Ohlášky PDF Tisk Email

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                     21. 11. 2021

 • Dnes je Světový den mládeže. Děkuji mladým z našeho děkanátu, kteří připravili ve spolupráci s kaplanem pro mládež včerejší Setkání mládeže děkanátu Kroměříž a Holešov. Vyprošujme mladým lidem, aby podle výzvy Svatého otce vydávali svědectví o Kristu a šířili poselství lásky a spásy zvláště mezi svými vrstevníky.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 7 011 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za živou a + rodinu Pavlíkovu a Konečnou.
 • Příští neděle je první adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Zbořilovu a Pištělkovu. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste své adventní věnce a položte je před obětní stůl.
 • Přijměte pozvání na benefiční koncert na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Koná se dnes v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Účinkují žáci a učitelé soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž a pozvaní hosté. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na transparentní účet 3015-1921101329/0800.
 • Na všechny pronásledované pro víru chceme pamatovat zvláště tuto středu 24. listopadu. Je to tzv. Červená středa.
 • Na VEČER CHVAL jste zváni tuto středu v 19 hod. do dolní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
 • V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Připojme se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.
 • Dnes se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Při bohoslužbách a pořádaných akcích prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

 

33. neděle v mezidobí                                         14. 11. 2021

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Ve středu 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Je to MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na poděkování za Boží ochranu.
 • Příští neděli prožíváme slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.
  • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + manžele Dřímalovy, vnuka Jaroslava a rodinu Stoklasovu. Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Připojíme se k obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži si připomíná 30 let od znovuobnovení školy. Program oslav, na které jsou zváni všichni absolventi školy, je na webových stránkách gymnázia. V rámci oslav se koná koncert sboru AVE ve středu 17. listopadu v 16 hod. v kostele sv. Mořice.
 • Všichni mladí jsou srdečně zváni na Děkanátní setkání mládeže. Koná se v sobotu 20. listopadu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Informace a přihlášky na stránkách @mladezdekanatukromeriz.
 • BENEFIČNÍ KONCERT
  • Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž zve v neděli 21. listopadu od 17 hod. do kostela sv. Mořice na benefiční koncert pro slané děti. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Vystoupí žáci a učitelé SZUŠ D-MUSIC, studenti Konzervatoře Brno a kroměřížské konzervatoře, pěvecký sbor ZeSrandy a trumpetista Ladislav Kozderka. Transparentní účet 3015-1921101329/0800. Více na plakátku.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

32. neděle v mezidobí                                         7. 11. 2021

 • Přijměte pozvání dnes odpoledne ve 14 hod. do farního kostela na adoraci. Na závěr adorace připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově. Možnost získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky pro duše v očistci neplatí jen do 8. listopadu. Věřící si mohou svobodně vybrat 8 dnů v rámci celého měsíce listopadu. Podrobně je o tom psáno ve farním zpravodaji.
 • Na dnešní den připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme jej v jeho pastýřské službě svými modlitbami.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Martina. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována za zemřelého manžela, rodiče Knapkovy a Zapletalovy a za Boží požehnání pro živou rodinu.
 • Příští neděli se koná sbírka na Charitu. Slovo Otce arcibiskupa k této sbírce je ve farním zpravodaji. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé: Marii Konečnou, Marii Pospíšilovou a Vladimíra Přikryla. Bude ji sloužit pplk. P. Josef Konečný.
 • Děkuji všem, kdo se přihlásili na přípravu ke svátosti biřmování. Čeká nás úvodní setkání, kde se dozvíte podrobnosti o průběhu přípravy. Toto setkání bude společné pro všechny tři farnosti. Sejdeme se v pátek 12. listopadu večer v 19 hod. na faře u Panny Marie v Kroměříži.
 • Mše svatá za zemřelé kněze
  • Ve čtvrtek 11. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Pojďme v jednom společenství prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.
 • Oslava svátku sv. Martina
  • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku svatého Martina ve čtvrtek 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Synoda 2021- 2023
  • Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty, které byly uvedeny v minulém čísle farního zpravodaje. Na internetové stránce naší farnosti najdete Šestidenní osobní domácí duchovní obnovu. Nic zvláštního k tomu nepotřebujete, jen ochotu najít si doma chvíli času k modlitbě a přemýšlení nad připraveným textem. Tak se můžete duchovně připravit na setkání ve skupince, do které jste se přihlásili nebo se v nejbližší době přihlásíte.

 

31. neděle v mezidobí                                         31. 10. 2021

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Minulou neděli jste při sbírce na misie darovali 6 800 Kč a vaše dary na podporu projektu Adopce na dálku při akci Misijní koláč činí 2 720 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla, zvláště Misijní dílo dětí.
 • Nastal čas k utváření skupinek v rámci synodálního procesu, ke kterému je pozvána celá rodina církve. Můžete osobně oslovit a spojit se se členy pastorační rady nebo se přihlásit přes kontakty uvedené ve farním zpravodaji.
 • POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
  • Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově začne pobožnost ve 14.00 hod. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých a snažme se získat odpustky pro duše v očistci. Podmínky k získání odpustků jsou popsány i ve farním zpravodaji.
 • V pondělí 25. října zemřela paní Augustina Navrátilová z Lutopecen. Rozloučíme se s ní při mši svaté v našem farním kostele v pondělí 1. listopadu ve 14 hod. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • V pondělí je slavnost VŠECH SVATÝCH, titulární slavnost našeho farního kostela. Mše svatá večer v 18 hod. bude obětována za naše farní společenství.
  • Rovněž v úterý 2. listopadu, kdy slavíme Vzpomínku NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, bude mše svatá v 18 hod. a bude obětována za všechny zemřelé.
  • Ve čtvrtek je památka sv. Karla Boromejského. Od 17.15 hod. bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za živou a + rodinu Zavadilovu.
 • Za týden je 32. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za odpuštění hříchů. Odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace, na závěr ještě připojíme modlitbu za zemřelé na hřbitově.
 • V sobotu 6. listopadu v 18.00 hod se na faře v Hradisku uskuteční první ze tří částí semináře Lectio divina. Setkání je určeno mladým lidem; nejen lektorům, ale každému, kdo vnímá Bibli jako důležitou knihu duchovního života.
 • Děkanátní centrum pro rodinu zve rodiče dětí do 10ti let na kurz Výchova dětí. Podrobnosti jsou na plakátě a ve farním zpravodaji.
 • PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
  • Děkuji všem, kdo jste odevzdali přihlášky na přípravu ke svátosti biřmování. Znovu připomínám všem věkově starším, kteří ještě nebyli biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Kdo máte přihlášky ještě u sebe, odevzdejte je co nejdříve, abychom mohli domluvit termín prvního setkání a průběh celé přípravy.
 • Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností.
 • Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

 

30. neděle v mezidobí                                         24. 10. 2021

MISIJNÍ NEDĚLE - DEN MODLITEB ZA MISIE

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie. A děkuji všem, kdo jste se zapojili do akce „Misijní koláč“ a i touto cestou podporujete ty, kdo potřebují pomoc.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 450 Kč. Děkuji za vaši štědrost!
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Den vzniku samostatného československého státu. Dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Mše svatá v 19 hod. bude obětována ke cti sv. Judy Tadeáše.
 • Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. Slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS. Mše svatá v 9.15 bude obětována za členy jednoty Orla Hradisko.
 • Pobožnost za zemřelé na zdejším hřbitově bude v neděli 31. října ve 14 hod.
 • ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
  • Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.
  • Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).
 • Setkání mužů bude ve středu 27. října v 19 hod. na faře.
 • V listopadu začne příprava na biřmování. Je nejvyšší čas se přihlásit. Týká se to nejen mladých, kteří už dovršili 16 let, ale také všech pokřtěných dospělých i seniorů, kteří ještě nepřijali svátost biřmování. Přihlášky jsou zde v kostele i v sakristii.
 • Synoda 2021 – 2023
  • Po zahájení synody v Římě a v katedrálách na celém světě jsme všichni pozváni vykročit na společnou cestu. Modleme se za synodu, vracejme se k textu pastýřského listu otce arcibiskupa a inspirujme se tím, co nám o synodě sdílí stránky www.cirkev.cz.

 

29. neděle v mezidobí                                         17. 10. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • V pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty, v pátek sv. Jana Pavla II., papeže.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života a dar zdraví.
 • Příští neděle 24. října je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se SBÍRKA NA MISIE s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.
 • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na přímluvu Panny Marie za uzdravení syna Jiřího.
 • Prostřednictvím akce „Misijní koláč" můžete v naší farnosti přispět na další vzdělávání indické dívky Sangheti podporované již několik let skrze Adopci na dálku. Přinesené koláče a pečivo se budou nabízet za dobrovolný dar v předsíni kostela po mši svaté. Děkujeme předem za ochotu a pomoc každému, kdo jakkoliv přispěje.
 • V sobotu 23. října se také připojíme k Misijnímu mostu modlitby. Farní kostel bude otevřen od 18 do 20 hod. Modlíme se růženec za misie.
 • Ve farním zpravodaji máte dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli, také informaci k synodě a pozvánky na různé akce. Ve farním kostele je také několik výtisků pastýřského listu otce arcibiskupa a letáčky k synodě. Najdete tam také kartičku s modlitbou za misie a misijní kalendář, jehož zakoupením podporujete Papežské misijní dílo. Složenka je uvnitř kalendáře.
 • VEČER CHVAL
  • Další z pravidelných večerů chval se uskuteční ve středu 20. 10. od 19 hod. Bude-li počasí přát, setkáme se jako posledně pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). V opačném případě jsme zváni do dolní kaple AG (vstup hlavním vchodem).

 

28. neděle v mezidobí                                         10. 10. 2021

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pátek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
  • Sobota 16. 10. – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Churou.
 • Za týden je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Aloise Zdražila, rodiče a duše v očistci.
 • POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
  • V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.
  • Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.
 • Společenství mužů
  • Setkání mužů se koná ve středu 13. 10. v 19 hod. Místo setkání upřesní pan Petr Váňa.
 • Beseda: JAK PŘEŽÍT V DRSNÉ PŘÍRODĚ
  • Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) zvou na besedu s polárníkem a zakladatelem České polární stanice na ostrově Nelson v Antarktidě Jaroslavem Pavlíčkem. Uskuteční se ve středu 13. 10. od 19 hod. na AG.
 • SETKÁNÍ SENIORŮ
  • je připraveno na čtvrtek 14. 10. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.
 • Koncert sboru BYZANTION
  • Pěvecký komorní smíšený sbor Byzantion Collegium Musicae Slavicae Praga Vás srdečně zve na koncert pořádaný v sobotu 16. 10. od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. V repertoáru sboru jsou skladby z dob Cyrila a Metoděje až po současnost. Při koncertu zazní duchovní vokální hudba převážně z tvorby autorů východoslovanské liturgie. Těšíme se na setkání s Vámi tváři v tvář a věříme, že si z koncertu odnesete příjemný hudební zážitek. „Mnohaja lita!“
 • Synoda 2021-2023

 

27. neděle v mezidobí                                         3. 10. 2021

 • Dnes odpoledne přijďte na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • V pondělí 4. 10. je památka sv. Františka z Assisi.
 • Ve čtvrtek 7. 10. slavíme památku Panny Marie Růžencové. Mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Bartíka, živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděle 10. 10. je 28. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Vojtěcha a Marii Mlčochovy a živou a + rodinu.
 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.
 • Na Katecheze Dobrého pastýře zveme starší i mladší děti každé pondělí od 16 hod. Setkání je na faře. Rodiče mohou během katecheze počkat na děti na faře.
 • POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
  • Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. října. Autobus je připraven. Budeme odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Před tím (od 13 hod.) – bude-li zájem – objede Lutopecny, Měrůtky, Bezměrov a Hradisko. Návrat kolem 19. hod. Přihlaste se, prosím, co nejdříve v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice (tel. 573 338 952).
 • POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
  • V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.
  • Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

26. neděle v mezidobí                                         26. 9. 2021

 • Na tuto neděli připadá Světový den migrantů a uprchlíků.
 • V pondělí je památka sv. Vincence z Paula, kněze, DEN CHARITY
  • V kapli sv. Vincence de Paul bude poutní mše svatá v 10.30 hod. Bohoslužba ráno v 6 hod. nebude.
 • V úterý je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým
 • Mše svatá zde v Hradisku bude v úterý v 9.15 hod. Bude obětována za + rodiče Liškovy a Jordánovy, bratra Vladimíra a Boží požehnání pro živou rodinu.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti.
  • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za + otce Navrátila, rodiče a sestry. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Františku a Antonína Svozílkovy z Lutopecen, syna Jaroslava, Antonína, Stanislava, dceru Marii a za živou rodinu.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 29. září. v 19 hod. na faře v Hradisku.
 • Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Konzervatoří Pavla Josefa Vejvanovského pořádá slavnostní koncert k 30. výročí založení ve čtvrtek 30. září 2021 v 19 hod. ve skleníku Květné zahrady. Podrobnosti jsou na plakátě. Všichni jste srdečně zváni.
 • POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
  • Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. října. Autobus je připraven. Budeme odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Před tím (od 13 hod.) objede Lutopecny, Měrůtky, Bezměrov a Hradisko. Můžete vzít i menší děti. Pracovnice rodinného centra pro ně připraví program přede mší svatou v Olomouci. Návrat kolem 19. hod. Přihlašujte se v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice.
 • Ve farnosti sv. Mořice slavíme dnes pouť. Poutní mši svatou ve 14.30 hod. bude sloužit P. Filip Hochman. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Jste srdečně zváni. Přijďte i na setkání farníků po mši svaté, které bude po mši svaté na farní zahradě u sv. Mořice.
  • Bohoslužba večer v 18 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.
 • Sbírka na osoby zasažené výbuchem v Koryčanech
  • Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021. Číslo osvědčení: KUZL 64323/2021 ze dne 17. 9. 2021.
  • Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287 / 0100 u Komerční banky, a.s.
  • Finanční prostředky lze zaslat na uvedené sbírkové konto nebo vložit do pokladny na Charitě Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž. Díky za každý Váš dar.

 

25. neděle v mezidobí                                         19. 9. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Děkuji těm, kdo vyzdobili oltář k dnešní mši svaté, kdy společně děkujeme za úrodu.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 20. 9. – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
  • Úterý 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  • Čtvrtek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • ADORAČNÍ DEN
  • V pondělí 20. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hod. do večerní mše svaté. Ta bude sloužena v 19 hod. a bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce, představené kněžského semináře a za naši farnost, za naše posvěcení.
  • Vzadu pod kůrem je rozpis, kde jsou na jednotlivé hodiny adorace napsány rodiny nebo určitá společenství. Nejde však jen o to, aby se nějak obsadily jednotlivé hodiny. Na adoraci jsme zváni všichni. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“
  • Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii vyzvedli novou brožurku k adoraci, kterou opět připravil arcibiskup Jan.
 • Ve čtvrtek 23. září zde mše svatá nebude.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována Za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence. Je to Světový den migrantů a uprchlíků.
 • Ve farnosti sv. Mořice slavíme příští neděli patrocinium - pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků. Mši svatou ve 14.30 hod. bude sloužit P. Filip Hochman. Po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání. Čas po mši svaté a po požehnání chceme využít k setkání všech farníků. Jste srdečně zváni. Přijďte na farní zahradu u sv. Mořice.
 • Pozvánka na Triduum Modlitby matek
  • Každého čtvrt roku se celosvětově konají společné modlitby hnutí Modlitby matek v rámci třídenního setkání, tzv." tridua". Nyní v září proběhne ve dnech 24. - 26. září. V tyto dny jste zváni do farního kostela zde v Hradisku vždy od 15.00 hod.
 • Na Katechezi Dobrého pastýře srdečně zveme starší i mladší děti každé pondělí od 16 hod. Začínáme v pondělí 20. září. Rodiče, kteří přivedou malé děti, mohou počkat na faře.

 

24. neděle v mezidobí                                         12. 9. 2021

 • Před časem nás naši biskupové vyzvali, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. A abychom se 40 dnů před parlamentními volbami modlili za jejich dobrý výsledek. Nezapomínejme se modlit na tento úmysl.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
  • Úterý 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže
  • Středa 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné
  • Čtvrtek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL
 • Letos si připomínáme 1100 let od mučednické smrti kněžny sv. Ludmily. Národní Svatoludmilská pouť se koná na Tetíně v sobotu 18. září. Mši svatou v 11 hod. bude přenášet ČT 2.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 30 let manželství a Boží požehnání pro celou rodinu.
 • Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. V 9. 15 hod. budeme slavit mši svatou NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU.
 • Pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman bude mít ve středu 15. září od 16.30 hod. v Městském kulturním centru v Hulíně přednášku o pravidlech v rodině. Marek Herman patří mezi naše přední odborníky a rodiče nebo prarodiče, kteří se chtějí dětem věnovat, najdou odpovědi na mnohé své otázky.
 • Ve farním zpravodaji najdete pozvánku na Večer chval v zahradě, přednášku o Alexeji Čepičkovi a další akce.
 • Jen chci připomenout:
  • Svatý otec dnes slaví mši svatou na závěr eucharistického kongresu v Budapešti. Odpoledne zahájí návštěvu Slovenska. Buďme s ním spojeni v modlitbě. Jeho apoštolskou cestu můžeme sledovat prostřednictvím vysílání TV Noe.
 • Adorační den naší farnosti budeme prožívat v PONDĚLÍ 20. září. Rozpis adoračních hodin je na stolku pod kůrem. Kéž si každý najdeme čas přijít na adoraci a na mši svatou.

 

 

23. neděle v mezidobí                                         5. 9. 2021

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 8. 9. – svátek Narození Panny Marie
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka, celou živou a zemřelou rodinu. Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci.
 • Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
  • Rodiče, kteří dali pokřtít své děti, se tím zavázali k jejich křesťanské výchově. V tomto poslání nejsou osamoceni. Rodina církve, konkrétně farní společenství jim nabízí pomoc. Patří k ní aktivity centra pro rodinu, farní skupiny pro děti a mládež (schola, ministranti) a především organizace výuky náboženství. Tu nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Ve farním zpravodaji i na nástěnce je rozvrh hodin náboženství v Kroměříži, kde výuka začne v týdnu od 14. září. Rodiče, domluvte se s paní katechetkou Evou Blešovou na výuce náboženství zde v Hradisku.
 • Rodiče, věnujte pozornost kartě, kterou dnes dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat. Každou neděli děti dostanou kartičku s myšlenkou k nedělnímu evangeliu.
 • V sobotu 11. září jste srdečně zváni na pouť na Vřesovou studánku. Informace jsou ve farním zpravodaji. Je vhodné se domluvit, jak cestovat společně. Obraťte se na paní Evu Blešovou.
 • Od minulé neděle zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.

 

22. neděle v mezidobí                                         29. 8. 2021

 • Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa Jana, který dnes slaví narozeniny.
 • Od této neděle začíná opět vycházet farní týdeník, ve kterém najdete informace na nejbližší období.
 • Regionální centrum Fatimského apoštolátu Kroměříž vás srdečně zve na setkání dnes odpoledne od 16.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. 
  • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za + rodiče Bazalkovy a P. Jana Valáška. Přede mší svatou bude tichá adorace od 18.15 hod. a zároveň příležitost ke svaté zpovědi.
 • Před námi je nový školní rok.
  • Žáci Církevní základní školy v Kroměříži i studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve středu 1. září v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler.
  • Příští neděli při mši svaté v 9.15 hod. chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku. Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je přihlásit do náboženství.
 • Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.
 • Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 1. září v 19 hod. u pana Konečného.
 • Podplukovník P. Josef Konečný srdečně zve na vystoupení Vojenské hudby Olomouc v pátek 3. září 2021 v 17 hod. v armádním pastoračním centru v Lulči. Podrobnosti jsou na plakátě.
 • Ve farním zpravodaji máte podrobně popsánu nabídku naší puti do Vřesové studánky, na místo zbořeného mariánského kostela v horách Jeseníků. Pouť je tam v sobotu 11. září, mše svatá odpoledne ve 14.30 hod. Doprava nejlépe osobními auty. Je třeba počítat s pěším výstupem do hor, ale trasu zvládnou i rodiče s dětmi.
  • Jste srdečně zváni k putování na nejvýše položené poutní místo na Moravě a ve Slezsku.

 

21. neděle v mezidobí                                         22. 8. 2021

 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 683 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Farnost Zdounky srdečně zve na POUŤ RODIN K NĚTČICKÉ KAPLI dnes odpoledne. Mše svatá u kapličky bude ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou na vývěsce.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Středa 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze
  • Pátek 27. 8. – památka sv. Moniky
  • Sobota 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Churou.
 • Za týden je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za ctitelky Panny Marie.
 • Arcibiskup Mons. Jan Graubner slaví v neděli 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.
 • ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN se koná tuto sobotu 28. srpna na Svatém Hostýně. Mše svatá bude v 10.15 hod. na venkovním podiu. Děkanátní centra pro rodinu připravila program pro děti a celé rodiny. Podrobnosti jsou na plakátě.

 

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE          15. 8. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Pátek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  • Sobota 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Augustina Navrátila, rodiče a sourozence a živou a + rodinu.
 • Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za otce Ferdinanda Funka, za rodinu Koryčánkovu, Hrabalovu a duše v očistci.
 • Dožínky Zlínského kraje
  • V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 21. srpna 2021 ve 13 hod. v kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.
 • Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor
  • Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři v Kroměříži. Cena 300 Kč.

 

19. neděle v mezidobí                                         8. 8. 2021

 • Pamatujme v modlitbě na kaplana P. Augustina, který v pondělí slaví narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání do dalších let.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  • Středa 11. 8. – památka sv. Kláry, panny
  • Čtvrtek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
  • Sobota 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za dar života a celou živou a + rodinu.
 • V kostele Všech svatých v Hradisku se v sobotu 14. srpna koná vigilie před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne ve 20 hod. a všichni jsou srdečně zváni
 • V neděli 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli se uskuteční SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI.
  • Za každý váš dar upřímně děkujeme.
 • V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.
 • A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík.
 • V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlašovat na celodenní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Na toto krásné poutní místo se vypravíme v sobotu 11. září.
 • Ve čtvrtek 26. srpna od 9 hod. se v Arcibiskupském zámku uskuteční setkání s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou a jejími hosty. Součástí je seminář s názvem Dopady pandemie a jak jim čelit v ČR a v EU. Na programu je také prohlídka vnitřních prostor Arcibiskupského zámku či ochutnávka vín. Další podrobnosti najdete na plakátku nebo www.sojdrova.cz. Účast je potřeba potvrdit do 10. srpna na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo mobil 737 273 890.

 

18. neděle v mezidobí                                         1. 8. 2021

 • Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 2. 8. – panny Marie, královny andělů
  • Středa 4. 8 – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  • Čtvrtek 5. 8. – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
  • Pátek 6. 8. – svátek Proměnění Páně
 • Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Kahajovy a živou rodinu.
 • V pondělí 2. srpna je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné „Porciunkulové“ odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Ve čtvrtek 5. srpna dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti.
 • Ve čtvrtek 5. srpna večer nebude zde ve farním kostele mše svatá a nebude ani adorace.
 • V pátek 6. srpna, o svátku Proměnění Páně, bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní bude kněz zpovídat. V 19 hod. bude mše svatá.
 • Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou
  • V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Pro rodiny je připraveno prázdninové putování. Navštivte během prázdnin místa, kde je sv. Ludmila vyobrazena, kde ji uctívali naši předkové nebo místa spojená s úctou ke sv. Václavu. Během putování se seznámíte s životem této světice a můžete se zapojit do soutěže. Podrobnosti jsou na internetové stránce Centra pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz)
 • Další letní soutěž pro celou rodinu nese název „Objevte poklady Arcibiskupství olomouckého!“ Při putování napříč Moravou sbírejte ukryté QR kódy a za 4 nalezené získáváte vstup zdarma na vybranou památku. Soutěžní hra trvá do 31. srpna, výhru v podobě vstupného zdarma lze čerpat do 30. září 2021. Pravidla soutěže a další informace naleznete na www.alsol.cz.

 

17. neděle v mezidobí                                         25. 7. 2021

SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

 • Tento den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.
 • Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.
 • Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 096 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
  • Úterý 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů
  • Čtvrtek 29. 7. – památka sv. Marty
  • Sobota 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za rodiče Spáčilovy a Ševčíkovy, celou živou rodinu a dar zdraví.
 • Za týden je 18. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za sourozence, jejich ochranu, dar zdraví a jejich rodiny. Je to první neděle v měsíci. Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • Pěší pouť za umělce
  • se ukuteční letos již popatnácté, a to právě v tomto týdnu. Putuje se z Olomouce na Velehrad. Jednou ze zastávek na trase je Kroměříž a kostel sv. Mořice. Hlavním cílem týdenního putování je „modlitba za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření.“ Pouť není určena jen hrstce poutníků, ale všem zájemcům, kteří by se chtěli připojit k putování a doprovodnému programu. V kostele sv. Mořice to bude mše svatá ve středu 28. července v 18 hod. a po mši svaté varhanní koncert Františka Fialy, na který jste také srdečně zváni. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele, na vývěsce a na webových stránkách KulturaSlova.cz.
 • Nedělní kázání z Vlčího doupěte
  • jsou během prázdnin přerušena. Budou pokračovat ve školním roce. Ale tým Vlčího doupěte připravil pro děti na prázdniny seriál o svatých s názvem „Stop Start se svatými“. Každý týden mohou děti začít povzbuzením ze života svatých. (Viz www.vlcidoupe.cz).
 • Ke stažení: Poselství papeže Františka ke dni prarodičů a seniorů

 

16. neděle v mezidobí                                         18. 7. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Pamatujeme v modlitbě na všechny, které zasáhly ničivé povodně v Německu.
 • Svátky v týdnu:
  • Čtvrtek 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
  • Pátek 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Františka Hladkého a rodiče z obou stran.
 • Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zdraví sestry Anny. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. Na přání papeže Františka se bude v neděli 25. července poprvé slavit Světový den prarodičů a seniorů.
  • Ten den je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. Papež František zdůrazňuje: “Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak.“ A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.
  • Náš arcibiskup Jan Graubner připravil k této příležitosti videoposelství, ve kterém pozdravuje všechny seniory a prarodiče a představuje jim poselství papeže Františka pro tento den. Video je na internetové stránce arcibiskupství olomouckého (www.ado.cz).
 • Na této stránce najdete také prohlášení českých a moravských biskupů k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 • UPOZORNĚNÍ:
  • V sobotu 24. července nebude večerní mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Kdo nemůžete v neděli na mši svatou, využijte mše svaté s nedělní platností v sobotu v 18 hod. v kostele Panny Marie.
 • Inspirující videa pro Rok rodiny
  • V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz).

 

15. neděle v mezidobí                                         11. 7. 2021

 • Minulou neděli jste při sbírce na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou, věnovali 17 145 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“ Výtěžek sbírky z farností naší arcidiecéze bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se dary dostaly k těm, kteří to potřebují. Arcibiskupství olomoucké také pomůže s opravou střechy na kostele v Moravské Nové Vsi.
 • Během prázdnin jsou ve farním kostele Všech svatých pravidelné bohoslužby ve čtvrtek v 19 hod. a v neděli v 9.15 hod.
 • Svátky v týdnu:
  • Středa 14. 7. – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka
  • Čtvrtek 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
  • Pátek 16. 7. – Panny Marie Karmelské
  • Sobota 16. 7. – blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, kněží
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 40 let manželství a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod, obětována za + rodiče Suchánkovy, dceru Jaroslavu a vnuka Jaroslava. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • V neděli 25. července se uskuteční na přání papeže Františka poprvé Světový den prarodičů a seniorů.
 • Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou
  • Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními centry pro rodinu a s 50 farnostmi naší arcidiecéze prázdninovou aktivitu pro rodiny k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Zveme k návštěvě míst, kde svatou Ludmilu uctívali naši předkové. Rodiny se během putování seznámí s životem této světice a mohou se zapojit do soutěže.
  • V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela příběh o svaté Ludmile, soutěžní otázky, QR kód, odkaz na formulář i mapu s dalšími místy, která mohou navštívit. Podrobností budeme průběžně doplňovat na webu: https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila/

 

14. neděle v mezidobí                                         4. 7. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc lidem na Jižní Moravě.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci ve farním kostele.
 • V pondělí 5. července je slavnost svatého Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.
 • Mše svatá zde ve farním kostele bude v 9.15 hod.
 • Na Velehradě se koná Národní pouť. Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou začne v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.
 • Ve čtvrtek 8. července zde nebude mše svatá.
 • Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za celou živou rodinu Nejedlou a Protivanovu.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • O prázdninách dochází ke změně v pořadu bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice i ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním zpravodaji.
 • V novém čísle farního zpravodaje najdete informace o prázdninových akcích.

 

13. neděle v mezidobí                                         27. 6. 2021

 • Minulou neděli byla sbírka na potřeby farnosti. Věnovali jste 4 890 Kč. Farníci z Postoupek věnovali při pouti dar 1 400 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve zpravodaji najdete také poděkování, které obdržel otec arcibiskup Jan od papeže Františka za sbírku Svatopetrský haléř.
 • V sobotu 26. července vysvětil otec arcibiskup 5 novokněží pro naši arcidiecézi. Děkujme Bohu, ale také jak nám připomíná biskup Antonín, vytrvejme v modlitbě za nová kněžská povolání, protože ve druhém ročníku máme jednoho bohoslovce, ve třetím dva, ve čtvrtém nikoho a v pátém jednoho. Výzva našeho Pána: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň,“ nám dává naději, ale činí to závislé i na našich vytrvalých prosbách. Pamatujme tedy osobně i ve farnostech při růženci, při mši svaté i při adoracích na tuto velkou věc pro celou naši arcidiecézi.
 • V úterý je slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden bude 14. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá bude v 9.15 hod. Je to první neděle v měsíci červenci. Odpoledne ve 14 hod. přijďte na adoraci do farního kostela.
 • Z rozhodnutí arcibiskupa Jana bude sbírka příští neděli 4. července ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii.
 • Milosrdné sestry sv. Vincence zvou všechny děti na Dětský den. Uskuteční se na zahradě nemocnice na Malém Valu v úterý 29. června od 14 do 17 hod. Děti se mohou těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

12. neděle v mezidobí                                         20. 6. 2021

 • Dnešní neděli (20. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen.
 • V pondělí je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
 • Ve čtvrtek je slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Pokud se podaří vše připravit, mše svatá ve čtvrtek bude sloužena v 19 hod.  u kaple v Postoupkách - Miňůvkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Za týden je 13. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. bude obětována za Ivanu Horákovou, živou a + rodinu.
 • Společenství Modlitby Matek z Hradiska, Bezměrova a Lutopecen zvou nejen své členky, ale i ostatní maminky a babičky na duchovní setkání - triduum - do kostela v Hradisku v termínech: pátek 25. 6. 18.00 - 19.00 (pokání), sobota 26. 6. 8.00 - 9.00 (odpuštění) a v neděli 27. 6. 18.00 - 19.00 (chvály)
 • „Můj Bůh září do mých temnot“ (Ž 18,29b)
  • Zkrácenou charismatickou konferenci zprostředkuje vysílání televize NOE v sobotu 26. června od 9.00 (přednáška P. Kadlece, poté program pro děti a divadlo Víti Marčíka, odpoledne od 15.00 kulatý stůl o působení CHO ve světě, v 18.00 mše svatá a ve 20.00 chvály).
 • Přihlášky do výuky náboženství
  • Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.
  • Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Děti, které navštěvují státní školy, je třeba přihlásit do výuky náboženství ve škole a u paní katechetky, nejlépe ještě před prázdninami.
 • Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně se uskuteční v sobotu 26. června. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.
 • KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
  • Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení pěti jáhnům. Mši svatou lze sledovat on-line. Odkaz je na: www.katedralaolomouc.cz. Pamatujme v modlitbě na nové jáhny a kandidáty kněžství.
 • Domácí hospic Antonínek
  • Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry - aktivní řidičky - pro službu domácí hospicové péče.
  • Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.
  • Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347,
  • e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

11. neděle v mezidobí                                         13. 6. 2021

 • V úterý 15. června slaví své narozeniny P. Jiří Orság. A ten den má svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Oběma vyprošujeme Boží ochranu a požehnání.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod.
 • UPOZORNĚNÍ
  • Příští neděli (20. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí budeme mši svatou slavit ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • VEČER CHVAL pod širým nebem se koná ve středu 16. června od 19 hod. v prostorách zahrady Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vstup na zahradu bude velkými vraty z ulice Malý Val. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.
 • Prosíme děti, které se při nedělních bohoslužbách během školního roku zapojily do sbírání kartiček: Přineste tyto kartičky příští neděli. Nezapomeňte připsat své jméno a třídu, čeká vás odměna.
 • Přihlášky do výuky náboženství
  • Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.
  • Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři v Kroměříži. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte do konce měsíce června.
 • Další informace a pozvánky najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

10. neděle v mezidobí                                         6. 6. 2021

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • Mše svatá dnes v 9.15 hod. ve farním kostele je obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté následuje adorace a požehnání.
 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek 10. 6. zde nebude mše svatá. V pátek 11. června budeme slavit slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svatá bude sloužena ve farním kostele v 19 hod. Po mši svaté se koná před vystavenou Nejsvětější Svátostí smírná pobožnost.
 • V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
 • Za týden je 11. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 bude obětována za živou a + rodinu Dočkalovu a Opravilovu z Postoupek.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Blíží se jáhenská a kněžská svěcení. Podrobnosti máte ve farním zpravodaji. Pamatujme v modlitbě na kandidáty jáhenství a kněžství.
 • DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu
  • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá Dětský den na zahradě nemocnice v úterý 29. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Soutěžíme i v dešti. Vstup zdarma.

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                              30. 5. 2021

 • Dnes je slavena nedělní mše svatá v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Mgr. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 4 685 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.
 • V pondělí slavíme svátek Navštívení Panny Marie.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Marii Pospíšilovou a živou rodinu. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Před námi je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. V naší farnosti ji budeme prožívat v neděli 6. června. Chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Letos nebudeme „Boží Tělo“ slavit eucharistickým průvodem obcí. Ve farním kostele bude slavena mše svatá v 9.15 hod. Bude obětována za živé a + farníky z Hradiska. Po mši svaté zůstaneme v kostele. Bude delší adorace a na závěr svátostné požehnání. Kněz s asistencí také vyjde před kostel a požehná všem obcím naší farnosti.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se budou zapisovat od začátku měsíce června v sakristii.
 • Naši biskupové se na nás obracejí listem, ve kterém připomínají, že jsme prošli obdobím pandemie. Byla to zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit. Děkují všem, kdo se nasadili, aby nemocní i umírající měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Ale také nás všechny povzbuzují, abychom se postupně vraceli do kostelů. Přenosy bohoslužeb byly pomocí v době pandemie, ale skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. A připomínají, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří účast na bohoslužbě. Děkujme Bohu za překonání této vlny pandemie a přicházejme do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. 

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                              23. 5. 2021

 • Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 2014 Kč ve farnosti Hradisko. „Pán Bůh zaplať.“
 • Děkuji těm, kdo se zapojili do liturgie Svatodušní vigilie, a všem, kdo vyprošují celé farnosti hojné plody Ducha svatého.
 • Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.
 • V pondělí 24. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve. Zároveň je to Den modliteb za církev v Číně.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá bude ve farním kostele večer v 19 hod.
 • Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
  • Mše svatá nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. Sloužit ji bude podplukovník P. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

7. neděle velikonoční                               16. 5. 2021

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Vybralo se 3 125 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Mše svatá večer v 19 hod. bude obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděli 23. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.
 • Mše svatá v 9.15 hod. bude příští neděli sloužena ve farním kostele. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova.
 • Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii, která bude zde ve farním kostele v sobotu 22. května od 20 hod. Je to čas k setkání s Duchem Svatým v Písmu, chválách i tiché meditaci a modlitbě. Zveme všechny, kdo chtějí pocítit svou vnitřní svobodu v Bohu, nalézt hlubší pokoj, obnovit sílu a ostatní dary Ducha Svatého; zveme ty, kdo potřebují nechat znovu vyrůst odvahu k naději v jakýchkoliv životních zkouškách a obtížích. Boží duch uzdravuje církev i jednotlivce, zprostředkuje nám nekonečné Milosrdenství a Boží něhu, léčí naše rány a proměňuje slabosti v duchovní zdraví. Jeho slavnost je časem radosti a vděčnosti, která jednou potrvá věčně.
 • Krátká inspirující videa pro rodiny postupně předkládá web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Videa doplněná průvodcem přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Odkaz najdete i na internetové stránce naší farnosti.
 • Více informací je ve farním zpravodaji Trio expres.
 • Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května. Otevřeny budou i kroměřížské kostely. Modleme se za organizátory a za ty, kdo přijdou ten večer do našich kostelů.
 • Ještě před tím doporučuji vaší pozornosti jeden z koncertů Pražského jara: Ve středu 26. května od 20 hod. bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Františka Macka mladšího. Medailonek o něm najdete na internetové stránce farnosti sv. Mořice.

 

6. neděle velikonoční                               9. 5. 2021

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 • Šestá neděle velikonoční je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, jejichž počet ve světě z roku na rok nezadržitelně roste. Pamatujme, prosím, na všechny pronásledované, a to nejen tuto neděli.
 • Čeští a moravští biskupové prosí, abychom i letos o této neděli vykonali sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. (Více informací na www.cirkev.cz).
 • Dnes o druhé květnové neděli také slavíme DEN MATEK
  • Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost pokoje, radosti a Božího požehnání.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Čtvrtek 13. 5. – slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté)
  • Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
  • Mše svatá v 19 hod. bude obětována za dar života a za celou živou a + rodinu Škabrahovu.
  • Pátek 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola
 • Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče a syna a živou rodinu Pazderovu.
 • Procházka s modlitbou i soutěží
  • V rámci Týdne pro rodinu a mariánského měsíce zveme rodiny s dětmi na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Tam si můžete vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Podrobnosti jsou také ve zpravodaji.
 • Pamatujme na modlitbu v našich rodinách zvláště během měsíce května. Můžeme se připojit k celosvětové iniciativě za ukončení pandemie covid-19 a modlit se každý den růženec v 18 hod. nebo dle svých možností.
 • V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Odkaz najdete také zde na hlavní stránce – viz Rok rodiny.

 

5. neděle velikonoční                               2. 5. 2021

 • Tato mše svatá byla obětována za farníky z Miňůvek.
 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 50 let společného života a Boží ochranu do dalších let. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Čtvrtek 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání
  • Pátek 7. 5. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  • Sobota 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • Za týden je 6. neděle velikonoční. Je to druhá neděle v květnu, kdy slavíme Den matek. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za maminky. Zároveň je tato neděle Dnem modliteb za pronásledované křesťany.
 • Prožíváme měsíc květen zasvěcený Panně Marii. Informaci o májových pobožnostech máte ve farním zpravodaji. A nepřehlédněte úvodní článek ve zpravodaji. Papež František dal podnět, aby se v měsíci květnu křesťané modlili růženec zvláště za ukončení pandemie. Jde o celosvětovou akci, do které jsou zapojeny mariánské svatyně po celém světě. Na každý den je také stanoven konkrétní modlitební úmysl. Jsme zváni, abychom se k této modlitbě přímluvy a naděje adresované Panně Marii připojili. Více informací je na webové stránce www.cirkev.cz.
 • Pro rodiny jsme na naší farní webové stránce přidali odkaz na mezinárodní projekt v Roce rodiny, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám podívat se na první video, které už je k dispozici, případně sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz).
 • Děti, které sbírají nedělní kartičky a snaží se jednat jako princezny a rytíři Božího království, dostávají dnes další velkou kartu pro nalepování kartiček.
 • Během měsíce května a června, po dobu zdravotní dovolené P. Marka Jarosze, jsou kněžím naší farnosti svěřeny do péče farnosti Kvasice, Těšnovice a Zlámanka. Prosíme o shovívavost, když některé kněžské služby v naší farnosti tím budou částečně omezeny.

 

4. neděle velikonoční                               25. 4. 2021

Neděle Dobrého Pastýře a Světový den modliteb za duchovní povolání.

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanské sdělovací prostředky.
 • Děkuji vám také za dary na potřeby farnosti. Minulou neděli jste věnovali 4 035 Kč.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Mše svatá v 19 hod. bude obětována za dceru a její rodinu.
 • Příští neděle je 5. neděle velikonoční. Mše svatá nebude u kaple v Miňůvkách. Sejdeme se ve farním kostele. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Miňůvek. Odpoledne pak bude pravidelná adorace ve 14 hod.
 • Prožíváme Rok sv. Josefa. To, že Svatý otec vyhlásil tento mimořádný rok, má nejen vést k oživení úcty k tomuto velkému světci, ale zároveň nám umožňuje získávat mimořádné milosti – jak jednotlivcům, tak rodinám, farnostem a celé církvi. Před námi je další den, zasvěcený sv. Josefu, kdy můžeme získat plnomocné odpustky: V sobotu 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Jako přípravu, abychom se otevřeli pro Boží dary, přijměte pozvání na vigilii ke cti sv. Josefa. Prožijeme ji ve farním kostele v pátek 30. dubna od 19.30 hod. Během vigilie bude také příležitost ke svaté zpovědi.
 • Ve farním zpravodaji najdete informace o zápisu dětí do mateřské školy s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži, nabídku prázdninových příměstských táborů a další nabídky duchovních obnov a vzdělávání v liturgii. To vše, dá-li Pán, v době prázdnin.

 

3. neděle velikonoční 18. 4. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
  • Sobota 24. 4. – sv. Jiří, mučedníka, Mezinárodní den skautů a skautek
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována Za + Eduarda Macka.
 • Příští neděle – 4. velikonoční, neděle Dobrého pastýře - je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu.
 • Mše svatá příští neděli v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu. Koná se sbírka na křesťanská media – Televizi Noe a Radio Proglas.
 • Večery chval on-line
 • Hudba, modlitba, povzbuzení, svědectví – to je další z pravidelných večerů chval z Kroměříže. Připojte se ve středu 21. 4. od 19 do 20 hod. na facebookové stránce Nadačního fondu Credo. Těšíme se na vás! Další večer chval je plánován na 19. 5. 2021.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

 

2. neděle velikonoční                                11. 4. 2021

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Minulou neděli jste při sbírce na kněžský seminář věnovali 4 666 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 3 048 Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za věřící ošetřované v léčebně v Kroměříži.
 • Za týden je 3. neděle velikonoční. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelého Zdeňka Hrabala a všechny zemřelé z jeho rodu.
 • Děkuji všem, kdo jste se zapojili do modlitební vigilie za politiky, ať už jste přišli do kostela nebo se modlili doma.
 • Knihkupectví AVE
  • V Kroměříži je pro vás otevřeno formou „výdejního okénka“ i v této nelehké době a to v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 9-11 hod., ve čtvrtek ještě odpoledne 14-16h hod., ve středu a v sobotu je zavřeno. Můžete zde zakoupit nejen knihy (včetně novinek), ale i růžence, kříže, svíčky, přání, drobné upomínky. Objednávky i případné dotazy zodpovíme na tel 737 332 668 nebo e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • Cestou dvou bratří
  • U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byl vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1.–5. třída ZŠ + ZUŠ). Letošní téma se bude týkat sv. Ludmily, které v tomto roce také slaví své jubileum. Podrobnější informace najdete na webové stránce farnosti Velehrad (http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez).

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ      4. 4. 2021

 • Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.
 • Odpolední adorace dnes nebude. Za týden – v sobotu večer a v neděli ráno do začátku mše svaté – bude vigilie za politiky. Rozpis je na stolečku pod kůrem. Zapište se podle svých možností na jednotlivé hodiny. Doma v rodinách se snažte zapojit do modlitby za politiky i vy, kdo nemůžete přijít.
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Zítra v pondělí velikonoční bude mše svatá v 9:15 hod. obětována za farníky z Miňůvek.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za zemřelého Stanislava Šišku a živou rodinu.
 • Příští neděle, druhá velikonoční, je nedělí Božího milosrdenství. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Františka a Marii Nejedlé.
 • Dnes není na závěr mše svaté tradiční žehnání velikonočních pokrmů. Přeji vám radostné společenství kolem svátečního protřeného stolu. A doporučuji vám obřad požehnání velikonočních pokrmů doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji, který jste si vyzvedli minulou neděli.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkovi, ministrantům, akolytům a lektorům. Děkuji varhaníkům, schole a sboru. Děkuji těm, kteří drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE                                28. 3. 2021

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 132 Kč. „Pán Bůh zaplať.“
 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. zveme do farního kostela na Křížovou cestu zvláště rodiny s dětmi.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Velký pátek je dnem přísného postu. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby, na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek a rovněž na Bílou sobotu začínají obřady v 19.00 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Postoupek. Tradiční žehnání velikonočních pokrmů se letos v kostele konat nebude. Doporučuji obřad, který se koná doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do kostela.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Centrum pro katechezi v Olomouci zpracovalo metodickou příručku, která může pomoci rodinám v prožívání letošního Velikonočního tridua. Tuto brožurku najdete na webové stránce Arcibiskupství olomouckého a ke stažení je i na webové stránce naší farnosti.
 • Soubory ke stažení:

 

5. neděle postní                                21. 3. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes odpoledne ve 14 hod. Vedou ji farníci z Postoupek.
 • Ve čtvrtek je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Přede mší svatou od 17.15 hod. bude adorace za úctu k životu. Mše svatá, která začne v 18 hod., bude rovněž obětována za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
 • V kostele sv. Mořice slavíme v pátek 26. března Pouť k Panně Marii Bolestné – s ohledem na omezující opatření jinak, než jsme bývali zvyklí. Informace máte ve zpravodaji.
 • Za týden je Květná neděle. Vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je připomínka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma. Přineste s sebou ratolesti jívy. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Koblihovu.
 • Na Květnou neděli přinášíme do kostela schránky s postní almužnou. Přečtěte si k tomu informaci ve farním zpravodaji.
 • Všem mladým připomínáme, že v sobotu 27. března se uskuteční ON-LINE arcidiecézní setkání z olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné se účastnit už předprogramu v pátek od 19 hod. Informace k přihlášení je také ve zpravodaji a na vývěsce.
 • V pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. K občanské iniciativě „Minuta ticha“ se připojuje i Česká biskupská konference, na jejíž podnět se ve 12 hod. rozezní kostelní zvony jako připomínka obětí nemoci covid-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým.
 • Od 27. března 2021 začne v naší zemi sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Obracejí se na nás naši biskupové a povzbuzují, abychom se přihlásili k víře a k církvi, i když vyplnění tohoto údaje je dobrovolné. Důvody, proč tak učinit, vyjádřili biskupové ve své výzvě, která je celá zveřejněna v našem farním zpravodaji. Přineste zpravodaj také lidem ve svém okolí.

 

4. neděle postní                                14. 3. 2021

 • Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes odpoledne ve 14 hod. Vedou ji farníci z Měrůtek.
 • Ve čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek je slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. V tento den v Roce sv. Josefa, který nyní prožíváme, můžeme – při splnění tří obvyklých podmínek a připojení církevně schválené modlitby ke sv. Josefovi – získat plnomocné odpustky. Mše svatá bude ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována za všechny živé a zemřelé Josefy z farnosti.
 • Zároveň touto slavností vstupujeme do Roku rodiny Amoris laeticia, který vyhlásil papež František. Více o tom máte ve farním zpravodaji.
 • Za týden je 5. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy, bratra Vladimíra a celou rodinu.

 

2. neděle postní                                28. 2. 2021

 • V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10 % kapacity kostela k sezení. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.
 • Minulou neděli byla sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Vybralo se 6.100,-Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnes odpoledne jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. Je svěřena obci Hradisko. Začátek je ve 14 hod.
 • Otec Jiří oznamuje, že tento čtvrtek nebudou návštěvy nemocných. V měsíci březnu se návštěva nemocných v jednotlivých obcích uskuteční pravděpodobně až koncem měsíce, tj. před Velikonocemi. Termín bude upřesněn. V případě potřeby se prosím obracejte na P. Augustina (731 604 058) nebo P. Josefa (731 402 093).
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za živé a zemřelé členy společenství NADĚJE. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za+ rodiče, bratra a živou rodinu.
 • Děti, které sbírají nedělní kartičky a snaží se jednat jako princezny a rytíři Božího království, dostávají dnes další velkou kartu pro nalepování kartiček.
 • V Roce svatého Josefa, který prožíváme, můžeme získávat mimořádné plnomocné odpustky. Možnosti jsou shrnuty ve farním zpravodaji a více najdete zde v záložce „Rok sv. Josefa.“.
 • 19. března uplyne 5 let od vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laeticia (Radost z lásky). Toho dne začneme slavit Rok rodiny. Povzbuzení pro rodiny, které tento dokument obsahuje, jsou zachyceny v „Postní rodinné přípravě na Velikonoce,“ kterou vřele doporučuji zvláště rodinám s dětmi. Soubor ke stažení je přiložen. Najdete ji také na stránkách Ostravsko-opavského biskupství na odkaze

 

1. neděle postní                                21. 2. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2 997 Kč. Za každý dar děkujeme!
 • Pobožnost křížové cesty dnes odpoledne ve 14 hod. povedou farníci z Bezměrova. Účastí na pobožnosti křížové cesty můžeme (při splnění tří základních podmínek) získat plnomocné odpustky.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 2. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za členy modliteb živého růžence v naší farnosti.
 • Svátky v týdnu
  • Pondělí 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra, apoštola
 • Skutkům odříkání dává hodnotu láska k Bohu a k bližním. Povzbuzením nám mohou být i schránky na Postní almužnu. Schránky jsou na stole pod kůrem. Prosím, nabídněte a zaneste schránku i s letáčkem také těm, kdo kvůli pandemii nemohou chodit do kostela.
 • Podobně je tomu i s farním zpravodajem Trio expres. Vezměte si pro sebe a doneste i těm, kdo jsou doma. V minulém čísle byly odkazy na různé postní aktivity. Dnes jsou tam myšlenky z Poselství papeže Františka k postní době a také pozvání České křesťanské akademie na on-line přednášku Ing. Martina Kvapilíka na zajímavé téma, zda mohou být stroje skutečně chytřejší než lidé: „Umělá inteligence, věda a víra.“ Přednáška se uskuteční ve středu 24. února od 19 hod.

 

6. neděle v mezidobí                         14. 2. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Před námi je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Je to den přísného postu. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky. Mše svatá bude ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována za zemřelou Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Ve čtvrtek 18. února mše svatá nebude.
 • Za týden je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Přikrylovy, dceru, syna a za Boží ochranu pro celou rodinu. Na začátku mše svaté bude rovněž udělována svátostina Popelec.
 • V postní době se snažíme více rozjímat o Kristově utrpení a jeho významu pro náš život. Přicházejte na pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v neděli ve 14 hod. Příští neděli vedou pobožnost křížové cesty farníci z Bezměrova.
 • Pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler slaví v úterý narozeniny. Pamatujme na něj v modlitbě a vyprošujme mu světlo a dílu Ducha Svatého.
 • Ve farním zpravodaji jsou výsledky Tříkrálové sbírky a také další informace, nabídky a inspirace pro dobu postní.

 

5. neděle v mezidobí                         7. 2. 2021

 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek je památka Panny Marie Lurdské a SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za nemocné.
 • Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání.
 • Každým rokem v únoru probíhá iniciativa Národní týden manželství. Letos je to v termínu od 8. do 14. února a má hlavní téma „O manželství a dětech.“ Videa a další materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na webových stránkách Národní týden manželství (http://www.tydenmanzelstvi.cz/).
 • Mnohé dobré iniciativy se v této koronavirové době šíří přes internet. Snažíme se vás informovat, jak ve zpravodaji, tak na webové stránce naší farnosti. Prosíme, věnujte jim pozornost. Také vycházejí kvalitní křesťanské časopisy pro děti, mládež i rodiny. Neměly by chybět v našich křesťanských rodinách.
 • Svatá Rita je patronkou manželů a vztahů v rodinách už téměř půl tisíciletí, v posledních desetiletích úcta k ní znovu ožila. Jednou z forem prosebné modlitby za problémy s dětmi či v manželství je pobožnost 15 čtvrtků před jejím svátkem, který připadá na 22. května. Texty této pobožnosti jsou rozebrány, ale někteří je máte doma. Připomínáme, že první čtvrtek začíná už nyní, to je 11. února.

 

4. neděle v mezidobí                         31. 1. 2021

 • Dnešní neděli si připomínáme SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM.
 • Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 3.060,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který dnes, kdy je památka sv. Jana Boska, slaví svůj svátek.
 • V tomto období podávání přihlášek na školy se arcibiskup Jan obrací na věřící svým pastýřským listem (26. 1. 2021): „Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.“ Dále v listu otec arcibiskup představuje širokou nabídku církevního školství v diecézi a k odvaze vybízí také ty, kdo uvažují o kněžství. 
 • V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu. Zde ve farním kostele bude mše svatá v 18 hod. obětována za ženy a matky z farnosti a za vyslyšení proseb za děti.
 • Ve středu je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Svatoblažejské požehnání nebude udělováno jednotlivě, ale společně na závěr mše svaté ve čtvrtek i příští neděli.
 • Ve čtvrtek dopoledne na požádání navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod. obětována za dar víry. Přede mší svatou bude tichá adorace od 17.15 hod. Během adorace je příležitost ke svaté zpovědi.
 • Za týden je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Zdeňka Ambrose, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu. Odpoledne bude adorace ve farním kostele od 14 hod.
 • Další informace máte ve farním zpravodaji Trio expres.

 

3. neděle v mezidobí                         24. 1. 2021

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.086,- Kč. U Jesliček se vybralo 1.450,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Jménem ředitele Českého katolického biblického díla vám děkuji za vaše dary na podporu biblického apoštolátu.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
  • Úterý 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
  • Čtvrtek 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 • V pondělí je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Tento svátek završuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě častěji na tento úmysl. Jednota křesťanů je důležitá pro hlásání evangelia. Ježíš se krátce před svou smrtí modlil: „Otče, ať všichni jsou jedno,…aby svět uvěřil, že Ty jsi mne poslal.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 4. neděle v liturgickém mezidobí. Je to Světový den pomoci malomocným. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za dvojčata, maminku a otce.
 • Úmysly mší svatých na toto čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • Jménem pracovníků Charity vám děkuji za vaše dary na pomoc potřebným prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Statické kasičky, které byly umístěny v kostele nebo na veřejných místech dnešního dne končí. Do online kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021.
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který příští neděli, kdy je svatého Jana Boska, slaví svůj svátek.
 • Triduum Modliteb matek
  • Ve dnech 29. - 31. ledna probíhá první letošní Triduum Modliteb matek. V kostele v Hradisku se setkáme každý den v 15.00 hod. ke společným modlitbám, kterými se přidáme k tomuto celosvětovému hnutí. Srdečně zveme nejen maminky a babičky, které se pravidelně setkávají ve skupinkách, ale všechny ostatní, abychom společně poděkovaly, odevzdaly své problémy Bohu a ujistily se o Jeho požehnání pro naše děti a rodiny.

 

2. neděle v mezidobí                         17. 1. 2021

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Počet účastníků bohoslužeb je stále omezen. Někteří z nás nepřichází do kostela z důvodu ochrany před koronavirem. Sledují bohoslužby v médiích a jsou s námi duchovně spojeni. Díky za toto společenství modlitby. Přispět na potřeby farnosti je možné darem přímo na farní účet. Je o tom informace na internetové stránce naší farnosti (www.farnost-hradisko.cz) „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.
 • Od 18. 1. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
 • Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v úterý 19. ledna své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.
 • Jménem pracovníků Charity vám děkuji za vaše dary na Tříkrálovou sbírku. Máte účast na pomoci mnoha potřebným. Sbírka trvá do 24. ledna. Způsob, jak můžete přispět je popsán v našem farním zpravodaji.
 • V pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 18 hod.
 • Příští neděle je 3. neděle v mezidobí a z podnětu papeže Františka bude letos již podruhé slavena jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Papež František nás chce povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Uskuteční se sbírka na podporu Českého katolického biblického díla.
  • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé děti a celou živou a zemřelou rodinu.
 • On-line formační setkání pro lektory
  • U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora.
  • Přednášejícími jsou Mons. Martin David (Liturgická komise ČBK), P. Vojtěch Novotný (Papežský liturgický institut) a P. Radek Martinek (KTF UK). Setkání se koná ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a youtube.
  • Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021
 • Koncert pro Hrdiny z první linie
  • Ve čtvrtek 21. ledna v 18 hodin proběhne online „Tříkrálový koncert pro Hrdiny z první linie“ jako poděkování všem bezejmenným hrdinům, kteří v tomto čase denně nasazují své životy v boji proti koronaviru.
  • Streamovaný koncert ze Slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce je poděkováním všem lékařům sestřičkám, hasičům a policistům a sociálním pracovníkům za jejich obětavou práci.
  • Koncert je možné sledovat on-line ne webu města (www.olomouc.eu) a Youtube.
  • Koncert připravilo oddělení kultury Odboru cestovního ruchu kultury a sportu magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Centrem pro kulturu Arcibiskupství olomouckého.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                                10. 1. 2021

 • Během měsíce listopadu a prosince minulého roku probíhala sbírka na misie. Z naší farnosti jsme na konto misií odeslali 2 000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí.
 • V tomto týdnu odstrojíme stromky a provedeme úklid vánoční výzdoby v kostele. Kdo můžete, přijďte pomoci v sobotu 16. ledna od 9 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 18 hod.
 • Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • V kanceláři u sv. Mořice jsou ještě k dostání pamětní medaile k Roku sv. Jana Sarkandra.
 • Úmysly mší svatých na toto čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhá letos bez účasti koledníků. V některých obcích naší farnosti můžete přispět do pokladničky, kterou obecní úřad umístil na veřejně dostupném místě. Svůj dar pro potřebné můžete přinést také do farní kanceláře u sv. Mořice nebo vložit do pokladničky v kostele sv. Mořice. Je viditelně označena.
 • Můžete také využít online koledování, které probíhá až do 24. ledna. Je přístupné na webových stránkách všech Charit (https://www.kromeriz.charita.cz/ nebo  https://www.trikralovasbirka.cz/ ). Pošlete-li platbu na tříkrálový sbírkový účet č. 66008822/0800, použijte variabilní symbol 77707012. Je to symbol místní Charity Kroměříž.
 • Na číslo: 87 777 je možné přispět také jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru: 
  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

 

2. neděle po Narození Páně                                3. 1. 2021

 • Dnes odpoledne od 14:00 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci a setkání u Jesliček.
 • Ve středu je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté. Mše svatá bude ve farním kostele v 18:00 hod. a bude obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.
 • Ve čtvrtek 7. ledna dopoledne na požádání navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.
 • Úmysly mší svatých na první čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii.
 • Tříkrálová sbírka se koná i letos, ale vzhledem k přísným opatřením proti šíření koronaviru nebudou chodit Tříkráloví koledníci. Jak můžete věnovat svůj dar na Tříkrálovou sbírku je popsáno na letáčku od Charity Kroměříž. Letáčky jsou vzadu za lavicemi.
 • PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
 • Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Čtvrtek 7. ledna
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • SVÁTKEM KŘTU PÁNĚ KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ.
 • Začíná liturgické mezidobí, které letos končí v úterý 6. týdne (16. února).
 • POPELEČNÍ STŘEDA bude 17. 2. 2021.

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa       27. 12. 2020

 • Počet účastníků bohoslužeb je od dnešního dne omezen na 10 % míst k sezení. Mše svaté v našem farním kostele Všech svatých zůstávají volně přístupné bez místenek.
 • Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.
 • Děkuji Vám za dodržování předpisů a ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu.
 • Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude zde ve farním kostele ve čtvrtek 31. prosince v 16.00 hod. Chceme poděkovat za milosti přijaté v uplynulém roce a vyprosit si požehnání do nového roku.
 • V pátek 1. ledna 2021 o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Hradiska. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír. Zároveň je to první pátek v měsíci.
 • Příští neděle je 2. po Narození Páně. Je to první neděle v měsíci lednu. Odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele adorace.

 

 • PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
 • Čtvrtek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně
  • Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:
  • 16.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Pátek 1. ledna 2021 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
 • Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele
  • 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně
  • 7.45 hod. – kostel sv. Mořice
  • 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
  • 10.15 hod. – kostel sv. Mořice
  • 18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ                                13. 12. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve vydal papež František apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem“ a vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi "Rok svatého Josefa", který bude trvat až do 8. prosince 2021.
 • Pamatujme ve svých modlitbách na papeže Františka: Dnes si připomíná 51. výročí kněžského svěcení, a ve čtvrtek 17. prosince slaví své narozeniny.
 • Pamatujte na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana a jeho pomocného biskupa Josefa. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + rodiče Suchánkovy, dceru Jaroslavu, vnuka Jaroslava a celou + rodinu.
 • Příští neděle je 4. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za členy Orelské jednoty Hradisko a zdar orelského díla.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a také příští neděli. P. Jiří bude zpovídat chvíli přede mší svatou a potom během mše svaté bude zpovídat P. Augustin.
 • Informaci o zpovídání v kostele sv. Mořice najdete ve farním zpravodaji.
 • Pravidelné bohoslužby slavíme při dodržování stanovených zákazů a předpisů. Doufáme, že tomu tak bude i o vánočních svátcích. Využívejte také všední dny, kdy slavíme bohoslužby v menším společenství.
 • Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 19. prosince od 8.30 hod.
 • Díky skautům každý rok putuje až k nám světlo z Betléma. Přineseno bude i letos. Od 4. neděle adventní bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.
 • Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, které najdete v odkazech na internetových stránkách našich farností.

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ                                6. 12. 2020

 • Sestry a bratři, milí farníci, počet účastníků bohoslužeb už není stanoven pevným číslem, ale vychází se z toho, kolik míst k sezení je v daném kostele.
 • Počet účastníků bohoslužby nesmí převýšit 30 % míst k sezení, přičemž účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nepodávají si ruce při pozdravení pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu.
 • V našem farním kostele se tedy smíme scházet ke mši svaté v počtu do 50 osob. Není třeba se dopředu přihlásit, ale buďme ohleduplní a dodržujme hygienické předpisy. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.
 • Mše svaté slavíme podle pravidelného pořadu bohoslužeb:
  • v neděli v 9.15 hod.
  • ve čtvrtek v 18 hod.
 • Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.
 • Také na požádání kněží rádi navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.
 • V říjnu se nekonala sbírka na Misie, ale je možné přispět na světové misie průběžně. Svůj dar dejte v sakristii nebo pošlete na účet farnosti, jak je popsáno ve farním zpravodaji.
 • Dnes odpoledne jste zváni na hodinovou adoraci od 14 hod.
 • V úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude zde v kostele v 18 hod. Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 3. adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Antonína Svozílka, rodiče z obou stran a živou rodinu.
 • Pamatujme na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana Graubnera a jeho pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Na kartičkách vzadu v kostele máte Modlitbu za vyslyšení na přímluvu Antonína Cyrila Stojana. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Další duchovní nabídky k prožívání adventní doby najdete ve farním zpravodaji i na internetových stránkách našich farností.

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ                                29. 11. 2020

 • Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
 • Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
 • Čeští a moravští biskupové se na nás společně obracejí s výzvou k modlitbě, postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Celé prohlášení najdete ve farním zpravodaji i s textem zásvětné modlitby a také níže v odkaze, který byl zveřejněn minulou neděli.
 • Žehnání adventních věnců bude i odpoledne v době od 14 do 15 hod., kdy mohou do kostela přijít ke svatému přijímání, případně ke zpovědi, ti, kdo nemohli být na mši svaté.
 • Dokud bude platit omezení počtu účastníků bohoslužeb, zapisujte se na nedělní mši svatou. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.
 • Ve čtvrtek kněz během dopoledne navštíví nemocné, ale jen ty, kteří si to budou přát a dají vědět. Zavolejte telefonem. Večer bude v kostele od 17.15 hod. tichá adorace a možnost svaté zpovědi, v 18 hod mše svatá.
 • V pátek – je to první pátek v měsíci - bude kostel otevřen od 17.30 hod. k individuálnímu přijetí svátostí (zvláště pro děti, které konají první pátky).
 • Příští neděle je 2. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Ludmilu a Antonína Zdráhalovy, živou a + rodinu. Odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele hodinová adorace.
 • Další informace najdete ve zpravodaji.

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE               22. 11. 2020

 • Dnes prožíváme poslední neděli v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Od 18. listopadu se může účastnit bohoslužby do 15 osob. Očekáváme další uvolnění.
 • Ve farním kostele Všech svatých slavíme mše svaté podle pravidelného pořadu bohoslužeb: v neděli v 9.15 hod., ve čtvrtek v 18 hod.
 • Protože je počet účastníků omezen, mají přednost ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Na nedělní bohoslužbu je třeba se přihlásit – telefonicky u děkana P. Josefa (731 402 093) nebo na formulář v kostele.
 • Farní kostel je otevřen také odpoledne od 14 do 15 hod. k osobní modlitbě a individuálnímu přijetí svátostí.
 • Za týden je 1. neděle adventní. Vstupujme do nového církevního roku. Žehnání adventních věnců bude v neděli 29. listopadu na začátku mše svaté a také odpoledne kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání.
 • V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu najdete na:
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska
 • Biskup Josef Nuzík, delegát ČBK pro rodinu, se v tyto dny dopisem obrací k rodinám se slovy povzbuzení:
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201119dopis-biskupa-nuzika-rodinam

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          15. 11. 2020

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE

 • V čase, kdy trvá nouzový stav a nemůžeme slavit veřejně bohoslužby, využívejme ve farnosti těchto možností:
 • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU
  • Kostel Všech svatých
   • Každou neděli v době od 14 do 15 hod.
  • Kostel sv. Mořice
   • všední dny od pondělí do pátku: 16 – 16.45 hod. (také možnost sv. zpovědi)
   • neděle: od 7.45 hod., od 10.15 hod. (přibližně půl hodiny)
 • Nezapomínejme na pozornou lásku k bližním, kteří potřebují pomoci. Hledejme povzbuzení a posilu v četbě Písma svatého a duchovní literatury. Neděli prožívejme svátečně a pokračujme i v pravidelné modlitbě růžence. Prosme za nemocné, za lékaře a zdravotníky a za ukončení pandemie. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Najděme si během týdne čas na modlitbu před svatostánkem.
 • Kostel sv. Mořice v Kroměříži je celodenně otevřen.
 • Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a ty, pro které je obtížné přijít do kostela, a poslouží jim svátostmi.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, 
    • MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
  • Sobota 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • V Neděli 22. listopadu je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • Je to poslední neděle v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Kněz vykoná pobožnost odpoledne ve 14 hod. Pak bude ještě možno přistoupit ke svaté zpovědi a individuálně ke svatému přijímání. Připojte se nezávisle na čase při sledování přenosu bohoslužeb v televizi, na internetu nebo v rádiu. Můžete si také vykonat obnovu zasvěcení pobožností v rodinném kruhu. Pomodlete se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbu „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ V Kancionálu jsou tyto modlitby pod číslem 065 a 066.

 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          8. 11. 2020

 • Opatření na ochranu před koronavirem byla prodloužena. Nemůžeme se setkávat ve větším počtu, nemůžeme slavit veřejně bohoslužby.
  Snažme se vzdělávat ve víře, číst Písmo svaté, katechismus a duchovní literaturu. Slavme neděli v rodině (viz odkaz na internetové stránce naší farnosti), abychom zakusili, že rodina je domácí církví. A v duchu křesťanské lásky se snažme právě v této době sloužit bližním (docela prostě: zavolat telefonem, pozdravit, sdílet radost i bolest, pomoci s nákupem, atd.).
  Pamatujme na osobní modlitbu, v duchu se spojme s bratry a sestrami při modlitbě růžence, zvláště večer ve 20 hod. Snažme se aspoň hodinu týdně prožít v modlitbě u svatostánku a v čase, kdy je to možné přistoupit ke svatému přijímání. Modleme se za zemřelé a usilujme získat odpustky pro duše v očistci.
 • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU:
  • Každou neděli ve farním kostele Všech svatých v době od 14 do 15 hod.
  • Kostel sv. Mořice v Kroměříži – od pondělí do pátku od 16 do 16.45 hod.
 • Přijaté intence, které nemohou být odslouženy, bude nutné odložit na pozdější termín. Obraťte se na děkana P. Josefa (tel. 731 402 093).
 • Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 9. 11. – svátek Posvěcení Lateránské baziliky
  • Úterý 10. 11. – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
  • Středa 11. 11. – památka sv. Martina Tourského, biskupa, DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
  • Čtvrtek 12. 11. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
  • Pátek 13. 11. – památka sv. Anežky České, panny
  • Příští neděle 15. 11. je 33. v liturgickém mezidobí. Připomínáme si SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE.
 • Sbírka na misie
  • Církev je svou podstatou misijní a na jejím poslání máme všichni účast. Podpírejme misijní apoštolát modlitbou i hmotnými dary. O Misijní neděli v měsíci říjnu se nemohla uskutečnit sbírka na misie ve světě.
  • Svůj dar na misie předat takto:
   • 1) vložit do pokladničky v kostele, která je viditelně označena „Dary na misie“
   • 2) přinést osobně do farní kanceláře u sv. Mořice
   • 3) poslat na účet farnosti – do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat „Dar na misie“ (farnost Hradisko – č. účtu: 1480046319/0800).
  • 16.12 2020 farnost odešle tyto dary diecézní cestou na světové misie. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Slavnost VŠECH SVATÝCH                         1. 11. 2020

 • V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.
 • Slavnost VŠECH SVATÝCH – neděle 1. listopadu
 • Ve farnosti Hradisko je dnešní neděle poutním dnem.
  • Kostel bude během dne otevřen k individuální návštěvě a osobní modlitbě.
  • Nejsvětější svátost bude vystavena od 8 do 20 hod.
  • Odpoledne od 14 do 16 hod. bude kněz ve farním kostele zpovídat. V tom čase bude také možno individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
  • V 16 hod. bude slavena mše svatá, obětovaná za celou farnost (podle platných omezení bez účasti věřících).
 • Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pondělí 2. listopadu
  • Odpoledne od 16 do 17 hod. bude kněz ve farním kostele zpovídat. V tom čase bude také možno individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
  • V 17 hod. bude slavena mše svatá, obětovaná za všechny zemřelé (podle platných omezení bez účasti věřících).
 • První pátek v měsíci – 6. listopadu
  • Večer od 17.30 hod. ve farním kostele možnost přistoupit individuálně ke svatému přijímání.
 • Zadané úmysly je možno přeložit na pozdější dobu, kdy bude možné slavit bohoslužbu s účastí lidu. Obracejte se na děkana P. Josefa (tel:731  402 093).
 • Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.
 • Zachovávejme, prosím, nošení roušek a stanovená opatření, která omezují šíření koronaviru.
 • Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.
 • Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

 

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          25. 10. 2020

 • Dnes si připomínáme Výročí posvěcení kostela.
 • V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR nová krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.
 • V naší farnosti Všech svatých se dočasně ruší všechny mše svaté. Nebude se konat ani pobožnost na hřbitově.
 • Přijaté intence, které nemohou být odslouženy, bude nutné odložit na pozdější termín.
 • Zapsané a dosud neodsloužené intence:
  • Čtvrtek 22. 10. – Za zemřelou Jindřišku Zahradníčkovou
  • Neděle 25. 10. – Za zemřelé děti a celou živou a zemřelou rodinu
  • Čtvrtek 29. 10. – Za rodiče Doleželovy a dceru Františku
  • Neděle 1. 11. – Za farní společenství
  • Pondělí 2. 11. – Za všechny zemřelé
  • Čtvrtek 5. 11. – Za + Josefa Konečného, živou a zemřelou rodinu
  • Neděle 8. 11. – Za + Vladimíra Přikryla, + Marii Pospíšilovou a živou rodinu

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          18. 10. 2020

 • Slavíme MISIJNÍ NEDĚLI a DEN MODLITEB ZA MISIE. Sbírka na misie je odložena.
 • V době tohoto nouzového stavu máme v naší farnosti tyto možnosti:
  • Mše svaté ve čtvrtek a v neděli v počtu do 6 osob. Je nutné se zapsat, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.
  • V neděli odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele tichá půlhodinová adorace. I zde je třeba zachovat počet do 6 osob, proto je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání. Během adorace kněz zpovídá.
  • V čase mezi 14.30 – 15 hod. je možné individuálně přistoupit ke svatému přijímání. Je také možné požádat o přijetí svátosti smíření.
  • Nemocné doma kněz navštíví na požádání a na základě domluvy.
 • Způsob přihlášení:
  • Formulář je v kostele. Zde se můžete zapsat osobně nebo prostřednictvím akolytů (Josef Škabraha, Petr Váňa, Josef Pavlík) nebo katechetky (Eva Blešová). Přihlásit se můžete také telefonicky na čísle 731 402 093 (P. Josef).
 • Kostel sv. Mořice v Kroměříži je celodenně otevřen k osobní modlitbě před svatostánkem. Kromě mše svaté jsou tam další možnosti k individuálnímu přijetí svátostí. Informace jsou ve zpravodaji a na internetové stránce farnosti.
 • Modleme se s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

Aktuálně - středa 14.10.2020

 • Nové nařízení Vlády ČR omezuje od dnešního dne počet účastníků bohoslužeb na 6 osob.
 • V naší farnosti budou slouženy mše svaté ve farním kostele Všech svatých podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Účast je pouze pro přihlášené a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Formulář je v kostele. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 731 402 093 (P. Josef)
 • V neděli odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele tichá půlhodinová adorace. I zde je třeba zachovat počet do 6 osob, proto je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání jak těm, kdo adorovali, tak těm, kteří přijdou v čase mezi 14.30 – 15 hod. Je také možné požádat o přijetí svátosti smíření.
 • Na požádání kněží navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          11. 10. 2020

 • Sestry a bratři,
  od zítřejšího dne - pondělí 12. října - platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 10 osob.
 • Pokud jde o naši farnost ve čtvrtek i v neděli zůstává pořad bohoslužeb beze změny. Abychom dodrželi ustanovení o počtu maximálně 10 osob, bude mše pouze pro přihlášené. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Na stolečku pod kůrem je formulář. Prosím paní katechetku nebo někoho z akolytů, aby se po mši svaté ujal zápisu.
 • Ve čtvrtek mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Blešovu a Boží pomoc v zaměstnání.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za rodiče Libuši a Antonína Spáčilovy a celou živou rodinu a dar zdraví.
 • Příští neděli bude možnost přijít na tichou půlhodinovou adoraci odpoledne ve 14 hod. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání. Opět je nutné se zapsat. Ať se napíší ti, kdo se nedostanou dopoledne na mši svatou.
 • Pamatujme na dodržování stanovených hygienických opatření. Je to projev ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.
 • V kostele sv. Mořice v Kroměříži je možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání od pondělí do pátku odpoledne od 16 do 16.30 hod. nebo přijít na adoraci v 19 hod.
 • Naši biskupové nás prosí, abychom se v rodinách modlili růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Minulý týden jsme si dali za úkol modlit se růženec zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Spojme tyto důležité úmysly a modleme se růženec s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie.
 • 18. října 2020 je MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka na misie je odložena na pozdější termín.

Soubory ke stažení:

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          4. 10. 2020

 • Dnes odpoledne bude hodinová adorace ve farním kostele od 14 hod.
 • Minulou neděli jste při sbírce pro SVATOU ZEMI darovali 6 048 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • V sobotu 10. října byly farnosti našeho děkanátu pozvány do olomoucké katedrály na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Pouť musela být zrušena. Plánovali jsme tedy setkání na třech místech našeho děkanátu. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, ani toto není možné. V přípravném ročníku kněžského semináře má naše arcidiecéze jediného kandidáta a v některých ročnících semináře žádného. Situace je velmi vážná. Otec arcibiskup říká: „I přes vnější omezení je třeba se probudit a s pokorou i důvěrou naléhavě prosit v modlitbě.“
 • Prožíváme měsíc říjen. Sestry a bratři, udělejme tento důležitý krok: Setkávejme se v rodinách ke společné modlitbě růžence po celý měsíc a obětujme modlitbu růžence zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Pokusme se vytvořit most modlitby ve stejný čas – večer ve 20 hod. Kdo nemůže v tom čase, ať se modlí v jinou hodinu, ale především buďme vytrvalí v modlitbě a prosme za rodiny a za duchovní povolání. V kostele se modlíme růženec půl hodiny přede mší svatou. A modleme se za nemocné, za lékaře a zdravotníky a prosme o zastavení pandemie koronaviru. Ve zpravodaji máte modlitbu z biskupské konference evropských zemí.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce. Příští neděli v 9.15 hod. za živou a zemřelou rodinu Lízalovu.
 • Od 5. října se zpřísňují některá opatření. Máte je popsána ve zpravodaji. Dočasně platí zákaz zpěvu během liturgie a omezení maximálního počtu účastníků bohoslužeb na 100 sedících osob. Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ul. bude minimálně do 19. října uzavřena pro veřejnost. Platí to i pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici, kde jsou od 1. října zakázány návštěvy.
 • Příští neděli 11. 10. dopoledne budou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, a to v 8.15 hod., v 9.30 hod. a v 10.45 hod. Tak je dána možnost účastnit se mše svaté v menším počtu a s většími rozestupy.

 

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          27. 9. 2020

 • Dnes je Světový den migrantů a uprchlíků a také DEN CHARITY.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Děkuji také za vaše dary minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti. Vybralo se 3.781,- Kč.
 • Děkuji paní katechetce Evě Blešové za to že spolu s dalšími katechety a dobrovolníky připravila pouť dětí 2. stupně ZŠ na Klimentek.
 • Děkuji vám, kteří jste přišli na adoraci minulou neděli během našeho adoračního dne. Děkuji i všem nemocným, kteří byli s námi spojeni v modlitbě za farnost, za celou diecézi a za bohoslovce a představené kněžského semináře.
 • Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa. Mše svatá bude zde ve farním kostele v 9.15 hod. a bude obětována na úmysl dárce. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude ve farním kostele od 18.15 hod. výstav Nejsvětější svátosti k tiché adoraci. Během adorace se zpovídá. V 19 hod. bude mše svatá obětována na úmysl dárce.
 • Pátek je první v měsíci. Děti, které byly u prvního svatého přijímání, jsou zvány na faru v pátek v 17.30 hod. V 18.30 hod. bude svátost smíření a pak v kostele svaté přijímání. Také pro vás farníky je to příležitost na první pátek přijmout Eucharistii.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Koryčánkovy, Hrabalovy, dva syny, duše v očistci a za celou živou rodinu.
 • Příští neděli odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na hodinovou adoraci.
 • Vstupujeme do měsíce října. Přijměte pozvání na Růžencové pobožnosti. Přijďte dříve na bohoslužbu, abychom se před každou mší svatou pomodlili rozjímavý růženec. A prosím, zapojte se do vedení modlitby.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 30. září v 19 hod. na faře.
 • Další pozvánky a informace hledejte ve farním zpravodaji Trio expres.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          20. 9. 2020

 • Dnes má naše farnost Adorační den. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Pán Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje.Pamatujeme také na bohoslovce a představené Kněžského semináře v Olomouci, s nimiž dnes vytváříme most modlitby. Nejsvětější svátost bude vystavena nyní po mši svaté. Svobodně si vyberte vhodný čas a přijďte během dne prožít chvíle modlitby před Nejsvětější svátostí. Adorace bude zakončena svátostným požehnáním v 17 hod.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Jana Žaloudka, jeho bratra a rodiče.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Liškovy a Jordánovy, bratra Vladimíra a celou živou rodinu. Příští neděli se uskuteční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
 • Na slavnost sv. Václava v pondělí 29. září zde budemše svatá v 9.15 hod. Bude obětována na úmysl dárce.
 • V pátek 25. září se koná POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn. Uskuteční se podle původního plánu. Mše svatá bude slavena v bazilice Panny Marie v 9.30 hod..
 • Pro žáky 2. stupně ZŠ je připravena pouť na Klimentek v pátek 25. září. Rodiče, domluvte se na podrobnostech s paní katechetkou Evou Blešovou.
 • Na vystoupení Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská se můžete těšit v neděli 27. září. Koncert začne ve 20 hod. v našem kostele sv. Mořice. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové, roz. Mackové. Koná se v pondělí 28. zářív 19 hod. v našem kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          13. 9. 2020

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za tragicky zemřelou osobu a její rodinu.
 • Příští neděli má naše farnost ADORAČNÍ DEN a zároveň chceme poděkovat za úrodu. Při adoračním dnu vytváříme most modlitby s Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za bohoslovce, představené semináře, za naši arcidiecézi, za naše posvěcení a na poděkování za úrodu.
 • Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost. Adorace bude zakončena v 17 hod. Na stolečku vzadu v kostele je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Na adoraci jsme zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.
 • V Kroměříži slavíme v neděli 20. září pouť k sv. Mořici. Informace jsou ve farním zpravodaji.
 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství pro děti, které navštěvují státní školy. Informace jsou na vývěsce a zde v záložce „Výuka náboženství.“
 • Pro žáky 2. stupně ZŠ připravujeme pouť na Klimentek. Rodiče, vyzvedněte si informace v sakristii nebo u paní katechetky Evy Blešové.
 • Ve středu 16. září ve 20 hod. se v rámci festivalu FORFEST 2020 uskuteční koncert v  kostele sv. Mořice. Jste srdečně zváni. Další koncert bude v neděli 27. září. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert. Informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.
 • V kostele sv. Mořice je putovní výstava velkoformátových fotografií, která je dílem fotografického spolku ČLOVĚK A VÍRA. Výstava potrvá do konce měsíce září.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          6. 9. 2020

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 8. 9. – svátek Narození Panny Marie
  • Sobota 12. 9. – Jména Panny Marie
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka, celou živou a zemřelou rodinu. Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci.
 • Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • V týdnu od 14. 9. 2020 začíná výuka náboženství v Kroměříži. Na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti je rozvrh výuky náboženství v Kroměříži pro děti, které nejsou na církevní základní škole. Rodiče, pokud jste ještě děti nepřihlásili, odevzdejte přihlášku co nejdříve.
 • Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově bude zahájena rovněž v týdnu od 14. 9. 2020:
  • 2. a 3. třída – středa (14.30 – 15.15 hod.)
  • 4. a 5. třída – čtvrtek (16.30 – 17.15 hod.)
 • Katecheti našeho děkanátu spolu s kněžími připravují pouť pro žáky 2. stupně ZŠ, a to v pátek 25. září na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Prosím rodiče, vyzvedněte si letáčky s podrobnými informacemi u paní katechetky Evy Blešové.
 • Mladší děti dostávají dnes plakát a kartu k nalepování. Kartičky, které obsahují myšlenku z nedělního evangelia, budou děti dostávat každou neděli. Prosím rodiče, pomozte dětem, ať se učí rozumět Božímu slovu a podle něj žít.
 • Po půlroční pauze opět začínají pravidelné večery chval. První se uskuteční tuto středu 9. září od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia. Jste srdečně zváni.
 • Od minulé neděle zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          30. 8. 2020

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Čtvrtek 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže
  • Sobota 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Antonii a Jaromíra Dubcovy z Hradiska.
 • ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
  • Příští neděli bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. obětovaná za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele. Děti, na tuto mši svatou přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté, kdy vám chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu, budou vaše aktovky také požehnány.
 • Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.
 • ADORACE
  • Čtvrtek 3. 9. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých 18.15-19 hod.
  • Neděle 6. 9. – farní kostel Všech svatých 14-15 hod.
 • Příležitost ke svátosti smíření
  • Čtvrtek před prvním pátkem (3. 9.) – ve farním kostele přede mší svatou od 18.15 hod.
 • První pátek v měsíci (4. 9.) – příležitost pro děti, které už byly u sv. přijímání vykonat si 9 prvních pátků: Setkání na faře v Hradisku v 17.30 hod. Kaplan Augustin přijde zpovídat na faru v 18.30 hod., pak ve farním kostele podá svaté přijímání. Služby kněze mohou využít i dospělí farníci.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství vestředu 2. září v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ
  • Ve středu 2. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          23. 8. 2020
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Čtvrtek 27. 8. – památka sv. Moniky
  • Pátek 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  • Sobota 29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Churou.
 • Za týden je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Program pro děti je připraven a končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.
 • Přijměte pozvání rovněž na poutě, které se uskuteční v září. 
  • Na pátek 25. září je naplánována půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn a v sobotu 26. září se vypravíme na celodenní farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Přihlásit se můžete v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři u sv. Mořice.
 • Mons. Jan Graubner slaví v sobotu 29. září své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          16. 8. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Marii Navrátilovou, manžela, rodiče a děti.
 • Za týden je 21. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Kahajovy, dceru Marii a celou živou rodinu.
 • Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.
 • Ve farní kanceláři u sv. Mořice se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.
 • Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          9. 8. 2020

 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, mučedníka
  • Úterý 11. 8. – památka sv. Kláry, panny
  • Středa 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
  • Pátek 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
  • Sobota 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • V sobotu o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. Bude obětována za mariánské ctitele z Postoupek a Miňůvek.
 • Přijměte pozvání na Vigilii před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne zde ve farním kostele v pátek 14. srpna ve 20.00 hod. Pak následuje celonoční modlitební bdění až do slavnostní mše svaté ráno v 9.15 hod.
 • Za týden je 20. neděle v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za dar života a ochranu pro živou rodinu.
 • Ve farní kanceláři u sv. Mořice se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.
 • Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          2. 8. 2020

 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  • Čtvrtek 6. 8. – svátek Proměnění Páně
  • Sobota 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze
 • Ve čtvrtek o svátku Proměnění Páně bude mše svatá v 19 hod. obětována za zemřelého manžela a rodiče Knapovy a Zapletalovy. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní příležitost ke svátosti smíření.
 • Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15 do 17 hod.
 • Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodinu Stratilovu, Přikrylovu a Olšinovu.
 • Děkanátní centrum pro rodinu zve děti od 1. do 5. třídy na Prázdninovou univerzitu. Jde o příměstský tábor v termínu od 24. do 28. srpna. 
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715
 • Pouť seniorů na sv. Hostýn se uskuteční v pátek 25. září. Přihlásit se můžete v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři u sv. Mořice. Cena 110,- Kč.
 • Připravujeme farní pouť pro obě naše farnosti. V sobotu 26. září pojedeme autobusem na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice. Cena je 350,- Kč. Pro rodiny s dětmi bude výrazná sleva.

 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          26. 7. 2020

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí na vnitřních akcích roušky
  • Povinnost nosit rouškyplatí na území celé České republiky s účinností od 25. 7. 2020 pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas.
  • Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela a při usedání do lavic dodržování větších rozestupů.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Anežku Kočendovou a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života a za celou živou a + rodinu.
 • Svátky v týdnu:
  • Pondělí 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů
  • Středa 29. 7. – památka sv. Marty
  • Pátek 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
  • Sobota 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguory, biskupa a učitelecírkve
 • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín:24.-28.8.2020)
   • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
   • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715
 • Prázdninové putování rodin se sv. Janem Sarkandrem
  • Putujte po místech, která jsou spojená se sv. Janem Sarkandrem a zapojte se tak do soutěže. Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu. Do losování o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi alespoň ze tří stanovišť. Soutěž trvá po dobu letních prázdnin (1.7.-31.8.). Více na www.rodinnyzivot.cz

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          19. 7. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • V úterý 14. července zemřela paní Věra Hradilová z Kroměříže. Rozloučíme se s ní při mši svaté v kostele Všech svatých v Hradisku v pondělí 20. července v 10.30 hod. Kéž ji Pán uvede do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Františka Hladkého a rodiče.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za Boží požehnání, dar zdraví a dary Ducha svatého pro rodinu Vicherkovu.
 • ARCIDIECÉZNÍ MINISTRANTSKÁ POUŤ po stopách sv. Jana Sarkandra
  • Ministranti spolu s rodiči, kteří je chtějí doprovázet, jsou zváni na pěší putování po stopách sv. Jana Sarkandra z Holešova na Svatý Hostýn v úterý 21. července. Sraz v 8.30 hod. v Holešově u kaple sv. Anny vedle zámku. Zakončení poutě v Bystřici pod Hostýnem v 17.00 hod. u vlakového nádraží. Program: mše svatá, pěší putování na Svatý Hostýn, prohlídka baziliky, nákup suvenýrů.
 • Pouť ke sv. Anně do Staré Vody
  • se uskuteční v sobotu 25. července. Odjezd v 7.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Pouť pořádá farnost Panny Marie, tam v kanceláři je třeba se přihlásit.

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          12. 7. 2020

 • V sobotu 11. července olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler vysvětil pět jáhnů pro olomouckou arcidiecézi. Jeden z nich, Filip Hochman z Kyjova, nastoupí do jáhenské služby na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Provázejme tyto jáhny i letošní novokněze svými modlitbami.
 • Během prázdnin jsou ve farním kostele Všech svatých pravidelné bohoslužby ve čtvrtek v 19 hod. a v neděli v 9.15 hod. Příští neděli 19. července se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 14. 7. – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka
  • Středa 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
  • Čtvrtek 16. 7. – Panny Marie Karmelské
 • Prázdninové putování rodin se sv. Janem Sarkandrem
  • Putujte po místech, která jsou spojená se sv. Janem Sarkandrem a zapojte se tak do soutěže. Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu. Do losování o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi alespoň ze tří stanovišť. Soutěž trvá po dobu letních prázdnin (1.7.-31.8.). Více na www.rodinnyzivot.cz
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:
   • LETOPISY NARNIE (termín: 3.-7.8.2020)
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24.-28.8.2020)
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

Slavnost SV. CYRILA a METODĚJE                         5. 7. 2020
 • Sestry a bratři,
  přeji vám požehnané dny prázdnin, krásné chvíle na dovolené, radostí a pokojem naplněný čas odpočinku. Přísná opatření se uvolnila, a tak můžeme využít nabídky duchovních cvičení a různých setkání, kde je možné se povzbudit ve víře a duchovně načerpat.
  Prosím, doprovázejme modlitbami všechny prázdninové akce pro děti, mládež, rodiny i seniory.
  • P. Josef
 • Neděle – den Páně - je základ a jádro celého liturgického roku.
  • (Sacrosanctum Concilium, čl. 106).
 • S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou, a to i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.
 • V sobotu 11. července přijme z rukou olomouckého pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení pět mužů. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. Provázejme kandidáty na jáhenství svými modlitbami.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI HRADISKO
  • V měsíci červenci a srpnu zůstávají pravidelné bohoslužby ve farním kostele Všech svatých: v neděli v 9.15 hod., ve čtvrtek v 19 hod.
 • ZMĚNY ve FARNOSTI SV. MOŘICE
  • V měsíci červenci a srpnu NEBUDE ve středu večer mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, ani v kostele sv. Mořice.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu BUDE mše svatá v sobotu s nedělní platností v 18 hod. a ve středu a v pátek v 6 hod.
  • V neděli, pondělí, úterý a ve čtvrtek mše svatá v kapli sv. Vincence NEBUDE.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:
   • LETOPISY NARNIE (termín: 3.-7.8.2020)
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24.-28.8.2020)
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          28. 6. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 252 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Rozloučili jsme se s P. Pavlem Lvem Eliášem. Na jeho místo byl otcem arcibiskupem ustanoven P. Mgr. Jiří Augustin Zatloukal, OFM. Doposud působil ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích a v tomto týdnu přichází k nám. Srdečně ho vítáme. Vyprošujme mu v modlitbě dary Ducha svatého k jeho kněžské službě.
 • V pondělí o slavnosti sv. Petra a Pavla bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod.
 • Ve čtvrtek 2. 7. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá v 19 hod. obětována za Marii, za dar zdraví a obrácení. Přede mší svatou bude tichá adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli 5. 7. je slavnost SV. CYRILA, MNICHA, a METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.
 • Mše svatá bude ve farním kostele v 9.15 hod. Odpoledne ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 1. července v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Další informace jsou ve farním zpravodaji.

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          21. 6. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes při mši svaté v 9.15 hod. přistoupí 4 dívky k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.
 • Ve středu 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá bude ve farním kostele, a to v 19 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek.
 • Tento čtvrtek mše svatá NEBUDE.
 • V sobotu 27. června bude v Olomouci kněžské svěcení. Pamatujme na novokněze ve svých modlitbách.
 • Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně
  • se uskuteční v sobotu 27. 6. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.
 • DEN DĚTÍ
  • na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!
 • FESTIVAL FORFEST 2020
  • V následujících dnech jsme zváni na tři hudební vystoupení do kostela sv. Mořice a to vždy od 20 hod.: V pátek 26. 6. zazní varhanní recitál Petra Vacka, v sobotu 27. 6. usedne k varhanám Karel Martínek a v neděli 28. 6. se můžete těšit na koncert sboru VOX IUVENALIS, který řídí sbormistr Jan Ocetek.
  • Podrobnosti jsou na plakátě a na www.forfest.cz, včetně programu na další dny. Srdečně zvou pořadatelé.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
  • Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. vás srdečně zve na:
   • LETOPISY NARNIE (termín: 3.-7.8.2020)
   • PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24.-28.8.2020)
  • Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.
  • Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604 981 715

 

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          14. 6. 2020

 • Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.
 • V pondělí je památka sv. Víta, mučedníka. Ten den slaví narozeniny P. Jiří a svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Vyprošujme jim Boží požehnání. Pamatujme také na ty, kdo mají v tomto měsíci výročí kněžského svěcení. Jejich jména jsou ve farním zpravodaji. Jsou mezi nimi i rodáci z našich farností: Petr Souček, Michal Pořízek a Josef Konečný. 30 let kněžství slaví také P. Jiří.
 • Modlitbou provázejme kaplana otce Lva, který odchází na nové působiště, do farnosti Vsetín. Děkujeme mu za jeho obětavou kněžskou službu v našich farnostech.
 • Ve čtvrtek 18. 6. mše svatá NEBUDE.
 • V pátek je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí. Mše svatá bude obětována na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu.
 • V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
 • PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
  • Příští neděli (21. 6.) při mši svaté v 9.15 hod. přistoupí poprvé ke svatému přijímání 4 dívky, které i přes složité období koronaviru dokončily přípravu. Provázejme je svými modlitbami. Mše svatá bude obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
  • Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v pátek 19. 6. v 17.30 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.
  • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY v den prvního sv. přijímání mohou získat nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
 • DEN DĚTÍ na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!
 • Děti, pokud ještě nejste přihlášeni k odběru, je zde:

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                         7. 6. 2020

 • Postní almužna se nám díky koronaviru protáhla až za dobu velikonoční. Děkujeme všem, kdo se touto cestou snažíte pomoci potřebným a přinesli jste do kostela postní schránky s nastřádanou almužnou. Je možné také přinést schránky během týdne. K potřebným se vaše dary dostanou prostřednictvím Charity. Do kasičky je možné vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita.
 • Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Den, kdy chceme zvláště děkovat za dar Eucharistie. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání.
 • Příští neděle (14. 6.) je 11. v liturgickém mezidobí. Mše svatá opět NEBUDE ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • NOC KOSTELŮ 2020
  • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 12. 6. 2020 a pozvěte i své sousedy a známé! K návštěvě, prohlídce, kulturnímu programu i ke ztišení se v modlitbě budou otevřeny kostely sv. Mořice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele v čase od 19 do 22 hod. V době od 18 do 21 hod. bude otevřena k tiché osobní modlitbě také kaple Povýšení svatého Kříže. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz a na www.svmoric.net.
  • Nebude otevřena kaple sv. Vincence na Malém Valu, ani kostel  sv. Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                         31. 5. 2020

 • Dnešní slavností končí doba velikonoční. V pondělí začíná liturgické mezidobí.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Mše svatá v 19 hod. ve farním kostele bude obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše svatá opět nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Boží Tělo budeme letos slavit ve farním kostele v Hradisku ve čtvrtek 11. června v 19 hod. V neděli 14. června bude pouť v Lutopecnách.
 • Velká omezení, vydaná na ochranu před koronavirem, se postupně ruší a vše se vrací k běžnému životu. Arcibiskup Jan Graubner posílá všem věřícím pastýřský list, který se čte příští neděli, a zve nás, abychom jako výraz vděčnosti za obnovení slavení Eucharistie o slavnosti Nejsvětější Trojice po mši svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí zazpívali chvalozpěv „Bože, chválíme tebe.“ K této příležitosti napsal také děkovnou modlitbu „Veliký Bože náš.“
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji.
 • Pro děti:

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         24. 5. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu věnovali 4 653 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!
 • U příležitosti mší svatých, které byly obětovány za obce, věnovali farníci z Postoupek 2 000 Kč a farníci z Miňůvek 2 300 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnes je Den modliteb za sdělovací prostředky a Den modliteb za církev v Číně. Pamatujme na tyto úmysly a připojme k nim i prosby za déšť.
 • Úmysly mší svatých se zapisují v sakristii.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Úterý 26. 5. – památka sv. Filipa Neriho, kněze
  • Sobota 30. 5. – památka sv. Zdislavy
 • Ve čtvrtek bude mše svatá 19 hod.
  • Po mši svaté se koná na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Prožíváme devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého. Přijměte pozvání na Svatodušní modlitební vigilii do farního kostela v sobotu 30. května ve 20 hod.
 • Na slavnost Seslání Ducha svatého v neděli 31. května v 9.15 hod. bude sloužena mše svatá u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Uvolňují se opatření a od pondělí se může bohoslužby účastnit 300 lidí. S ohledem na zdraví své a našich bližních pamatujme na předpisy: v kostele nosíme roušku, při vstupu do kostela použijme dezinfekci na ruce a dodržujme rozestupy 2 metry (s výjimkou členů jedné domácnosti).
 • Pro věřící jsou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.
 • Zvláště rodiny s dětmi zveme na pouť u kaple Panny Marie v lese u Nětčic příští neděli 31. května. Odpoledne v 15 hod. tam bude Májová pobožnost. Přijeďte na kole nebo přijďte pěšky. Je možné také přijet autem.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         17. 5. 2020

 • Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany. Sbírka v naší arcidiecézi je určena na pomoc křesťanům Blízkého východu. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.
 • U příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato si´ nás papež František povzbuzuje, abychom tento týden věnovali chvále a ochraně stvoření.
 • AKTUÁLNĚ
  • Do 25. května platí, že bohoslužeb se může účastnit max. 100 osob. Nadále je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
 • Bohoslužby v naší farnosti jsou v obvyklých časech
  • Čtvrtek: v 19 hod.
  • Neděle: v 9.15 hod.
  • Úmysly mší svatých se zapisují v sakristii.
 • MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
  • V měsíci květnu s láskou oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Pamatujme zvláště na modlitbu růžence a na Májové pobožnosti. Obojí můžeme prožívat v kruhu rodiny nebo venku v přírodě. V kostele slavíme Májovou pobožnost ve čtvrtek po mši svaté. V jednotlivých obcích jsou Májové pobožnosti podle místní domluvy.
 • V pondělí uplyne 100 let od narození sv. papeže Jana Pavla II.
 • Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod.
 • Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to Den modliteb za církev v Číně a Den modliteb za sdělovací prostředky. Mše svatá bude ve farním kostele v 9.15 hod.
 • SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ
  • Setkání mužů se koná ve středu 20. 5. v 19 hod. na faře. Srdečně zveme další muže.

MODLITBA za Zemi

(Laudato si´ – Buď pochválen – encyklika O péči o společný domov)

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých,
pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody
na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.


 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         10. 5. 2020

DEN MATEK

 • Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme pokoj, radost a Boží požehnání.
 • Zvony se rozezní 12. května ve 12.00 hodin
  • Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12.00 hod. rození zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.
 • Papež František nás zve, abychom se ve čtvrtek 14. 5. duchovně spojili v modlitbě, postu a skutcích milosrdenství, a vyprošovali lidstvu u Boha pomoc pro překonání pandemie koronaviru a bratrštější vztahy mezi národy.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 13. 5. – Panny Marie Fatimské
  • Čtvrtek 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola
  • Sobota 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle je 6. velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, syna a živou rodinu Pazderovu.
 • Úmysly mší svatých se zapisují v sakristii.
 • AKTUÁLNĚ
 • Od pondělí 11. 5. platí, že bohoslužeb se může účastnit max. 100 osob. Nadále je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
 • Bohoslužby ve farním kostele
  • Čtvrtek: v 19 hod.
  • Neděle: v 9.15 hod.
 • UPOZORNĚNÍ: V Kroměříži budou v neděli 17. května NAVÍC bohoslužby dopoledne v kostele sv. Jana Křtitele. Bližší informace a pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice najdete ve farním zpravodaji Trio expres. Kaple Povýšení sv. Kříže zůstává pro veřejnost uzavřená.
 • MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
  • Farní kostel – ve čtvrtek po mši svaté, která je v 19 hod. Kaple v jednotlivých obcích – dle místní domluvy.
 • Zápis do MŠ Mánesova
  • Milé děti a rodiče, srdečně vás zveme do mateřské školy s křesťanským zaměřením k zápisu, který probíhá ve dnech 2. - 16. 5. 2020. Více na tel. 777 929 364 nebo www.msmanesovakromeriz.cz.
 • Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         3. 5. 2020

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Středa 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
  • Pátek 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
  • Příští neděle 10. 5. je 5. neděle velikonoční a současně je DNEM MATEK.
 • AKTUÁLNĚ
  • Do 11. května platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob. Je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
 • Bohoslužby v Hradisku
  • Čtvrtek: v 19 hod.
  • Neděle: v 9.15 hod.
 • Na mši svatou příští neděli je nutné se dopředu nahlásit! Volejte na telefon: 731 402 093 (P. Josef). Je to druhá neděle v květnu a mše svatá je obětována za matky.
 • Od 11. května se počet zvyšuje na 100 osob. Rezervace míst už nebude nutná.
 • Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. 6.).
 • Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko
  • Na přání nemocných a po telefonické domluvě (popř. zaslání sms) na 603 710 651 P. Jiří Orság rád navštíví nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • Křestní obřady a svatby
  • je možné konat za stejných podmínek, jaké platí pro účast na bohoslužbách.
 • Pro rodinu:
 • Pro mládež:
 • Pro děti:

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         26. 4. 2020

 • AKTUÁLNĚ
  • Podle rozhodnutí vlády ČR je možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:
  • Uvolňování opatření je postupné. Nyní platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob, od 11. 5. by to mohlo být 30 osob a od 25. 5. maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. 6. 2020.
  • Regulovat počet účastníků není jednoduché. Proto stále platí dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.
 • Jak tomu bude v naší farnosti?
  • V tomto týdnu začínáme pravidelné bohoslužby. To znamená: Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele Všech svatých v 19 hod., v neděli v 9.15 hod.
  • Počet účastníků je zatím omezen na 15 osob. Proto přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Na nedělní mši svatou je nutné se dopředu nahlásit! Telefon: 731 402 093 (P. Josef). Tuto neděli 3. května bude mše svaté v 9.15 hod. za farníky z Miňůvek. Zúčastní se jí farníci z Miňůvek a Postoupek.
  • Dodržujme hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).
  • Zároveň vás bratři a sestry prosíme o trpělivost. Pokud platí tato omezení, sledujte mše svaté v rozhlase či televizi. To platí zvláště pro seniory. Kněží jsou připraveni nadále individuálně posloužit svátostmi.
  • V případě nejasností volejte P. Josefovi nebo do farní kanceláře. Nebojte se ptát.
 • Dále vytvářejme společenství modlitby. Pamatujte na celou farnost. Zde v příloze máte ke stažení modlitbu: „Cesta světla v době pandemie.
 • Pamatujme na modlitby za déšť. Vybízí nás k tomu i otec arcibiskup. V příloze je brožurka písní a modliteb za déšť.
 • Papež František: Země není pouze naším, ale Božím domovem.
  • To připomněl papež František při virtuální generální audienci z knihovny Apoštolského paláce ve středu 22. dubna. Na ten den totiž připadlo 50. výročí „Dne Země.“ Papež František mimo jiné řekl: Je to příležitost k obnovení našeho úsilí milovat náš společný dům, pečovat o něj a o nejslabší členy naší rodiny.“
  • „Chybili jsme v péči o Zemi, o náš domov-zahradu, a v péči o svoje bratry. Hřešili jsme proti Zemi, proti svému bližnímu a nakonec proti Stvořiteli, dobrému Otci, který pečuje o každého a chce, abychom žili pohromadě ve společenství a prosperitě.“
  • „Snažme se v tomto velikonočním čase obnovy milovat a zhodnocovat velkolepý dar země, našeho společného domova, a pečovat o všechny členy lidské rodiny. Jako bratři a sestry, jimiž jsme, obraťme se s úpěnlivou prosbou k našemu nebeskému Otci: »Sešli svého Ducha a obnov tvář země« (srov. Žl 104,3)."

 

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         19. 4. 2020

 • NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 • Sestry a bratři, milí farníci.
 • Chci poděkovat vám všem, kdo skrze osobní či společnou modlitbu v rodině budujete duchovní společenství farnosti. Děkuji všem, kdo jste se v tyto dny modlili Korunku k Božímu milosrdenství a připojili se tak k novéně před svátkem Božího milosrdenství. Tento svátek ustanovil papež sv. Jan Pavel II., a také stanovil, že ten den můžeme získat plnomocné odpustky. Obvyklé podmínky získání odpustků jsou: svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Pokud není možné tyto podmínky splnit – a to je naše situace – můžeme přesto odpustky získat. Je třeba vzbudit upřímnou lítost, zříci se svých hříchů a rozhodnout jít ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání jakmile to bude možné. Kromě toho se o svátku Božího milosrdenství pomodlit před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše Otče náš, Věřím a připojit prosbu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti.“
 • Zřejmě jste zachytili zprávu, že Česká republika se připojila k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Za farnost jsem vyslovil modlitbu po mši svaté, obětované za naši zemi, ve středu 8. dubna před obrazem Panny Marie (kopií Palladia země české). Text zásvětné modlitby najdete i v našem farním zpravodaji Trio expres. Povzbuzuji vás, abyste se v rodinách k tomuto zasvěcení připojili.
 • Podle rozhodnutí vlády ČR ze 17. dubna bude možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:
  • Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.
  • Regulovat počet účastníků není jednoduché. Biskupové ponechávají na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).
  • Sledujte aktuální zprávy na našich stránkách. Zatím platí, že ve farním kostele Všech svatých se nekonají bohoslužby. Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání).
 • 24. dubna je svátek sv. Jiří. P. Jiřímu Orságovi přejeme a v modlitbě vyprošujeme hojné Boží požehnání, pevné zdraví a odvahu a statečnost ke svědectví víry.
  • P. Josef


 • Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

 • Bože, milosrdný Otče,
  který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu,
  a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,
  Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.
  Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo
  a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,
  aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.
  Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna
  buď milosrdný k nám i k celému světu. AMEN.

  "Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje pro lidské bytosti."
 • (sv. Jan Pavel II.)


 • Dnes (19.4.) odpoledne v 15 hod. je Radiem Proglas přenášena POUTNÍ MŠE SVATÁ z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.
 • A je tu další videokázání o. Romana pro děti:

KVĚTNÁ NEDĚLE                         5. 4. 2020

 • Na základě dekretu římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a směrnic České biskupské konference vydal otec arcibiskup rozhodnutí, platné pro následující dny. V něm mimo jiné píše:
  • „Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.“
  • „Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.
  • S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“
  • „Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)
  • Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.“ Tolik citace.
 • Milí farníci, sledujte, prosím, televizní nebo rádiové přenosy. Snažme se duchovně spojit s rodinou farnosti zvláště v době, kdy ve farním kostele Všech svatých budou slouženy bohoslužby a konány obřady bez účasti věřících:

  5.4

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  9.00 hod.

  9.4.

  ZELENÝ ČTVRTEK

  18.00 hod.

  10.4.

  VELKÝ PÁTEK

  18.00 hod.

  11.4.

  BÍLÁ SOBOTA

  20.30 hod.

  12.4.

  NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  9.00 hod.

 • Ratolesti, které kněz požehnal na Květnou neděli, si můžete při soukromé návštěvě kostela v tomto týdnu vzít domů.
 • Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Kněží jsou připraveni (po telefonické domluvě) individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání) – to vše při zachování přísných hygienických opatření.
 • Přesunutá velikonoční zpověď - Po skončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření všem a budeme pozváni ke svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci.
 • Pro intenzivnější prožívání těchto dnů je dobré oživit si základní nauku církve o dokonalé lítosti, kterou najdeme v Katechismu katolické církve. (Níže najdete odkazy na toto téma a ve farním zpravodaji Trio expres článek „Svátost pokání a smíření aneb dokonalá lítost“).
 • Studenti na AG připravili:
 • Mezi soubory ke stažení doporučuji zvláště „Domácí liturgie Velikonočního třídenní“. Nezůstávejme jen u sledování obřadů skrze televizi či rádio, ale učme se rozvíjet dar všeobecného kněžství, který jsme přijali křtem. Propojme tak víru s životem.
  • P. Josef

5. NEDĚLE POSTNÍ                          29. 3. 2020

 • Od 24. března 2020 došlo ke zpřísnění zákazu vycházení. Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, účasti na pohřbu apod., a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
 • Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání). Telefonický kontakt: P. Josef Lambor 731 402 093, P. Pavel Lev Eliáš 731 626 561.
 • BOLESTNÝ PÁTEK
  • V pátek před Květnou nedělí (letos 3. dubna) se ve chrámu sv. Mořice vždy slavila pouť k P. Mari Bolestné. Jsme v situaci, kdy pouť není možné slavit. Přesto, naše spojení s Pannou Marií, která má největší podíl na utrpení svého Syna, může být – vzhledem k tomu, co prožíváme – mnohem silnější. Spojme se ve svých modlitbách s hlasem Církve, která vždy doufala v mocnou přímluvu Panny Marie, Vložme do jejího mateřského srdce, pro nás probodeného, vše, co nás nejvíce tíží, z čeho máme strach či obavy a volejme: „Matko bolestná, přimlouvej se za nás.“
 • Sledujme výzvy Svatého otce.
 • Modleme se v rodinách, využívejme moderní komunikační techniku ke spojení i ve společenstvích. Připojme se k modlitbě ve 20 hodin za ukončení epidemie. Mysleme na všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů s prosbou o Boží pomoc.
 • Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.
 • Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem či televizí. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).
 • Ve farnosti přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy. Informujte se telefonicky. Nové intence v současné mimořádné situaci nemůžeme přijímat, proto prosíme o pochopení. Děkujeme.
 • ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži pro školní rok 2020/2021 je z důvodu mimořádných opatření organizován elektronicky prostřednictvím rezervace (přihlášky) nejpozději do středy 8. 4. 2020. Přihlášeným budou zaslány podrobné instrukce k zápisu. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).
 • Schránky s Postní almužnou
  • Ani tato složitá doba ať nám nebrání konat skutky lásky pro potřebné. Pokračujte v rodinách v aktivitě s postní almužnou. Schránky, které se měly přinést do kostela na Květnou neděli, zatím nechejte doma. K odevzdání dojde později.
 • Týden modliteb za mládež
  • Od dnešní neděle (29. 3.) prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. V tomto týdnu chceme vyprošovat mladým Boží ochranu a požehnání. Prosím, zahrňte mládež do svých modliteb v rodinách i ve své osobní modlitbě  (viz „Modlitba za mládež“ v Triu expres).
 • V rodinách dále pracujte s kartičkami k nedělnímu evangeliu a pokračujme v „Postní aktivitě.“ Informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.
 • A je tu další videokázání o. Romana pro děti:
 • Ke stažení: Televize_Noe_rádio_Proglas

 

3. NEDĚLE POSTNÍ                          15. 3. 2020

 • Milí farníci,
  Vládou ČR byl vyhlášen nouzový stav.
  V naší farnosti sv. Mořice i ve farnosti Panny Marie jsou zrušeny všechny bohoslužby v neděle i ve všední dny. V klášteře sester sv. Kříže a sester sv. Vincence, zůstávají bohoslužby v obvyklém čase, ale budou bez účasti veřejnosti.
 • Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku rovněž nebudou nedělní bohoslužby, a to až do odvolání.
 • Využijme toho, že kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k soukromé modlitbě. V čase, kdy měly být bohoslužby, bude přítomen kněz. Bude k dispozici ke svátosti smíření, k osobnímu rozhovoru, může i podat svaté přijímání - to vše se zvýšeným důrazem na dodržování stanovených opatření. Tak tomu bude i v neděli zde v kostele Všech svatých v Hradisku.
 • Donášení svatého přijímání starým a nemocným není omezeno. Podobně jsou možné návštěvy kněží a nemocničních kaplanů v nemocnicích a domovech důchodců i přes zákaz návštěv, protože kaplani jsou považováni za personál.
 • A nezapomínejme na ty, kdo potřebují naši pomoc.
 • Případné změny sledujte na webových stránkách našich farností.
 • V době těchto mimořádných opatření dávají biskupové dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách a doporučují sledovat bohoslužby přenášené televizí NOE rádiem Proglas nebo využít možností internetu(https://www.mseonline.cz/).
 • Tím také povzbuzují ke slavení dne Páně v rodinném kruhu. Přemýšlejme jak v této nové situaci slavit neděli a prožívat Pánovu přítomnost.
 • Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí inspiraci ke slavení neděle v rodině – manuál pro domácí nedělní bohoslužbu. Najdete na odkazu:
  https://www.apha.cz/pastoracni-stredisko
 • Buďme ohleduplní k sobě navzájem a dodržujme hygienické předpisy a nařízení, která mají zamezit šíření nákazy. Vezměme si k srdci slova biskupa Vojtěcha Cikrleho: Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství.“
 • Arcibiskup Jan v listě věřícím nás povzbuzuje
  • Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život,  kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 11, 25-26). A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás.“ (Řím 8, 11).
   A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho“ (Mk 8, 35). Neriskujme zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého Pána, který nás učí sloužit těm nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme mnoho světců, kteří obětovali své životy ve službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku Terezu.
 • Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm,kdo pomoc potřebují, a nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy. K celosvětovému mostu modlitby se můžeme připojit každý večer ve 20 hod.


 

2. NEDĚLE POSTNÍ                          8. 3. 2020

 • Před námi je druhý postní týden.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer v 18 hod. bude mše svatá obětována za + rodiče Přikrylovy, dceru, syna a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Šubartovu a Přikrylovu.
 • Využijme všeho, co nám pomáhá užitečně prožívat tuto postní dobu:
 • Jste zváni k účasti na mši svaté i ve všední dny.
 • Jste zváni na pobožnosti křížové cesty, při nichž můžeme získat plnomocné odpustky. Dnes odpoledne ve 14 hod. vedou pobožnost farníci z Hradiska.
 • Možnost zřeknout se zla, které ovlivňuje naše vztahy, nabízí Křížová cesta za smíření v rodinách. Uskuteční se zde ve farním kostele v pátek 20. března od 17.00 cca do 18.30 hod. Vzhledem k délce doporučujeme teplejší oblečení.
 • Jste zváni zapojit se do postní aktivity, která je připravena pro děti i dospělé. U postní nástěnky jsou další lístečky s úkoly. Učíme se jednat podle blahoslavenství „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Děti zveme po mši svaté k postní nástěnce, aby mohli zviditelnit své úsilí.
 • Můžete využít pro povzbuzení také mobilní aplikaci „Postní kapky“ a neváhejte si udělat čas a přihlásit se na duchovní cvičení. Nabídku najdete na našich nástěnkách.
 • Kéž roste naše úcta a láska k Božímu slovu. Čtěte Písmo svaté – osobně nebo spolu v rodinách.
 • V tomto týdnu je Den otevřených dveří na církevní základní škole a víkendová duchovní obnova pro mládež na AG. Podrobné informace najdete ve farním zpravodaji. Nepřehlédněte v něm i pozvání na Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, zavádění gender ideologie do společnosti a za ochranu manželství, rodiny a nenarozeného života.
 • V pátek 13. března si připomínáme VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na které on spoléhá.

 

1. NEDĚLE POSTNÍ                          1. 3. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce „Haléř sv. Petra“ věnovali 6.097,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve farním zpravodaji máte informace o dění ve farnosti i dnešní pastýřský list otce arcibiskupa.
 • Především vás srdečně zvu na KŘÍŽOVÉ CESTY. Pomáhají nám soustředit pozornost na trpícího Krista a poznávat jeho lásku k nám. Scházíme se k pobožnosti každou neděli ve 14 hod. Dnes vedou pobožnost farníci z Bezměrova, příští neděli z Hradiska.
 • Ve čtvrtek 27. února zemřel pan Zdeněk Hrabal z Bezměrova. Rozloučíme se s ním v úterý 3. března při mši svaté v 15 hod. ve farním kostele. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou je výstav Nejsvětější svátosti k tiché adoraci a příležitost ke svaté zpovědi.
 • Příští neděle je 2. postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za zemřelé rodiče, bratra a živou rodinu.
 • V sakristii se zapisují úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí tohoto roku.
 • V postní době budou nejmenší děti prožívat bohoslužbu slova v sakristii. Pod vedením katechetky se učí porozumět Božímu slovu přiměřeně svému věku. Pro starší děti je zde v kostele umístěný panel s letošní postní aktivitou, do níž se mohou zapojit celé rodiny. Přiblížíme si obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a pokusíme se je ve svém životě uskutečňovat. Na lístečcích jsou podněty pro malé a pro starší děti i pro dospělé.
 • Dnes si můžete vzít schránky na Postní almužnu. Také skrze ni dostává naše postní úsilí konkrétní podobu. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita. Vy můžete přímo do kasičky vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Schránky na postní almužnu najdete na stole u bočního vchodu. Do kostela je přineste na Květnou neděli.
 • Všem dětem a mládeži přejeme krásné a požehnané jarní prázdniny.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          16. 2. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes při mši svaté jsou farnosti představeny děti, které zahájili bližší přípravu na první svaté přijímání. Provázejme je a jejich rodiny svými modlitbami.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Aloise Kočendu a celou živou rodinu.
 • V sobotu je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 565 611 Kč. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována Za Jarmilu Setinskou, rodiče a sourozence.
 • V tomto týdnu je setkání mužů ve středu na faře už v 17.30 hod. Ve středu večer jste zváni do Arcibiskupského gymnázia na přednášku o svatém Páteru Piovi nebo na Večer chval.
 • Příští neděli odpoledne se koná v klášteře sester vincentek beseda s P. Pavlem Ryšavým, kojetínským farářem, o jeho putování po Libanonu. Představí světce sv. Šarbela. Bližší informace jsou na plakátech a ve zpravodaji. Tam najdete i akce, na které je třeba se dopředu přihlásit, např. Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné.
 • Dnes slaví své narozeniny Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          9. 2. 2020

 • V úterý o památce Panny Marie Lurdské se slaví Světový den nemocných.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za Josefu a Augustina Navrátilovy, zemřelé děti a celou živou rodinu
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za dar života a celou živou rodinu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Při mši svaté příští neděli budou zároveň farnosti představeny 4 děvčata, které zahájily bližší přípravu na první svaté přijímání. Toto představení se – vzhledem k prázdninám – nemohlo uskutečnit 2. února. Naším úkolem je provázet tyto děti a jejich rodiny svými modlitbami.
 • Na stojanu pod kůrem máte Kalendář farnosti Hradisko. Byl připraven tak, abychom měli před očima termíny různých akci ve farnosti a mohli s nimi dopředu počítat při plánování v rodině. Vezměte si kalendář do každého domu. Prosím upravte si kalendáři termín Pouti seniorů na Svatý Hostýn. Z technických důvodů se posunula o týden dříve a bude se konat v pátek 22. května.
 • Sestry a bratři, navštěvovat nemocné patří ke skutkům tělesného milosrdenství. Každý z nás jsme zřejmě pečovali o nemocného nebo při vlastní nemoci zakusili radost, když nás někdo navštívil. Příklad lásky k nemocným a trpícím nám dal sám Pán Ježíš. Svým učedníkům, a tím celé církvi, svěřil toto poslání.
 • V našem zpravodaji je výzva: Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné. Centrum pro pastoraci nemocných na Arcibiskupství olomouckém nabízí kurz přednášek a cvičení pro ty, kdo by chtěli pomáhat nemocničním kaplanům ve službě pro nemocné. Zahájení kurzu je v sobotu 29. února. Více informací a způsob, jak se přihlásit do kurzu, najdete ve zpravodaji a na vývěsce.
 • Od 10. února se slaví Národní týden manželství. Na Arcibiskupském gymnáziu připravili brožurku manželům pro povzbuzení a nabídli ji i naší farnosti. Najdete ji na stole u bočního vchodu do kostela.
 • Ve středu 12. února bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele obětována za všechny manžele a rodiny a poté jste zváni od 19 hod. do studentského klubu AG na přednášku Martina Kvapilíka "V SÍTI" - Jak technologie ovlivňují nás a naše vztahy.
 • Další informace jsou ve farním zpravodaji.

 

Neděle BOŽÍHO SLOVA                          26. 1. 2020

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2 874 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Děkuji vám za vaše dary do pokladničky u Jesliček. Věnovali jste 2 065 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • 23. ledna zemřel pan Antonín Peška z Měrůtek. Rozloučíme se s ním při mši svaté zde ve farním kostele v pátek 31. ledna ve 14 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který v pátek 31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Svátky v týdnu:
  • Úterý 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
  • Pátek 31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze,
  • SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM
 • Příští neděli 2. 2. budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu.
  • Tento den je zároveň SVĚTOVÝM DNEM ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.
 • Mše svatá za děti
  • Každoročně slavíme o svátku Uvedení Páně do chrámu mši svatou za ženy a matky. V našich farnostech je několik společenství „Modlitby matek“. Chceme tyto iniciativy propojit. Za ženy a matky bude obětována mše svatá 2. 2. v kostele Všech svatých v 9.15 hod. a v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Přede mší svatou mohou maminky (i tátové) napsat na lístek (na stole u vchodu do kostela) prosby za své děti a vnoučata. Lístky budou vloženy do košíku a přineseny na oltář při mši svaté spolu s obětními dary. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.
 • Příští neděli odpoledne bude od 14 hod ve farním kostele hodinová adorace.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
  • Vážení a milí přátelé, Tříkrálová sbírka 2020 v Charitě Kroměříž čítá 1 326 276 Kč, což je o 111 956 Kč více než v loňské TS. Tato částka se v dubnu 2020 navýší o DMS, jejichž prostřednictvím bylo možné rovněž podpořit TS.
  • Ve městě Kroměříž se vykoledovalo 285 432 Kč, v obcích 475 789 Kč a v dobrovolně působících charitách, které jsou součástí Charity Kroměříž, se vybralo 565 055 Kč. Ve farnosti Hradisko to bylo celkem 57 897 Kč (v městské části 18 614 Kč, v samostatných obcích 39 283 Kč).
  • Všem vedoucím skupinek, koledníkům a všem dárcům patří velký dík.
  • A komu bude sbírka věnována? Lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci. Částka ve výši 10% poputuje na humanitární pomoc v zahraničí. 
   • Mgr. Josef Šebestík, koordinátor TS,  Charita Kroměříž

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          19. 1. 2020

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Velké poděkování patří také všem, kteří se v minulém týdnu zapojili do povánočního úklidu v našem kostele.
 • Při Tříkrálové sbírce vybrali koledníci v našem regionu, kde slouží Charita Kroměříž, celkem 1 326 276,- Kč. V celé naší arcidiecézi to bylo 30 754 569,- Kč. Poděkování všem koledníkům od prezidenta i ředitele Arcidiecézní charity Olomouc najdete v našem zpravodaji.
 • Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Spojme se v modlitbě za jednotu všech, kdo vyznávají víru v Ježíše Krista. A protože je dobré se modlit za jednotu křesťanů společně, přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v Kroměříži: v úterý večer ve sboru Českobratrské církve evangelické, ve čtvrtek večer v  kostele sv. Mořice. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na vývěsce.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Augustinu Spálovskou a celou živou a zemřelou rodinu.
 • Za týden je 3. neděle v mezidobí, která na podnět papeže Františka bude letos poprvé slavena jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Máme příležitost prožít tuto neděli s vděčností za dar Božího slova a s radostí, že z něj smíme čerpat sílu ke křesťanskému životu. Prosím, přineste s sebou příští neděli na mši svatou vaši rodinnou nebo osobní Bibli nebo její část (Nový zákon, Evangelia). Při mši svaté budou Bible požehnány. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Navrátilovy a celou živou rodinu.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 22. ledna od 18 hod. na faře.
 • Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (Pilařova 3) se uskuteční ve středu 22. 1. odpoledne 14–17 hod.
 • Pamatujme v modlitbě na emeritního pomocného otce biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který dnes (19. 1.) slaví narozeniny.
 • Kurz Manželské večery
  • Děkanátní centrum pro rodinu pořádá kurz Manželské večery. Začínáme v pondělí 10. 2. 2020 v 18 hod. v prostorách fary kostela Panny Marie v Kroměříži. Přihlašování: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do pondělí 3. 2. Více na www.cpr-kromeriz.cz.
 • Víkend pro prarodiče s vnoučaty
  • se uskuteční 27. - 29. 3. 2020 u sester svatého Kříže v Kroměříži, Koperníkova ul. Program pro děti povede mládež - budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat si... Nebude chybět vycházka po okolí, společné modlitby či mše svatá. Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Koblihová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604981715.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                        12. 1. 2020

 • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. Vánoční výzdobu budeme uklízet v sobotu 18. ledna od 8.30 hod. Přijďte pomoci.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Josefu Studničkovou a + Augustina a Ludmilu Brňovjákovy.
 • V sobotu slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a vstupujeme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Spojme se v modlitbě na tento úmysl a přijďte na ekumenické bohoslužby, kde se modlíme společně s křesťany různých církví.
 • Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + dceru a celou živou a zemřelou rodinu Peškovu a Odehnalovu.
 • Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.
 • Rád bych upozornil na nabídku pro manžely. Děkanátní centrum pro rodinu pořádá v únoru kurz Manželské večery. Využijte tuto nabídku a přihlaste se. Podrobnosti jsou ve zpravodaji a na vývěsce.
 • Přijměte pozvání na Farní ples. Koná se v sobotu 8. února od 19.30 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji. Prodej vstupenek už probíhá, a to u paní Šafaříkové. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Všem dárcům děkujeme.
 • Pamatujme v modlitbě na emeritního pomocného otce biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který slaví v neděli 19. ledna narozeniny.
 • Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže
  • PRO MLADÉ ŽENY 18-35 let: v termínu 21.-23.2., přihlášky (do 17.2.): Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sr. Prokopa, tel. 733741765.
  • PRO DÍVKY 14–17 let, v termínu 6.-8.3., přihlášky: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sr. Emanuela, tel. 733741766.
 • Benefiční koncert Tria Martinů
  • Při příležitosti zahájení roku sv. Jana Sarkandra se uskuteční v pondělí 27. 1. 2020 od 18 hod. ve Slavnostním sále arcibiskupského paláce v Olomouci. Výtěžek bude věnován na obnovu válkou zničených příbytků pro křesťany v Iráku. Svou účast, prosíme, potvrďte do 15. 1. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tel. 587405402.
 • DOLOMITY 2020
  • Tradiční farní zájezd do sv. Martina v Dolomitech bude od 5. 9. do 12. 9. 2020. Přihlašování ve farní kanceláři.

 

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ                        5. 1. 2020

 • Dnes odpoledne od 14:00 hod. jste zváni do farního kostela na setkání u Jesliček, které bude zakončeno adorací a svátostným požehnáním.
 • V pondělí je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté. Mše svatá bude ve farním kostele v 18:00 hod. a bude obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.
 • Ve čtvrtek 9. ledna dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.
 • Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.
 • TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
  • ZUŠ a Sdružení při ZUŠ, z. s., ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž, pořádají Tříkrálový koncert s beneficí pro Charitu Kroměříž v pondělí 6. 1. 2020 v 16 hod. v kostele Panny Marie. Vystoupí: pěvecké sbory, smyčcový soubor a orchestr ZUŠ Kroměříž.
 • Společenství mužů ve farnosti Hradisko
  • Setkání mužů bude ve středu 8. 1. v 18 hod. u pana Konečného v Měřůtkách.
  • Srdečně zve Petr Váňa
 • MŠE SVATÁ v Kroměřížské nemocnici
  • Bude slavena v pátek 10. 1. ve 14 hod. v kapli Božího milosrdenství (na oddělení ošetřovatelské péče v budově B na 1. patře).
 • Farní bál
  • Přijměte pozvání na tradiční „Farní bál.“ Koná se v sobotu 8. února 2020 od 19.30 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K tanci a poslechu zahraje skupina SPAM ROCK Ondřeje Forýtka a cimbálová muzika Pavla Kordíka. Vstupenky se prodávají od dnešního dne u paní Šafaříkové – cena 250 Kč. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.
 • DOLOMITY 2020
  • Tradiční farní zájezd do sv. Martina v Dolomitech bude od 5. 9. do 12. 9. 2020. Přihlašování se zálohou ve farní kanceláři v Kroměříži.

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 29. 12. 2019

 • Přijměte pozvání na Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan Kroměříž dnes odpoledne v 17 hod. v  kostele sv. Mořice v Kroměříži.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v úterý mše svatá ráno v 7 hod. a po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14 hod. Přijďte se připojit k adoračnímu dni sester sv. Vincence de Paul a ke dni modliteb za bohoslovce. Zároveň je to příležitost ke ztišení a modlitbě na poslední den v roce.
 • Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude zde ve farním kostele v úterý v 16.00 hod. Přijďte poděkovat za milosti přijaté v uplynulém roce a vyprosit si požehnání do nového roku.
 • Ve středu 1. ledna 2020 o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za farníky z Hradiska. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír.
 • Ve čtvrtek 2. ledna mše svatá nebude.
 • Pátek je první v měsíci a památka Nejsvětějšího jména Ježíš. Tentokrát v kapli sv. Vincence nebude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude odpoledne od 15 do 17 hod. zpovídat.
 • Příští neděle je 2. po Narození Páně. Mše svatá bude sloužena v 9.15 hod.
 • V pondělí 6. ledna je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Mše svatá bude ve farním kostele v Hradisku v 18 hod.
 • Charita České republiky pořádá Tříkrálovou sbírku. V našem děkanátu se bude letos koledovat od 3. 1. do 12. 1. 2020. Děkuji všem dětem – koledníkům a těm, kdo na sebe berou službu vedoucího skupiny koledníků.
  • MŠE svatá za koledníky Tříkrálové sbírky bude sloužena v sobotu 4. ledna v kostele Panny Marie v 8 hod. a žehnání koledníkům se uskuteční po mši sv.
 • Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 8. 2. 2019 od 19.30 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. 
  • Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 5. 1. u paní Šafaříkové – cena 250 Kč.
  • Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ                        22. 12. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.295,- Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
 • Děkuji všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • V úterý je Štědrý den. Odpoledne v 15.30 hod. slavíme v kostele sv. Mořice vigilii slavnosti Narození Páně. Zveme zvláště rodiny s dětmi. Tzv. „Půlnoční“ mše svatá bude zde ve farním kostele ve 21 hod. Bude obětována za celou farnost.
 • O slavnosti Narození Páně bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Bezměrova. Obě bohoslužby – jak „půlnoční“, tak dopoledne na Hod boží vánoční bude slavit náš rodák pplk. Mgr. Josef Konečný.
 • Ve čtvrtek o svátku svatého Štěpána bude mše svatá v 9.15 hod za farníky z Lutopecen.
 • Za týden 29. prosince je svátek Svaté Rodiny. Chceme svěřit rodiny v naší farnosti do ochrany Svaté Rodiny nazaretské a manželé mohou při mši svaté v 9.15 obnovit manželské sliby. Mše svatá bude obětována za rodiny.
 • Ve VÁNOČNÍM LISTU a farním týdeníku TRIO EXPRES najdete informace o bohoslužbách, koncertech a různých akcích během celého vánočního období. Dejte tyto tiskoviny svým přátelům a známým, pozvěte je na sváteční bohoslužby a povzbuďte nemocné, kteří nemohou přijít, aby byli s námi spojeni v modlitbě.
 • Společenství mužů
  • Setkání mužů bude ve středu 8. 1. v 18 hod. u pana Konečného v Měřůtkách.
 • Návštěva nemocných
  • UPOZORNÉNÍ: lednová návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko se uskuteční ve čtvrtek 9. 1. v dopoledních hodinách.

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ                        15. 12. 2019

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • V úterý 17. prosince slaví papež František narozeniny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod.
 • Příští neděle je 4. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Holáskovy, vnuka Josefa a celou živou rodinu.
 • Ke svátosti smíření využijte především tento týden. Informace, kdy se zpovídá, jsou na vývěsce a v našich tiskovinách. Zde ve farním kostele bude zpovídat P. Václav příští neděli.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 21. prosince od 8.30 hod.
 • Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na ŽIVÝ BETLÉM ve čtvrtek 19. prosince. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Dnes si můžete kromě farního týdeníku TRIO EXPRES vzít také VÁNOČNÍ LIST. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Předejte jej svým blízkým a sousedům a pozvěte je ke slavení svátků vánočních spolu s námi.
 • Od příští neděle budeme mít díky skautům BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude hořet v našich kostelech a kaplích a můžete si je přenést domů. Slavnostní předání Betlémského světla bude při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod.
 • Hledáme účetní pro farnosti našeho děkanátu. Přihlášky do výběrového řízení je třeba zaslat do 20. prosince. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

V DOBĚ ADVENTNÍ:

Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami. Ve třetím adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu.

V kostele sv. Mořice:

· pondělí          16. 12. ® 16:00 – 17:00 hod.

· úterý               17. 12. ® 16:00 – 17:00 hod.

· čtvrtek            19. 12. ® 15:00 – 17:00 hod.

· pátek              20. 12. ® 15:00 – 17:00 hod.

· pondělí          23. 12. ® 15:00 – 17:00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele:

· neděle           15. 12. ® 17:00 – 18:00 hod.

· středa             18. 12. ® 17:00 – 18:00 hod.

V kostele Všech svatých v Hradisku:

· neděle           22. 12. ® 8:45 – 10:00 hod.

V kostele Panny Marie:

· čtvrtek            19. 12. ® 7:30 – 9:00 hod.,     16:00 – 17:30 hod.

· pátek              20. 12. ® 7:30 – 9:00 hod.,     16:00 – 18:00 hod.

· pondělí          23. 12. ® 7:30 – 9:00 hod.,     16:00 – 18:00 hod.


2. NEDĚLE ADVENTNÍ                        8. 12. 2019

 • Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v pátek 13. prosince kdy si připomene padesáté výročí kněžského svěcení, a v úterý 17. prosince, kdy slaví své narozeniny.
 • V pondělí je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude zde ve farním kostele v 18 hod. a bude obětována za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
 • Ve čtvrtek 12. prosince dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Mše svatá bude v 18 hod. a po mši svaté se uskuteční jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Příští neděle je třetí adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé občany z Lutopecen a Měrůtek, kteří neměli zádušní mši svatou.
 • P. Václav přijede zpovídat zde do Hradiska o čtvrté neděli adventní, tj. 22. prosince.
 • Muže zveme na setkání ve středu 11. prosince v 18 hod. na faru.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v sobotu 14. prosince duchovní obnova pro ženy. Mše svatá bude už v 15.30 hod. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude.
 • VEČER CHVAL
  • Zveme vás na večer chval tuto středu 11. 12. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG). Modlitbu chval povede kapela Ignite worship a můžete se těšit i na slovo povzbuzení. 
   • Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG
 • Účetní děkanátu Kroměříž
  • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa děkanátní účetní v Kroměříži. Předpokládaný termín nástupu je březen 2020 nebo dle dohody. Jedná se o celý pracovní úvazek. Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání, výpisu z trestního rejstříku a motivačního dopisu zasílejte do 20. 12. na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.
  • Informace: děkanství v Kroměříži, www.svmoric.net, www.ado.cz.

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ                        1. 12. 2019

 • První nedělí adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
 • Dnes odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + manžela, rodiče Knapkovy a Zapletalovy a celou živou rodinu. Od 17.15 hod. bude tichá adorace, během ní se zpovídá.
 • V pátek 6. prosince je památka sv. Mikuláše, biskupa. Je to první pátek v měsíci.
 • Mše svatá příští neděli v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Zbořilovu a Pištělkovu.
 • V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – na RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 2. 12. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.
 • UPOZORNĚNÍ: Příští neděli – 8. prosince – v kapli sv. Vincence nebude mše svatá v 8 hod.
 • Příští neděli bude v naší farnosti udělována svátost pomazání nemocných, a to při mši svaté v 9.15 hod. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti nemocných se věřící připraví tím, že jde ke svaté zpovědi a vzbudí touhu setkat se se svým Pánem, dárcem života, který má moc uzdravit na duši i na těle. K přijetí svátosti smíření využijte zpovídání ve čtvrtek. Zpovídat se bude také v neděli přede mší svatou. Kněz přijede dříve. Nedělní zpovídání ať využijí ti, kdo nemohou přijít ke zpovědi ve všední dny. 
  • Prosíme, pomozte nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout.
 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa děkanátní účetní v Kroměříži. Předpokládaný termín nástupu je březen 2020 nebo dle dohody. Jedná se o celý pracovní úvazek. Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání, výpisu z trestního rejstříku a motivačního dopisu odevzdejte do 20. 12. do farní kanceláře v Kroměříži. S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor. Bližší informace na vývěsce a ve farní kanceláři.
 • Ve středu 27. 11. 2019 zemřel pan Josef Foltýn z Bezměrova. Rozloučíme se s ním v pondělí 2. 12. 2019 při mši svaté ve 13 hod. ve farním kostele v Hradisku. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                        24. 11. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 4.210,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Při odchodu z kostela si dnes můžete zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na Hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Jarmilu a Josefa Konečné a dvoje rodiče.
 • Příští neděle je první adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelého Antonína Svozílka, jeho rodiče, rodiče Skácelovy a celou živou rodinu. Na začátku mše svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste své adventní věnce a položte je před obětní stůl. Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu vás zvou k pletení adventních věnců v pátek 29. listopadu od 15 hod. v centru pro rodinu.
 • Na hodinovou adoraci jste zváni do farního kostela v neděli 1. prosince od 14 hod.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se budou zapisovat v sakristii od 1. prosince.
 • Vzadu za lavicemi máte pro rodiny malé Adventní kalendáře s myšlenkami na každý den.
 • V době adventní zveme všechny děti na RORÁTY v kapli sv. Vincence. První roráty budou v pondělí 2. prosince. Mše svatá začne v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.
 • Vezměte si domů farní zpravodaj. V něm najdete další informace.
 • O dnešní slavnosti se před vystavenou Nejsvětější svátostí připojíme se k obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ ve farnosti Hradisko
  • Setkání mužů bude ve středu 27. 11. v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa
 • POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ
  • V pátek 29. 11. se na AG v Kroměříži uskuteční Církevní silvestr. Začátek bude v 18 hod. mší sv. v kapli sv. Stanislava na AG. Pak bude připravená společná večeře a zábavný program. Zakončení kolem 21.30 hod. Jste srdečně zváni.
 • Vigilie za počatý lidský život
  • V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple Povýšení sv. Kříže v sobotu 30. 11. v 16.30 hod. (večerní chvály, adorace).

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          17. 11. 2019

 • DEN BIBLE
 • SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH
 • MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA
 • DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
 • Dnes, tj. 17. 11., v 17 hod. a 11 min se v celé naší zemi rozezní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu. Je to pro náš národ „pozvání“ ke chvíli ztišení a poděkování za dar svobody.
 • Všem členům diecézního společenství Eucharistická hodina posílá otec arcibiskup brožurku s texty vhodnými k adoraci. Jsou vybrány z Deníku sv. Faustyny Kowalské. Brožurku si vyzvedněte v sakristii.
 • Jménem prezidenta a ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Na tuto neděli připadá tradiční Den Bible. Připomíná nám, jak je důležité číst Bibli, nechat se formovat Božím slovem. Dává nám možnost podpořit šíření Bible u nás i ve světě. Na stolečku pod kůrem je košík. Do něj můžete vložit své dary na podporu biblického apoštolátu. To platí nejen dnes, ale ještě i dvě následující neděle.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za živou a + rodinu Řepovu a Dlhopolčekovu.
 • Příští neděli je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Mše svatá bude obětována za + Aloise Zdražila, živou a + rodinu Zdražilovu.
 • Příští neděli také proběhne akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA.“ V předsíni kostela si můžete po mši sv. zakoupit bílou nebo červenou vánoční hvězdu (malá 50 Kč, velká 100 Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na Hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
 • Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím

Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.
Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.
Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.
Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.
Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny

arcibiskup Jan


32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          10. 11. 2019

 • Ve středu je památka sv. Anežky České.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za živou a + rodinu Coufalíkovu a Talašovu.
 • Příští neděli si připomínáme DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII a také MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živé a + členy jednoty Orla Hradisko a za zdar orelského díla.
 • Buďme duchovně spojeni s poutníky na Národní pouti v Římě. Přímé přenosy můžete sledovat na TV Noe. Přijměte také pozvání na přednášku o sv. Anežce České, která se koná ve středu 13. listopadu večer na arcibiskupském gymnáziu. Podrobnosti jsou ve zpravodaji.
 • Všechny děti a celé rodiny zveme na oslavu svátku sv. Martina v pondělí 11. listopadu. Lampionový průvod začne na Hanáckém náměstí v 18 hod. Na Velkém náměstí je připraven bohatý program.
 • Setkání mužů bude ve středu 13. listopadu v 18 hod. na faře v Hradisku.
 • Jednání členů pastorační rady se uskuteční v pondělí 18. 11. v 19 hod. na faře.
 • Ve zpravodaji nepřehlédněte pozvání na koncert v úterý 19. listopadu v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži, na němž zazní Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru.
 • Dopis prezidenta a ředitele Arcidiecézní Charity Olomouc ke sbírce na Charitu:

Bratři a sestry,
dovolte, abychom Vás oslovili kreolsky, tak jak mluví lidé na Haiti, v zemi, ve které Arcidiecézní Charita Olomouc také působí: „Men anpil chay pa lou“ (menanpil šaj pa lu)  Česky to zamená: „Více rukou dělá břímě lehčím“.
Každý člověk nemůže být pracovníkem nebo dobrovolníkem Charity, ale každý křesťan by měl mít na Charitě – milosrdném díle církve, svůj podíl. Každý podle svých možností.
Také Vaše ruce, které přispějí příští neděli ve sbírce na Charitu, pomohou udělat lehčím břímě nejenom lidem na Haiti a Ukrajině, ale přispějí především k rozvoji a zkvalitnění charitního díla v naší zemi.
Bez Vaší pomoci se neobejdeme. Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc v každé úterý v 7.30.


Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          3. 11. 2019

 • Dnešní neděli slavíme ve farnosti Hradisko od 9.15 hod. poutní mši svatou ke cti Všech svatých. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání. Odpoledne už adorace NEBUDE.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Marii Pospíšilovou, živou a + rodinu a za + Vladimíra Přikryla.
 • Na čtvrtek 7. listopadu připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.
 • Prožíváme dny, kdy jsme více spojeni s našimi zemřelými. Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci je třeba být v milosti posvěcující – tedy litovat svých hříchů, jít ke svaté zpovědi a nemít zalíbení v žádném hříchu. Ten den, kdy chceme získat odpustky, máme přijmout Ježíše v eucharistii. Snažme se tyto dny přicházet na mši svatou. Modlitba na úmysl Svatého otce nám připomíná, že čerpáme z duchovních pokladů, které církvi svěřil Kristus. Při návštěvě hřbitova se modlíme za zemřelé, s důvěrou, že Bůh udělí svou milost těm duším v očistci, které to nejvíce potřebují. Plnomocné odpustky pro duše v očistci můžeme získávat po celý týden až do pátku 8. listopadu. A během celého roku tak můžeme získávat odpustky částečné.
 • Mše svatá v Kroměřížské nemocnici bude slavena v pátek 8. listopadu ve 14 hod.
 • Mši svatou za zemřelé kněze z farností našeho děkanátu slaví kněží letos ve farním kostele ve Střílkách, a to ve čtvrtek 7. listopadu v 9.30 hod.
 • Pozvánka na kurz Manželská láska
  • Zveme manželské páry k účasti v kurzu Manželská láska. Jde o kurz mezinárodní organizace IFFD (viz iffd.org). Kurz je založen na příbězích z rodinného prostředí, takže přestože nikdo nemusí mluvit o své vlastní rodině a manželství, kurz pomáhá řešit manželské vztahy a učí překonávat typické obtíže. Kurz začíná v neděli 10. 11. 2019 a bude probíhat na AG. Více informací a přihlášky na tel. 774962815.
   • Marie a Martin Kvapilíkovi
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji.

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          27. 10. 2019

 • Sbírka a dary na misie činily v naší farnosti Všech svatých 7.585,- Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!
 • V pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, a připomínáme si Den vzniku samostatného československého státu.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer v 17.15 hod. bude v kostele výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za naše farní společenství.
 • V pátek 1. listopadu zde nebude mše svatá. Slavnost Všech svatých budeme slavit v neděli.
 • V sobotu 2. listopadu bude mše svatá ráno v 8 hodin. Bude obětována za všechny zemřelé a po mši svaté bude pobožnost za zemřelé na hřbitově.
 • Příští neděli budeme slavit poutní mši svatou ke cti Všech svatých. Mši svatou bude sloužit P. Josef Konečný. Bude obětována za + Marii Konečnou a celou živou a zemřelou rodinu. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání. Odpoledne už nebude adorace.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 30. října v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Nastávají nám dny velkého Božího milosrdenství pro duše v očistci. Úsilím o vlastní posvěcení, účastí na bohoslužbách, návštěvou hřbitova spojenou s modlitbou za zemřelé se snažme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji, a tam najdete i další informace a pozvánky. Zvláště připomínám víkend pro mladé na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži od 1. do 3. listopadu a kurz pro manželské páry, který začíná 10. listopadu.

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          20. 10. 2019

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Denisu Zedníkovou a celou živou rodinu.
 • Příští neděli slavíme Výročí posvěcení kostela. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Libuši a Antonína Spáčilovy, celou živou rodinu a dar zdraví. Příští neděli vchází v platnost zimní čas. Ve čtvrtek 31. 10. a následující čtvrtky, budou mše svaté začínat v 18 hod.
 • Vzadu v kostele leží Misijní kalendáře. Darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla. Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře.
 • Protože jsme všichni misionáři, zajímáme se o to, co se děje ve farnosti a blízkém i vzdálenějším okolí. Vezměte si farní zpravodaj, kde jsou hlavní informace. Každý tam může najít to, čeho se může zúčastnit, do čeho se může zapojit nebo co může provázet svou modlitbou.
 • Z těch vzdálenějších nabídek doporučuji koncert, který se uskuteční v Olomouci 1. listopadu a pak v Římě při Národní pouti. Informace najdete ve zpravodaji pod titulem: „České nebe září.“
 • V úterý 15. října zemřel otec Jaroslav Nesvadba, kněz vídeňské arcidiecéze, rodák ze Zdounek a čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Mnozí jste ho znali. Pohřeb bude mít v pátek 25. října ve 14 hod. ve farním kostele v Jedespeigenu. V této farnosti nedaleko Vídně působil 27 let. Máme zamluven autobus. Kdo se chcete zúčastnit jeho pohřbu, přihlaste se co nejdříve - nejpozději v úterý ve farní kanceláři v Kroměříži. Odjezd od kostela sv. Jana Křtitele v 10 hod. Předpokládaná cena 280,- Kč. Podrobnosti budou upřesněny.
 • Beseda s MICHAELEM ŽANTOVSKÝM
  • Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají tentokrát v úterý 22. 10. moderovanou besedu, jejímž hostem bude MICHAEL ŽANTOVSKÝ, známý mj. jako politik a diplomat. Setkání v aule na AG začíná v 19.30 hod.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          13. 10. 2019

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za +Libuši Netušilovou.
 • Příští neděli v 9.15 za + rodiče Suchánkovy, dceru Jaroslavu a jejího syna Jaroslava.
 • Prožíváme měsíc říjen. Vytrvejte v modlitbě růžence v rodinách a přicházejte na společnou modlitbu růžence do kostela.
 • Přijměte, bratři a sestry, pozvání ke společné modlitbě: V pátek 18. října v 18 hod. se zde ve farním kostele zapojíme do misijního Mostu modlitby. Jako ti, kteří jsou pokřtění a zároveň poslaní, nemůžeme zůstat lhostejní k našim bratřím a sestrám v celém světě, zvláště těm, kdo žijí v duchovní, mravní a hmotné bídě. Chceme jim vyprošovat milost víry, aby jejich život byl prozářen světlem evangelia – radostné zvěsti. Chceme modlitbou podpírat misionáře a všechny, kteří s námahou a obětmi hlásají Krista, sjednocují se s nejubožejšími a snaží se jim všestranně pomáhat. A zároveň si chceme vyprosit milost, abychom se také my stávali misionáři ve svých rodinách, na pracovištích, ve školách, mezi sousedy a našimi přáteli, ve farnosti i v občanské společnosti.
 • Prožijeme jednu hodinu společné modlitby. Přijďte celé rodiny spolu. Kdo opravdu nemůže přijít, ať se spojí s ostatními v osobní modlitbě doma.
 • Příští neděli také vykonáme sbírku na misie.
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Arcibiskupství olomoucké spolu s dalšími organizacemi připravili výstavu fotografií věnovanou službě nemocničních kaplanů. Tato výstava bude také v Kroměřížské nemocnici v přízemí pavilonu A ve dnech od 17. října do 6. listopadu 2019. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 17. října ve 14 hod.
 • Další informace k dění ve farnosti a pozvánky najdete ve farním zpravodaji.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          22. 9. 2019

 • Děkuji těm, kteří minulou neděli připravili bohoslužbu za spolky a následné pohoštění v Měrůtkách.
 • Velký dík všem, kdo připravili setkání dětí z náboženství v našem děkanátu.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 666 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“ V zápise z jednání ekonomické rady, který je na vývěsce pod kůrem, najdete, které práce ve farnosti probíhají nebo se připravují.
 • Děkuji vám, kteří jste přišli na adoraci během našeho adoračního dne i všem nemocným, kteří byli s námi spojeni v modlitbě za farnost, za celou diecézi a za bohoslovce a představené kněžského semináře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • V sobotu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa. Mše svatá bude zde ve farním kostele v 9.15 hod. a bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy a celou živou a zemřelou rodinu.
 • V Olomouci se koná v sobotu Arcidiecézní svatováclavská pouť. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve zpravodaji.
 • Příští neděle, 26. v liturgickém mezidobí, je SVĚTOVÝM DNEM MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Blešovu.
 • Výuka náboženství
  • Na Základní škole v Bezměrově výuka začne v pondělí 23. 9. ve 12.00 hod. 1. třída, 12.30 hod. 2. třída a ve 13 hod. 3. - 5. třída.
 • V úterý 24. září začnou na faře katecheze Dobrého pastýře. Zveme děti ve věku 3 – 9 let.
 • Děti zveme po mši svaté pro požehnání a pro kartičky. Rodiče, pomozte dětem s těmito kartičkami pracovat, připomeňte si doma dnešní evangelium. Inspiraci najdete v našem zpravodaji a na internetových stránkách www.katechetiolomouc.cz.
 • NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
  • Biskupové českých a moravských diecézí zvou ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční 11. – 13. 11. 2019. Probíhá také sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu „Koruna sv. Anežky.“ Více na plakátku a na: www.bihk.cz ; www.anezka2019.cz

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          15. 9. 2019

 • Tato mše svatá byla sloužena za živé a zemřelé myslivce, koňáky, holubáře, rybáře a včelaře.
 • V tomto týdnu nebude mše svatá ve čtvrtek večer. V pátek je adorační den farnosti Hradisko. Adorace bude završena slavením mše svaté v 19 hod. Ta bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Na stole pod kůrem je rozpis, kde jsou na jednotlivé hodiny adorace napsána určitá společenství. Na adoraci jsme ale zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte.
 • O adoračním dnu vytváříme most modlitby: Modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. Aktuální počet bohoslovců je uveden ve zpravodaji. A modleme se za bohoslovce nejen o našem adoračním dnu.
 • Setkání společenství mužů se koná ve středu 18. 9. v 19 hod. na faře.
 • Příští neděli 22. září bude mše svatá v 9.15 hod. obětována NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU.
 • Děti zveme po mši svaté pro požehnání a pro kartičky. Rodiče, pomozte dětem s těmito kartičkami pracovat, připomeňte si doma dnešní evangelium. Inspiraci najdete v našem zpravodaji a na internetových stránkách www.katechetiolomouc.cz.
 • Výuka náboženství
  • Na Základní škole v Bezměrově výuka začne v pondělí 23. 9. ve 12.00 hod. 1. třída, 12.30 hod. 2. třída a ve 13 hod. 3. - 5. třída.
 • VEČER CHVAL
  • Je připraven na středu 18. 9. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia (AG). Chvály doprovodí kapela z AG a nebude chybět ani povzbudivé slovo od P. Petra Káni. 
    • Srdečně zve nadační fond Credo  a Pastorační centrum AG.
 • NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
  • Biskupové českých a moravských diecézí zvou ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční 11. – 13. 11. 2019. Probíhá také sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu „Koruna sv. Anežky.“ Více na plakátku a na: www.bihk.cz ; www.anezka2019.cz

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          8. 9. 2019

 • Ve čtvrtek, o památce Jména Panny Marie, bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 50 let společného života.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci. A po mši svaté jste všichni srdečně zváni na pohoštění do Obecního domu v Měrůtkách.
 • Pro děti, které chodí do náboženství, je připraveno setkání v Kroměříži v pondělí 16. září. Podrobné informace dá rodičům paní katechetka Eva Blešová. Náboženství v Bězměrově začne 23. září.
 • Díky domácí zdravotní péči je možné, aby mnozí nemocní mohli zůstat doma mezi blízkými a nemuseli být umísťováni do různých sociálních zařízení. Tato služba je nedostatečně financována a hrozí její zánik. Charita, která ve velké míře poskytuje tuto péči, prosí o vaši podporu petice na záchranu domácí zdravotní péče. Text petice a podpisový arch je v sakristii.
 • V pátek 20. září má naše farnost ADORAČNÍ DEN. Před vystavenou Nejsvětější svátostí zastupujeme v modlitbě všechny farnosti naší arcidiecéze. Zároveň vytváříme most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. Kéž si dokážeme udělat čas a přijít na modlitbu do chrámu během dne – k oslavě Boha a k vyprošení mnohých milostí. Výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen ve 12 hod. Na závěr adoračního dne bude mše svatá v 19 hod.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          1. 9. 2019

 • Děkuji všem, kdo připravili farní táborák na zakončení prázdnin.
 • V pondělí je setkání ekonomické rady naší farnosti večer v 18.30 hod. na faře. Pastorační rada se sejde ve čtvrtek po mši svaté.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka a celou živou a zemřelou rodinu. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti, tichá adorace a také příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Bazalkovy a celou živou rodinu.
 • Následující neděli - 15. září – bude mše svatá v 9.15 hod. sloužena za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 4. 9. v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Děti mají od dnešního dne možnost sbírat každou neděli kartičky s aktivitami, které souvisí s nedělním evangeliem. Prosím rodiče, pomozte dětem, ať se učí rozumět Božímu slovu a podle něj žít.
 • Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. Na MŠI SVATOU v kostele sv. Jana Křtitele každou středu v 18 hod. zveme studenty ze všech středních škol a učilišť.
 • Od dnešního dne zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.
  • V dnešním zpravodaji jsou informace pro rodiče a děti na začátek školního roku, výzva k podpisu petice na podporu domácí zdravotní péče, a také další pozvánky a oznámení.
 • 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření. Více je ve zpravodaji a především v encyklice papeže Františka „Laudato si." K osobní či společné modlitbě v rodině máte na poslední stránce farního zpravodaje Modlitbu za Zemi.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          25. 8. 2019

 • V úterý je památka sv. Moniky; ve středu památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek památka Umučení sv. Jana Křtitele.
 • Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa, který slaví 29. srpna narozeniny.
 • Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • UPOZORNĚNÍ:
  • V neděli 1. září nebude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu.
 • Na mši svatou v neděli 1. září v 9.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.
 • Přijměte pozvání na představení muzikálu Až na smrt o umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Uskuteční se v neděli 1. září odpoledne v 16.00 hod. na farní zahradě u kostela Panny Marie. Přijďte prožít hluboký pašijový příběh v zajímavém prostředí farní zahrady. Vstup je zdarma. Za nepříznivého počasí se akce koná v našem kostele sv. Mořice.
 • FARNÍ TÁBORÁK
  • Srdečně vás, milí farníci, zvu na farní táborák v pátek 30. 8. od 17.30 hod. na farní zahradu. Přijďte si posedět, popovídat a s dětmi zakončit prázdniny. Občerstvení zajištěno.
 • V sobotu 31. srpna je Arcidiecézní POUŤ RODIN a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně. Pro děti je připraven bohatý program. Je to příležitost k poděkování za prázdniny a k vyprošení Božího požehnání pro nový školní rok na přímluvu P. Marie.
 • KARTIČKY PRO DĚTI
  • Boží slovo, kterému nasloucháme při mši svaté, je světlem na naší životní cestě. Snažíme se mu porozumět a učíme se podle něho jednat. A to se týká dospělých i dětí. Děti dnes (a také v neděli 1. září) na konci mše svaté dostávají malé plastové krabičky, do nichž mohou po celý školní rok sbírat obrázky (kartičky) s aktivitami, které souvisí s nedělním evangeliem. Ke krabičce děti obdrží „úvodní" kartičku s jednoduchým návodem a plakátek s očíslovanými políčky, kam budou nalepovat rožky získaných kartiček a skládat mozaiku s překvapením.
  • METODIKA ke kartičkám bude k dispozici na www.katechetiolomouc.cz a ve stručnosti ji pro aktuální neděli otiskneme také v Triu expres. Rodiče, využijte toho a podle návodu na kartičce si s dětmi chvíli povídejte o evangeliu. Tak jim pomůžete poznávat Ježíše jako přítele, který je s námi a moudře nás vede.
 • Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.
  • Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Na škole v Bezměrově se rovněž učí náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy v Kroměříži, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro začínající školní rok si vyzvedněte ve farní kanceláři. Prosíme, odevzdejte je co nejdříve.

 

SRPEN 2019

 • Významné svátky a památky
  • Čtvrtek 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
  • Pondělí 5. 8. – posvěcení římské baziliky Panny Marie
  • Úterý 6. 8. – svátek Proměnění Páně
  • Čtvrtek 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze
  • Pátek 9. 8. – sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  • Sobota 10. 8. – svátek sv. Vavřince, mučedníka
  • Středa 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
  • Čtvrtek 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (den, kdy je nám zvláště doporučeno účastnit se mše svaté)
  • Úterý 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  • Středa 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže
  • Čtvrtek 22. 8. – památka Panny Marie Královny
  • Sobota 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Úterý 27. 8. – památka sv. Moniky
  • Středa 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  • Čtvrtek 29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele
 • Mše svatá v Kroměřížské nemocnici bude slavena v pátek 16. 8. ve 14 hod.
 • ADORACE
  • Čtvrtek 1. 8. – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15–19 hod.)
  • Neděle 4. 8. – kostel Všech svatých v Hradisku ve 14 hod.
 • Příležitost ke svátosti smíření
  • Čtvrtek před prvním pátkem  (1. 8.) – v kostele Všech svatých v Hradisku (18.15 –19.00 hod.)
 • Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko
  • Ve čtvrtek  1. 8. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • UPOZORNĚNÍ: Ve farním kostele v Hradisku bude v úterý 6. 8. o svátku Proměnění Páně mše svatá v 19 hod. Ve čtvrtek 8. 8. tam mše svatá nebude.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu nebude v neděli 11. 8. v 8 hod. sloužena mše svatá.
 • Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (čtvrtek 15. 8.)
  • 6.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val
  • 11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 19.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele:
  • 15. srpna 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 11. 8. v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • Poděkování za úrodu
  • V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v sobotu 17. 8. ve 13 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.
 • Pozvání na pouti
  • Neděle 11. 8. – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži
   • Mše sv. v 8, v 9.15 a ve 14 hod. Odpolední mši svatou ve 14 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík.
  • Neděle 18. 8. – Hlavní pouť na Svatém Hostýně
   • Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit olomoucký biskup Mons. Antonín Basler.
  • Sobota 31. srpna – Arcidiecézní POUŤ RODIN a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně.
   • Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner a poté je připraven program pro děti i mládež. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Program pouti na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.
 • Celostátní setkání animátorů
  • PRO KOHO: pro mladé ve věku 16–24 let (ty, kteří slouží druhým ve farnostech, společenstvích…, ale i pro ty, kteří chtějí sloužit). KDE: Chotěboř. KDY: 13.-18.8.2019. MOTTO: S Janem za Ježíšem. Více na: csa2019.signaly.cz a na plakátcích.
 • Multižánrový křesťanský festival UNITED 2019
 • NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
  • Biskupové českých a moravských diecézí zvou ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční 11.–13.11.2019. Národní pouť do Říma bude po návratu do ČR pokračovat do svatovítské katedrály v Praze, kde hlavní bohoslužbu bude sloužit v sobotu 16.11.2019 kardinál Dominik Duka. Více na plakátku a na: www.bihk.cz.

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          7. 7. 2019

 • Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše svatá v 19 hod. bude obětována za + bratra a celou živou a zemřelou rodinu Navrátilovu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována ZA ZEMŘELÉ DÁRCE. Pamatujeme na ty, kdo v minulosti odkázali farnosti nebo kostelu své majetky, které sloužily k obživě kněží a údržbě kostela.
 • Úmysly mší svatých na třetí čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • V sobotu 13. července nebude mše svatá večer v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani v kostele Panny Marie.
 • POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
  • Letos putujeme – na pozvání otce arcibiskupa – spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci. Kdy: v sobotu 13. 7. 2019. Odjezd autobusu ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Cena: 150 Kč, děti do 15 let zdarma. Program: od 15 hod. modlitba růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá. Hlídání dětí a program pro ně zajištují pracovnice rodinného centra. Sraz ve 14.45 hod. před katedrálou. Ještě jsou volná místa. Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři v Kroměříži u sv. Mořice (573 338 952).

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          30. 6. 2019

 • Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace liturgické slavnosti Těla a Krve Páně minulou neděli. A děkuji těm, kdo připravili v minulém týdnu farní táborák.
 • Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Prokopa, opata.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Ve čtvrtek večer nebude ve farním kostele mše svatá ani adorace. Na adoraci jste zváni mimořádně ve středu 3. července v 18.30 hod. a příští neděli ve 14 hod.
 • V pátek je slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké.
 • Na posvátném Velehradě se koná NÁRODNÍ POUŤ a probíhají tam Dny lidí dobré vůle s bohatým programem.
 • Zde ve farním kostele bude mše svatá v pátek v 9.15 hod. Bude obětována za duchovní obnovu rodin v naší farnosti.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9. 15 hod. obětována za + P. Ferdinanda Funka.
 • Další informace nejen na tento týden, ale na celé prázdniny, najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.
 • Na naši pouť za obnovu rodin a za duchovní povolání v sobotu 13. července v olomoucké katedrále je objednán autobus. Přihlašujte se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Podobně se můžete přihlásit na pouť ke svaté Anně u Staré Vody v sobotu 27. července.
 • PŘÍMĚSTSKÝ VĚDECKÝ TÁBOR
  • Děti 4. – 6. tříd jsou srdečně zvány na příměstský vědecký tábor, který se uskuteční 12. - 16. 8. v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Program: především zábavné vědecké pokusy a hry. Cena 1100 Kč. Přihlašování: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tel. 731829936.

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          23. 6. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 531 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • V pondělí 24. 6. slavíme poutní mši svatou v 19 hod.  u kaple v Postoupkách - Miňůvkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v kostele Všech svatých v Hradisku.
 • V pátek 28. 6. bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19 hod. Bude obětována za živou a + rodinu Zelinkovu. Ve čtvrtek 27. 6. mše svatá NEBUDE.
 • Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Ludmilu a Antonína Zdráhalovy, živou a zemřelou rodinu.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 24. 6. – slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  • Pátek 28. 6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí)
  • Sobota 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • Společenství mužů ve farnosti Hradisko
  • Setkání mužů bude ve středu 26. 6. v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • FARNÍ TÁBORÁK
  • Přijďte s námi zakončit školní rok táborákem na farní zahradě ve čtvrtek 27. 6. od 17.30 hod. Zveme všechny farníky. Občerstvení zajištěno.
 • KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
  • Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 29. 6. 2019 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení dvěma jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. S vděčností provázejme budoucí novokněze svými modlitbami.
 • DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu
  • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice v pátek 28. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně
  • se uskuteční v sobotu 29. 6. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod., poté je připraven program pro děti.
 • PŘÍMĚSTSKÝ VĚDECKÝ TÁBOR
  • Děti 4. – 6. tříd jsou srdečně zvány na příměstský vědecký tábor, který se uskuteční 12. - 16. 8. v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Program: především zábavné vědecké pokusy a hry. Cena 1100 Kč. Přihlašování: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tel. 731829936.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE              16. 6. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 5 259 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB
 • Mše svatá u zvonice v Lutopecnách
  Dnes není mše svatá ve farním kostele. Pplk. P. Josef Konečný slouží mši svatou v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách. Mše svatá je obětována za farníky z Měrůtek a Lutopecen.
 • Ve středu 19. června bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19.00 hod. Ve čtvrtek 20. 6. mše svatá NEBUDE.
 • Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.
 • OBĚ KROMĚŘÍŽSKÉ FARNOSTI slaví „Boží Tělo“ společnou mší svatou, která bude v kostele P. Marie ve čtvrtek 20. června v 18:00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do farního kostela sv. Mořice, kde bude svátostné požehnání.
 • VE FARNOSTI HRADISKO prožijeme slavnost „Božího Těla“ příští neděli 23. června. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.
 • Pamatujme v modlitbě na ty, kdo v sobotu 22. června budou přijímat jáhenské svěcení.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO              9. 6. 2019

 • „Pán Bůh odplať" vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.
 • Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční. V pondělí začíná 10. týden liturgického mezidobí.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá ve farním kostele v 19 hod. bude obětována za + bratra a celou živou a + rodinu.
 • UPOZORNĚNÍ:
  Příští neděli 16. 6. je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše svatá nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek a Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii farního kostela.
 • Setkání mužů bude ve středu 12. 6. v 19 hod. na faře v Hradisku.
 • Mše svatá v kapli Božího milosrdenství v Kroměřížské nemocnici bude slavena v pátek 14. června ve 14 hod.
 • VEČER CHVAL V ZAHRADĚ
  Srdečně Vás zveme na Večer v zahradě u kostela sv. Mořice s koncertem slovenské zpěvačky Dominiky Gurbaľové v pátek 14. 6. od 20.00 do 21.30 hod. Za nepříznivého počasí se akce koná v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Můžete se těšit na nezapomenutelnou atmosféru večerní zahrady, na doprovodný program (slovo povzbuzení, zažehnutí svíce na svůj úmysl, výstava, možnost vyrobit si placku atd.) i na malé občerstvení.
  Pořádá nadační fond Credo, Ignite projekt z Kroměříže a Pastorační centrum AG v Kroměříži
 • DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu
  Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice v pátek 28. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • Sledujte ve zpravodaji i další informace, nabídky a pozvání.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          26. 5. 2019

 • DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.797,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Všichni jste srdečně zváni na mši svatou v 19 hod. Bude obětována ZA ZEMŘELÉ DÁRCE, to je za všechny, kdo od počátku existence naší farnosti odkazovali farnosti své majetky, aby sloužily k údržbě kostela a kaplí a k obživě kněží. Slavností Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
 • Měsíc květen zakončíme v pátek svátkem Navštívení Panny Marie.
 • Příští neděle - 7. neděle velikonoční - je DNEM MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Zdeňka Ambruze a celou živou a zemřelou rodinu. Je to první neděle v měsíci. Odpoledne ve 14 hod. bude adorace ve farním kostele.
 • Setkání mužů bude ve středu 29. května v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve farním zpravodaji najdete informace o nejbližších akcích tohoto týdne. Sledujte tyto informace, nabídky a pozvání.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          19. 5. 2019

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli jste při sbírce na křesťanské sdělovací prostředky věnovali 3 129 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + rodiče, bratra a celou živou a zemřelou rodinu. Po mši svaté se koná na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Pátek 24. května je Den modliteb za církev v Číně.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života.
 • Prožívejme měsíc květen s Pannou Marií. Přicházejte na Májové pobožnosti u kaplí v jednotlivých obcích. Rodiny s dětmi zveme příští neděli na pouť ke kapli Panny Marie v lese u Nětčic. Májová pobožnost tam bude v 15 hod.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční ve čtvrtek 23. května po večerní mši svaté na faře.
 • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 24. 5. 2019. Program najdete na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz.
 • Ignite Yourself: "VYKROČIT" - víkend pro mladé
  Zveme všechny mladé ve věku 13-17 let na víkendovou duchovní obnovu s tématem VYKROČIT, která se koná v termínu 31. 5. - 2. 6. na Arcibiskupském Gymnáziu v Kroměříži. Kdo bude hostem, témata, workshopy, více informací a jak se přihlásit, najdete na www.igniteprojekt.cz. Nebojte se VYKROČIT s námi!
  Těší se na vás tým projektu Ignite.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          12. 5. 2019
 • Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu a Den matek
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanské sdělovací prostředky.
 • V pondělí je památka Panny Marie Fatimské, v úterý svátek sv. Matěje, ve čtvrtek svátek sv. Jana Nepomuckého.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Jiřího Dostála, živou rodinu a duše v očistci
 • Příští neděle je 5. neděle velikonoční. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za dceru a její rodinu.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 15. května v 19 hod. na faře.
 • Ve farním zpravodaji najdete informace o zápisu dětí do mateřské školy s církevním zaměřením v Kroměříži, o průběhu oslav 25. výročí založení Církevní základní školy v Kroměříži, pozvání na Večer chval na Arcibiskupském gymnáziu a na další akce pro rodiny, pro mládež a pro dospělé.

 • SOŠ sv. Jana Boska Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.
  Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž. Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

 • NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ Ze 17. 5. na 18. 5. (z pátku na sobotu) se koná již 5. noční modlitební procesí ze Starého Města na Velehrad s úmyslem vyprosit v našem národě odmítnutí Istanbulské úmluvy a podobných dokumentů, které skrytou formou útočí na samotnou podstatu Božího stvoření, na život, manželství a rodinu. Zveme všechny farníky k připojení se k tomuto duchovnímu boji osobní účastí, modlitbou, obětí...
  Pro účastníky pouti z Kroměříže a okolí je zajištěn autobus od kostela sv. Jana, odjezd ve 21.10 hod., návrat kolem 5 hod. ráno. Cena 100 Kč. Přihlašování telefonicky 606 48 49 28. Více na plakátku a na www.veceradlo.cz.

 • Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání je k dispozici ZDE.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          5. 5. 2019

 • V pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, ve středu památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer v 19 hod. bude mše svatá obětována na poděkování za dar zdraví. Po mši svaté bude Májová pobožnost.
 • Příští neděle – 4. velikonoční – je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Příští neděle – druhá v měsíci květnu – je svátkem matek. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za maminky. Koná se sbírka na křesťanské sdělovací prostředky – Radio Proglas a Televizi Noe.
 • Tradiční oslava Dne matek se uskuteční v neděli  12. května od 14:00 hod. na Velkém náměstí v Kroměříži.
 • Smíšený pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vás srdečně zve ve středu 8. května v 19 hod. na benefiční koncert v aule gymnázia. Výtěžek koncertu bude věnován NA OPRAVU VARHAN v kapli Panny Marie na AG.
 • Další důležité informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Tyto zpravodaje si vždy berte domů a předejte i těm, kteří mezi nás nemohli přijít.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          28. 4. 2019

 • NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 • Minulou neděli jste při sbírce na kněžský seminář věnovali 5.366,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Vybralo se 2.283,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 2.813,- Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Augustina Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Příští neděli 5. května bude mše svatá v 9.15 hod. zde ve farním kostele. Ve mši svaté bude obřad křtu dítěte. Mše svatá bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek.
 • A příští neděli odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 1. května v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Vstupujeme do měsíce května. Účastí na Májových pobožnostech chceme oslavovat Pannu Marii a chceme se svěřit do její ochrany. Ve farním kostele budou Májové pobožnosti ve čtvrtek po mši svaté. V jednotlivých obcích se domluvte, kdy se u kapliček sejdete ke společné modlitbě.
 • Pan Jiří Vlk, nedávno oslavil své životní jubileum – 70 let. Ještě jako chlapec školou povinný začal jezdit k nám do Hradiska a hrát na varhany. Pastorační rada naší farnosti navrhla, aby se mu za jeho dlouholetou obětavou službu dostalo ocenění z rukou otce arcibiskupa. Stane se tak při Arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi v olomoucké katedrále tuto sobotu 4. května.
 • Milí farníci, je vhodné, abychom pana Jiřího na této pouti doprovodili, a tím mu také vyjádřili vděčnost za jeho službu varhaníka. Udělejte si čas a jeďte na pouť do katedrály. Mše svatá začne v 10 hod. Pouť můžete spojit s návštěvou kaple sv. Jana Sarkandra, která bude ten den otevřena. A v Olomouci je řada dalších možností. Můžete prožít s rodinou krásnou pouť.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE                          14. 4. 2019

 • Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Velký pátek je dnem přísného postu. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby, na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek začínají obřady v 19.00 hod., na Bílou sobotu ve 21 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Postoupek. Na závěr mše svaté bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku vzadu v kostele.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu městem v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 18.00 hod.
 • Děkujeme otci Václavovi za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

 

5. NEDĚLE V POSTNÍ                          7. 4. 2019

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci.
 • Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Františku a Antonína Svozílkovy z Lutopecen, syny Jaroslava, Antonína, Stanislava a živou rodinu. Na začátku mše svaté je obřad žehnání ratolestí.
 • Na květnou neděli bude zde příležitost ke svátosti smíření. Otec Václav bude zpovídat od 8.30 hod. a během mše svaté. Využijte této příležitosti.
 • Na Květnou neděli připravilo rodinné centrum Křížovou cestu pro rodiny s dětmi a následným posezením a vyráběním na faře. Jste srdečně zváni.
 • Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice v pátek 12. dubna. Pořad bohoslužeb je ve zpravodaji. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
 • Arcibiskupský zámek v Kroměříži zve v rámci Poutních dnů na krátkodobou výstavu restaurovaných rukopisů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého.
 • V tomto týdnu je na Církevní základní škole v úterý a ve středu zápis do 1. třídy.
 • Od dnešního dne prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. Naši biskupové srdečně zvou všechny mladé na Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově v sobotu 13. dubna. Podrobnosti jsou ve zpravodaji, na internetových stránkách pro mládež i na plakátě.

 

3. NEDĚLE V POSTNÍ                          24. 3. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.548,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnes je Den modliteb a postu za misionáře mučedníky. Přijměme výzvu papeže Františka a modleme se za mnohé křesťany ve světě, kteří trpí pronásledováním a násilím. Ať jim Bůh daruje odvahu k věrnosti.
 • V pondělí je Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mše svatá zde ve farním kostele bude v 18 hod., a bude obětována za nenarozené děti. Otec arcibiskup zve v ten den na pouť do kostela v Napajedlích a ke hrobu Aničky Zelíkové, která obětovala svůj život na smír za potraty a za nenarozené děti. Podrobnosti jsou ve zpravodaji.
 • Tento čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek večer se ve farnosti sv. Mořice připojujeme k iniciativě „24 hodin pro Pána." Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Je to nabídka zvláště pro ty, kteří váhají, nebo již dlouho u svátosti smíření nebyli a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem. Prosíme vás také zvláště o modlitbu. Více je napsáno ve zpravodaji.
 • Příští neděli může být oltář ozdobený květinami. Přiblížili se nám velikonoční svátky. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Dřímalovy, živou a zemřelou rodinu Stoklasovu a Dřímalovu.
 • Připomínám, že příští neděli už bude platit letní čas. V následujícím týdnu pak budou mše svaté ve čtvrtek večer v 19 hod.
 • Příští neděli jste také zváni na duchovní obnovu s otcem biskupem Josefem Nuzíkem. Pozvánka je ve zpravodaji.

 

Pastýřský list ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

 

Drazí bratři a sestry,

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh utkal s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Někdy však tento Boží dar přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.

Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplození. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.

Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí, že toto je jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžiku štěstí z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.

Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých farnostech sloužit mše svaté, takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám, kteří jste umělci, právníci, novináři nebo politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu.

Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáz než nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež pro její otevřenost k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svědčit.

Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem Vám žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové


2. NEDĚLE V POSTNÍ                          17. 3. 2019
 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Každou neděli odpoledne ve 14 hod. jste zváni na Křížovou cestu do farního kostela. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
 • V pondělí si připomínáme 2. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.
 • V úterý je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Věřícím se doporučuje účast na mši svaté. Svatý Josef patří k našim národním patronům. Mše svatá zde ve farním kostele v 18 hod. bude obětována za živé a + Josefy z naší farnosti.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy a celou rodinu.
 • V tomto týdnu je ve středu večer společenství mužů na faře a také Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia. Příští neděli odpoledne v 16 hod. jste zváni na AG na přednášku P. Marka Orko Váchy. Přiblíží nám encykliku papeže Fratiška „Laudato si.“ Duchovní obnova pro farnost s biskupem Josefem Nuzíkem se uskuteční v neděli 31. března odpoledne na AG.
 • Všimli jste si ve vstupu do kostela vedle kropenky panelu s letošní postní aktivitou nejen pro děti. V misce vedle nástěnky jsou lístečky s podněty pro celou rodinu - pro malé a starší děti i pro dospělé, stačí do rodiny jeden. Děti mohou obrázek vymalovat a příště přinést.

 

1. NEDĚLE V POSTNÍ                          10. 3. 2019
 • Během postní doby si udělejme čas na křížové cesty. Scházíme se k pobožnosti každou neděli ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za Libuši a Josefa Krupařovy a celou živou rodinu.
 • Příští neděle je 2. postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za 20 let společného života.
 • Ve středu 13. března je VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.
 • Začínají zkoušky chrámového sboru na Velikonoce: Muži mají zkoušku ve čtvrtek v 19 hod. u Blešů, ženy v sobotu v 19 hod. na faře.
 • Ve vstupu do kostela vedle kropenky je umístěný panel s letošní postní aktivitou nejen pro děti. Ježíš své služebníky v evangeliu nazývá přáteli. I my můžeme toto přátelství obnovit nebo prohloubit, když se v následujících týdnech necháme inspirovat vlastnostmi a jednáním Ježíšových přátel během jeho křížové cesty. První týden začínáme s Marií. V misce vedle nástěnky jsou lístečky s podněty pro celou rodinu - pro malé a starší děti i pro dospělé, stačí do rodiny jeden. Pokud děti budou chtít, mohou obrázek vymalovat a příště přinést.
 • Ostatním, kteří se takto nezapojí, doporučujeme internetovou stránku "Postní kapky 2019", odkud po přihlášení budete denně na svůj mail dostávat krátkou myšlenku - inspiraci - z Písma i textů papeže Františka.
 • Dnes si můžete vzít schránky na Postní almužnu. Také skrze ni dostává naše postní úsilí konkrétní podobu. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita. Vy můžete přímo do kasičky vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Schránky na postní almužnu najdete vzadu za lavicemi. Do kostela je přineste na Květnou neděli.
 • Pastýřský list otce arcibiskupa k nahlédnutí ZDE.

 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          3. 3. 2019

 • Minulou neděli při sbírce „Haléř sv. Petra" jste věnovali 5.821,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na POPELEČNÍ STŘEDU – 6. února – vstupujeme do postní doby. Mše svatá zde ve farním kostele v 18.00 hod. bude obětována za živou a + rodinu Šubartovu a Přikrylovu. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.
 • POPELEČNÍ STŘEDA je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden je 1. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za dar života a za + rodiče, bratra a živou rodinu. Odpoledne ve 14 hod. přijďte na pobožnost křížové cesty.
 • V úterý večer bude na Arcibiskupském gymnáziu Kroměříži přednáška plukovníka P. Jaroslava Knichala, hlavního kaplana Armády ČR. Ve čtvrtek Den otevřených dveří na Církevní základní škole, ve čtvrtek večer mimořádně setkání mužů. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji spolu s dalšími nabídkami setkání a duchovních obnov.
 • V Kroměřížské nemocnici byl odvolán zákaz návštěv. V pátek 8. března ve 14 hod. bude v nemocniční kapli Božího milosrdenství mše svatá.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii.

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          24. 2. 2019

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra." Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 3.746,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Mše svatá večer v 18 hod. bude obětována na poděkování za 80 let života. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí. Při mši svaté v 9.15 hod. bude křest dítěte. Mše svatá bude obětována za + rodiče Přikrylovy, dceru, syna a celou rodinu.
 • Příští neděle je první v měsíci. Ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat od 3. března v sakristii.
 • Kurz Alfa v Lutopecnách pokračuje. Setkání jsou vždy v pondělí od 18 hod. na Obecním úřadě. Také z jiných obcí se můžete připojit. Jste srdečně zváni. Jen kvůli přípravě občerstvení je třeba se přihlásit. Informace jsou ve zpravodaji.
 • Další informace a pozvání na přednášky a duchovní obnovy najdete ve farním zpravodaji.

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          17. 2. 2019
 • „Pán Bůh zaplať' za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za zemřelou Julii Otevřelovou, rodinu Spálovských a duše v očistci.
 • V pátek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 • Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka HALÉŘ SV. PETRA. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelou rodinu Liprovu a Navrátilovu.
 • Kurz Alfa v Lutopecnách pokračuje. Setkání jsou vždy v pondělí od 18 hod. na Obecním úřadě. Také z jiných obcí se můžete připojit. Jste srdečně zváni. Jen kvůli přípravě občerstvení je třeba se přihlásit. Informace jsou ve zpravodaji.
 • V tomto týdnu je ve středu Večer chval na Arcibiskupském gymnáziu a setkání mužů v 18 hod. na faře. Další pozvání a nabídky máte ve farním týdeníku.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          10. 2. 2019

 • Tato mše svatá byla obětována za nemocné a ty, kdo o ně pečují.
 • V pondělí je památka Panny Marie Lurdské a slavíme Světový den nemocných.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Aloise Kočendu a celou živou a zemřelou rodinu.
 • Za týden je 6. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Antonína Krupaře a živou rodinu.
 • Kurz Alfa v Lutopecnách pokračuje dalším setkáním v pondělí večer na obecním úřadě. Je stále otevřen pro další zájemce. Oslovte své přátele a přijďte spolu s nimi.
 • Jednání členů pastorační rady naší farnosti se koná ve čtvrtek 14. února v 19 hod. na faře.
 • Tento týden slavíme v naší zemi Národní týden manželství. Pozvání na akce spojené s modlitbou za manžele a rodiny najdete v našem farním zpravodaji.
 • Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, slaví tuto sobotu své 63. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          3. 2. 2019

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za nemocné.
 • V rámci Národního týdne manželství srdečně zveme všechny rodiče, manžele a děti na mši svatou obětovanou za manžele a rodiny, a to ve středu 13. února v 18 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Přijďte poděkovat za dar manželství a rodiny.
 • Po mši svaté je připraveno ve studentském klubu Arcibiskupského gymnázia od 19 hod. promítání rodinného filmu "Dvanáct do tuctu". Je zajištěno také malé občerstvení.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji. Jen chci upozornit na změnu: V Kroměřížské nemocnici vyhlásili zákaz návštěv. Proto ve zpravodaji ohlášená mše svatá v pátek 8. února nebude. Nový termín bude zavčas ohlášen.


List arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry,
píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku, která se v naší diecézi konala letos už po dvacáté. Především děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a organizátorům i spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štědrým dárcům. Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos přes 29.
Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem okolí pořídit věci potřebné k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě. Všichni tak máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry a dobré svědectví evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale nemenší význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí lidem radost z Boha, který nás miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem. Uchovejme si tuto radost z Boha a dopřávejme lidem v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok. Zvláště využijte tak zvanou Noc kostelů, den, když naše kostely navštíví mnoho lidí, z nichž velká část do kostela běžně nechodí. Připravte ho tak, aby odpovídal programu misijního roku. Těm, kteří přijdou, umožněme setkání s Bohem v nás, v našem živém společenství. Všechny výklady průvodců mohou být dílem misionářů, kteří nijak nepřesvědčují, ale rozdávají z plnosti své víry. Když mluví o dějinách kostela, liturgickém prostoru či představují sochy a obrazy světců, mají příležitost zapálit v posluchačích jiskru víry a probudit touhu vstoupit do podobného vztahu s Bohem.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou přihlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. V posledních letech se hlásí kandidátů málo. Proto každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání.
Obracím se i na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On zve třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku o kněžství uvažovat. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale určitě zajímavou a plnou dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si dopředu ani neumíme představit. I když to bude žádat i různá odříkání, můžete si být jistí, že Bůh se zahanbit nedá a naši velkorysost odmění mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2019.
Do třetice Vám chci oznámit, že jsem uložil všem děkanátům uspořádat letos setkání či přehlídku schol všech farností děkanátu. Cílem je vzájemné povzbuzení. Vím, že ve všech farnostech scholy nejsou, proto přijměte tuto příležitost jako výzvu k založení či obnově scholy ve Vaší farnosti. I ve většině maličkých farností může vzniknout malá skupina zpěváků, kteří zpívají aspoň responzoriální žalm. Může to být i skupinka rodičů s dětmi. Nebojte se toho.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
Mons. Jan Graubner, arcibiskup

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          27. 1. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.943,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který ve čtvrtek 31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti.
 • Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována za + manžele Marii a Vladimíra Pavlíkovy. Je to čtvrtek před prvním pátkem – přede mší svatou bude adorace a během adorace příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zemřela paní Anna Řezáčová z Měrůtek. Rozloučíme se s ní při mši svaté zde ve farním kostele v pátek 1. února ve 14 hod. Po mši svaté bude tělo zesnulé uloženo do rodinného hrobu, kde bude očekávat slávu vzkříšení. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • V sobotu 2. února je Světový den zasvěceného života. Je to také den, kdy zvláště prosíme za ženy a matky, aby jim Pán dal potřebné milosti k naplnění jejich poslání v rodině. Na ten úmysl bude obětována mše svatá zde ve farním kostele v 9.15 hod. Chceme se také připojit k modlitbám matek za děti. Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem. Přijďte v hojném počtu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + dceru, živou a zemřelou rodinu Peškovu a Odehnalovu. Odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace.
 • Kurz Alfa, bude zahájen v Lutopecnách v pondělí 4. února. Povzbuďte své sousedy a přátele k účasti. A provázejme všechny účastníky svými modlitbami.

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          20. 1. 2019

 • Velké poděkování patří všem, kteří se v sobotu v našem farním kostele zapojili do povánočního úklidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za požehnání a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Cagašovu.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 23. ledna v 18 hod. na faře.
 • Tříkrálová sbírka se v Olomoucké arcidiecézi konala již po dvacáté. Letos se v regionu Charity Kroměříž vybrala nejvyšší částka. Na vývěsce je podrobná informace o sbírce a poděkování vedoucím a koledníkům od pracovníků Charity Kroměříž.
 • Kurz Alfa, který se otevře na začátku února v Lutopecnách je otevřen pro Měrůtky i další obce, které patří k naší farnosti. Nebojte se přihlásit. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. Přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v Kroměříži, a to: v úterý 22. ledna ve sboru Církve československé husitské, na Milíčově náměstí, a ve čtvrtek 24. ledna v kostele Panny Marie. Obě ekumenické bohoslužby začnou v 18. hod.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji. Prosím, v tyto dny si jej vezměte častěji do rukou. Je v něm modlitba za světové setkání mládeže v Panamě. Na náročnou cestu na toto setkání se vydal Josef Pospíšil. Modlíme se za něj a těšíme se, že nám po návratu sdělí zkušenosti a dojmy ze setkání.

 

Svátek KŘTU PÁNĚ  13. 1. 2019

 • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. Vánoční výzdobu budeme uklízet v sobotu 19. ledna od 8.30 hod. Přijďte pomoci.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční zítra,v pondělí 14. ledna, v 19 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • V pátek slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a vstupujeme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
 • Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Vladimíra Nakládala, živou a zemřelou rodinu Nakládalovu a Knapíkovu.
 • Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.
 • Přijměte pozvání na Farní ples. Koná sev sobotu 9. února od 19 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji. Prodej vstupenek už probíhá, a to u paní Šafaříkové. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři. Všem dárcům děkujeme.
 • Pamatujme v modlitbě na emeritního pomocného otce biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který slaví v sobotu 19. ledna 77. narozeniny.

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 30. 12. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Vincence Spáčila z Postoupek. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli 6. ledna je slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Mše svatá v 9.15 bude obětována za farníky z Měrůtek. Odpoledne ve 14.00 hod. prožijeme s dětmi pobožnost u jesliček. Děti si s paní katechetkou připravily krátké pásmo hudby a veršů. Pak bude chvíle adorace, zakončená svátostným požehnáním. Všichni jste srdečně zváni.
 • Přijměte pozvání na BENEFIČNÍ KONCERT do kostela sv. Mořice v sobotu 5. ledna v 16 hod. Koncert konáme na podporu NADAČNÍHO FONDU DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK. Účinkuje malá a velká schola od sv. Mořice, příležitostný sbor farnosti sv. Mořice, varhaník MgA. František Macek. Přijďte si poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 23. 12. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.702,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • V pondělí je Štědrý den.
 • O slavnosti Narození Páně bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Bezměrova. Ve středu o svátku svatého Štěpána bude mše svatá v 9.15 hod za farníky z Lutopecen.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden 30. prosince je svátek Svaté Rodiny. Chceme svěřit rodiny v naší farnosti do ochrany Svaté Rodiny nazaretské a manželé mohou při mši svaté v 9.15 obnovit manželské sliby. Na lavicích máte letáček s nadpisem „Obnova manželských slibů.“ Obsahuje texty, které se vztahují k manželství, a jsou určeny pro manžele ke společné četbě. Vezměte si je domů. Kéž vám pomohou se připravit a opravdu se těšit na vzácný okamžik obnovy manželských slibů.
 • Děkuji těm, kdo do našeho kostela přinesli Betlémské světlo. Můžete si je vzít do svých domovů a prosím, nabídněte je také sousedům, přátelům a lidem v nejbližším okolí.
 • Pořad bohoslužeb o svátcích vánočních máte ve farním zpravodaji, který vyšel jako dvojčíslo na celé svátky. Najdete v něm pozvánky na koncerty a další informace.

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 16. 12. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • V pondělí slaví své 82. narozeniny papež František. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětovánaza + Aloise Zdražila, rodiče a duše v očistci.
 • Příští neděle je 4. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Antonína Svozílka, jeho rodiče, rodiče Skácelovy a celou živou rodinu.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se koná zítra v 19 hod. na faře.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 22. prosince od 8.30 hod.
 • Kostelník pan Josef Pavlík ukončil trvalou službu kostelníka. Je ochoten dále sloužit, ale jen každý druhý měsíc. Je nutné zajistit službu kostelníka ve zbývajících měsících. Prosíme, přihlaste se.
 • Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na ŽIVÝ BETLÉM ve čtvrtek 20. prosince. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Děkuji otci Václavovi za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření od pondělí až do pátku tohoto týdne. Zpovídá se každý den od 15.00 do 17.00 hod.
 • Dnes si můžete kromě farního týdeníku TRIO EXPRES vzít také VÁNOČNÍ LIST. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí.Předejte jej svým blízkým a sousedům a pozvěte je ke slavení svátků vánočních spolu s námi.

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích
Pondělí 24. prosince –ŠTĚDRÝ DEN
6.50 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:
21.00 hod. – kostel sv. Mořice (zpěvem doprovodí VÁNOČNÍ SBOR u kostela sv. MOŘICE)
21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Úterý 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7.45 hod. – kostel sv. Mořice
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.45 hod. – kostel sv. Mořice
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele (zpěvem doprovodí BARTKŮV SMÍŠENÝ CHRÁMOVÝ SBOR kostela P. Marie v Kroměříži)

Čtvrtek 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Pátek 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Sobota 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.45 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá s obnovou manželských slibů)
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (mše svatá s obnovou manželských slibů)
10.15 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá s obnovou manželských slibů)
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Pondělí 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu (po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14:00 hod.)
Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:
16.00 hod. – kostel sv. Mořice
16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
17.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Úterý1. ledna 2019 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Čtvrtek 3. ledna – Nejsvětějšího jména Ježíš
18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
(přede mší svatou od 17.15 hod. adorace, během adorace se zpovídá)

Pátek 4. ledna – První pátek v měsíci
6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Sobota 5. ledna – Sobota po oktávu Narození Páně

11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.45 hod. – kostel sv. Mořice
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE             25. 11. 2018

 • V pátek 23. listopadu zemřela sestra Bernadetta Růžičková z kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Rozloučíme se s ní při mši svaté v sobotu 1. prosince v 11 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích. Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována za živou + rodinu Bartíkovu.
 • Příští neděle 2. prosince je 1. neděle adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Ludmilu a Antonína Zdráhalovy, živou a zemřelou rodinu. Na začátku mše svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste své adventní věnce a položte je před obětní stůl.
 • Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu vás zvou k pletení adventních věnců ve středu 28. listopadu od 15 hod. v centru pro rodinu.
 • V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple Povýšení sv. Kříže v sobotu 1. prosince v 16.30 hod. (večerní chvály, adorace).
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se budou zapisovat v sakristii od 2. prosince.
 • Setkání mužů bude ve středu 28. listopadu v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek se uskutečnilo jednání pastorační i ekonomické rady farnosti. Řešíme ozvučení kostela tak, aby se odstranil problém, že někteří dobře neslyší. Stále hledáme farníka, který by se ujal zápisu do farní kroniky. Kostelník pan Josef Pavlík končí ve službě od 1. prosince. Je ochoten dále sloužit, ale jen každý druhý měsíc. Je nutné zajistit službu kostelníka ve zbývajících měsících. Prosíme, přihlaste se.
 • Arcibiskupské gymnázium a Střední odborná škola svatého Jana Boska vás zvou na den otevřených dveří v sobotu 1. prosince. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          18. 11. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za + rodiče Bohuslava a Josefu Bartíkovy z Měrůtek.
 • Příští neděli 25. listopadu je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za dar života a zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Příští neděli také proběhne akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA." V předsíni kostela si můžete po mši sv. zakoupit bílou nebo červenou vánoční hvězdu (malá 50 Kč, velká 100 Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na Hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
 • Jednání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu v 19 hod. na faře. Prosím, aby přišli také členové ekonomické rady.
 • UPOZORNĚNÍ:
 • Návštěva nemocných v jednotlivých obcích naší farnosti se uskuteční o týden dříve, tj. ve čtvrtek 29. listopadu.
 • V pátek 16. listopadu zemřel pan Vladimír Přikryl z Měrůtek. Rozloučíme se s ním ve farním kostele v Hradisku při mši svaté ve středu 21. 11. 2018 v 15.00 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Další oznámení a pozvání na různé akce najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          11. 11. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 5 453 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • V úterý 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
 • Ve čtvrtek večer bude mše svatá v 18:00 hod. obětována za zemřelého manžela, rodiče, bratra a celou živou rodinu
 • Příští neděle 18. listopadu je 33. v liturgickém mezidobí a zároveň je to DEN BIBLE. Mše svatá v 9:15 hod. bude obětována za + Marii Moserovou a Boží požehnání pro celou rodinu.
 • Společenství mužů se tentokrát sejde v úterý 13. listopadu v 18:30 hod. na faře.
 • CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY
 • Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na přednášku PhDr. JITKY JONOVÉ, Th.D. na téma CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY ve středu 14. listopadu v 19 hod. ve studentském klubu AG.
 • Ve čtvrtek 15. listopadu bude otec biskup Josef Nuzík společně s kněžími našeho děkanátu slavit mši svatou za zemřelé kněze – zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Mše svatá začne v 8 hod. v kostele Panny Marie. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.
 • V sobotu 17. listopadu, o památce sv. Alžběty Uherské, slavíme Den boje za svobodu a demokracii.
 • Další pozvání na přednášky, koncerty nebo modlitební setkání najdete ve farním týdeníku.

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          4. 11. 2018

 • Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována na poděkování za Boží ochranu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živou a + rodinu Zbořilovu a Pištělkovu.
 • Příští neděle 11. listopadu je 32. neděle v liturgickém mezidobí.
 • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku svatého Martina v neděli 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Slavíme 100 let od konce první světové války. 11. listopadu si celá Evropa připomene den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. Z rozhodnutí České biskupské konference budou v neděli 11. listopadu 2018 v době od 13:30 hodin znít po dobu několika minut kostelní zvony jako připomínka konce této světové války a symbolické uctění památky padlých v první světové válce.

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          28. 10. 2018

 • Minulou neděli sbírka a dary na misie činily v naší farnosti 6 172 Kč. Při akci Misijní koláč jste věnovali 2 620 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
 • Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost VŠECH SVATÝCH a v pátek 2. listopadu Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
 • Jsou to dny velkého milosrdenství pro duše v očistci, které pokračují až do 8. listopadu. Podmínky k získání odpustků máte ve farním zpravodaji.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích.
 • Ve čtvrtek večer o titulární slavnosti našeho farního kostela bude mše svatá v 18 hod. obětována za naše farní společenství. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • V pátek bude mše svatá v 18 hod. obětována za všechny zemřelé.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Konečnou a + Marii Pospíšilovou. Uskuteční se sbírka na Charitu. Odpoledne ve 14 hod. bude půlhodinová adorace v kostele a ve 14.30 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově.
 • Duchovní obnova za vnitřní uzdravení pokračuje v pondělí v 18 hod. na faře.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 31. října v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Další informace najdete v našem farním týdeníku.
 • Dopis prezidenta a ředitele ACHO ke sbírce na Charitu je k dispozici ZDE.

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          21. 10. 2018

 • Den modliteb za misie
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při sbírce na misie. Děkuji také všem, kdo se zapojili do akce „Misijní koláč.“ Papežské misijní dílo můžete podpořit také darem při zakoupení misijního kalendáře. Tyto kalendáře jsou vzadu za lavicemi a složenky jsou uvnitř kalendářů.
 • V pondělí je památka sv. Jana Pavla II., papeže.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + manžela, rodiče z obou stran a ostatní příbuzenstvo.
 • Příští neděli slavíme Výročí posvěcení kostela. Zároveň 28. října uplyne 100 let od vzniku samostatného Československého státu. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za oběti první světové války a za naši zemi.
 • Příští neděli vchází v platnost ZIMNÍ ČAS. Znamená to, že ve čtvrtek 1. listopadu bude poutní mše svatá ze slavnosti Všech svatých už v 18 hod.
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 • Studentům Arcibiskupského gymnázia bude biskup Antonín Basler udělovat svátost biřmování při mši svaté v pátek 26. října v 11 hod. v kostele sv. Mořice. Jsou mezi nimi i studentky z naší farnosti. Pamatujme na biřmovance ve svých modlitbách.
 • Duchovní obnova za vnitřní uzdravení začne už zítra – v pondělí 22. října v 18 hod. na faře. Přijměte pozvání a určitě přijďte.
 • Ve čtvrtek zasedala pastorační rada naší farnosti. Hledáme ochotného farníka, který by se ujal vedení farní kroniky. Přihlaste se u otce Josefa. Objevily se protichůdné názory na ozvučení našeho kostela. Většina tvrdí, že je dobře slyšet. Někteří říkají, že je to špatné a mělo by se s tím něco udělat. Pokud tedy někdo z vás v našem kostele dobře neslyší nebo nerozumí, řekněte nám to. Uděláme všechno pro to, aby se to zlepšilo.
 • POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
 • na hřbitově v Hradisku bude v neděli 4. listopadu 2018. Ve 14 hod. začne v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní následuje pobožnost na hřbitově.
 • Pastýřský list otce arcibiskupa k nahlédnutí ZDE.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          14. 10. 2018

 • Ve čtvrtek je svátek sv. Lukáše, evangelisty. Mše svatá v 19 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu.
 • Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady.
 • Příští neděle 21. října je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE.
 • Koná se sbírka na misie. Podpořte prosím akci MISIJNÍ KOLÁČ. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Mše svatá v 915 hod. bude obětována za živé a + členy Jednoty Orla Hradisko a za zdar orelského díla.
 • Pro rodiče dospívajících bude zahájen kurz Adolescenti. Ještě je možné se přihlásit do středy 17. října.
 • Přijměte pozvání na duchovní obnovu za vnitřní uzdravení. Bude zahájena v pondělí 22. října.
 • Ve středu večer je Společenství mužů.
 • Podrobnosti k těmto akcím najdete ve farním týdeníku.
 • Vzadu za lavicemi jsou Misijní kalendáře. Dobrovolný dar za kalendář můžete poslat složenkou, která je uvnitř kalendáře, Nebo můžete dát váš dar do kasičky u kalendářů a farnost váš dar pošle spolu s ostatními hromadně.
 • Darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí (darem 150,- Kč můžete pomoci dětem v misiích z největší bídy, darem 300,- Kč těmto dětem umožníte vzdělání).

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          7. 10. 2018
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za dar života a za celou živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli prožijeme Den díkůvzdání za úrodu. Na ten úmysl bude obětována mše svatá v 9.15 hod. Kdo chcete přispět k výzdobě oltáře přinesením plodů země, domluvte se s těmi, kdo zdobí kostel.
 • Další informace máte ve farním týdeníku. Všimněte si zvláště osmitýdenní duchovní obnovy za vnitřní uzdravení, kurzu pro rodiče dospívajících dětí nebo semináře obnovy v Duchu Svatém.
 • Pamatujme na společnou modlitbu růžence, doma i v kostele. Papež František nás povzbuzuje, abychom se modlili růženec každý den. Máme se spojit v úmyslu za jednotu církve proti Zlému, který působí rozdělení. Žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili modlitbu Pod ochranu tvou a Svatý Michaeli.

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          30. 9. 2018

 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 3. října v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Večerní mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za uzdravení duše i těla pro Annu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živou a + rodinu Lízalovu.
 • Před námi je první pátek měsíce října. Ve farním zpravodaji najdete informace o adoraci ve čtvrtek přede mší svatou, o zpovídání, o sekání dětí a také o nabídce setkání mladých z našeho děkanátu na Arcibiskupském gymnáziu každý první pátek v měsíci.
 • V sobotu 6. října v kostele sv. Mořice udělí pomocný biskup Josef Nuzík svátost biřmování 25 biřmovancům. Biřmovanci ze všech tří farností i spolu s kmotry mají setkání v předvečer slavnosti – v pátek 5. října v 18 hod. v kostele sv. Mořice. Provázejme biřmovance a jejich kmotry svými modlitbami.
 • Mše svatá s udílením svátosti biřmování začne v kostele sv. Mořice v sobotu v 10 hod. Není určena jen pro biřmovance a jejich blízké. Přijďte, drazí farníci, slavit tuto mši svatou a posílit společenství modlitby s těmi, kdo přijímají svátost biřmování.
 • Děti předškolního a mladšího školního věku zveme na katecheze Dobrého pastýře. Setkáváme se na faře v Hradisku vždy v úterý v 17.30 hod. Bližší informace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • KARTIČKY PRO DĚTI
 • Milí rodiče a milé děti, zkuste společně popřemýšlet nad dnešním úryvkem evangelia, přečtěte si ho ještě jednou. Ježíš vysvětluje učedníkům, že nemají bránit těm, kdo se snaží dělat dobro, říká: „Kdo není proti nám, je s námi“. Zastal se toho, kdo vyháněl zlé duchy, kdo pomáhal druhým. Ještě říká, že každý, KDO KONÁ DOBRO, BUDE ODMĚNĚN. Zamyslete se nad tím, komu jste pomohli, ale také nad tím, kdo pomohl vám. Pokuste se v následujícím týdnu dělat dobro. Dokážete se někoho zastat?
 • Farní pouť k Panně Marii Pomocnici do Zlatých Hor
 • Kdy: v pátek 5. října. Na poutním místě v 19.30 hod. mše svatá, ve 21 hod. noční křížová cesta. Přihlášení a bližší informace: Eva Blešová (774 328 356) nebo Julie Koblihová (604 981 715).
 • V rámci mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIE pořádá Filharmonie Bohuslava Marinů Zlín koncert v kostele sv. Mořice. Uskuteční se v neděli 14. října v 18 hod. Zazní skladby Antonína Dvořáka, účinkuje Český filharmonický sbor Brno a vynikající sólisté, diriguje František Macek, mladší. Všichni jste srdečně zváni.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          23. 9. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.132,- Kč. „Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Děkuji vám všem, kdo jste se zapojili do slavení ADORAČNÍHO DNE minulý čtvrtek.
 • Tento čtvrtek nebude v Hradisku mše svatá.
 • V pátek 28. září slavíme slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Mše svatá bude ve farním kostele sloužena v 9.15 hod. Bude obětována na poděkování za 90 let života.
 • V blízkosti vchodu do kostela je socha sv. Václava, která byla nedávno opravena, a v minulém týdnu se dokončily další úpravy tohoto místa, které nám připomíná oběti válek.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. za + rodiče Marii a Vojtěcha Mlčochovy, živou a zemřelou rodinu.
 • Děkuji katechetce Evě Blešové, že s P. Janem Stonem připravila pouť pro děti, které chodí do náboženství.
 • Děti předškolního a mladšího školního věku zveme na katecheze Dobrého pastýře. Setkáváme se na faře v Hradisku vždy v úterý v 17.30 hod. Bližší informace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • KARTIČKY PRO DĚTI
 • Milí rodiče a milé děti, v úryvku evangelia z 25. neděle v mezidobí (Mk 9,30-37) si jistě povšimnete, že apoštolové nerozumí slovům Pána Ježíše a bojí se ho zeptat. Možná se stydí a říkají si, co by si o nich pomyslel… Ježíš bere dítě a dává ho všem za příklad. Můžeme se zamyslet nad tím, v čem děti mohou být vzorem pro dospělé, ale i naopak – co se děti dobrého od dospělých mohou naučit. Všichni mějme na paměti, že JSME BOHEM MILOVANÉ DĚTI a snažme se žít tak, abychom DRUHÝM i PÁNU BOHU DĚLALI RADOST.
 • Farní pouť k Panně Marii Pomocnici do Zlatých Hor
 • První pátek 5. října v 16.30 je plánován odjezd na poutní mši svatou a noční křížovou cestu do Zlatých Hor, které letos při 200letém výročí vzniku umožňují poutníkům získat také plnomocné odpustky. Kostel na poutním místě je místem modliteb nejen za nejmenší děti a celé rodiny, ale také místem nových začátků i proseb za ochranu celé společnosti. Mše svatá na poutním místě je v 19.30 hod., křížová cesta ve 21 hod. z města (cca 4 km) nebo pro starší v ambitech kostela. Doprava podle počtu přihlášených bude auty (po vzájemné dohodě), v případě většího množství zájemců autobusem.
  Přihlaste se do 1. října buď v sakristii kostela v Hradisku, nebo na telefon 774 328 356 Eva Blešová, příp. Julie Koblihová 604 981 715.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          16. 9. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Příští neděli mše svatá v 9.15 hod. za + P. Augustina Navrátila, rodiče a sestry.
 • Ve čtvrtek 20. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hod. do večerní mše svaté. Na vývěsce je rozpis, kde se na jednotlivé hodiny adorace napíší jednotlivé obce nebo určitá společenství. Nejde však jen o to, aby se nějak obsadili jednotlivé hodiny. Na adoraci jsme zváni všichni. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž pokládáme za velmi důležité, přijít ten den na modlitbu do kostela. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“
 • „Je vedena světová válka proti rodině. Velkým nepřítelem rodiny je teorie gender. Snaží se ovlivňovat také výchovu děti.“ To jsou slova papeže, která máte na letáčcích zde v kostele. Stejně tak se vyjadřují naši biskupové a vybízejí nás k podpisu petic na podporu rodiny a proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. I dnes máte možnost PETICE podepsat zde v kostele. Letáčky si rozeberte, pořečtěte a předejte dál, aby se šířily hodnověrné informace.
 • Další zprávy máte ve farním týdeníku TRIO EXPES. Chci jen připomenout rodičům:

 • Pomozte dětem rozvíjet vztah k Bohu pomocí kartiček, které děti dostávají každou neděli.
 • V úterý začínají katecheze Dobrého pastýře pro nejmenší děti.
 • Výuka náboženství pro děti v tomto školním roce už byla zahájena
 • Pro děti z náboženství jsme připravili pouť na Svatý Kopeček u Olomouce v pátek 21. září. Bližší informace má katechetka Eva Blešová.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          9. 9. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Kozánkovu a sestru Janu.
 • Příští neděli mše svatá v 9.15 hod. na poděkování za 50 let společného života a celou živou a zemřelou rodinu.
 • Děkuji mládeži a těm, kdo jim pomáhali připravit farní táborák.
 • Informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPES. Chci jen upozornit na další důležité skutečnosti, které jsou před námi:
 • Ve čtvrtek 20. září má naše farnost ADORAČNÍ DEN. Před vystavenou Nejsvětější svátostí zastupujeme v modlitbě všechny farnosti naší arcidiecéze. Zároveň vytváříme most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře.
 • Kéž si dokážeme udělat čas a přijít na modlitbu do chrámu během dne – k oslavě Boha a k vyprošení mnohých milostí.
 • V neděli 23. září budeme v Kroměříži slavit POUŤ KE CTI SV. MOŘICE a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Nebude mše svatá v 10.15 hod. Odpoledne bude mše svatá v 15 hod. a večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana, ale bude v kostele sv. Mořice.
 • V sobotu 6. října přijmou svátost biřmování ti, kteří se připravují k této svátosti v obou našich farnostech. Provázejme je svými modlitbami. K tomu nám může posloužit Modlitba farnosti za biřmovance (viz níže), kterou máte na kartičce na lavicích.
 • Vezměte si ji domů a použijte v osobní i společné modlitbě.

  Modlitba farnosti za biřmovance
  Duchu svatý,
  Tebe nám poslal Ježíš Kristus
  jako dar věčného Otce
  k našemu posvěcení
  a posile v křesťanském životě.
  Tvá milost chrání a provází
  celou církev i naši farnost.
  Uděl své dary i našim biřmovancům,
  aby se dovedli více rozhodnout
  pro Krista a chtěli pomáhat budovat
  a šířit jeho království.
  Panno Maria,
  vypros nám všem, abychom se stali
  podle tvého vzoru učenlivými žáky
  ve škole Ducha Svatého a dovedli
  svou víru vyznávat slovem i životem.
  Amen.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          2. 9. 2018

 • Dnes odpoledne přijďte do farního kostela. Od 14.30 hod. bude hodinová adorace.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a + rodinu Chutnou. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti, tichá adorace a také příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Josefa Pavlíka a rodinu z obou stran.
 • Ve čtvrtek 6. září dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Setkání mužů
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 5. září v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • Táborák
 • V pátek 7. září zveme srdečně nejen děti, ale i VŠECHNY farníky na táborák na farní zahradě. Začátek v 18 hod. Občerstvení zajištěno.
 • V sobotu 8. září je svátek Narození Panny Marie.
 • Podplukovník P. Josef Konečný posílá nám všem srdečné pozvání: V pátek 7. září od 17 hod. v Pastoračním centru v Lulči vystoupí Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ s programem „TANEČNÍ MINIATURY“. Vstup je zdarma. Více na plakátku.
 • Od dnešního dne zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.
 • V dnešním zpravodaji je pozvánka na setkání mužů, informace pro rodiče a děti, vysvětlení proč jsou důležité petice na podporu manželství a další důležitá sdělení.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          26. 8. 2018

 • V pondělí je památka sv. Moniky; v úterý památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve; ve středu památka Umučení sv. Jana Křtitele.
 • Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa, který slaví 29. srpna 70. narozeniny. Děkovnou mši svatou spojenou s poděkováním za 45 let kněžství bude slavit v olomoucké katedrále v sobotu 1. září v 10.30 hod. Pomocní biskupové zvou věřící ze všech farností, aby přišli oslavit s arcibiskupem jeho životní jubileum. Po mši svaté bude v prostorách vedle katedrály připraveno pro všechny občerstvení formou zahradní slavnosti. Je na nás, abychom toto pozvání nepřešli jen tak. Svou účastí na bohoslužbě můžeme vhodně vyjádřit vděčnost otci arcibiskupovi za jeho obětavou pastýřskou službu pro dobro všech farností.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za dar života a zdraví.
 • Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.
 • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.
 • Boží slovo, kterému nasloucháme při mši svaté, je světlem na naší životní cestě. Snažíme se mu porozumět a učíme se podle něho jednat. A to se týká dospělých i dětí. Pro tento školní rok připravili pracovníci Pastoračního centra při Arcibiskupství olomouckém pro děti kartičky k nedělním evangeliím. Rodiče, využijte toho a podle návodu na kartičce si s dětmi chvíli povídejte o evangeliu. Tak jim pomůžete poznávat Ježíše jako přítele, který je s námi a moudře nás vede.
 • Farnost sv. Mořice Kroměříž dává v novém školním roce nabídku výuky náboženství pro neslyšící děti od 7 let. Výuka bude probíhat v prostorách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4 (za kostelem sv. Mořice) a povede ji sestra Víta z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Pokud máte ve svém okolí rodinu, které se to týká, předejte jim, prosím, zprávu o této nabídce i kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Telefonický kontakt bude dán přes e-mail. Přihlásit se mohou také ve farní kanceláři. Den a čas výuky se dohodne podle možností dětí a vyučující sestry.
 • Děkuji všem, kdo jste podepsali Petici na podporu manželství. Vyzývám i další z vás, abyste touto formou podpořili v naší společnosti ochranu rodiny a postavili hráz opačným tendencím, které rodinu ohrožují v jejím základu. O těchto tendencích si můžete přečíst i na vývěsce na plakátě nazvaném 10 x „NE“ ISTAMBULSKÉ ÚMLUVĚ. Petici můžete podepsat i v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži.

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          12. 8. 2018

 • Ve středu je slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Mše svatá zde ve farním kostele v 19 hod. bude obětována za mariánské ctitele z Postoupek a Miňůvek.
 • UPOZORNĚNÍ: V tomto týdnu mše svatá ve čtvrtek nebude.
 • V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v sobotu 18. srpna ve 13 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.
 • Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí. V 9.15 hod. bude mše svatá na poděkování za živou rodinu a dar života.
 • Ještě znovu připomínáme petici na podporu manželství, aby manželství jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Stojí za ní i naši biskupové, kteří právem očekávají, že jako křesťané budeme ve společnosti hájit poslání rodiny, jak je pro dobro člověka stanovil Bůh. Petici můžete podepsat i zde v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži.
 • 29. srpna 1948 se narodil náš arcibiskup Jan Graubner. Naši biskupové srdečně zvou všechny diecézány oslavit s otcem arcibiskupem jeho životní jubileum 70 let, a to v sobotu 1. září 2018. V 10.30 hod. bude děkovná mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouci. V prostorách vedle katedrály bude po mši svaté připraveno občerstvení formou zahradní slavnosti. Organizátoři prosí o nahlášení přibližného počtu těch, kteří se z každé farnosti zúčastní. Dopravu volte vlastními prostředky, ale prosím - je to projev lásky k organizátorům – nahlaste nám v tomto týdnu ve farní kanceláři, kdo na slavnost pojedete.
 • Pamatujme na otce arcibiskupa ve svých modlitbách. Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/300, v.s. 911520 nebo osobně do pokladničky na oslavě.

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          15. 7. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována Za + Ladislava a Libuši Krupařovy, dvoje rodiče a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za Boží ochranu pro mladé rodiny
 • V pátek 13 července zemřela paní Marie Říhová, maminka P. Josefa Říhy. Pohřeb bude ve středu 18. července v 15 hod. v Sedlnicích. Kéž ji Pán přijme do nebeského království.
 • Skupina poslanců v čele s Markem Výborným z KDU-ČSL podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby manželství jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Aliance pro rodinu organizuje petici na podporu tohoto návrhu. Stojí za ní i naši biskupové. Petici můžete podepsat v sakristii.

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          8. 7. 2018

 • Ve středu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Marii Navrátilovou, manžela, živou a + rodinu a dar zdraví
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života a za celou + a živou rodinu Blešovu.
 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu Charitativní a sociální práce nebo Sociální a humanitární práce. Přihlášky můžete podávat do 31. 7. 2018. Podrobnosti jsou na vývěsce.
 • Skupina poslanců v čele s Markem Výborným z KDU-ČSL podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby manželství jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Aliance pro rodinu organizuje petici na podporu tohoto návrhu. Stojí za ní i naši biskupové. Petici můžete podepsat v sakristii.
 • Přijměte pozvání na putování ostatků svaté Markéty Antiochijské příští týden v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Podrobnosti jsou ve zpravodaji z minulé neděle.

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          1. 7. 2018

 • Děkuji všem, kdo připravili na farní zahradě Farní táborák a všem, kdo jste si udělali čas a přišli posedět a popovídat s bratřími a sestrami.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST SV. CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Na Velehradě se koná Národní pouť. Srdečně jsme na ni zváni našimi biskupy. Při mši svaté v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou bude obnova zasvěcení našeho národa Panně Marii. Kdo nemůžete putovat na Velehrad, připojte se k zasvěcení. Mše svatá je přenášena Českou televizí.
 • Ve farním kostele bude mše svatá v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude ve čtvrtek v 9.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.
 • Nemocné v jednotlivých obcích navštíví P. Jiří mimořádně ve středu 4. července během dopoledne.
 • V sobotu 7. července bude zde ve farním kostele ve 14 hod. křest Filipa Heyduka a Davida Dočkala.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Koryčánkovy a Hrabalovy, celou živou rodinu a duše v očistci.
 • Z olomoucké katedrály putují ostatky sv. Markéty do rakouského města Marchegg. Farnost sv. Mořice organizuje 1. etapu převozu: z katedrály sv. Václava v Olomouci do kostela sv. Mořice v Kroměříži. Ostatky povezeme v autě v doprovodu farníků na kolech. Kdo se chcete zapojit k této pouti na kolech, přihlaste se u Víta Pořízka.
 • Každá etapa pouti má určité duchovní zaměření, vycházející ze života svaté Markéty Antiochijské. Tato světice poznala křesťanství v mladém věku díky své chůvě, která byla křesťankou. Proto setkání v našem kostele je spojeno s modlitbami mládeže a za mládež, a to jak v sobotu 14. července večer při přivítání ostatků, tak v neděli 15. července odpoledne ve 14 hod. Jste srdečně zváni.
 • Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          17. 6. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek je památka sv. Aloise. Mše svatá večer v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Navrátilovu a Hladkou.
 • Příští neděli 24. června je slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Mše svatá opět nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách – Miňůvkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii farního kostela.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se koná ve čtvrtek 21. června od 19 hod. na faře.
 • V pondělí 25. června pořádá naše farnost pouť seniorů na Svatý Hostýn. Odjezd v 7.30 hod. – osa Bezměrov, Hradisko, Postoupky, Lutopecny, Měrůtky. Je objednán malý BUS (kapacita 25 lidí). Ještě je 6 míst volných. Od zastávky autobusu na Svatém Hostýně budou připravena osobní auta k převozu přímo před kostel. Odjezd zpět ve 12.30 hod.

 

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          10. 6. 2018

 • Sestry a bratři,
  tuto sobotu 16. června putujeme na Velehrad. Otec arcibiskup nás zve na Pouť za obnovu rodin a za duchovní povolání. Program v bazilice začíná v 15 hod. modlitbou růžence, pak následuje adorace a v 17 hod. mše svatá. Pro zájemce je připravena přednáška z myšlenek papeže Františka a pro děti připravily program pracovnice rodinného centra. Podrobnosti máte na plakátě. Podstatné je nezůstat doma, ale vydat se na tuto pouť. Autobus je připraven, ale stále ještě není obsazen. Přihlaste se dnes v sakristii nebo nejpozději v pondělí ve farní kanceláři.
 • Důležité upozornění: V kapli na Malém Valu v sobotu 16. června nebude večer mše svatá.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod. obětována za + manžele Dřímalovy, živou a + rodinu Dřímalovu a Stoklasovu.
 • Důležité upozornění:
  Příští neděli 17. června nebude mše svatá ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách
  a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí tohoto roku je možné zapisovat v sakristii.
 • Další informace a pozvánky na různé akce máte podrobněji popsány v našem zpravodaji TRIO EXPRES.

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ             3. 6. 2018

 • Ve čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek 8. června je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše svatá bude v 19 hod. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
 • Ve středu 30. května zemřel pan Antonín Zdráhal. Rozloučíme se s ním v sobotu 9. června při mši svaté ve 14 hod. zde ve farním kostele. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Naše farnost pořádá pouť na Svatý Hostýn v pondělí 25. června 2018. Odjezd autobusu z Bezměrova v 7.30 hod., přes Hradisko, Postoupky, Měrůtky a Lutopecny. Odjezd ze Svatého Hostýna ve 12.30 hod. Přihlašujte se v sakristii nejpozději do 15. června.
 • Pouť farností našeho děkanátu za obnovu rodin a za duchovní povolání bude letos na Velehradě v sobotu 16 června. Podrobnosti k programu jsou na plakátě. Pojede autobus. Přihlaste se co nejdříve ve farní kanceláři v Kroměříži.


POZVÁNÍ VĚŘÍCÍCH
Drazí bratři a sestry,
z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. S kněžími naší diecéze se budeme společně modlit za své vlastní posvěcení už 5. června na Svatém Hostýně.
Vás zvu k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží.
Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti.
Ze srdce Vám žehná
arcibiskup Jan

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE             27. 5. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 5 600 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB

 • Ve středu 30. května bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19.00 hod. Ve čtvrtek 31. května mše svatá nebude.
 • Příští neděli 3. června prožijeme slavnost „Božího Těla.“ Mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.

Návštěva nemocných

 • Ve čtvrtek 31. května dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti.

Společenství mužů

 • Muži, přijměte pozvání na společenství v úterý 29. května v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

První pátek

 • Zveme děti, které přistoupily loni k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek 1. června už v 17 hod. Po společné přípravě bude od 18 hod. svátost smíření. V kostele pak od 18.40 hod. adorace zakončená podáváním sv. přijímání.

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

 • V sobotu 2. června jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku k dalšímu „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 hod. mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

 • V pátek odpoledne 1. června se uskuteční studentský a hudební festival arcibiskupského gymnázia – AG FEST.
 • Zvláště rodiny s dětmi zveme na POHÁDKOVÝ PODZÁMECKÝ LES. Koná se v neděli 3. června od 14 do 17.30 hod. Hlavní program bude před budovou arcibiskupského gymnázia a v Podzámecké zahradě budou stanoviště s pohádkovými bytostmi. VSTUP JE ZDARMA.
 • Tradiční oslava DNE MATEK bude letos 3. června jako součást akce Pohádkový podzámecký les, která se uskuteční v rámci Týdne pro rodinu pod záštitou místostarosty Pavla Motyčky.
 • Podrobnosti o těchto akcích a další informace jsou na plakátě a ve zpravodaji.

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO             20. 5. 2018

 • Dnešní slavností končí doba velikonoční. V pondělí 21. května začíná 7. týden liturgického mezidobí.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod.
 • Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE a mše svatá opět nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. Mši svatou bude sloužit pplk. P. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční ve středu 23. května od 19 hod. na faře.
 • Orel Jednota Hradisko ve spolupráci s farností pořádá cyklovýlet do Chropyně. Sraz je v sobotu 26. 5. 2018 v 8.15 hod. u fary v Hradisku. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • V sobotu 26. května během dopoledne se ve farním kostele budou čistit koberce. Prosíme, přijďte pomoci.

Pouť na VELEHRAD za obnovu rodin a duchovní povolání

 • Na společnou pouť děkanátů Kroměříž a Holešov jste srdečně zváni v sobotu 16. června 2018. Odjezd autobusu ve 14 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlašujte se ve farní kanceláři. Rodiny s dětmi mohou využít program pro děti, který připravují pracovnice děkanátních center pro rodinu. Bližší informace na plakátě.

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        13. 5. 2018

 • Slavíme DEN MATEK. Vyprošujme všem maminkám Boží požehnání, aby podle příkladu Panny Marie naplňovali své poslání v rodině.
 • Dnes je také DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY – kéž mají pracovníci v médiích úctu k pravdě, sbližují lidi a národy a přispívají k pokoji a míru ve světě.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod.
 • Příští neděli 20. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽBY

 • Mše svatá příští neděli v 9.15 hod. bude sloužena u zvonice v Bezměrově. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 16. května v 19 hod. na faře.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES, který obsahuje také list našich biskupů. Věnujte mu pozornost. Týká se tzv. Istanbulské úmluvy, která sice mluví o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, ale zavadí tzv. genderovou ideologii do škol a do života společnosti.
 • Srdečně vás zveme na malou vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 19. května ve 20.30 hod. zde ve farním kostele.
 • Po vzoru apoštolů bděme na modlitbách spolu s Pannou Marií a vyprošujme světlo a sílu Ducha svatého rodinám, farnosti a církvi.

POZVÁNKA NA VÝLET

 • Orel Jednota Hradisko a farnost Hradisko zvou na cyklovýlet do Chropyně. Sraz v sobotu 26. 5. 2018 v 8.15 hod. u fary v Hradisku. Na programu je prohlídka zámku, kostela, rybářských sádek a opékání špekáčků. Přihlašování na emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604981715. Občerstvení bude zajištěno, doprovodné vozidlo také.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        6. 5. 2018

 • Den modliteb za pronásledované křesťany
 • Dnes, tj. v neděli 6. května, je ve farnosti HRADISKO mše svatá v 9.15 hod. u kaple sv. Floriána v Miňůvkách. Je obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.
 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14.30 hod.
 • V úterý – 8. května – je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Projevujme úctu Panně Marii účastí na májových pobožnostech.
 • Ve čtvrtek – 10. května – je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Věřícím je toho dne doporučena účast na mši svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod. a bude obětována za + Augustina Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu.
 • Příští neděle – 13. května - je Dnem modliteb za sdělovací prostředky a Dnem matek.  Ve farním kostele bude při mši svaté v 9.15 hod. udělována svátost pomazání nemocných. Pomozte starším a nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout. Pán skrze tuto svátost, která je přijímána s vírou, daruje zvláště útěchu, pokoj a odvahu snášet utrpení nemoci nebo stáří; a prospívá-li to ke spáse duše, též uzdravení tělesné.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        29. 4. 2018

 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích. Mše svatá v 19 hod. bude obětována na poděkování za dar zdraví. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude májová pobožnost.

UPOZORNĚNÍ:

 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. u kaple sv. Floriána v Miňůvkách a bude obětována za farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.
 • Svátost pomazání nemocných bude udělována při mši svaté v neděli 13. května v 9.15 hod. Pomozte nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout.
 • V měsíci květnu jste zváni na májové pobožnosti:

- ve farním kostele ve čtvrtek po večerní mši svaté, v pátek v 18.00 hod. (od 11. května).
- v Bezměrově v úterý v 19.30 hod.
- v ostatních obcích dle domluvy místních obyvatel

 • Další informace jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.

V neděli 29. dubna 2018 byli uvedeni do funkce složením slibu
členové pastorační a ekonomické rady naší farnosti

 • Členové pastorační rady: Petr Váňa (zástupce předsedy), Eva Blešová,

Julie Koblihová, Josef Pavlík st., Antonín Navrátil

Josef Škabraha, Pavel Kobliha a Jiří Zbořil

 • Členové ekonomické rady: Karel Zdražil, Josef Dočkal, Zbyněk Lízal
 • Pastorační i ekonomická rada se ustavuje na dobu 4 let.

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        22. 4. 2018

 • NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 • Při celonárodní sbírce na obnovu domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu jste věnovali 3 901 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek 26. dubna oslaví své 75. narozeniny kardinál Dominik Duka. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, aby s láskou a moudrostí zastával svou službu církvi.
 • V pondělí je svátek sv. Vojtěcha, v úterý sv. Jiří, ve středu sv. Marka.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 55 let života.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za 50 let společného života a dar zdraví.
 • Naše farnost nabízí k využití pro zahrádku oplocený pozemek v Měrůtkách o výměře 1570m2. Zájemci hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice v Kroměříži.

 • Výsledky voleb do pastorační rady
 • Děkuji všem farníkům, kteří se v neděli 18. března zúčastnili voleb do pastorační rady naší farnosti. Platných volebních lístků bylo odevzdáno 83, neplatných 3. Děkuji členům volební komise za jejich službu.
 • Blahopřeji těm, kteří byli zvoleni. Jsou to: paní Eva Blešová a Julie Koblihová, pánové Petr Váňa, Josef Pavlík (kostelník) a Antonín Navrátil (varhaník).
 • Duchovní správce jmenoval do pastorační rady: pana Josefa Škabrahu a Pavla Koblihu.
 • Za jednotu Orla, která byla nově založena v naší farnosti, bude zástupcem v pastorační radě pan Jiří Zbořil.
 • Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.
 • První zasedání rady se koná ve čtvrtek 26. dubna po večerní mši svaté na faře.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        15. 4. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na obnovu domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.
 • V sobotu 7. dubna zemřel pan Josef Gazda z Postoupek. Rozloučíme se s ním při mši svaté v pondělí 16. dubna v 15 hod. zde ve farním kostele. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • V sobotu 14. dubna zemřel P. Heřman Gustav Rakowski, OPraem., který bydlel v klášteře sester sv. Kříže. Pohřeb se koná ve čtvrtek 19. dubna v kapli Povýšení sv. Kříže. Mše svatá bude v 10.30 hod. a po obřadu posledního rozloučení bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Vyprošujme mu odměnu u Pána v Božím království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + manžela, za rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • Příští neděle – 4. velikonoční – je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Mše svatá příští neděli bude obětována za + rodiče Přikrylovy, dceru Marii a Marii Konečnou.
 • V tomto týdnu zveme ve středu mládež na Večer chval na AG, a muže na setkání na faře v Hradisku v 19.00 hod..
 • Děkanátní centrum pro rodinu vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma "Naše rodina." Podrobnosti k soutěži jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES a na vývěsce.
 • Pro rodiče malých dětí je na vývěsce pozvánka na Den otevřených dveří v Mateřské škole s křesťanským zaměřením.

 • NOVÁ CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA v Kroměříži
  Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity.
  Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost. O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni Dona Boska.
  PŘIHLÁŠKU je možno podat už jen do pátku 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy. Více informací v letáku a na vývěsce.

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                   1. 4. 2018

 • Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkovi, ministrantům, akolytům. Děkuji varhaníkům, schole a sboru, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné. Večer bude mše svatá v 19.00 hod. Je to den modliteb za kněžská povolání. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zveme děti na slavení prvních pátků – přijďte na faru v 17 hod.
 • V sobotu ráno bude mše svatá v 7.30 hod. Jste zváni na slavení první soboty v měsíci.
 • V sobotu 7. dubna se koná v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.
 • Příští neděle, druhá velikonoční, je nedělí Božího milosrdenství. Mše svatá bude v 9.15 hod. a odpoledne ve 14.30 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.

KVĚTNÁ NEDĚLE                                       25. 3. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2 649 Kč. „Pán Bůh zaplať.“
 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek začínají obřady v 19.00 hod., na Bílou sobotu ve 21 hod. Při velikonoční vigilii přijmou křest naše katechumenky Monika, Alena, Lucie a Jana. Provázejme je svými modlitbami.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při mši svaté v 9.15 hod. bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do kostela.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu městem v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 17.00 hod.


Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2018 v Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže

25. 3. – KVĚTNÁ NEDĚLE:
9:15 hod. – mše svatá
14:30 hod. – křížová cesta dětí a rodin
29. 3. – ZELENÝ ČTVRTEK:
19:00 hod. – mše svatá na památku Večeře Páně
30. 3. – VELKÝ PÁTEK:
Den přísného postu (zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let)
19:00 hod. – velkopáteční obřady
31. 3. – BÍLÁ SOBOTA:
21:00 hod. – obřady velikonoční vigilie
1. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:
9:15 hod. – mše svatá s žehnáním pokrmů k velikonočnímu stolu
2. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:
9:15 hod. – mše svatá – farní kostel Všech svatých

 

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu:

kostel sv. Mořice:
PONDĚLÍ (26. 3.) 15:00 – 17:00 hod.
ÚTERÝ (27. 3.) 15:00 – 17:00 hod.
STŘEDA (28. 3.) 15:00 – 17:00 hod
kostel P. Marie:
PONDĚLÍ (26. 3.) 7:30 – 9:00 hod.,   16:00 – 18:00 hod.
ÚTERÝ (27. 3.) 7:30 – 9:00 hod.    (večer se nezpovídá)
STŘEDA (28. 3.) 7:30 – 9:00 hod.,   16:00 – 18:00 hod.
Prosíme, využijte tuto možnost přistoupit ke svátosti smíření. Nenechávejte zpověď na poslední chvíli. Děkujeme.

 

5. NEDĚLE POSTNÍ                                        18. 3. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes 18. března si připomínáme 1. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.
 • Za týden, v neděli 25. března, bude křížová cesta pro rodiny s dětmi. Po křížové cestě zveme děti na faru na malé posezení s vyráběním, které zajišťuje Děkanátní centrum pro rodinu.
 • Zítra je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie. Mše svatá bude v 18.00 hod. a bude obětována za živé a zemřelé Josefy z naší farnosti.
 • Tento čtvrtek mše svatá nebude!
 • Setkání mužů bude ve středu 21. března v 18.00 hod. na faře v Hradisku.
 • Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou. Mše svatá bude v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Koblihovu, Valisovu a Chutnou. Na začátku mše svaté je obřad žehnání ratolestí.
 • Na květnou neděli bude zde příležitost ke svátosti smíření. Otec Václav bude zpovídat od 8.30 hod. a během mše svaté. Využijte této příležitosti.
 • Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice v pátek 23. března. Pořad bohoslužeb je ve zpravodaji. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
 • Od dnešního dne prožíváme Týden modliteb za mládež. Srdečně zveme mladé na Večer chval ve středu 21. března v 19 hod. a v sobotu 24. března odpoledne na Děkanátní setkání mládeže. Obě akce jsou na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
  Biskupský delegát pro mládež, Mons. Pavel Posád se obrací na mládež s touto výzvou:
  Milí mladí přátelé, blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže. Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi. Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
  Myslím na vás v modlitbách,
  + Mons. Pavel Posád

4. NEDĚLE POSTNÍ                                        11. 3. 2018

 • Dnes odpoledne přijďte na křížovou cestu ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod.
 • Za týden je 5. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, Liškovy, Jordánovy a celou živou rodinu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Přistoupíme také k volbě nové pastorační rady. Na závěr mše svaté vám budou rozdány volební lístky. Volbu uskutečníte zatržením lístku u jména kandidáta.
 • V sobotu 10. března 2018 zemřela paní Marie Eliášová, matka P. Lva Eliáše. Pohřeb zesnulé se koná ve čtvrtek 15. března v 15 hod. ve farním kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • V těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Pamatujme i ve svých osobních modlitbách a prosme za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.
 • V úterý 13. března si připomínáme VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii.

3. NEDĚLE POSTNÍ                                        4. 3. 2018

 • Minulou neděli při sbírce na „Haléř sv. Petra“ jste věnovali 5 784 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • V postní době přicházejme na pobožnosti křížové cesty do farního kostela v neděli odpoledne ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za rodiče z obou stran.
 • Za týden je 4. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, bratra a živou rodinu.
 • Mladí, máte poslední možnost dnes nebo zítra se přihlásit na duchovní obnovu s P. Janem Balíkem na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži příští víkend. Informace jsou ve farním zpravodaji.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 7. března v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek 8. března je Den otevřených dveří na Církevní základní škole v Kroměříži. Pro mateřské školy je připraven program od 9 do 12 hodin (po telefonické domluvě). Veřejnost přivítáme od 14 do 17 hodin. Srdečně zveme nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale i všechny zájemce k prohlídce školy. Přijďte se seznámit s rodinným prostředím, prohlédnout si zblízka všechny třídy i prostory školní družiny. Získáte informace před zápisem do 1. třídy, informace o výuce, zájmových činnostech atd. Jste srdečně vítáni v odpoledních hodinách i na 2. stupni školy, který sídlí v prostorách Arcibiskupského gymnázia. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel 573 335 531, www.czs-km.cz. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáků školy.
 • Na vývěsce najdete už dnes seznam kandidátů do nové pastorační rady. Volby budou 18. března.

2. NEDĚLE POSTNÍ                                        25. 2. 2018

 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2 537 Kč.
 • Dnes přijměte dík za dary při sbírce na „Haléř sv. Petra.“  Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Každou neděli odpoledne ve 14.30 hod. jste zváni na křížovou cestu do farního kostela.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Aloise Kočendu a živou a + rodinu. Přede mší svatou bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci od 17:15 hod. Během adorace je příležitost ke svátosti smíření.
 • Pátek je první v měsíci. Zveme děti v 17 hod. na faru na společnou přípravu a ke svátosti smíření, a v kostele pak ke svatému přijímání.
 • V sobotu ráno jste zváni ke slavení prvních sobot v měsíci. Mše svatá bude v 7.30 hod.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována  za + Vladimíra Opravila a živou rodinu. Katechumenky, které byly 17. března v katedrále přijaty mezi čekatele křtu, zahájí nejbližší přípravu na křest. Spolu se svými kmotry prožijí o 3., 4, a 5. neděli postní obřady zvané skrutinia.
 • Ve farním zpravodaji najdete další informace a pozvánky na zajímavé přednášky.
 • Děti, přijďte po mši svaté k nástěnce u sochy Panny Marie Bolestné. Učíme se i za pomoci úkolů následovat Ježíše a více se mu podobat.

1. NEDĚLE POSTNÍ                                        18. 2. 2018

 • V době postní konáme pobožnosti křížové cesty ve farním kostele každou neděli ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za manžela a rodiče Knapkovy a Zapletalovy.
 • Příští neděle je 2. postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Kahajovy a živou rodinu. Příští neděli bude sbírka Haléř svatého Petra.
 • Připojme se k výzvě Svatého otce: Pátek 23. února je DEN MODLITEB A POSTU ZA MÍR VE SVĚTĚ.
 • Tuto sobotu 24. února se uskuteční Duchovní odpoledne s lektorkou Martinou Pavlíkovou z pastoračního centra arcibiskupství v Olomouci. Jde o setkání pro lektory a ostatní čtenáře různých textů při bohoslužbách, i pro další zájemce o hlubší porozumění Božímu slovu. Program setkání je na plakátě. Začátek je ve 13.30 hod. v kostele půlhodinovou adorací. Přednášky budou na faře.
 • Ve farním zpravodaji najdete další informace a odkazy na postní aktivity, které nám mohou pomoci lépe prožívat postní dobu. Dnes si můžete vzít schránky na Postní almužnu. Najdete je vzadu za lavicemi.
 • Prosíme děti, aby každou neděli po mši svaté přišly k nástěnce, která je u sochy Panny Marie Bolestné. Dostanete kartičky a úkoly, které vám pomohou v úsilí podobat se více Pánu Ježíši.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    11. 2. 2018

 • Na POPELEČNÍ STŘEDU – 14. února – vstupujeme do postní doby. Mše svatá bude zde ve farním kostele bude v 18.00 hod. Bude obětována na poděkování za zdraví, s prosbou o ochranu pro rodinu Štáblovu.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 1 postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu.
 • Popeleční středa je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.
 • Pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY se budeme modlit ve farním kostele každou postní neděli odpoledne ve 14.30 hod.
 • Ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. V tomto týdnu jste zváni ve středu na besedu s biskupem Mons. Václavem Malým, v sobotu na setkání společenství Třetího řádu sv. Františka.
 • Vzadu za lavicemi je schránka, do které prosím vkládejte vaše návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Nově tam najdete také symbolickou SPZ. Jde o nabídku pro manžele, kterou dává k dispozici Děkanátní rodinné centrum. Připravila ji nadace CREDO. Způsob použití je popsán na zadní straně SPZ. Touto formou můžete v tomto týdnu, kdy slavíme Národní týden manželství, dát najevo spoluobčanům, že si vážíte manželství a rodinného života.
 • SLUŽBA SLOVU V LITURGII - v sobotu 24. února se uskuteční Duchovní odpoledne s lektorkou Martinou Pavlíkovou z pastoračního centra arcibiskupství v Olomouci. Jde o setkání pro lektory a ostatní čtenáře různých textů při bohoslužbách, i pro další zájemce o hlubší porozumění Božímu slovu. Kromě duchovní náplně bude zahrnuta i praxe, např. jak mluva i sluch ovlivňují přijímání textů, jaká je odpovědnost předčitatele vůči posluchačům, nejčastější úskalí veřejného projevu aj. Začátek je ve 13.00 hod. v kostele půlhodinovou adorací, přednášky budou na faře. Srdečně zve pastorační rada farnosti.

5. neděle v mezidobí                                     4. 2. 2018

Svátky v týdnu:
Pondělí 5. února – památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota 10. února – památka sv. Scholastiky, panny
Ve čtvrtek 8. února bude mše svatá ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována
………………………………………………………………

 • Bratří a sestry, ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. Věnujte jim pozornost a využijte nabídky. Připomínám pozvání na Farní bál, který se koná tuto sobotu. Také prosím, abyste nezapomněli dát na lístku do schránky jména těch farníků, které navrhujete do pastorační rady.
 • Příští neděle 11. února je 6. v mezidobí. Slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Mše svatá v kostele sv. Mořice v 9.15 hod. bude obětována za nemocné.
 • Po mši svaté příští neděli 11. února ještě chvíli zůstaneme v kostele. Prožijeme Farní shromáždění. Co to znamená? Předstoupí před nás členové Farní rady s krátkým sdělením o své práci pro farnost.
 • Mimořádně přišla tato nabídka: P Elias Vella OFM (františkán minorita) bude mít v úterý 6. února v 18 hod. přednášku v aule Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Téma: „Duchovní výzvy mladého člověka.“ Přednáška je určena všem, ne jen mladým. Na závěr bude odpovídat na dotazy. Po přednášce v 19.30 hod. bude P. Elias Vella sloužit mši svatou v kapli gymnázia.
 • SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ Setkání mužů se koná ve středu 7. února v 18 hod. na faře v Hradisku. Srdečně zveme další muže.
 • BESEDA S MONS. VÁCLAVEM MALÝM Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži zvou ve středu 14. února od 15.30 hod do studentského klubu AG na besedu s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem Arcidiecéze pražské. Moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.
 • SNĚŽENKY 2018 - KŘESŤANSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY Kde: Archa Rajnochovice. Téma: Čaroděj ze země Oz. Termín: 19.2. - 23. 2. 2018. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy, pro děti od 8 do 14 let, cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč). Tel: 573 391 215, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S P. JANEM BALÍKEM Kdy: 9. - 11. 3. 2018. Kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Duchovní obnova je určena pro mládež do 30 let. Je třeba se účastnit celého víkendu, není možné docházet pouze na promluvy. Cena: 300,- Kč, pro studenty AG 200,- Kč. Přihlášky: www.agkm.cz.

4. neděle v mezidobí                                         28. 1. 2018

 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2.912,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který ve středu 31. ledna 2018 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Ve čtvrtek 1. února dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti.
 • Upozornění na změnu bohoslužby:
 • Ve čtvrtek 1. února nebude mše svatá.
 • V pátek 2. února, o svátku Uvedení Páně do chrámu, bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod. Bude obětována za ženy a matky. Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem. Tento den je SVĚTOVÝM DNEM ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.
 • Zároveň je to první pátek v měsíci. Zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru už v 16.30 hod. Po společné přípravě bude od 17 hod. svátost smíření. V kostele se bude zpovídat od 17.30 hod. a v 18.00 hod. bude mše svatá.
 • V sobotu 3. února je památka sv. Blažeje, mučedníka. Pokračujeme v novéně prvních sobot v měsíci. Jste srdečně zváni do farního kostela. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 mše svatá, na závěr svatoblažejské požehnání. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.
 • Příští neděle 4. února je 5. v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Šubartovu a Přikrylovu. Odpoledne ve 14.30 hod. se koná hodinová adorace ve farním kostele.


Bratři a sestry,

pastorační rady, které působí ve farnostech, mají za úkol spolupracovat s duchovním správcem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Podle stanov se pastorační rada ustavuje na 4 roky. Naše pastorační rada byla ustanovena 12. ledna 2014. Chci poděkovat všem členům pastorační rady naší farnosti, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali.

Před námi je volba nové pastorační rady. V tomto období – jak jste slyšeli minulou neděli – máte možnost navrhnout jména těch farníků, které doporučujete do pastorační rady. Své návrhy vkládejte do schránky zde v kostele, která je viditelně označena, a to nejpozději do neděle 18. února. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Můžete navrhnout nejvíce 5 kandidátů. Je vhodné použít lístky, které jsou na stolečku vedle schránky.

18. ledna byla jmenována volební komise ve složení: Dominik Bleša, Lukáš Pospíšil a Josef Pavlík, mladší. Tato komise zpracuje vaše návrhy a 4. března zveřejní seznam kandidátů. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let.

3. neděle v mezidobí                                         21. 1. 2018

 • Ve čtvrtek je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za +rodinu Spálovských z Miňůvek, Julii Otevřelovou a duše v očistci. Ve čtvrtek po mši svaté jste opět zváni na adoraci za naši zemi a šťastnou volbu prezidenta České republiky.
 • Příští neděle 28. ledna je 4. v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče a živou rodinu.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 24. ledna v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Muži, jste srdečně zváni.
 • Mládež ve věku 13 - 18 let zveme na křesťanský víkend od 2. do 4. února na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přijďte si poslechnout svědectví, prožít společenství a vzájemně se povzbudit ve víře. Ve farním zpravodaji najdete informace a odkaz na webové stránky, kde je třeba se přihlásit.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA na Charitě Kroměříž činila 1 204 213,- Kč. V obcích naší farnosti se vybralo celkem 53 352,- Kč.
 • Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkuje i všem dárcům za jejich vlídné přijetí a finanční příspěvky. Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.
 • IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé: Mladí z projektu Ignite ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zvou mládež ve věku 13 - 18 let na křesťanský víkend s názvem IGNITE YOURSELF („zažehnout se“). Koná se od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship.  Veškeré informace a přihlášky: www.igniteprojekt.cz. Na všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!
 • Pozvání na různé akce a další informace najdete v našem farním zpravodaji TRIO EXPRES.

Úmysly mší svatých v měsíci lednu a únoru 2018
neděle 14.1.   9:15 Za + Vladimíra Nakládala a živou rodinu
čtvrtek 18.1. 18:00 Na poděkování za život, s prosbou za odpuštění vin a přijetí nemoci
neděle 21.1.   9:15 Za + dceru, živou a + rodinu Peškovu a Odehnalovu
čtvrtek 25.1. 18:00 Za + rodinu Spálovských z Miňůvek, Julii Otevřelovou a duše v očistci
neděle 28.1.   9:15 Za + rodiče a živou rodinu

pátek 2.2. 18:00 Za ženy a matky z farnosti
neděle 4.2. 9:15 Za živou a + rodinu Šubartovu a Přikrylovu
čtvrtek 8.2. 18:00
neděle 11.2. 9:15 Za nemocné
Popeleční středa 14.2. 18:00 Na poděkování za zdraví, s prosbou o ochranu rodiny Štáblové
neděle 18.2. 9:15 Za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu
čtvrtek 22.2. 18:00 Za manžela a rodiče Knapkovy a Zapletalovy
neděle 25.2. 9:15 Za + rodiče Kahajovy a živou rodinu

2. neděle v mezidobí                                         14. 1. 2018

 • Díky všem, kteří včera přišli do farního kostela a provedli povánoční úklid. A ještě jednou díky všem koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky.
 • Ve čtvrtek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Mše svatá v 18 hod. bude obětována na poděkování za život, s prosbou za odpuštění vin a přijetí nemoci.
 • Po mši svaté bude od 19 hod. na faře jednání členů Farní rady.
 • Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + dceru, živou a + rodinu Peškovu a Odehnalovu.
 • Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v pátek 19. ledna 76. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie.
 • Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V Kroměříži budou dvě ekumenické bohoslužby. V tomto týdnu jste zváni na první z nich. Uskuteční se ve čtvrtek 18. ledna v 18.00 hod. v kostele Panny Marie.
 • Přijměte pozvání na FARNÍ BÁL, který se uskuteční v sobotu 10. února v sále Psychiatrické nemocnice. Vstupenky se prodávají v Kroměříži u paní Šafaříkové. Cena 220,- Kč. Ples můžete podpořit hmotnými dary do tomboly. Přijímáme je v sakristii a ve farní kanceláři.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.


Svátek KŘTU PÁNĚ                                     7. 1. 2018

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

Dnešní den uzavírá okruh vánočních svátků. Přijměte pozvání do farního kostela dnes odpoledne ve 14.30 hod. na adoraci a zpěvy u jesliček.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. Úklid vánoční výzdoby kostela bude sobotu 13. ledna od 9 hod.. Muži, ženy, mládež a děti, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci.

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU Společenství mužů má první setkání v novém roce ve středu 10. ledna 2018 od 18.00 hod. Místo konání bude upřesněno. Muži, jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na poděkování Pánu Bohu za všechny dary a milosti.

Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Vladimíra Nakládala.

Přijměte pozvání na FARNÍ BÁL. Koná se v sobotu 10. února 2018 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Od dnešního dne je zahájen prodej vstupenek. Cena: 220,- Kč. Prodávají se u paní Šafaříkové.

Náš arcibiskup Jan Graubner prosí, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve všech farnostech konala hodinová adorace. Přijměte pozvání ke společným modlitbám do farního kostela ve čtvrtek 11. ledna 2018 přede mší svatou od 17 hod.Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa                        31.12.2017

Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti. Před večerní mší svatou bude od 17.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována na úmysl dárce.

Děti, které byly u prvního sv. přijímání, zveme v pátek v 17.00 hod. na faru ke společné přípravě a slavení prvního pátku v měsíci.

V sobotu 6. ledna, o slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Zároveň je to první sobota v měsíci.

Příští neděli je svátek Křtu Páně. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za nenarozené děti. Odpoledne ve 14.30 hod. bude ve farním kostele vánoční vystoupení dětí, adorace a svátostné požehnání.

BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice

V neděli 7. 1. 2018  od 15 hod. zveme všechny do kostela sv. Mořice na benefiční koncert. Vystoupí na něm malá i velká schola, nově vzniklý příležitostný farní sbor a pan varhaník Mgr. František Macek. Vybrané finanční příspěvky budou věnovány mobilnímu hospici „NEJSTE SAMI“. Přijďte si na závěr vánoční doby poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

Charita České republiky pořádá Tříkrálovou sbírku. V našem děkanátu se bude letos koledovat od 2. 1. do 14. 1. 2018. MŠE SV. za koledníky Tříkrálové sbírky bude sloužena v sobotu 6. ledna v kostele Panny Marie v 8 hod. a žehnání koledníkům se uskuteční po mši sv. Zváni jsou všichni koledníci i vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ, ŠTĚDRÝ DEN                       24. 12. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.319,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • Dnešním večerem vstupujeme do doby vánoční.
 • Odpoledne v 15.30 hod. zveme do kostela sv. Mořice v Kroměříži zvláště rodiny s dětmi a ty, kteří nemohou na půlnoční, ke slavení vigilie Narození Páně.
 • Půlnoční mše svatá bude zde ve farním kostele ve 21.00 hod. O slavnosti Narození Páně bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Bezměrova. V úterý o svátku svatého Štěpána bude mše svatá v 9.15 hod za farníky z Lutopecen.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden 31. prosince je svátek Svaté Rodiny. Chceme svěřit rodiny v naší farnosti do ochrany Svaté Rodiny nazaretské a manželé mohou při mši svaté v 9.15 obnovit manželské sliby. Po mši svaté bude děkovná pobožnost na závěr roku.
 • Pořad bohoslužeb, pozvání na koncerty a další informace najdete na vývěskách, na internetové stránce naší farnosti a ve farním zpravodaji, který je tentokrát na dva týdny.

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích

Sobota 23. prosince 2017
V PN mše svatá nebude.
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17:00 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a ŠTĚDRÝ DEN
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
Nebude mše sv. v 8.00 hod. na MV, v 10:15 hod. u sv. Mořice a v 18:00 hod. u sv. Jana Křtitele.
15:30 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)
„Půlnoční“ mše svaté:
21:00 hod. – kostel sv. Mořice
21:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
21:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Pondělí 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 31. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice 
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14:00 hod.)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (mše sv. s obnovou manž.
slibů a po mši svaté děkovná pobožnost na závěr roku)
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
V kostele sv. Jana Křtitele nebude večerní mše svatá.

Děkovná pobožnost na závěr roku:
15:00 hod. – kostel sv. Mořice
17:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Pondělí 1. ledna 2018 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 7. ledna – Svátek Křtu Páně
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele


3. NEDĚLE ADVENTNÍ                                   17. 12. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, který dnes slaví své 81. narozeniny.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 24. prosince. Je to 4. neděle adventní a současně ŠTĚDRÝ DEN. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodinu Zdražilovu. „Půlnoční“ mše svatá bude ve 21 hod. za naše farní společenství. Věnujte pozornost změnám bohoslužeb. Jsou uvedeny v našich zpravodajích a na vývěsce.
 • Dnes si můžete kromě farního týdeníku TRIO EXPRES vzít také VÁNOČNÍ LIST. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Předejte jej svým blízkým a sousedům a pozvěte je ke slavení svátků vánočních spolu s námi.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v pátek 22. prosince ve 13.00 hod.
 • Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý betlém ve čtvrtek 21. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: v 10.00., ve 14.30. a v 16.00 hod.
 • Děkuji otci Václavovi za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření od pondělí až do pátku tohoto týdne. Zpovídá se každý den od 15.00 do 17.00 hod.
 • BRUSLENÍ PRO VEDOUCÍ A KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9.15 do 11.30 hod. na zimním stadionu v Kroměříži.
 • Nová církevní střední odborná škola: Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: Střední odbornou školu svatého Jana Boska. Bude sídlit v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední odborné škole Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku. Vyučování škola zahájí 1. 9. 2018, bude mít vlastní internát a středisko volného času. Výchovu svěří do rukou salesiánů. Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomoucké; tel.: 587402243; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

2. NEDĚLE ADVENTNÍ                                   10. 12. 2017

 • Také ve druhém adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které slavíme od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.
 • Příští víkend se koná v klášteře sester sv. Vincence duchovní obnova pro ženy. V sobotu 16. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně v 17.00 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za živou a + rodinu Libenskou. Ve čtvrtek  dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.
 • Za týden je 3. neděle adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + syna Josefa. Papež František bude slavit své 81. narozeniny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Příští neděli bude přede mší svatou a během mše svaté zpovídat P. Václav.
 • V tomto týdnu je ve středu společenství mužů a ve čtvrtek jednání farní rady. Bližší informace najdete ve farním týdeníku.
 • Dnes vedle týdeníku vychází také farní list TRIO. Vezměte si jej při odchodu z kostela. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulým církevním rokem v naší farnosti, pozvání na různé akce i pořad vánočních bohoslužeb včetně příležitostí ke svátosti smíření.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ                                     3. 12. 2017

 • Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
 • Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa.
 • Tento čtvrtek zde nebude mše svatá. Přesunuje se na pátek 8. prosince, kdy slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude v 18.00 hod. a bude obětována za živou a + rodinu Zavadilovu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Antonína Svozílka, rodiče Svozílkovy a Skácelovy a za živou rodinu.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v sakristii.
 • V době adventní zveme děti, které chodí do školy v Kroměříži, na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.
 • ADVENTNÍ KONCERT
 • Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18.00 hod. se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskuteční adventní koncert. Srdečně zve AVE - smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
 • Pozvánka pro vedoucí a koledníky Tříkrálové sbírky
 • V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9:15 do 11:30 na zimním stadionu v Kroměříži.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                          26. 11. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.761,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!
 • V pátek zemřela paní Věra Seifertová z Postoupek. Pohřeb zesnulé bude v pátek 1. prosince při mši svaté v 10:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Její tělo bude uloženo do hrobu na hřbitově v Kroměříži.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Mše svatá v 18:00 hod. bude obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zveme děti na faru v 18 hod. k dalšímu slavení prvního pátku a v sobotu zveme vás všechny na mši svatou v 7:30 hod. a slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděle je 1. neděle adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na úmysl dárce. Při mši svaté bude obřad přijetí do katechumenátu. Odpoledne ve 14:30 hod. bude ve farním kostele hodinová adorace.
 • V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY – a to do kaple svatého Vincence na Malém Valu. Podrobnosti si přečtěte ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Jsou tam i další důležité informace.
 • Pracovníci Centra pro rodinný život Olomouc připravili pro rodiny s dětmi „CESTIČKU K BOHU“, která je nabídkou jak prožívat společně liturgický rok. Rodiče si dnes mohou vyzvednout plakát, na kterém je znázorněna cesta přes všechna liturgická období celého roku. Z druhé strany plakátu je návod, jak postupovat a odkaz na webové stránky centra pro rodinu, kde jsou doplňující materiály.
 • Pro intenzivnější prožívání adventu je tu pro vás i letos Adventní kalendář s myšlenkami na každý den. Najdete ho ve farním kostele vzadu za lavicemi.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    5. 11. 2017

 • Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude ve farním kostele půlhodinová adorace. Po ní následuje pobožnost za zemřelé na hřbitově.
 • Při návštěvě hřbitova, spojené s modlitbou za zemřelé, je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to až do středy 8. listopadu. K tomu patří touha získat tyto odpustky, přistoupit v tyto dny svátost smíření, přijmout svátost eucharistie a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
 • Ve čtvrtek je svátek Posvěcení Lateránské baziliky. Mše svatá bude v 18.00 hod.
 • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku sv. Martina v sobotu 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Upozornění na změnu bohoslužby: V sobotu 11. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá s nedělní platností nebude.
 • Další zprávy o dění ve farnosti a nabídku setkání a duchovních obnov najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  29. 10. 2017
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

 • Minulou neděli při sbírce na misie jste věnovali 6.240,- Kč. Velké díky všem, kdo jste svými dary, zakoupením kalendáře nebo napečením koláčů podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve středu 1. listopadu slavíme titulární slavnost našeho farního kostela – Slavnost Všech svatých. Ve čtvrtek je Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Bohoslužby budou v 18.00 hod. Ve čtvrtek bude přede mší svatou adorace a během ní se zpovídá. Zpověď začíná v 17.15 hod. – o hodinu dříve než je uvedeno ve zpravodaji.
 • V pátek 3. listopadu zveme děti ke slavení prvních pátků v měsíci. Přijďte na faru v 17.00 hod. Svaté přijímání bude v kostele před 19.00 hod.
 • V sobotu se zpovídá od 7.00 hod. Mše svatá bude v 7.30 hod. Po ní pokračuje slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděli bude mši svatou v 9.15 hod. slavit P. Josef Konečný. Odpoledne ve 14.00 hod. bude v kostele tichá adorace a ve 14.30 hod. na hřbitově pobožnost za zemřelé.
 • Před námi jsou dny, kdy můžeme projevit svou víru ve společenství svatých konkrétními skutky lásky pro duše v očistci. Podmínky k získání plnomocných odpustků jsou popsány ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.
 • POZOR! Změna bohoslužeb. Tuto neděli 29. října vchází v platnost zimní čas. Začátek mše sv. ve všední dny v kostele Všech svatých se posunuje na 18 hod.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  22. 10. 2017

 • Den modliteb za misie
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie. Děkuji také všem, kdo přinesli koláče, které budou nabízeny mládeží nyní po mši svaté, opět s prosbou na pomoc misiím. Papežské misijní dílo můžete podpořit také darem při zakoupení misijního kalendáře. Tyto kalendáře jsou vzadu za lavicemi a složenky jsou uvnitř kalendářů.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.737,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 • Příští neděli, která je 30. v mezidobí vchází v platnost zimní čas. Slavíme Výročí posvěcení kostela.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.
 • Pobožnost za zemřelé bude na místním hřbitově v neděli 5. listopadu.
 • Členové farních rad jsou zváni na Děkanátní setkání, které se koná v úterý 24. října v 18.00 hod. v aule arcibiskupského gymnázia.
 • Ve farním týdeníku upozorňuji zvláště na nabídku Děkanátního centra pro rodinu.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  15. 10. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • SVÁTKY V TÝDNU:
 • Pondělí 16. října – Sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika
 • Úterý 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • Středa 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Ve čtvrtek zde bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle – 29. v liturgickém mezidobí – je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se sbírka na misie.
 • Připojujeme se k akci Misijní koláč. Kdo se chcete zapojit, napečte koláčky a drobné sladkosti a příští neděli je přineste do farního kostela. Děvčata ze scholy zajistí rozdávání koláčků. Dobrovolné dary půjdou na podporu Papežského misijního díla. Také zakoupením Misijního kalendáře, který bude k dispozici zde v kostele, můžete podpořit aktivity Papežského misijního díla.
 • Všimněte si v našem zpravodaji pozvání k modlitbě: Ve středu se můžete v rodinách s dětmi zapojit do celosvětové modlitby růžence. I když nemůžete dopoledne, najděte si čas večer. V sobotu večer se v rodinách připojte k misijnímu mostu modlitby.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍCH RAD se uskuteční v úterý 24. října na AG KM v 18 hod., od 17 hod. možnost účasti na mši svaté u sv. Mořice.
 • Dnes ve farním kostele v Hradisku po mši sv. v 9. 15 hod. se účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci krátce podělí o své zážitky. Jste srdečně zváni!
 • OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM: V sobotu 28. října 2017 v 11 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku u Kroměříže uzavřou církevní sňatek pan Stanislav Herman z Výškova a slečna Renata Svozílková z Lutopecen.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    8. 10. 2017

 • Den díkůvzdání za úrodu.
 • Dnes odpoledne se mělo konat Tříkrálové bruslení. Akce byla z důvodu sportovního zápasu zrušena!
 • Pro malý zájem byl také zrušen autobus na biskupské svěcení. Pozvání od otce arcibiskupa platí. Využijte vlaku nebo vlastních dopravních prostředků. Mše svatá začne v olomoucké katedrále v sobotu v 10.00 hod. Modlitbou pamatujme na naše nově jmenované pomocné biskupy.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle je 28. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Zde ve farním kostele v Hradisku se po mši svaté v 9.15 hod. mladí, kteří se zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci, krátce podělí o své zážitky.
 • Charita Kroměříž, která slaví 25 let svého působení, vás zve v úterý do kostela sv. Jana Křtitele na Koncert pro radost. Účinkovat bude pěvecký sbor Slunečnice a jeho hosté. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Životního jubilea – 80 ti let – se dožívá v sobotu 14. října P. Václav Altrichter. Vyprošujme mu Boží požehnání a ochranu do dalších let.


VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,
obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským po­stojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svě­domí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlament­ních voleb se i modleme.
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.
Vaši biskupové

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    1. 10. 2017

 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Hned při prvním zjevení ve Fatimě 13. května 1917 Panna Maria vybízí: „Modlete se denně růženec.“ Přijměme tuto výzvu. Modlete se v rodinách, ve společenstvích i soukromě. A modleme se společně ve farnosti přede mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Povzbuzením nám mohou být i slova papeže sv. Jana Pavla II., který měl vždy při sobě růženec a rád se ho modlil. Říká nám:„Dívám se na vás na všechny, bratři a sestry každého stavu…a také na mládež: vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života.“
 • V pondělí je památka svatých andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi.
 • Ve středu 4. října 2017 v 19 hod. se uskuteční setkání mužů u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer mše svatá v 19.00 hod. za + Ladislava a Libuši Krupařovy, dvoje rodiče a celou živou rodinu. Přede mší svatou bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Po mši svaté ve čtvrtek 5. října se uskuteční na faře jednání farní rady.
 • Pátek je první v měsíci. Zahajujeme prožívání prvních pátků pro děti, které byly letos u prvního svatého přijímání. Přijďte v pátek v 17.00 hod. na faru. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Příští neděli 8. října budeme slavit den díkůvzdání za úrodu.Prosíme farníky, aby přinesli plody ze své úrody – nejlépe ve čtvrtek, aby se mohl před nedělí vyzdobit oltář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Františku a Antonína Svozílkovi z Lutopecen, syna Jaroslava, Antonína a Stanislava a živou rodinu.
 • Mnozí z vás jste si v tyto dny odnesli z kostela letáček s nadpisem PRVNÍ SOBOTY. Arcibiskup Jan v něm připomíná, jaké milosti slíbil Ježíš těm, kdo uctívají Neposkvrněné srdce jeho Matky Panny Marie, a se smírným úmyslem pro záchranu duší slaví devět po sobě jsoucích prvních sobot měsíce. Dá se říci, že jde o pastýřský list, kterým se arcibiskup obrací na naše farnosti. Vidí ve slavení prvních sobot impulz k duchovní obnově, abychom se konkrétními skutky – v pokoře, touze po obrácení, důvěře v Boží moc a Boží lásku, nechali vést Pannou Marií ke Kristu a nasadili se pro spásu svou i našich bližních. V sobotu 7. října 2017 při slavení památky Panny Marie Růžencové jste srdečně zváni do farního kostela na zahájení novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, od 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.
 • Charita Kroměříž pořádá příští neděli 8. října bruslení pro koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky na zimním stadionu v Kroměříži a to od 14:00 do 16:00 hod.
 • 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                24.9.2017
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 5.046,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve středu je památka sv. Vincence de Paul, kněze. Je to titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence.
 • Ve čtvrtek je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Je to Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Mše svatá zde v Hradisku bude v 9.15 hod. Bude obětována za zemřelou Marii Moserovou a na poděkování za 50 let života.
 • V pátek slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • Příští neděle je 26. v mezidobí. Mše svatá bude v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Liškovy, Jordánovy a celou živou rodinu. Jde o první neděli v měsíci. Ve farním kostele bude od 14.30 do 15.30 hod. adorace.
 • Setkání dětí i maminek: Každé úterý v 17.00 hod. je na faře v Hradisku možnost k setkávání dětí z prvního stupně ZŠ, i těch mladších, předškolních. Také maminkám doprovázejícím děti je jednou za 14 dní nabídnuto setkání nad Písmem, katechismem i společné povídání o běžných starostech všedních dnů.
 • Charita Kroměříž slaví 25. výročí založení. Při této příležitosti budou v Kroměříži k uctění ostatky sv. Jana Pavla II. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Z Kroměříže jedou dva autobusy. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Autobusy budou odjíždět v 8.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž ve farní kanceláři.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    17. 9. 2017

 • Děkuji všem, kdo jste modlitbou a službou provázeli děkanátní setkání dětí a evangelizační festival „Hořící náměstí.“ Zvlášť velký dík patří organizátorům těchto akcí.
 • Ve středu 20. září je náš adorační den – tedy náš závazek vůči celé arcidiecézi a zároveň most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. Nejsvětější svátost bude vystavena ve farním kostele ráno ve 12.00 hod. Rozpis adoračních hodin je zde ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina“ prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Od 18.00 hod. bude společná adorace zakončená svátostným požehnáním. Mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. V Kroměříži slavíme pouť ke cti sv. Mořice - mše sv. v 7.45 hod. a v 15.00 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Jeden autobus je už obsazen a je objednán druhý autobus. Přihlašujte se zde v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž zde v sakristii.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                3. 9. 2017

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie
 • V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v kostele svatého Mořice v Kroměříži v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.
 • Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne ve středu 13. září
 • Jednání členů farní rady naší farnosti se koná v pondělí 4. září v 19.00 hod. na faře.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 6. září v 19.00 hod. u pana Konečného.
 • Všichni, kdo jste se přihlásili k přípravě na svátost biřmování, přijďte na úvodní setkání v pátek 8. září v 18.00 hod. do Kroměříže na Děkanátní centrum pro rodinu, které je za kostelem sv. Mořice. Kdo z vážného důvodu nemůže v tomto termínu přijít, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích.“ Ke každé stránce, a tím k nedělnímu evangeliu, se váže příběh ze života dvou prvňáčků, Jonáše a Johanky. Děti tak mohou poznávat, že Písmo svaté souvisí s tím, co denně prožíváme. Rodiče, vyzvedněte si sešit s těmito příběhy u kněze. Především si udělejte čas každý týden si text pro danou neděli s dětmi přečíst a trochu si o něm popovídat. Stránka v sešitku, kterou si děti vymalují a doplní samolepkou, obsahuje myšlenku pro zapamatování.
 • V sobotu 9. září se koná v Uherském Brodě pouť ministrantů z celé arcidiecéze. Doprava – zajištěna osobními auty. Rodiče, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Honební společenstvo Hradisko–Postoupky a Myslivecké sdružení Postoupky-Hradisko srdečně vás všechny zvou příští neděli 10. září na požehnání kapličky ke cti a chvále sv. Huberta. Po mši svaté přejdeme ke kapličce a po požehnání je pro všechny připraveno občerstvení v místní hospodě.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
 • Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. S ohledem na program, dopravu a občerstvení, které se odvíjí od počtu dětí, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do dnešní neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Srdečně zvou a na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    27. 8. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.817,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou od 18.15 hod. bude tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Dnes máte k dispozici farní týdeník TRIO EXPRES a v něm základní informace. Věnujte jim pozornost. Jsou před námi akce a setkání, které je třeba provázet modlitbou.
 • Na mši svatou v neděli 3. září v 9.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Dostanete také sešitky k nedělnímu evangeliu na nový školní rok.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
  Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž


16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    23. 7. 2017

 • Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře. Jejich biskupské svěcení bude 14. října 2017 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.Vyprošujme jim hojné dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděli v 9.15 hod. na poděkování za všechny dary a milosti a požehnání pro celou rodinu.
 • V měsíci září začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte P. Josefovi, nejlépe do konce července.
 • Ve Zlíně začne v měsíci říjnu Kurz pastoračních pomocníků. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny srpna. Bližší informace a přihlášky u P. Josefa.


14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                9. 7. 2017

 • V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2017 byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství. Vyprošujme jim dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována za lidi na cestách.
 • Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu.
 • Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                2. 7. 2017

 • POŘAD BOHOSLUŽEB
 • Ve středu 5. července bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži bude ve středu v 9.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.
 • Ve čtvrtek 6. července nebude v Hradisku mše svatá.
 • Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Kolkovou a celou zemřelou rodinu.
 • Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele Kroměříži. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ve dnech státních svátků 5. a 6. července v 7.00 hod.
 • Návštěva nemocných
 • Ve čtvrtek 6. července dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • VELEHRAD 2017
 • Úterý 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00­–23.00 hod. adorace v bazilice, 23.00 hod. mše svatá.
 • Středa 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant a kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.
 • Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
 • Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
 • Neděle 9. července – MALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ - V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    25. 6. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.446,- Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá ve farním kostele v 19.00 hod. bude obětována za + Jindřišku Zahradníčkovou a za živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele. Při mši svaté bude křest dítěte. Je to první neděle v měsíci: Odpoledne od 14.30 hod. bude hodinová adorace ve farním kostele.
 • Muži, přijměte pozvání na poslední předprázdninové společenství ve středu 28. června v 19.00 hod. na faře.
 • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • V pátek 30. června jsou VŠICHNI srdečně zváni na táborák na farní zahradě v Hradisku u příležitosti zakončení školního roku. Začátek v 18.00 hod.. Občerstvení zajištěno.
 • Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.
 • Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.
 • Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle“ – tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    18. 6. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes 18. června slavíme mši svatou v 9.15 hod. v Lutopecnách.
 • Také příští neděli 25. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 19. června – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Středa 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 23. června – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Sobota 24. června – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Příští neděle je 12. v mezidobí.

 • UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 22. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.
 • V pátek 23. června bude mše svatá ve farním kostele v Hradisku v 19.00 hod. Bude obětována za živou a zemřelou rodinu Zelinkovu.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci  Setkání mladých lidí, kteří mají zájem o duchovní hodnoty; prázdninová akce pro mladé lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, biskupy a mezi sebou; oslava Světového dne mládeže na národní úrovni – tak lze charakterizovat toto setkání, které se uskuteční v Olomouci od 15. do 20 srpna 2017. Je určeno pro mladé od 14 do 30 let.
  Drazí mladí přátelé, pokud ještě nejste přihlášení, udělejte to co nejdříve. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.
 • V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže.

 • Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                            11. 6. 2017
 • Ve čtvrtek 15. června je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Letos nebude slavnost „Božího Těla“ přesunuta na neděli. Prožijeme ji ve čtvrtek 15. června. V 19.00 hod. bude ve farním kostele mše svatá. Po mši svaté bude následovat adorace v kostele zakončená svátostným požehnáním.
 • Příští neděle je 11. neděle v mezidobí. Mše svatá příští neděli 18. června opět nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  V měsíci září 2017 začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Společenství mužů Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 14. června v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Dětské samolepkové odpoledne Pro děti, které během roku sbíraly nedělní samolepky je připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod. Pro účast je nutné odevzdat knížečky se samolepkami nejpozději tuto neděli 11. června. Dovnitř napsat své jméno, věk a telefonní číslo na rodiče.


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                        4. 6. 2017

 • „Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na poděkování za dar zdraví.
 • Příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše svatá příští nedělí 11. června nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Letos v září začne v naší farnosti příprava k přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého, by měl přijmout každý pokřtěný. Podrobnosti, jak se na přípravu přihlásit, budou ve farním týdeníku příští týden.
 • Blíží se nám závěr školního roku a chceme ocenit děti, které sbíraly samolepky. Prosíme děti, přineste knížečky se samolepkami příští neděli a dejte je knězi nebo do sakristie. Je pro vás připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a v zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí v Kroměříži, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července na mailu „ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript “. Prosíme o zaslání přihlášek na uvedený mail do 30. 6. 2017. Kontakt - Julie Koblihová -  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • Noc kostelů 2017
 • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 9. června 2017. Letos jsme pro vás připravili novinku: POUTNICKÝ PAS. V něm najdete program Noci kostelů v jednotlivých chrámech, kaplích a modlitebnách. Do tohoto pasu vám na místě, které navštívíte, dají na požádání pamětní razítko. Poutnické pasy jsou už nyní v našich kostelech a kaplích. Vezměte si je i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz .