a podrobnější informace k iniciativě „24 hodin pro Pána.“ Najděme si každý způsob, jak se do této iniciativy zapojit.

2. NEDĚLE POSTNÍ                                        12. 3. 2017

 • Účast na Křížové cestě byla vždy záležitostí celých rodin. Rodiče, uvádějte děti do Božích tajemství a učte je spojovat svůj život s životem Kristovým. Dnes odpoledne jste zváni na pobožnost Křížové cesty do farního kostela ve 14.30 hod.
 • V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.
 • Ve středu je příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí v 18.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle 19. března je 3. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Liškovy a Jordánovy, celou živou a zemřelou rodinu.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Děti zveme každou neděli po mši svaté k postní nástěnce, aby ji ozdobily splněnými úkoly a přijaly úkoly na další postní týden.
 • Dospělí máte možnost zapojit se do postní almužny, modlitby za spoluobčany nebo úsilí o „slovní půst.“ Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Pokud nemáte lístečky ke slovnímu půstu z minulé neděle, vyzvedněte si je spolu s úkoly na tento týden. Jsou na stolečku pod kůrem a obsahují úvodní list ke slovnímu půstu.
 • Zkouška mužského sboru je ve čtvrtek v 19.00 u Blešů, ženského v sobotu v 17.00 na faře.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    19. 2. 2017

 • Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Ve středu slavíme svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za Radima Horkého, otce a bratra.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování a za Boží pomoc pro rodinu Přikrylovu.
 • Provázejme svými modlitbami Celostátní fórum mládeže, které se koná v závěru tohoto týdne v Olomouci.
 • Rodiče dětí, které mají letos přistoupit k prvnímu sv. přijímání, zveme na úvodní setkání v pondělí 20. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 22. února v 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Jednání členů pastorační a ekonomické rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 23. února od 19.00 hod. na faře.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                5. 2. 2017

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za Martina Hudcoviče a duše v očistci.
 • V sobotu 11. února, kdy je památka Panny Marie Lurdské, slavíme 25. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Zde ve farním kostele bude sloužena mše svatá za nemocné v neděli 12. února v 9.15 hod.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 8. února v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Srdečně zveme další muže.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES

.4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                      29.1.2017

 • Pamatujme v modlitbě na našeho arcibiskupa Jana, který v úterý 31. ledna 2017 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Vzpomeňme také na vážně nemocného kardinála Miloslava Vlka, který děkuje všem, kdo ho provázejí modlitbou.
 • V sobotu zemřel ve věku 94 let v klášteře sester sv. Kříže P. Radim Hložánka, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Pohřeb bude v sobotu 4. února v 10.00 hod. v Mistříně, kde dlouhá léta působil. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.
 • Ve čtvrtek 2. února dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • Večer bude ve farním kostele od 17.15 hod. tichá adorace. Během adorace se bude zpovídat. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována za ženy a matky z farnosti. Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem.
 • Pátek je první v měsíci. Večer v 18.00 hod. zveme děti a mládež na faru. Pokračuje společné prožívání 9 prvních pátků. Od 18.30 hod. příležitost ke svátosti smíření. Po 19 hod. pak v kostele obřad svatého přijímání. I dospělí máte možnost přijít do kostela a přistoupit k sv. přijímání.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za rodinu Přikrylovu a Šubartovu. Odpoledne ve 14.30 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.
 • Další informace máte ve farním týdeníku.

Pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se za­pojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkuše­nosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    22. 1. 2017

 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2.756,- Kč, ve sbírce u Jesliček 1.635,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za duše v očistci.
 • Příští neděle 29. ledna je 4. v mezidobí. Mše sv. v 9.15 hod. bude obětována za zemřelou rodinu Navrátilovu a Hladkou.
 • Členy pastorační a ekonomické rady zveme na jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna v 19.00 hod. na faře.
 • Společenství mužů proběhne mimořádně již v úterý 24. ledna v 18 hod. na faře. Muži, jste srdečně zváni.
 • Z nabídky, kterou máte ve farním týdeníku, vybírám dvě akce:
 • Všem nám musí ležet na srdci jednota křesťanů, vždyť je to výsostné přání Ježíšovo. Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů jste zváni na ekumenickou bohoslužbu ve středu 25. ledna od 17.00 hod. do Sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí 527/1. Kázat bude P. Josif Altman, kaplan z farnosti Panny Marie.
 • Mladým a rodičům dospívajících dětí připomínám víkendové setkání, které se koná 3. – 5. února na faře ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Přihlaste se a přijďte!

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE                            1.1.2017

 • Ve čtvrtek během dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti. Večer jste zváni na adoraci do farního kostela. Adorace začne v 17.15 hod. a bude zakončena přede mší svatou. Během adorace je příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována za dar Ducha svatého.
 • V pátek je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Mše svatá zde ve farním kostele v 18.00 hod. bude obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Zároveň je to první pátek v měsíci. Od 17.15 hod. se bude zpovídat. Také děti, které se snaží o 9 prvních pátků, ať přijdou ke svaté zpovědi do kostela.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Mše svatá bude v 9.15 hod. Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční.
 • Srdečně vás zveme na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna 2017 již od 19:00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se už prodávají ve farním knihkupectví u sv. Mořice.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ                                  25. 12. 2016

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.428,- Kč. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • Ve čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá zde ve farním kostele v 18.00 hod. bude obětována za rodiny a bude spojena s obnovou manželských slibů. Srdečně zveme manžele a celé rodiny na tuto mši svatou.
 • Mše svatá na poděkování s prosbou o Boží požehnání do nového roku bude v sobotu 31. prosince v 16.00 hod.
 • Na Nový rok o slavnosti Matky Boží, Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Hradiska.
 • Přijměte pozvání a přijďte do farního kostela příští neděli odpoledne ve 14.30 hod. Děti si pro vás připravily vánoční scénku. Setkání u Jesliček pak bude zakončeno krátkou adorací a svátostným požehnáním.