Ohlášky PDF Tisk Email

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          20. 10. 2019

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Denisu Zedníkovou a celou živou rodinu.
 • Příští neděli slavíme Výročí posvěcení kostela. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Libuši a Antonína Spáčilovy, celou živou rodinu a dar zdraví. Příští neděli vchází v platnost zimní čas. Ve čtvrtek 31. 10. a následující čtvrtky, budou mše svaté začínat v 18 hod.
 • Vzadu v kostele leží Misijní kalendáře. Darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla. Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře.
 • Protože jsme všichni misionáři, zajímáme se o to, co se děje ve farnosti a blízkém i vzdálenějším okolí. Vezměte si farní zpravodaj, kde jsou hlavní informace. Každý tam může najít to, čeho se může zúčastnit, do čeho se může zapojit nebo co může provázet svou modlitbou.
 • Z těch vzdálenějších nabídek doporučuji koncert, který se uskuteční v Olomouci 1. listopadu a pak v Římě při Národní pouti. Informace najdete ve zpravodaji pod titulem: „České nebe září.“
 • V úterý 15. října zemřel otec Jaroslav Nesvadba, kněz vídeňské arcidiecéze, rodák ze Zdounek a čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Mnozí jste ho znali. Pohřeb bude mít v pátek 25. října ve 14 hod. ve farním kostele v Jedespeigenu. V této farnosti nedaleko Vídně působil 27 let. Máme zamluven autobus. Kdo se chcete zúčastnit jeho pohřbu, přihlaste se co nejdříve - nejpozději v úterý ve farní kanceláři v Kroměříži. Odjezd od kostela sv. Jana Křtitele v 10 hod. Předpokládaná cena 280,- Kč. Podrobnosti budou upřesněny.
 • Beseda s MICHAELEM ŽANTOVSKÝM
  • Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají tentokrát v úterý 22. 10. moderovanou besedu, jejímž hostem bude MICHAEL ŽANTOVSKÝ, známý mj. jako politik a diplomat. Setkání v aule na AG začíná v 19.30 hod.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          13. 10. 2019

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za +Libuši Netušilovou.
 • Příští neděli v 9.15 za + rodiče Suchánkovy, dceru Jaroslavu a jejího syna Jaroslava.
 • Prožíváme měsíc říjen. Vytrvejte v modlitbě růžence v rodinách a přicházejte na společnou modlitbu růžence do kostela.
 • Přijměte, bratři a sestry, pozvání ke společné modlitbě: V pátek 18. října v 18 hod. se zde ve farním kostele zapojíme do misijního Mostu modlitby. Jako ti, kteří jsou pokřtění a zároveň poslaní, nemůžeme zůstat lhostejní k našim bratřím a sestrám v celém světě, zvláště těm, kdo žijí v duchovní, mravní a hmotné bídě. Chceme jim vyprošovat milost víry, aby jejich život byl prozářen světlem evangelia – radostné zvěsti. Chceme modlitbou podpírat misionáře a všechny, kteří s námahou a obětmi hlásají Krista, sjednocují se s nejubožejšími a snaží se jim všestranně pomáhat. A zároveň si chceme vyprosit milost, abychom se také my stávali misionáři ve svých rodinách, na pracovištích, ve školách, mezi sousedy a našimi přáteli, ve farnosti i v občanské společnosti.
 • Prožijeme jednu hodinu společné modlitby. Přijďte celé rodiny spolu. Kdo opravdu nemůže přijít, ať se spojí s ostatními v osobní modlitbě doma.
 • Příští neděli také vykonáme sbírku na misie.
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Arcibiskupství olomoucké spolu s dalšími organizacemi připravili výstavu fotografií věnovanou službě nemocničních kaplanů. Tato výstava bude také v Kroměřížské nemocnici v přízemí pavilonu A ve dnech od 17. října do 6. listopadu 2019. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 17. října ve 14 hod.
 • Další informace k dění ve farnosti a pozvánky najdete ve farním zpravodaji.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          22. 9. 2019

 • Děkuji těm, kteří minulou neděli připravili bohoslužbu za spolky a následné pohoštění v Měrůtkách.
 • Velký dík všem, kdo připravili setkání dětí z náboženství v našem děkanátu.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3 666 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“ V zápise z jednání ekonomické rady, který je na vývěsce pod kůrem, najdete, které práce ve farnosti probíhají nebo se připravují.
 • Děkuji vám, kteří jste přišli na adoraci během našeho adoračního dne i všem nemocným, kteří byli s námi spojeni v modlitbě za farnost, za celou diecézi a za bohoslovce a představené kněžského semináře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na úmysl dárce.
 • V sobotu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa. Mše svatá bude zde ve farním kostele v 9.15 hod. a bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy a celou živou a zemřelou rodinu.
 • V Olomouci se koná v sobotu Arcidiecézní svatováclavská pouť. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve zpravodaji.
 • Příští neděle, 26. v liturgickém mezidobí, je SVĚTOVÝM DNEM MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Blešovu.
 • Výuka náboženství
  • Na Základní škole v Bezměrově výuka začne v pondělí 23. 9. ve 12.00 hod. 1. třída, 12.30 hod. 2. třída a ve 13 hod. 3. - 5. třída.
 • V úterý 24. září začnou na faře katecheze Dobrého pastýře. Zveme děti ve věku 3 – 9 let.
 • Děti zveme po mši svaté pro požehnání a pro kartičky. Rodiče, pomozte dětem s těmito kartičkami pracovat, připomeňte si doma dnešní evangelium. Inspiraci najdete v našem zpravodaji a na internetových stránkách www.katechetiolomouc.cz.
 • NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
  • Biskupové českých a moravských diecézí zvou ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční 11. – 13. 11. 2019. Probíhá také sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu „Koruna sv. Anežky.“ Více na plakátku a na: www.bihk.cz ; www.anezka2019.cz

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          15. 9. 2019

 • Tato mše svatá byla sloužena za živé a zemřelé myslivce, koňáky, holubáře, rybáře a včelaře.
 • V tomto týdnu nebude mše svatá ve čtvrtek večer. V pátek je adorační den farnosti Hradisko. Adorace bude završena slavením mše svaté v 19 hod. Ta bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Na stole pod kůrem je rozpis, kde jsou na jednotlivé hodiny adorace napsána určitá společenství. Na adoraci jsme ale zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte.
 • O adoračním dnu vytváříme most modlitby: Modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. Aktuální počet bohoslovců je uveden ve zpravodaji. A modleme se za bohoslovce nejen o našem adoračním dnu.
 • Setkání společenství mužů se koná ve středu 18. 9. v 19 hod. na faře.
 • Příští neděli 22. září bude mše svatá v 9.15 hod. obětována NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU.
 • Děti zveme po mši svaté pro požehnání a pro kartičky. Rodiče, pomozte dětem s těmito kartičkami pracovat, připomeňte si doma dnešní evangelium. Inspiraci najdete v našem zpravodaji a na internetových stránkách www.katechetiolomouc.cz.
 • Výuka náboženství
  • Na Základní škole v Bezměrově výuka začne v pondělí 23. 9. ve 12.00 hod. 1. třída, 12.30 hod. 2. třída a ve 13 hod. 3. - 5. třída.
 • VEČER CHVAL
  • Je připraven na středu 18. 9. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia (AG). Chvály doprovodí kapela z AG a nebude chybět ani povzbudivé slovo od P. Petra Káni. 
    • Srdečně zve nadační fond Credo  a Pastorační centrum AG.
 • NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
  • Biskupové českých a moravských diecézí zvou ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční 11. – 13. 11. 2019. Probíhá také sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu „Koruna sv. Anežky.“ Více na plakátku a na: www.bihk.cz ; www.anezka2019.cz

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          8. 9. 2019

 • Ve čtvrtek, o památce Jména Panny Marie, bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 50 let společného života.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích. Pozvěte ty, kteří bydlí ve vaší obci. A po mši svaté jste všichni srdečně zváni na pohoštění do Obecního domu v Měrůtkách.
 • Pro děti, které chodí do náboženství, je připraveno setkání v Kroměříži v pondělí 16. září. Podrobné informace dá rodičům paní katechetka Eva Blešová. Náboženství v Bězměrově začne 23. září.
 • Díky domácí zdravotní péči je možné, aby mnozí nemocní mohli zůstat doma mezi blízkými a nemuseli být umísťováni do různých sociálních zařízení. Tato služba je nedostatečně financována a hrozí její zánik. Charita, která ve velké míře poskytuje tuto péči, prosí o vaši podporu petice na záchranu domácí zdravotní péče. Text petice a podpisový arch je v sakristii.
 • V pátek 20. září má naše farnost ADORAČNÍ DEN. Před vystavenou Nejsvětější svátostí zastupujeme v modlitbě všechny farnosti naší arcidiecéze. Zároveň vytváříme most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. Kéž si dokážeme udělat čas a přijít na modlitbu do chrámu během dne – k oslavě Boha a k vyprošení mnohých milostí. Výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen ve 12 hod. Na závěr adoračního dne bude mše svatá v 19 hod.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          1. 9. 2019

 • Děkuji všem, kdo připravili farní táborák na zakončení prázdnin.
 • V pondělí je setkání ekonomické rady naší farnosti večer v 18.30 hod. na faře. Pastorační rada se sejde ve čtvrtek po mši svaté.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Josefa Pavlíka a celou živou a zemřelou rodinu. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti, tichá adorace a také příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Bazalkovy a celou živou rodinu.
 • Následující neděli - 15. září – bude mše svatá v 9.15 hod. sloužena za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 4. 9. v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Děti mají od dnešního dne možnost sbírat každou neděli kartičky s aktivitami, které souvisí s nedělním evangeliem. Prosím rodiče, pomozte dětem, ať se učí rozumět Božímu slovu a podle něj žít.
 • Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. Na MŠI SVATOU v kostele sv. Jana Křtitele každou středu v 18 hod. zveme studenty ze všech středních škol a učilišť.
 • Od dnešního dne zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.
  • V dnešním zpravodaji jsou informace pro rodiče a děti na začátek školního roku, výzva k podpisu petice na podporu domácí zdravotní péče, a také další pozvánky a oznámení.
 • 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření. Více je ve zpravodaji a především v encyklice papeže Františka „Laudato si." K osobní či společné modlitbě v rodině máte na poslední stránce farního zpravodaje Modlitbu za Zemi.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          25. 8. 2019

 • V úterý je památka sv. Moniky; ve středu památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek památka Umučení sv. Jana Křtitele.
 • Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa, který slaví 29. srpna narozeniny.
 • Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Odpoledne ve 14 hod. jste zváni na adoraci do farního kostela.
 • UPOZORNĚNÍ:
  • V neděli 1. září nebude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu.
 • Na mši svatou v neděli 1. září v 9.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.
 • Přijměte pozvání na představení muzikálu Až na smrt o umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Uskuteční se v neděli 1. září odpoledne v 16.00 hod. na farní zahradě u kostela Panny Marie. Přijďte prožít hluboký pašijový příběh v zajímavém prostředí farní zahrady. Vstup je zdarma. Za nepříznivého počasí se akce koná v našem kostele sv. Mořice.
 • FARNÍ TÁBORÁK
  • Srdečně vás, milí farníci, zvu na farní táborák v pátek 30. 8. od 17.30 hod. na farní zahradu. Přijďte si posedět, popovídat a s dětmi zakončit prázdniny. Občerstvení zajištěno.
 • V sobotu 31. srpna je Arcidiecézní POUŤ RODIN a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně. Pro děti je připraven bohatý program. Je to příležitost k poděkování za prázdniny a k vyprošení Božího požehnání pro nový školní rok na přímluvu P. Marie.
 • KARTIČKY PRO DĚTI
  • Boží slovo, kterému nasloucháme při mši svaté, je světlem na naší životní cestě. Snažíme se mu porozumět a učíme se podle něho jednat. A to se týká dospělých i dětí. Děti dnes (a také v neděli 1. září) na konci mše svaté dostávají malé plastové krabičky, do nichž mohou po celý školní rok sbírat obrázky (kartičky) s aktivitami, které souvisí s nedělním evangeliem. Ke krabičce děti obdrží „úvodní" kartičku s jednoduchým návodem a plakátek s očíslovanými políčky, kam budou nalepovat rožky získaných kartiček a skládat mozaiku s překvapením.
  • METODIKA ke kartičkám bude k dispozici na www.katechetiolomouc.cz a ve stručnosti ji pro aktuální neděli otiskneme také v Triu expres. Rodiče, využijte toho a podle návodu na kartičce si s dětmi chvíli povídejte o evangeliu. Tak jim pomůžete poznávat Ježíše jako přítele, který je s námi a moudře nás vede.
 • Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.
  • Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Na škole v Bezměrově se rovněž učí náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy v Kroměříži, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro začínající školní rok si vyzvedněte ve farní kanceláři. Prosíme, odevzdejte je co nejdříve.

 

SRPEN 2019

 • Významné svátky a památky
  • Čtvrtek 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
  • Pondělí 5. 8. – posvěcení římské baziliky Panny Marie
  • Úterý 6. 8. – svátek Proměnění Páně
  • Čtvrtek 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze
  • Pátek 9. 8. – sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  • Sobota 10. 8. – svátek sv. Vavřince, mučedníka
  • Středa 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
  • Čtvrtek 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (den, kdy je nám zvláště doporučeno účastnit se mše svaté)
  • Úterý 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  • Středa 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže
  • Čtvrtek 22. 8. – památka Panny Marie Královny
  • Sobota 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  • Úterý 27. 8. – památka sv. Moniky
  • Středa 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  • Čtvrtek 29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele
 • Mše svatá v Kroměřížské nemocnici bude slavena v pátek 16. 8. ve 14 hod.
 • ADORACE
  • Čtvrtek 1. 8. – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15–19 hod.)
  • Neděle 4. 8. – kostel Všech svatých v Hradisku ve 14 hod.
 • Příležitost ke svátosti smíření
  • Čtvrtek před prvním pátkem  (1. 8.) – v kostele Všech svatých v Hradisku (18.15 –19.00 hod.)
 • Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko
  • Ve čtvrtek  1. 8. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • UPOZORNĚNÍ: Ve farním kostele v Hradisku bude v úterý 6. 8. o svátku Proměnění Páně mše svatá v 19 hod. Ve čtvrtek 8. 8. tam mše svatá nebude.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu nebude v neděli 11. 8. v 8 hod. sloužena mše svatá.
 • Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (čtvrtek 15. 8.)
  • 6.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val
  • 11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.
  • 17.00 hod. – kostel sv. Mořice
  • 19.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
 • Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele:
  • 15. srpna 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 11. 8. v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
 • Poděkování za úrodu
  • V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v sobotu 17. 8. ve 13 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.
 • Pozvání na pouti
  • Neděle 11. 8. – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži
   • Mše sv. v 8, v 9.15 a ve 14 hod. Odpolední mši svatou ve 14 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík.
  • Neděle 18. 8. – Hlavní pouť na Svatém Hostýně
   • Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit olomoucký biskup Mons. Antonín Basler.
  • Sobota 31. srpna – Arcidiecézní POUŤ RODIN a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně.
   • Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner a poté je připraven program pro děti i mládež. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Program pouti na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.
 • Celostátní setkání animátorů
  • PRO KOHO: pro mladé ve věku 16–24 let (ty, kteří slouží druhým ve farnostech, společenstvích…, ale i pro ty, kteří chtějí sloužit). KDE: Chotěboř. KDY: 13.-18.8.2019. MOTTO: S Janem za Ježíšem. Více na: csa2019.signaly.cz a na plakátcích.
 • Multižánrový křesťanský festival UNITED 2019
 • NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
  • Biskupové českých a moravských diecézí zvou ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční 11.–13.11.2019. Národní pouť do Říma bude po návratu do ČR pokračovat do svatovítské katedrály v Praze, kde hlavní bohoslužbu bude sloužit v sobotu 16.11.2019 kardinál Dominik Duka. Více na plakátku a na: www.bihk.cz.

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          7. 7. 2019

 • Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše svatá v 19 hod. bude obětována za + bratra a celou živou a zemřelou rodinu Navrátilovu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována ZA ZEMŘELÉ DÁRCE. Pamatujeme na ty, kdo v minulosti odkázali farnosti nebo kostelu své majetky, které sloužily k obživě kněží a údržbě kostela.
 • Úmysly mší svatých na třetí čtvrtletí se zapisují v sakristii.
 • V sobotu 13. července nebude mše svatá večer v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani v kostele Panny Marie.
 • POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
  • Letos putujeme – na pozvání otce arcibiskupa – spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci. Kdy: v sobotu 13. 7. 2019. Odjezd autobusu ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Cena: 150 Kč, děti do 15 let zdarma. Program: od 15 hod. modlitba růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá. Hlídání dětí a program pro ně zajištují pracovnice rodinného centra. Sraz ve 14.45 hod. před katedrálou. Ještě jsou volná místa. Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři v Kroměříži u sv. Mořice (573 338 952).

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          30. 6. 2019

 • Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace liturgické slavnosti Těla a Krve Páně minulou neděli. A děkuji těm, kdo připravili v minulém týdnu farní táborák.
 • Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Prokopa, opata.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Ve čtvrtek večer nebude ve farním kostele mše svatá ani adorace. Na adoraci jste zváni mimořádně ve středu 3. července v 18.30 hod. a příští neděli ve 14 hod.
 • V pátek je slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké.
 • Na posvátném Velehradě se koná NÁRODNÍ POUŤ a probíhají tam Dny lidí dobré vůle s bohatým programem.
 • Zde ve farním kostele bude mše svatá v pátek v 9.15 hod. Bude obětována za duchovní obnovu rodin v naší farnosti.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9. 15 hod. obětována za + P. Ferdinanda Funka.
 • Další informace nejen na tento týden, ale na celé prázdniny, najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.
 • Na naši pouť za obnovu rodin a za duchovní povolání v sobotu 13. července v olomoucké katedrále je objednán autobus. Přihlašujte se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Podobně se můžete přihlásit na pouť ke svaté Anně u Staré Vody v sobotu 27. července.
 • PŘÍMĚSTSKÝ VĚDECKÝ TÁBOR
  • Děti 4. – 6. tříd jsou srdečně zvány na příměstský vědecký tábor, který se uskuteční 12. - 16. 8. v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Program: především zábavné vědecké pokusy a hry. Cena 1100 Kč. Přihlašování: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tel. 731829936.

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          23. 6. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 4 531 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • V pondělí 24. 6. slavíme poutní mši svatou v 19 hod.  u kaple v Postoupkách - Miňůvkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v kostele Všech svatých v Hradisku.
 • V pátek 28. 6. bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19 hod. Bude obětována za živou a + rodinu Zelinkovu. Ve čtvrtek 27. 6. mše svatá NEBUDE.
 • Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Ludmilu a Antonína Zdráhalovy, živou a zemřelou rodinu.
 • SVÁTKY V TÝDNU
  • Pondělí 24. 6. – slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  • Pátek 28. 6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí)
  • Sobota 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • Společenství mužů ve farnosti Hradisko
  • Setkání mužů bude ve středu 26. 6. v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • FARNÍ TÁBORÁK
  • Přijďte s námi zakončit školní rok táborákem na farní zahradě ve čtvrtek 27. 6. od 17.30 hod. Zveme všechny farníky. Občerstvení zajištěno.
 • KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
  • Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 29. 6. 2019 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení dvěma jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. S vděčností provázejme budoucí novokněze svými modlitbami.
 • DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu
  • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice v pátek 28. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně
  • se uskuteční v sobotu 29. 6. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod., poté je připraven program pro děti.
 • PŘÍMĚSTSKÝ VĚDECKÝ TÁBOR
  • Děti 4. – 6. tříd jsou srdečně zvány na příměstský vědecký tábor, který se uskuteční 12. - 16. 8. v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Program: především zábavné vědecké pokusy a hry. Cena 1100 Kč. Přihlašování: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tel. 731829936.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE              16. 6. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 5 259 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB
 • Mše svatá u zvonice v Lutopecnách
  Dnes není mše svatá ve farním kostele. Pplk. P. Josef Konečný slouží mši svatou v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách. Mše svatá je obětována za farníky z Měrůtek a Lutopecen.
 • Ve středu 19. června bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19.00 hod. Ve čtvrtek 20. 6. mše svatá NEBUDE.
 • Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.
 • OBĚ KROMĚŘÍŽSKÉ FARNOSTI slaví „Boží Tělo“ společnou mší svatou, která bude v kostele P. Marie ve čtvrtek 20. června v 18:00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do farního kostela sv. Mořice, kde bude svátostné požehnání.
 • VE FARNOSTI HRADISKO prožijeme slavnost „Božího Těla“ příští neděli 23. června. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.
 • Pamatujme v modlitbě na ty, kdo v sobotu 22. června budou přijímat jáhenské svěcení.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO              9. 6. 2019

 • „Pán Bůh odplať" vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.
 • Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční. V pondělí začíná 10. týden liturgického mezidobí.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá ve farním kostele v 19 hod. bude obětována za + bratra a celou živou a + rodinu.
 • UPOZORNĚNÍ:
  Příští neděli 16. 6. je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše svatá nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek a Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii farního kostela.
 • Setkání mužů bude ve středu 12. 6. v 19 hod. na faře v Hradisku.
 • Mše svatá v kapli Božího milosrdenství v Kroměřížské nemocnici bude slavena v pátek 14. června ve 14 hod.
 • VEČER CHVAL V ZAHRADĚ
  Srdečně Vás zveme na Večer v zahradě u kostela sv. Mořice s koncertem slovenské zpěvačky Dominiky Gurbaľové v pátek 14. 6. od 20.00 do 21.30 hod. Za nepříznivého počasí se akce koná v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Můžete se těšit na nezapomenutelnou atmosféru večerní zahrady, na doprovodný program (slovo povzbuzení, zažehnutí svíce na svůj úmysl, výstava, možnost vyrobit si placku atd.) i na malé občerstvení.
  Pořádá nadační fond Credo, Ignite projekt z Kroměříže a Pastorační centrum AG v Kroměříži
 • DĚTSKÝ DEN u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu
  Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice v pátek 28. 6. od 14 do 17 hod.. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • Sledujte ve zpravodaji i další informace, nabídky a pozvání.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          26. 5. 2019

 • DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.797,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Všichni jste srdečně zváni na mši svatou v 19 hod. Bude obětována ZA ZEMŘELÉ DÁRCE, to je za všechny, kdo od počátku existence naší farnosti odkazovali farnosti své majetky, aby sloužily k údržbě kostela a kaplí a k obživě kněží. Slavností Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
 • Měsíc květen zakončíme v pátek svátkem Navštívení Panny Marie.
 • Příští neděle - 7. neděle velikonoční - je DNEM MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Zdeňka Ambruze a celou živou a zemřelou rodinu. Je to první neděle v měsíci. Odpoledne ve 14 hod. bude adorace ve farním kostele.
 • Setkání mužů bude ve středu 29. května v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve farním zpravodaji najdete informace o nejbližších akcích tohoto týdne. Sledujte tyto informace, nabídky a pozvání.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          19. 5. 2019

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Minulou neděli jste při sbírce na křesťanské sdělovací prostředky věnovali 3 129 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + rodiče, bratra a celou živou a zemřelou rodinu. Po mši svaté se koná na faře jednání pastorační rady naší farnosti.
 • Pátek 24. května je Den modliteb za církev v Číně.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života.
 • Prožívejme měsíc květen s Pannou Marií. Přicházejte na Májové pobožnosti u kaplí v jednotlivých obcích. Rodiny s dětmi zveme příští neděli na pouť ke kapli Panny Marie v lese u Nětčic. Májová pobožnost tam bude v 15 hod.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční ve čtvrtek 23. května po večerní mši svaté na faře.
 • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 24. 5. 2019. Program najdete na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz.
 • Ignite Yourself: "VYKROČIT" - víkend pro mladé
  Zveme všechny mladé ve věku 13-17 let na víkendovou duchovní obnovu s tématem VYKROČIT, která se koná v termínu 31. 5. - 2. 6. na Arcibiskupském Gymnáziu v Kroměříži. Kdo bude hostem, témata, workshopy, více informací a jak se přihlásit, najdete na www.igniteprojekt.cz. Nebojte se VYKROČIT s námi!
  Těší se na vás tým projektu Ignite.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          12. 5. 2019
 • Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu a Den matek
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanské sdělovací prostředky.
 • V pondělí je památka Panny Marie Fatimské, v úterý svátek sv. Matěje, ve čtvrtek svátek sv. Jana Nepomuckého.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za Jiřího Dostála, živou rodinu a duše v očistci
 • Příští neděle je 5. neděle velikonoční. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za dceru a její rodinu.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 15. května v 19 hod. na faře.
 • Ve farním zpravodaji najdete informace o zápisu dětí do mateřské školy s církevním zaměřením v Kroměříži, o průběhu oslav 25. výročí založení Církevní základní školy v Kroměříži, pozvání na Večer chval na Arcibiskupském gymnáziu a na další akce pro rodiny, pro mládež a pro dospělé.

 • SOŠ sv. Jana Boska Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.
  Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž. Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

 • NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ Ze 17. 5. na 18. 5. (z pátku na sobotu) se koná již 5. noční modlitební procesí ze Starého Města na Velehrad s úmyslem vyprosit v našem národě odmítnutí Istanbulské úmluvy a podobných dokumentů, které skrytou formou útočí na samotnou podstatu Božího stvoření, na život, manželství a rodinu. Zveme všechny farníky k připojení se k tomuto duchovnímu boji osobní účastí, modlitbou, obětí...
  Pro účastníky pouti z Kroměříže a okolí je zajištěn autobus od kostela sv. Jana, odjezd ve 21.10 hod., návrat kolem 5 hod. ráno. Cena 100 Kč. Přihlašování telefonicky 606 48 49 28. Více na plakátku a na www.veceradlo.cz.

 • Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání je k dispozici ZDE.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          5. 5. 2019

 • V pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, ve středu památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích naší farnosti. Večer v 19 hod. bude mše svatá obětována na poděkování za dar zdraví. Po mši svaté bude Májová pobožnost.
 • Příští neděle – 4. velikonoční – je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Příští neděle – druhá v měsíci květnu – je svátkem matek. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za maminky. Koná se sbírka na křesťanské sdělovací prostředky – Radio Proglas a Televizi Noe.
 • Tradiční oslava Dne matek se uskuteční v neděli  12. května od 14:00 hod. na Velkém náměstí v Kroměříži.
 • Smíšený pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vás srdečně zve ve středu 8. května v 19 hod. na benefiční koncert v aule gymnázia. Výtěžek koncertu bude věnován NA OPRAVU VARHAN v kapli Panny Marie na AG.
 • Další důležité informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Tyto zpravodaje si vždy berte domů a předejte i těm, kteří mezi nás nemohli přijít.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          28. 4. 2019

 • NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 • Minulou neděli jste při sbírce na kněžský seminář věnovali 5.366,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Vybralo se 2.283,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 2.813,- Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Augustina Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Příští neděli 5. května bude mše svatá v 9.15 hod. zde ve farním kostele. Ve mši svaté bude obřad křtu dítěte. Mše svatá bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek.
 • A příští neděli odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 1. května v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Vstupujeme do měsíce května. Účastí na Májových pobožnostech chceme oslavovat Pannu Marii a chceme se svěřit do její ochrany. Ve farním kostele budou Májové pobožnosti ve čtvrtek po mši svaté. V jednotlivých obcích se domluvte, kdy se u kapliček sejdete ke společné modlitbě.
 • Pan Jiří Vlk, nedávno oslavil své životní jubileum – 70 let. Ještě jako chlapec školou povinný začal jezdit k nám do Hradiska a hrát na varhany. Pastorační rada naší farnosti navrhla, aby se mu za jeho dlouholetou obětavou službu dostalo ocenění z rukou otce arcibiskupa. Stane se tak při Arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi v olomoucké katedrále tuto sobotu 4. května.
 • Milí farníci, je vhodné, abychom pana Jiřího na této pouti doprovodili, a tím mu také vyjádřili vděčnost za jeho službu varhaníka. Udělejte si čas a jeďte na pouť do katedrály. Mše svatá začne v 10 hod. Pouť můžete spojit s návštěvou kaple sv. Jana Sarkandra, která bude ten den otevřena. A v Olomouci je řada dalších možností. Můžete prožít s rodinou krásnou pouť.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE                          14. 4. 2019

 • Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Velký pátek je dnem přísného postu. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby, na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek začínají obřady v 19.00 hod., na Bílou sobotu ve 21 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farníky z Postoupek. Na závěr mše svaté bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku vzadu v kostele.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu městem v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 18.00 hod.
 • Děkujeme otci Václavovi za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

 

5. NEDĚLE V POSTNÍ                          7. 4. 2019

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci.
 • Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Františku a Antonína Svozílkovy z Lutopecen, syny Jaroslava, Antonína, Stanislava a živou rodinu. Na začátku mše svaté je obřad žehnání ratolestí.
 • Na květnou neděli bude zde příležitost ke svátosti smíření. Otec Václav bude zpovídat od 8.30 hod. a během mše svaté. Využijte této příležitosti.
 • Na Květnou neděli připravilo rodinné centrum Křížovou cestu pro rodiny s dětmi a následným posezením a vyráběním na faře. Jste srdečně zváni.
 • Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice v pátek 12. dubna. Pořad bohoslužeb je ve zpravodaji. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
 • Arcibiskupský zámek v Kroměříži zve v rámci Poutních dnů na krátkodobou výstavu restaurovaných rukopisů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého.
 • V tomto týdnu je na Církevní základní škole v úterý a ve středu zápis do 1. třídy.
 • Od dnešního dne prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. Naši biskupové srdečně zvou všechny mladé na Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově v sobotu 13. dubna. Podrobnosti jsou ve zpravodaji, na internetových stránkách pro mládež i na plakátě.

 

3. NEDĚLE V POSTNÍ                          24. 3. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.548,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Dnes je Den modliteb a postu za misionáře mučedníky. Přijměme výzvu papeže Františka a modleme se za mnohé křesťany ve světě, kteří trpí pronásledováním a násilím. Ať jim Bůh daruje odvahu k věrnosti.
 • V pondělí je Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mše svatá zde ve farním kostele bude v 18 hod., a bude obětována za nenarozené děti. Otec arcibiskup zve v ten den na pouť do kostela v Napajedlích a ke hrobu Aničky Zelíkové, která obětovala svůj život na smír za potraty a za nenarozené děti. Podrobnosti jsou ve zpravodaji.
 • Tento čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek večer se ve farnosti sv. Mořice připojujeme k iniciativě „24 hodin pro Pána." Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Je to nabídka zvláště pro ty, kteří váhají, nebo již dlouho u svátosti smíření nebyli a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem. Prosíme vás také zvláště o modlitbu. Více je napsáno ve zpravodaji.
 • Příští neděli může být oltář ozdobený květinami. Přiblížili se nám velikonoční svátky. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Dřímalovy, živou a zemřelou rodinu Stoklasovu a Dřímalovu.
 • Připomínám, že příští neděli už bude platit letní čas. V následujícím týdnu pak budou mše svaté ve čtvrtek večer v 19 hod.
 • Příští neděli jste také zváni na duchovní obnovu s otcem biskupem Josefem Nuzíkem. Pozvánka je ve zpravodaji.

 

Pastýřský list ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

 

Drazí bratři a sestry,

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh utkal s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Někdy však tento Boží dar přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.

Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplození. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.

Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí, že toto je jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžiku štěstí z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.

Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých farnostech sloužit mše svaté, takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám, kteří jste umělci, právníci, novináři nebo politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu.

Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáz než nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež pro její otevřenost k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svědčit.

Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem Vám žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové


2. NEDĚLE V POSTNÍ                          17. 3. 2019
 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Každou neděli odpoledne ve 14 hod. jste zváni na Křížovou cestu do farního kostela. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
 • V pondělí si připomínáme 2. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.
 • V úterý je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Věřícím se doporučuje účast na mši svaté. Svatý Josef patří k našim národním patronům. Mše svatá zde ve farním kostele v 18 hod. bude obětována za živé a + Josefy z naší farnosti.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Liškovy a Jordánovy a celou rodinu.
 • V tomto týdnu je ve středu večer společenství mužů na faře a také Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia. Příští neděli odpoledne v 16 hod. jste zváni na AG na přednášku P. Marka Orko Váchy. Přiblíží nám encykliku papeže Fratiška „Laudato si.“ Duchovní obnova pro farnost s biskupem Josefem Nuzíkem se uskuteční v neděli 31. března odpoledne na AG.
 • Všimli jste si ve vstupu do kostela vedle kropenky panelu s letošní postní aktivitou nejen pro děti. V misce vedle nástěnky jsou lístečky s podněty pro celou rodinu - pro malé a starší děti i pro dospělé, stačí do rodiny jeden. Děti mohou obrázek vymalovat a příště přinést.

 

1. NEDĚLE V POSTNÍ                          10. 3. 2019
 • Během postní doby si udělejme čas na křížové cesty. Scházíme se k pobožnosti každou neděli ve 14 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za Libuši a Josefa Krupařovy a celou živou rodinu.
 • Příští neděle je 2. postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za 20 let společného života.
 • Ve středu 13. března je VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.
 • Začínají zkoušky chrámového sboru na Velikonoce: Muži mají zkoušku ve čtvrtek v 19 hod. u Blešů, ženy v sobotu v 19 hod. na faře.
 • Ve vstupu do kostela vedle kropenky je umístěný panel s letošní postní aktivitou nejen pro děti. Ježíš své služebníky v evangeliu nazývá přáteli. I my můžeme toto přátelství obnovit nebo prohloubit, když se v následujících týdnech necháme inspirovat vlastnostmi a jednáním Ježíšových přátel během jeho křížové cesty. První týden začínáme s Marií. V misce vedle nástěnky jsou lístečky s podněty pro celou rodinu - pro malé a starší děti i pro dospělé, stačí do rodiny jeden. Pokud děti budou chtít, mohou obrázek vymalovat a příště přinést.
 • Ostatním, kteří se takto nezapojí, doporučujeme internetovou stránku "Postní kapky 2019", odkud po přihlášení budete denně na svůj mail dostávat krátkou myšlenku - inspiraci - z Písma i textů papeže Františka.
 • Dnes si můžete vzít schránky na Postní almužnu. Také skrze ni dostává naše postní úsilí konkrétní podobu. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita. Vy můžete přímo do kasičky vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Schránky na postní almužnu najdete vzadu za lavicemi. Do kostela je přineste na Květnou neděli.
 • Pastýřský list otce arcibiskupa k nahlédnutí ZDE.

 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          3. 3. 2019

 • Minulou neděli při sbírce „Haléř sv. Petra" jste věnovali 5.821,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Na POPELEČNÍ STŘEDU – 6. února – vstupujeme do postní doby. Mše svatá zde ve farním kostele v 18.00 hod. bude obětována za živou a + rodinu Šubartovu a Přikrylovu. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.
 • POPELEČNÍ STŘEDA je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden je 1. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za dar života a za + rodiče, bratra a živou rodinu. Odpoledne ve 14 hod. přijďte na pobožnost křížové cesty.
 • V úterý večer bude na Arcibiskupském gymnáziu Kroměříži přednáška plukovníka P. Jaroslava Knichala, hlavního kaplana Armády ČR. Ve čtvrtek Den otevřených dveří na Církevní základní škole, ve čtvrtek večer mimořádně setkání mužů. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji spolu s dalšími nabídkami setkání a duchovních obnov.
 • V Kroměřížské nemocnici byl odvolán zákaz návštěv. V pátek 8. března ve 14 hod. bude v nemocniční kapli Božího milosrdenství mše svatá.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii.

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          24. 2. 2019

 • „Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra." Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 3.746,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Mše svatá večer v 18 hod. bude obětována na poděkování za 80 let života. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí. Při mši svaté v 9.15 hod. bude křest dítěte. Mše svatá bude obětována za + rodiče Přikrylovy, dceru, syna a celou rodinu.
 • Příští neděle je první v měsíci. Ve 14 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat od 3. března v sakristii.
 • Kurz Alfa v Lutopecnách pokračuje. Setkání jsou vždy v pondělí od 18 hod. na Obecním úřadě. Také z jiných obcí se můžete připojit. Jste srdečně zváni. Jen kvůli přípravě občerstvení je třeba se přihlásit. Informace jsou ve zpravodaji.
 • Další informace a pozvání na přednášky a duchovní obnovy najdete ve farním zpravodaji.

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          17. 2. 2019
 • „Pán Bůh zaplať' za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za zemřelou Julii Otevřelovou, rodinu Spálovských a duše v očistci.
 • V pátek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 • Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka HALÉŘ SV. PETRA. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelou rodinu Liprovu a Navrátilovu.
 • Kurz Alfa v Lutopecnách pokračuje. Setkání jsou vždy v pondělí od 18 hod. na Obecním úřadě. Také z jiných obcí se můžete připojit. Jste srdečně zváni. Jen kvůli přípravě občerstvení je třeba se přihlásit. Informace jsou ve zpravodaji.
 • V tomto týdnu je ve středu Večer chval na Arcibiskupském gymnáziu a setkání mužů v 18 hod. na faře. Další pozvání a nabídky máte ve farním týdeníku.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          10. 2. 2019

 • Tato mše svatá byla obětována za nemocné a ty, kdo o ně pečují.
 • V pondělí je památka Panny Marie Lurdské a slavíme Světový den nemocných.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Aloise Kočendu a celou živou a zemřelou rodinu.
 • Za týden je 6. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Antonína Krupaře a živou rodinu.
 • Kurz Alfa v Lutopecnách pokračuje dalším setkáním v pondělí večer na obecním úřadě. Je stále otevřen pro další zájemce. Oslovte své přátele a přijďte spolu s nimi.
 • Jednání členů pastorační rady naší farnosti se koná ve čtvrtek 14. února v 19 hod. na faře.
 • Tento týden slavíme v naší zemi Národní týden manželství. Pozvání na akce spojené s modlitbou za manžele a rodiny najdete v našem farním zpravodaji.
 • Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, slaví tuto sobotu své 63. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          3. 2. 2019

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Jarmilu Setínskou, rodiče a sourozence.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za nemocné.
 • V rámci Národního týdne manželství srdečně zveme všechny rodiče, manžele a děti na mši svatou obětovanou za manžele a rodiny, a to ve středu 13. února v 18 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Přijďte poděkovat za dar manželství a rodiny.
 • Po mši svaté je připraveno ve studentském klubu Arcibiskupského gymnázia od 19 hod. promítání rodinného filmu "Dvanáct do tuctu". Je zajištěno také malé občerstvení.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji. Jen chci upozornit na změnu: V Kroměřížské nemocnici vyhlásili zákaz návštěv. Proto ve zpravodaji ohlášená mše svatá v pátek 8. února nebude. Nový termín bude zavčas ohlášen.


List arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry,
píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku, která se v naší diecézi konala letos už po dvacáté. Především děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a organizátorům i spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štědrým dárcům. Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos přes 29.
Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem okolí pořídit věci potřebné k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě. Všichni tak máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry a dobré svědectví evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale nemenší význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí lidem radost z Boha, který nás miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem. Uchovejme si tuto radost z Boha a dopřávejme lidem v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok. Zvláště využijte tak zvanou Noc kostelů, den, když naše kostely navštíví mnoho lidí, z nichž velká část do kostela běžně nechodí. Připravte ho tak, aby odpovídal programu misijního roku. Těm, kteří přijdou, umožněme setkání s Bohem v nás, v našem živém společenství. Všechny výklady průvodců mohou být dílem misionářů, kteří nijak nepřesvědčují, ale rozdávají z plnosti své víry. Když mluví o dějinách kostela, liturgickém prostoru či představují sochy a obrazy světců, mají příležitost zapálit v posluchačích jiskru víry a probudit touhu vstoupit do podobného vztahu s Bohem.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou přihlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. V posledních letech se hlásí kandidátů málo. Proto každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání.
Obracím se i na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On zve třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku o kněžství uvažovat. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale určitě zajímavou a plnou dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si dopředu ani neumíme představit. I když to bude žádat i různá odříkání, můžete si být jistí, že Bůh se zahanbit nedá a naši velkorysost odmění mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2019.
Do třetice Vám chci oznámit, že jsem uložil všem děkanátům uspořádat letos setkání či přehlídku schol všech farností děkanátu. Cílem je vzájemné povzbuzení. Vím, že ve všech farnostech scholy nejsou, proto přijměte tuto příležitost jako výzvu k založení či obnově scholy ve Vaší farnosti. I ve většině maličkých farností může vzniknout malá skupina zpěváků, kteří zpívají aspoň responzoriální žalm. Může to být i skupinka rodičů s dětmi. Nebojte se toho.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
Mons. Jan Graubner, arcibiskup

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          27. 1. 2019

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.943,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který ve čtvrtek 31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti.
 • Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována za + manžele Marii a Vladimíra Pavlíkovy. Je to čtvrtek před prvním pátkem – přede mší svatou bude adorace a během adorace příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zemřela paní Anna Řezáčová z Měrůtek. Rozloučíme se s ní při mši svaté zde ve farním kostele v pátek 1. února ve 14 hod. Po mši svaté bude tělo zesnulé uloženo do rodinného hrobu, kde bude očekávat slávu vzkříšení. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • V sobotu 2. února je Světový den zasvěceného života. Je to také den, kdy zvláště prosíme za ženy a matky, aby jim Pán dal potřebné milosti k naplnění jejich poslání v rodině. Na ten úmysl bude obětována mše svatá zde ve farním kostele v 9.15 hod. Chceme se také připojit k modlitbám matek za děti. Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem. Přijďte v hojném počtu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + dceru, živou a zemřelou rodinu Peškovu a Odehnalovu. Odpoledne ve 14 hod. bude ve farním kostele adorace.
 • Kurz Alfa, bude zahájen v Lutopecnách v pondělí 4. února. Povzbuďte své sousedy a přátele k účasti. A provázejme všechny účastníky svými modlitbami.

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          20. 1. 2019

 • Velké poděkování patří všem, kteří se v sobotu v našem farním kostele zapojili do povánočního úklidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za požehnání a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Cagašovu.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 23. ledna v 18 hod. na faře.
 • Tříkrálová sbírka se v Olomoucké arcidiecézi konala již po dvacáté. Letos se v regionu Charity Kroměříž vybrala nejvyšší částka. Na vývěsce je podrobná informace o sbírce a poděkování vedoucím a koledníkům od pracovníků Charity Kroměříž.
 • Kurz Alfa, který se otevře na začátku února v Lutopecnách je otevřen pro Měrůtky i další obce, které patří k naší farnosti. Nebojte se přihlásit. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. Přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v Kroměříži, a to: v úterý 22. ledna ve sboru Církve československé husitské, na Milíčově náměstí, a ve čtvrtek 24. ledna v kostele Panny Marie. Obě ekumenické bohoslužby začnou v 18. hod.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji. Prosím, v tyto dny si jej vezměte častěji do rukou. Je v něm modlitba za světové setkání mládeže v Panamě. Na náročnou cestu na toto setkání se vydal Josef Pospíšil. Modlíme se za něj a těšíme se, že nám po návratu sdělí zkušenosti a dojmy ze setkání.

 

Svátek KŘTU PÁNĚ  13. 1. 2019

 • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. Vánoční výzdobu budeme uklízet v sobotu 19. ledna od 8.30 hod. Přijďte pomoci.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční zítra,v pondělí 14. ledna, v 19 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na úmysl dárce.
 • V pátek slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a vstupujeme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
 • Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Vladimíra Nakládala, živou a zemřelou rodinu Nakládalovu a Knapíkovu.
 • Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.
 • Přijměte pozvání na Farní ples. Koná sev sobotu 9. února od 19 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji. Prodej vstupenek už probíhá, a to u paní Šafaříkové. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři. Všem dárcům děkujeme.
 • Pamatujme v modlitbě na emeritního pomocného otce biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který slaví v sobotu 19. ledna 77. narozeniny.

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 30. 12. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Vincence Spáčila z Postoupek. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli 6. ledna je slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Mše svatá v 9.15 bude obětována za farníky z Měrůtek. Odpoledne ve 14.00 hod. prožijeme s dětmi pobožnost u jesliček. Děti si s paní katechetkou připravily krátké pásmo hudby a veršů. Pak bude chvíle adorace, zakončená svátostným požehnáním. Všichni jste srdečně zváni.
 • Přijměte pozvání na BENEFIČNÍ KONCERT do kostela sv. Mořice v sobotu 5. ledna v 16 hod. Koncert konáme na podporu NADAČNÍHO FONDU DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK. Účinkuje malá a velká schola od sv. Mořice, příležitostný sbor farnosti sv. Mořice, varhaník MgA. František Macek. Přijďte si poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 23. 12. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.702,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • V pondělí je Štědrý den.
 • O slavnosti Narození Páně bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Bezměrova. Ve středu o svátku svatého Štěpána bude mše svatá v 9.15 hod za farníky z Lutopecen.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden 30. prosince je svátek Svaté Rodiny. Chceme svěřit rodiny v naší farnosti do ochrany Svaté Rodiny nazaretské a manželé mohou při mši svaté v 9.15 obnovit manželské sliby. Na lavicích máte letáček s nadpisem „Obnova manželských slibů.“ Obsahuje texty, které se vztahují k manželství, a jsou určeny pro manžele ke společné četbě. Vezměte si je domů. Kéž vám pomohou se připravit a opravdu se těšit na vzácný okamžik obnovy manželských slibů.
 • Děkuji těm, kdo do našeho kostela přinesli Betlémské světlo. Můžete si je vzít do svých domovů a prosím, nabídněte je také sousedům, přátelům a lidem v nejbližším okolí.
 • Pořad bohoslužeb o svátcích vánočních máte ve farním zpravodaji, který vyšel jako dvojčíslo na celé svátky. Najdete v něm pozvánky na koncerty a další informace.

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 16. 12. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • V pondělí slaví své 82. narozeniny papež František. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětovánaza + Aloise Zdražila, rodiče a duše v očistci.
 • Příští neděle je 4. adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Antonína Svozílka, jeho rodiče, rodiče Skácelovy a celou živou rodinu.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se koná zítra v 19 hod. na faře.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 22. prosince od 8.30 hod.
 • Kostelník pan Josef Pavlík ukončil trvalou službu kostelníka. Je ochoten dále sloužit, ale jen každý druhý měsíc. Je nutné zajistit službu kostelníka ve zbývajících měsících. Prosíme, přihlaste se.
 • Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na ŽIVÝ BETLÉM ve čtvrtek 20. prosince. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Děkuji otci Václavovi za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření od pondělí až do pátku tohoto týdne. Zpovídá se každý den od 15.00 do 17.00 hod.
 • Dnes si můžete kromě farního týdeníku TRIO EXPRES vzít také VÁNOČNÍ LIST. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí.Předejte jej svým blízkým a sousedům a pozvěte je ke slavení svátků vánočních spolu s námi.

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích
Pondělí 24. prosince –ŠTĚDRÝ DEN
6.50 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:
21.00 hod. – kostel sv. Mořice (zpěvem doprovodí VÁNOČNÍ SBOR u kostela sv. MOŘICE)
21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Úterý 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7.45 hod. – kostel sv. Mořice
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.45 hod. – kostel sv. Mořice
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele (zpěvem doprovodí BARTKŮV SMÍŠENÝ CHRÁMOVÝ SBOR kostela P. Marie v Kroměříži)

Čtvrtek 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Pátek 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Sobota 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.45 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá s obnovou manželských slibů)
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (mše svatá s obnovou manželských slibů)
10.15 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá s obnovou manželských slibů)
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Pondělí 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně
7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu (po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14:00 hod.)
Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:
16.00 hod. – kostel sv. Mořice
16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
17.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Úterý1. ledna 2019 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Čtvrtek 3. ledna – Nejsvětějšího jména Ježíš
18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
(přede mší svatou od 17.15 hod. adorace, během adorace se zpovídá)

Pátek 4. ledna – První pátek v měsíci
6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Sobota 5. ledna – Sobota po oktávu Narození Páně

11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7.45 hod. – kostel sv. Mořice
8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10.15 hod. – kostel sv. Mořice
18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE             25. 11. 2018

 • V pátek 23. listopadu zemřela sestra Bernadetta Růžičková z kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Rozloučíme se s ní při mši svaté v sobotu 1. prosince v 11 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích. Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována za živou + rodinu Bartíkovu.
 • Příští neděle 2. prosince je 1. neděle adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Ludmilu a Antonína Zdráhalovy, živou a zemřelou rodinu. Na začátku mše svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste své adventní věnce a položte je před obětní stůl.
 • Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu vás zvou k pletení adventních věnců ve středu 28. listopadu od 15 hod. v centru pro rodinu.
 • V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple Povýšení sv. Kříže v sobotu 1. prosince v 16.30 hod. (večerní chvály, adorace).
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se budou zapisovat v sakristii od 2. prosince.
 • Setkání mužů bude ve středu 28. listopadu v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek se uskutečnilo jednání pastorační i ekonomické rady farnosti. Řešíme ozvučení kostela tak, aby se odstranil problém, že někteří dobře neslyší. Stále hledáme farníka, který by se ujal zápisu do farní kroniky. Kostelník pan Josef Pavlík končí ve službě od 1. prosince. Je ochoten dále sloužit, ale jen každý druhý měsíc. Je nutné zajistit službu kostelníka ve zbývajících měsících. Prosíme, přihlaste se.
 • Arcibiskupské gymnázium a Střední odborná škola svatého Jana Boska vás zvou na den otevřených dveří v sobotu 1. prosince. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          18. 11. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za + rodiče Bohuslava a Josefu Bartíkovy z Měrůtek.
 • Příští neděli 25. listopadu je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na poděkování za dar života a zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Příští neděli také proběhne akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA." V předsíni kostela si můžete po mši sv. zakoupit bílou nebo červenou vánoční hvězdu (malá 50 Kč, velká 100 Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na Hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
 • Jednání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu v 19 hod. na faře. Prosím, aby přišli také členové ekonomické rady.
 • UPOZORNĚNÍ:
 • Návštěva nemocných v jednotlivých obcích naší farnosti se uskuteční o týden dříve, tj. ve čtvrtek 29. listopadu.
 • V pátek 16. listopadu zemřel pan Vladimír Přikryl z Měrůtek. Rozloučíme se s ním ve farním kostele v Hradisku při mši svaté ve středu 21. 11. 2018 v 15.00 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Další oznámení a pozvání na různé akce najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          11. 11. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 5 453 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • V úterý 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
 • Ve čtvrtek večer bude mše svatá v 18:00 hod. obětována za zemřelého manžela, rodiče, bratra a celou živou rodinu
 • Příští neděle 18. listopadu je 33. v liturgickém mezidobí a zároveň je to DEN BIBLE. Mše svatá v 9:15 hod. bude obětována za + Marii Moserovou a Boží požehnání pro celou rodinu.
 • Společenství mužů se tentokrát sejde v úterý 13. listopadu v 18:30 hod. na faře.
 • CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY
 • Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na přednášku PhDr. JITKY JONOVÉ, Th.D. na téma CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY ve středu 14. listopadu v 19 hod. ve studentském klubu AG.
 • Ve čtvrtek 15. listopadu bude otec biskup Josef Nuzík společně s kněžími našeho děkanátu slavit mši svatou za zemřelé kněze – zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Mše svatá začne v 8 hod. v kostele Panny Marie. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.
 • V sobotu 17. listopadu, o památce sv. Alžběty Uherské, slavíme Den boje za svobodu a demokracii.
 • Další pozvání na přednášky, koncerty nebo modlitební setkání najdete ve farním týdeníku.

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          4. 11. 2018

 • Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována na poděkování za Boží ochranu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živou a + rodinu Zbořilovu a Pištělkovu.
 • Příští neděle 11. listopadu je 32. neděle v liturgickém mezidobí.
 • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku svatého Martina v neděli 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Slavíme 100 let od konce první světové války. 11. listopadu si celá Evropa připomene den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. Z rozhodnutí České biskupské konference budou v neděli 11. listopadu 2018 v době od 13:30 hodin znít po dobu několika minut kostelní zvony jako připomínka konce této světové války a symbolické uctění památky padlých v první světové válce.

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          28. 10. 2018

 • Minulou neděli sbírka a dary na misie činily v naší farnosti 6 172 Kč. Při akci Misijní koláč jste věnovali 2 620 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
 • Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost VŠECH SVATÝCH a v pátek 2. listopadu Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
 • Jsou to dny velkého milosrdenství pro duše v očistci, které pokračují až do 8. listopadu. Podmínky k získání odpustků máte ve farním zpravodaji.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích.
 • Ve čtvrtek večer o titulární slavnosti našeho farního kostela bude mše svatá v 18 hod. obětována za naše farní společenství. Přede mší svatou bude od 17.15 hod. výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • V pátek bude mše svatá v 18 hod. obětována za všechny zemřelé.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Konečnou a + Marii Pospíšilovou. Uskuteční se sbírka na Charitu. Odpoledne ve 14 hod. bude půlhodinová adorace v kostele a ve 14.30 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově.
 • Duchovní obnova za vnitřní uzdravení pokračuje v pondělí v 18 hod. na faře.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 31. října v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Další informace najdete v našem farním týdeníku.
 • Dopis prezidenta a ředitele ACHO ke sbírce na Charitu je k dispozici ZDE.

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          21. 10. 2018

 • Den modliteb za misie
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při sbírce na misie. Děkuji také všem, kdo se zapojili do akce „Misijní koláč.“ Papežské misijní dílo můžete podpořit také darem při zakoupení misijního kalendáře. Tyto kalendáře jsou vzadu za lavicemi a složenky jsou uvnitř kalendářů.
 • V pondělí je památka sv. Jana Pavla II., papeže.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + manžela, rodiče z obou stran a ostatní příbuzenstvo.
 • Příští neděli slavíme Výročí posvěcení kostela. Zároveň 28. října uplyne 100 let od vzniku samostatného Československého státu. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za oběti první světové války a za naši zemi.
 • Příští neděli vchází v platnost ZIMNÍ ČAS. Znamená to, že ve čtvrtek 1. listopadu bude poutní mše svatá ze slavnosti Všech svatých už v 18 hod.
 • Ve dnech od 25. října do 8. listopadu můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 • Studentům Arcibiskupského gymnázia bude biskup Antonín Basler udělovat svátost biřmování při mši svaté v pátek 26. října v 11 hod. v kostele sv. Mořice. Jsou mezi nimi i studentky z naší farnosti. Pamatujme na biřmovance ve svých modlitbách.
 • Duchovní obnova za vnitřní uzdravení začne už zítra – v pondělí 22. října v 18 hod. na faře. Přijměte pozvání a určitě přijďte.
 • Ve čtvrtek zasedala pastorační rada naší farnosti. Hledáme ochotného farníka, který by se ujal vedení farní kroniky. Přihlaste se u otce Josefa. Objevily se protichůdné názory na ozvučení našeho kostela. Většina tvrdí, že je dobře slyšet. Někteří říkají, že je to špatné a mělo by se s tím něco udělat. Pokud tedy někdo z vás v našem kostele dobře neslyší nebo nerozumí, řekněte nám to. Uděláme všechno pro to, aby se to zlepšilo.
 • POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
 • na hřbitově v Hradisku bude v neděli 4. listopadu 2018. Ve 14 hod. začne v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní následuje pobožnost na hřbitově.
 • Pastýřský list otce arcibiskupa k nahlédnutí ZDE.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          14. 10. 2018

 • Ve čtvrtek je svátek sv. Lukáše, evangelisty. Mše svatá v 19 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu.
 • Po mši svaté bude na faře jednání pastorační rady.
 • Příští neděle 21. října je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE.
 • Koná se sbírka na misie. Podpořte prosím akci MISIJNÍ KOLÁČ. Podrobnosti jsou ve zpravodaji. Mše svatá v 915 hod. bude obětována za živé a + členy Jednoty Orla Hradisko a za zdar orelského díla.
 • Pro rodiče dospívajících bude zahájen kurz Adolescenti. Ještě je možné se přihlásit do středy 17. října.
 • Přijměte pozvání na duchovní obnovu za vnitřní uzdravení. Bude zahájena v pondělí 22. října.
 • Ve středu večer je Společenství mužů.
 • Podrobnosti k těmto akcím najdete ve farním týdeníku.
 • Vzadu za lavicemi jsou Misijní kalendáře. Dobrovolný dar za kalendář můžete poslat složenkou, která je uvnitř kalendáře, Nebo můžete dát váš dar do kasičky u kalendářů a farnost váš dar pošle spolu s ostatními hromadně.
 • Darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí (darem 150,- Kč můžete pomoci dětem v misiích z největší bídy, darem 300,- Kč těmto dětem umožníte vzdělání).

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          7. 10. 2018
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za dar života a za celou živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli prožijeme Den díkůvzdání za úrodu. Na ten úmysl bude obětována mše svatá v 9.15 hod. Kdo chcete přispět k výzdobě oltáře přinesením plodů země, domluvte se s těmi, kdo zdobí kostel.
 • Další informace máte ve farním týdeníku. Všimněte si zvláště osmitýdenní duchovní obnovy za vnitřní uzdravení, kurzu pro rodiče dospívajících dětí nebo semináře obnovy v Duchu Svatém.
 • Pamatujme na společnou modlitbu růžence, doma i v kostele. Papež František nás povzbuzuje, abychom se modlili růženec každý den. Máme se spojit v úmyslu za jednotu církve proti Zlému, který působí rozdělení. Žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili modlitbu Pod ochranu tvou a Svatý Michaeli.

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          30. 9. 2018

 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 3. října v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Večerní mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za uzdravení duše i těla pro Annu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za živou a + rodinu Lízalovu.
 • Před námi je první pátek měsíce října. Ve farním zpravodaji najdete informace o adoraci ve čtvrtek přede mší svatou, o zpovídání, o sekání dětí a také o nabídce setkání mladých z našeho děkanátu na Arcibiskupském gymnáziu každý první pátek v měsíci.
 • V sobotu 6. října v kostele sv. Mořice udělí pomocný biskup Josef Nuzík svátost biřmování 25 biřmovancům. Biřmovanci ze všech tří farností i spolu s kmotry mají setkání v předvečer slavnosti – v pátek 5. října v 18 hod. v kostele sv. Mořice. Provázejme biřmovance a jejich kmotry svými modlitbami.
 • Mše svatá s udílením svátosti biřmování začne v kostele sv. Mořice v sobotu v 10 hod. Není určena jen pro biřmovance a jejich blízké. Přijďte, drazí farníci, slavit tuto mši svatou a posílit společenství modlitby s těmi, kdo přijímají svátost biřmování.
 • Děti předškolního a mladšího školního věku zveme na katecheze Dobrého pastýře. Setkáváme se na faře v Hradisku vždy v úterý v 17.30 hod. Bližší informace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • KARTIČKY PRO DĚTI
 • Milí rodiče a milé děti, zkuste společně popřemýšlet nad dnešním úryvkem evangelia, přečtěte si ho ještě jednou. Ježíš vysvětluje učedníkům, že nemají bránit těm, kdo se snaží dělat dobro, říká: „Kdo není proti nám, je s námi“. Zastal se toho, kdo vyháněl zlé duchy, kdo pomáhal druhým. Ještě říká, že každý, KDO KONÁ DOBRO, BUDE ODMĚNĚN. Zamyslete se nad tím, komu jste pomohli, ale také nad tím, kdo pomohl vám. Pokuste se v následujícím týdnu dělat dobro. Dokážete se někoho zastat?
 • Farní pouť k Panně Marii Pomocnici do Zlatých Hor
 • Kdy: v pátek 5. října. Na poutním místě v 19.30 hod. mše svatá, ve 21 hod. noční křížová cesta. Přihlášení a bližší informace: Eva Blešová (774 328 356) nebo Julie Koblihová (604 981 715).
 • V rámci mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIE pořádá Filharmonie Bohuslava Marinů Zlín koncert v kostele sv. Mořice. Uskuteční se v neděli 14. října v 18 hod. Zazní skladby Antonína Dvořáka, účinkuje Český filharmonický sbor Brno a vynikající sólisté, diriguje František Macek, mladší. Všichni jste srdečně zváni.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          23. 9. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.132,- Kč. „Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Děkuji vám všem, kdo jste se zapojili do slavení ADORAČNÍHO DNE minulý čtvrtek.
 • Tento čtvrtek nebude v Hradisku mše svatá.
 • V pátek 28. září slavíme slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Mše svatá bude ve farním kostele sloužena v 9.15 hod. Bude obětována na poděkování za 90 let života.
 • V blízkosti vchodu do kostela je socha sv. Václava, která byla nedávno opravena, a v minulém týdnu se dokončily další úpravy tohoto místa, které nám připomíná oběti válek.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. za + rodiče Marii a Vojtěcha Mlčochovy, živou a zemřelou rodinu.
 • Děkuji katechetce Evě Blešové, že s P. Janem Stonem připravila pouť pro děti, které chodí do náboženství.
 • Děti předškolního a mladšího školního věku zveme na katecheze Dobrého pastýře. Setkáváme se na faře v Hradisku vždy v úterý v 17.30 hod. Bližší informace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • KARTIČKY PRO DĚTI
 • Milí rodiče a milé děti, v úryvku evangelia z 25. neděle v mezidobí (Mk 9,30-37) si jistě povšimnete, že apoštolové nerozumí slovům Pána Ježíše a bojí se ho zeptat. Možná se stydí a říkají si, co by si o nich pomyslel… Ježíš bere dítě a dává ho všem za příklad. Můžeme se zamyslet nad tím, v čem děti mohou být vzorem pro dospělé, ale i naopak – co se děti dobrého od dospělých mohou naučit. Všichni mějme na paměti, že JSME BOHEM MILOVANÉ DĚTI a snažme se žít tak, abychom DRUHÝM i PÁNU BOHU DĚLALI RADOST.
 • Farní pouť k Panně Marii Pomocnici do Zlatých Hor
 • První pátek 5. října v 16.30 je plánován odjezd na poutní mši svatou a noční křížovou cestu do Zlatých Hor, které letos při 200letém výročí vzniku umožňují poutníkům získat také plnomocné odpustky. Kostel na poutním místě je místem modliteb nejen za nejmenší děti a celé rodiny, ale také místem nových začátků i proseb za ochranu celé společnosti. Mše svatá na poutním místě je v 19.30 hod., křížová cesta ve 21 hod. z města (cca 4 km) nebo pro starší v ambitech kostela. Doprava podle počtu přihlášených bude auty (po vzájemné dohodě), v případě většího množství zájemců autobusem.
  Přihlaste se do 1. října buď v sakristii kostela v Hradisku, nebo na telefon 774 328 356 Eva Blešová, příp. Julie Koblihová 604 981 715.

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          16. 9. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Příští neděli mše svatá v 9.15 hod. za + P. Augustina Navrátila, rodiče a sestry.
 • Ve čtvrtek 20. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hod. do večerní mše svaté. Na vývěsce je rozpis, kde se na jednotlivé hodiny adorace napíší jednotlivé obce nebo určitá společenství. Nejde však jen o to, aby se nějak obsadili jednotlivé hodiny. Na adoraci jsme zváni všichni. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž pokládáme za velmi důležité, přijít ten den na modlitbu do kostela. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“
 • „Je vedena světová válka proti rodině. Velkým nepřítelem rodiny je teorie gender. Snaží se ovlivňovat také výchovu děti.“ To jsou slova papeže, která máte na letáčcích zde v kostele. Stejně tak se vyjadřují naši biskupové a vybízejí nás k podpisu petic na podporu rodiny a proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. I dnes máte možnost PETICE podepsat zde v kostele. Letáčky si rozeberte, pořečtěte a předejte dál, aby se šířily hodnověrné informace.
 • Další zprávy máte ve farním týdeníku TRIO EXPES. Chci jen připomenout rodičům:

 • Pomozte dětem rozvíjet vztah k Bohu pomocí kartiček, které děti dostávají každou neděli.
 • V úterý začínají katecheze Dobrého pastýře pro nejmenší děti.
 • Výuka náboženství pro děti v tomto školním roce už byla zahájena
 • Pro děti z náboženství jsme připravili pouť na Svatý Kopeček u Olomouce v pátek 21. září. Bližší informace má katechetka Eva Blešová.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          9. 9. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Kozánkovu a sestru Janu.
 • Příští neděli mše svatá v 9.15 hod. na poděkování za 50 let společného života a celou živou a zemřelou rodinu.
 • Děkuji mládeži a těm, kdo jim pomáhali připravit farní táborák.
 • Informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPES. Chci jen upozornit na další důležité skutečnosti, které jsou před námi:
 • Ve čtvrtek 20. září má naše farnost ADORAČNÍ DEN. Před vystavenou Nejsvětější svátostí zastupujeme v modlitbě všechny farnosti naší arcidiecéze. Zároveň vytváříme most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře.
 • Kéž si dokážeme udělat čas a přijít na modlitbu do chrámu během dne – k oslavě Boha a k vyprošení mnohých milostí.
 • V neděli 23. září budeme v Kroměříži slavit POUŤ KE CTI SV. MOŘICE a jeho druhů, mučedníků. Dojde ke změně bohoslužeb. Nebude mše svatá v 10.15 hod. Odpoledne bude mše svatá v 15 hod. a večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana, ale bude v kostele sv. Mořice.
 • V sobotu 6. října přijmou svátost biřmování ti, kteří se připravují k této svátosti v obou našich farnostech. Provázejme je svými modlitbami. K tomu nám může posloužit Modlitba farnosti za biřmovance (viz níže), kterou máte na kartičce na lavicích.
 • Vezměte si ji domů a použijte v osobní i společné modlitbě.

  Modlitba farnosti za biřmovance
  Duchu svatý,
  Tebe nám poslal Ježíš Kristus
  jako dar věčného Otce
  k našemu posvěcení
  a posile v křesťanském životě.
  Tvá milost chrání a provází
  celou církev i naši farnost.
  Uděl své dary i našim biřmovancům,
  aby se dovedli více rozhodnout
  pro Krista a chtěli pomáhat budovat
  a šířit jeho království.
  Panno Maria,
  vypros nám všem, abychom se stali
  podle tvého vzoru učenlivými žáky
  ve škole Ducha Svatého a dovedli
  svou víru vyznávat slovem i životem.
  Amen.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          2. 9. 2018

 • Dnes odpoledne přijďte do farního kostela. Od 14.30 hod. bude hodinová adorace.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za živou a + rodinu Chutnou. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti, tichá adorace a také příležitost ke svátosti smíření.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Josefa Pavlíka a rodinu z obou stran.
 • Ve čtvrtek 6. září dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Setkání mužů
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 5. září v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • Táborák
 • V pátek 7. září zveme srdečně nejen děti, ale i VŠECHNY farníky na táborák na farní zahradě. Začátek v 18 hod. Občerstvení zajištěno.
 • V sobotu 8. září je svátek Narození Panny Marie.
 • Podplukovník P. Josef Konečný posílá nám všem srdečné pozvání: V pátek 7. září od 17 hod. v Pastoračním centru v Lulči vystoupí Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ s programem „TANEČNÍ MINIATURY“. Vstup je zdarma. Více na plakátku.
 • Od dnešního dne zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.
 • V dnešním zpravodaji je pozvánka na setkání mužů, informace pro rodiče a děti, vysvětlení proč jsou důležité petice na podporu manželství a další důležitá sdělení.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          26. 8. 2018

 • V pondělí je památka sv. Moniky; v úterý památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve; ve středu památka Umučení sv. Jana Křtitele.
 • Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa, který slaví 29. srpna 70. narozeniny. Děkovnou mši svatou spojenou s poděkováním za 45 let kněžství bude slavit v olomoucké katedrále v sobotu 1. září v 10.30 hod. Pomocní biskupové zvou věřící ze všech farností, aby přišli oslavit s arcibiskupem jeho životní jubileum. Po mši svaté bude v prostorách vedle katedrály připraveno pro všechny občerstvení formou zahradní slavnosti. Je na nás, abychom toto pozvání nepřešli jen tak. Svou účastí na bohoslužbě můžeme vhodně vyjádřit vděčnost otci arcibiskupovi za jeho obětavou pastýřskou službu pro dobro všech farností.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za dar života a zdraví.
 • Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.
 • Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.
 • Boží slovo, kterému nasloucháme při mši svaté, je světlem na naší životní cestě. Snažíme se mu porozumět a učíme se podle něho jednat. A to se týká dospělých i dětí. Pro tento školní rok připravili pracovníci Pastoračního centra při Arcibiskupství olomouckém pro děti kartičky k nedělním evangeliím. Rodiče, využijte toho a podle návodu na kartičce si s dětmi chvíli povídejte o evangeliu. Tak jim pomůžete poznávat Ježíše jako přítele, který je s námi a moudře nás vede.
 • Farnost sv. Mořice Kroměříž dává v novém školním roce nabídku výuky náboženství pro neslyšící děti od 7 let. Výuka bude probíhat v prostorách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4 (za kostelem sv. Mořice) a povede ji sestra Víta z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Pokud máte ve svém okolí rodinu, které se to týká, předejte jim, prosím, zprávu o této nabídce i kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Telefonický kontakt bude dán přes e-mail. Přihlásit se mohou také ve farní kanceláři. Den a čas výuky se dohodne podle možností dětí a vyučující sestry.
 • Děkuji všem, kdo jste podepsali Petici na podporu manželství. Vyzývám i další z vás, abyste touto formou podpořili v naší společnosti ochranu rodiny a postavili hráz opačným tendencím, které rodinu ohrožují v jejím základu. O těchto tendencích si můžete přečíst i na vývěsce na plakátě nazvaném 10 x „NE“ ISTAMBULSKÉ ÚMLUVĚ. Petici můžete podepsat i v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži.

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          12. 8. 2018

 • Ve středu je slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Mše svatá zde ve farním kostele v 19 hod. bude obětována za mariánské ctitele z Postoupek a Miňůvek.
 • UPOZORNĚNÍ: V tomto týdnu mše svatá ve čtvrtek nebude.
 • V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v sobotu 18. srpna ve 13 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.
 • Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí. V 9.15 hod. bude mše svatá na poděkování za živou rodinu a dar života.
 • Ještě znovu připomínáme petici na podporu manželství, aby manželství jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Stojí za ní i naši biskupové, kteří právem očekávají, že jako křesťané budeme ve společnosti hájit poslání rodiny, jak je pro dobro člověka stanovil Bůh. Petici můžete podepsat i zde v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži.
 • 29. srpna 1948 se narodil náš arcibiskup Jan Graubner. Naši biskupové srdečně zvou všechny diecézány oslavit s otcem arcibiskupem jeho životní jubileum 70 let, a to v sobotu 1. září 2018. V 10.30 hod. bude děkovná mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouci. V prostorách vedle katedrály bude po mši svaté připraveno občerstvení formou zahradní slavnosti. Organizátoři prosí o nahlášení přibližného počtu těch, kteří se z každé farnosti zúčastní. Dopravu volte vlastními prostředky, ale prosím - je to projev lásky k organizátorům – nahlaste nám v tomto týdnu ve farní kanceláři, kdo na slavnost pojedete.
 • Pamatujme na otce arcibiskupa ve svých modlitbách. Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/300, v.s. 911520 nebo osobně do pokladničky na oslavě.

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          15. 7. 2018

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována Za + Ladislava a Libuši Krupařovy, dvoje rodiče a celou živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za Boží ochranu pro mladé rodiny
 • V pátek 13 července zemřela paní Marie Říhová, maminka P. Josefa Říhy. Pohřeb bude ve středu 18. července v 15 hod. v Sedlnicích. Kéž ji Pán přijme do nebeského království.
 • Skupina poslanců v čele s Markem Výborným z KDU-ČSL podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby manželství jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Aliance pro rodinu organizuje petici na podporu tohoto návrhu. Stojí za ní i naši biskupové. Petici můžete podepsat v sakristii.

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          8. 7. 2018

 • Ve středu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + Marii Navrátilovou, manžela, živou a + rodinu a dar zdraví
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za dar života a za celou + a živou rodinu Blešovu.
 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu Charitativní a sociální práce nebo Sociální a humanitární práce. Přihlášky můžete podávat do 31. 7. 2018. Podrobnosti jsou na vývěsce.
 • Skupina poslanců v čele s Markem Výborným z KDU-ČSL podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby manželství jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Aliance pro rodinu organizuje petici na podporu tohoto návrhu. Stojí za ní i naši biskupové. Petici můžete podepsat v sakristii.
 • Přijměte pozvání na putování ostatků svaté Markéty Antiochijské příští týden v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Podrobnosti jsou ve zpravodaji z minulé neděle.

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          1. 7. 2018

 • Děkuji všem, kdo připravili na farní zahradě Farní táborák a všem, kdo jste si udělali čas a přišli posedět a popovídat s bratřími a sestrami.
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST SV. CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Na Velehradě se koná Národní pouť. Srdečně jsme na ni zváni našimi biskupy. Při mši svaté v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou bude obnova zasvěcení našeho národa Panně Marii. Kdo nemůžete putovat na Velehrad, připojte se k zasvěcení. Mše svatá je přenášena Českou televizí.
 • Ve farním kostele bude mše svatá v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude ve čtvrtek v 9.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.
 • Nemocné v jednotlivých obcích navštíví P. Jiří mimořádně ve středu 4. července během dopoledne.
 • V sobotu 7. července bude zde ve farním kostele ve 14 hod. křest Filipa Heyduka a Davida Dočkala.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + rodiče Koryčánkovy a Hrabalovy, celou živou rodinu a duše v očistci.
 • Z olomoucké katedrály putují ostatky sv. Markéty do rakouského města Marchegg. Farnost sv. Mořice organizuje 1. etapu převozu: z katedrály sv. Václava v Olomouci do kostela sv. Mořice v Kroměříži. Ostatky povezeme v autě v doprovodu farníků na kolech. Kdo se chcete zapojit k této pouti na kolech, přihlaste se u Víta Pořízka.
 • Každá etapa pouti má určité duchovní zaměření, vycházející ze života svaté Markéty Antiochijské. Tato světice poznala křesťanství v mladém věku díky své chůvě, která byla křesťankou. Proto setkání v našem kostele je spojeno s modlitbami mládeže a za mládež, a to jak v sobotu 14. července večer při přivítání ostatků, tak v neděli 15. července odpoledne ve 14 hod. Jste srdečně zváni.
 • Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          17. 6. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek je památka sv. Aloise. Mše svatá večer v 19 hod. obětována za živou a zemřelou rodinu Navrátilovu a Hladkou.
 • Příští neděli 24. června je slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Mše svatá opět nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách – Miňůvkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii farního kostela.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se koná ve čtvrtek 21. června od 19 hod. na faře.
 • V pondělí 25. června pořádá naše farnost pouť seniorů na Svatý Hostýn. Odjezd v 7.30 hod. – osa Bezměrov, Hradisko, Postoupky, Lutopecny, Měrůtky. Je objednán malý BUS (kapacita 25 lidí). Ještě je 6 míst volných. Od zastávky autobusu na Svatém Hostýně budou připravena osobní auta k převozu přímo před kostel. Odjezd zpět ve 12.30 hod.

 

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          10. 6. 2018

 • Sestry a bratři,
  tuto sobotu 16. června putujeme na Velehrad. Otec arcibiskup nás zve na Pouť za obnovu rodin a za duchovní povolání. Program v bazilice začíná v 15 hod. modlitbou růžence, pak následuje adorace a v 17 hod. mše svatá. Pro zájemce je připravena přednáška z myšlenek papeže Františka a pro děti připravily program pracovnice rodinného centra. Podrobnosti máte na plakátě. Podstatné je nezůstat doma, ale vydat se na tuto pouť. Autobus je připraven, ale stále ještě není obsazen. Přihlaste se dnes v sakristii nebo nejpozději v pondělí ve farní kanceláři.
 • Důležité upozornění: V kapli na Malém Valu v sobotu 16. června nebude večer mše svatá.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod. obětována za + manžele Dřímalovy, živou a + rodinu Dřímalovu a Stoklasovu.
 • Důležité upozornění:
  Příští neděli 17. června nebude mše svatá ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách
  a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí tohoto roku je možné zapisovat v sakristii.
 • Další informace a pozvánky na různé akce máte podrobněji popsány v našem zpravodaji TRIO EXPRES.

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ             3. 6. 2018

 • Ve čtvrtek zde nebude mše svatá.
 • V pátek 8. června je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše svatá bude v 19 hod. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
 • Ve středu 30. května zemřel pan Antonín Zdráhal. Rozloučíme se s ním v sobotu 9. června při mši svaté ve 14 hod. zde ve farním kostele. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • Naše farnost pořádá pouť na Svatý Hostýn v pondělí 25. června 2018. Odjezd autobusu z Bezměrova v 7.30 hod., přes Hradisko, Postoupky, Měrůtky a Lutopecny. Odjezd ze Svatého Hostýna ve 12.30 hod. Přihlašujte se v sakristii nejpozději do 15. června.
 • Pouť farností našeho děkanátu za obnovu rodin a za duchovní povolání bude letos na Velehradě v sobotu 16 června. Podrobnosti k programu jsou na plakátě. Pojede autobus. Přihlaste se co nejdříve ve farní kanceláři v Kroměříži.


POZVÁNÍ VĚŘÍCÍCH
Drazí bratři a sestry,
z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. S kněžími naší diecéze se budeme společně modlit za své vlastní posvěcení už 5. června na Svatém Hostýně.
Vás zvu k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží.
Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti.
Ze srdce Vám žehná
arcibiskup Jan

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE             27. 5. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 5 600 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB

 • Ve středu 30. května bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19.00 hod. Ve čtvrtek 31. května mše svatá nebude.
 • Příští neděli 3. června prožijeme slavnost „Božího Těla.“ Mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.

Návštěva nemocných

 • Ve čtvrtek 31. května dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti.

Společenství mužů

 • Muži, přijměte pozvání na společenství v úterý 29. května v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

První pátek

 • Zveme děti, které přistoupily loni k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek 1. června už v 17 hod. Po společné přípravě bude od 18 hod. svátost smíření. V kostele pak od 18.40 hod. adorace zakončená podáváním sv. přijímání.

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

 • V sobotu 2. června jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku k dalšímu „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 hod. mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

 • V pátek odpoledne 1. června se uskuteční studentský a hudební festival arcibiskupského gymnázia – AG FEST.
 • Zvláště rodiny s dětmi zveme na POHÁDKOVÝ PODZÁMECKÝ LES. Koná se v neděli 3. června od 14 do 17.30 hod. Hlavní program bude před budovou arcibiskupského gymnázia a v Podzámecké zahradě budou stanoviště s pohádkovými bytostmi. VSTUP JE ZDARMA.
 • Tradiční oslava DNE MATEK bude letos 3. června jako součást akce Pohádkový podzámecký les, která se uskuteční v rámci Týdne pro rodinu pod záštitou místostarosty Pavla Motyčky.
 • Podrobnosti o těchto akcích a další informace jsou na plakátě a ve zpravodaji.

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO             20. 5. 2018

 • Dnešní slavností končí doba velikonoční. V pondělí 21. května začíná 7. týden liturgického mezidobí.
 • Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod.
 • Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE a mše svatá opět nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. Mši svatou bude sloužit pplk. P. Josef Konečný. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční ve středu 23. května od 19 hod. na faře.
 • Orel Jednota Hradisko ve spolupráci s farností pořádá cyklovýlet do Chropyně. Sraz je v sobotu 26. 5. 2018 v 8.15 hod. u fary v Hradisku. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • V sobotu 26. května během dopoledne se ve farním kostele budou čistit koberce. Prosíme, přijďte pomoci.

Pouť na VELEHRAD za obnovu rodin a duchovní povolání

 • Na společnou pouť děkanátů Kroměříž a Holešov jste srdečně zváni v sobotu 16. června 2018. Odjezd autobusu ve 14 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlašujte se ve farní kanceláři. Rodiny s dětmi mohou využít program pro děti, který připravují pracovnice děkanátních center pro rodinu. Bližší informace na plakátě.

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        13. 5. 2018

 • Slavíme DEN MATEK. Vyprošujme všem maminkám Boží požehnání, aby podle příkladu Panny Marie naplňovali své poslání v rodině.
 • Dnes je také DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY – kéž mají pracovníci v médiích úctu k pravdě, sbližují lidi a národy a přispívají k pokoji a míru ve světě.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod.
 • Příští neděli 20. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽBY

 • Mše svatá příští neděli v 9.15 hod. bude sloužena u zvonice v Bezměrově. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 16. května v 19 hod. na faře.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES, který obsahuje také list našich biskupů. Věnujte mu pozornost. Týká se tzv. Istanbulské úmluvy, která sice mluví o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, ale zavadí tzv. genderovou ideologii do škol a do života společnosti.
 • Srdečně vás zveme na malou vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 19. května ve 20.30 hod. zde ve farním kostele.
 • Po vzoru apoštolů bděme na modlitbách spolu s Pannou Marií a vyprošujme světlo a sílu Ducha svatého rodinám, farnosti a církvi.

POZVÁNKA NA VÝLET

 • Orel Jednota Hradisko a farnost Hradisko zvou na cyklovýlet do Chropyně. Sraz v sobotu 26. 5. 2018 v 8.15 hod. u fary v Hradisku. Na programu je prohlídka zámku, kostela, rybářských sádek a opékání špekáčků. Přihlašování na emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 604981715. Občerstvení bude zajištěno, doprovodné vozidlo také.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        6. 5. 2018

 • Den modliteb za pronásledované křesťany
 • Dnes, tj. v neděli 6. května, je ve farnosti HRADISKO mše svatá v 9.15 hod. u kaple sv. Floriána v Miňůvkách. Je obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.
 • Dnes odpoledne jste zváni na adoraci do farního kostela ve 14.30 hod.
 • V úterý – 8. května – je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Projevujme úctu Panně Marii účastí na májových pobožnostech.
 • Ve čtvrtek – 10. května – je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Věřícím je toho dne doporučena účast na mši svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše svatá bude ve farním kostele v 19 hod. a bude obětována za + Augustina Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu.
 • Příští neděle – 13. května - je Dnem modliteb za sdělovací prostředky a Dnem matek.  Ve farním kostele bude při mši svaté v 9.15 hod. udělována svátost pomazání nemocných. Pomozte starším a nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout. Pán skrze tuto svátost, která je přijímána s vírou, daruje zvláště útěchu, pokoj a odvahu snášet utrpení nemoci nebo stáří; a prospívá-li to ke spáse duše, též uzdravení tělesné.
 • Další informace najdete ve farním zpravodaji.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        29. 4. 2018

 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné v jednotlivých obcích. Mše svatá v 19 hod. bude obětována na poděkování za dar zdraví. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a během ní příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude májová pobožnost.

UPOZORNĚNÍ:

 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. u kaple sv. Floriána v Miňůvkách a bude obětována za farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.
 • Svátost pomazání nemocných bude udělována při mši svaté v neděli 13. května v 9.15 hod. Pomozte nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout.
 • V měsíci květnu jste zváni na májové pobožnosti:

- ve farním kostele ve čtvrtek po večerní mši svaté, v pátek v 18.00 hod. (od 11. května).
- v Bezměrově v úterý v 19.30 hod.
- v ostatních obcích dle domluvy místních obyvatel

 • Další informace jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.

V neděli 29. dubna 2018 byli uvedeni do funkce složením slibu
členové pastorační a ekonomické rady naší farnosti

 • Členové pastorační rady: Petr Váňa (zástupce předsedy), Eva Blešová,

Julie Koblihová, Josef Pavlík st., Antonín Navrátil

Josef Škabraha, Pavel Kobliha a Jiří Zbořil

 • Členové ekonomické rady: Karel Zdražil, Josef Dočkal, Zbyněk Lízal
 • Pastorační i ekonomická rada se ustavuje na dobu 4 let.

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        22. 4. 2018

 • NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 • Při celonárodní sbírce na obnovu domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu jste věnovali 3 901 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek 26. dubna oslaví své 75. narozeniny kardinál Dominik Duka. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, aby s láskou a moudrostí zastával svou službu církvi.
 • V pondělí je svátek sv. Vojtěcha, v úterý sv. Jiří, ve středu sv. Marka.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována na poděkování za 55 let života.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována na poděkování za 50 let společného života a dar zdraví.
 • Naše farnost nabízí k využití pro zahrádku oplocený pozemek v Měrůtkách o výměře 1570m2. Zájemci hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice v Kroměříži.

 • Výsledky voleb do pastorační rady
 • Děkuji všem farníkům, kteří se v neděli 18. března zúčastnili voleb do pastorační rady naší farnosti. Platných volebních lístků bylo odevzdáno 83, neplatných 3. Děkuji členům volební komise za jejich službu.
 • Blahopřeji těm, kteří byli zvoleni. Jsou to: paní Eva Blešová a Julie Koblihová, pánové Petr Váňa, Josef Pavlík (kostelník) a Antonín Navrátil (varhaník).
 • Duchovní správce jmenoval do pastorační rady: pana Josefa Škabrahu a Pavla Koblihu.
 • Za jednotu Orla, která byla nově založena v naší farnosti, bude zástupcem v pastorační radě pan Jiří Zbořil.
 • Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.
 • První zasedání rady se koná ve čtvrtek 26. dubna po večerní mši svaté na faře.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                        15. 4. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na obnovu domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.
 • V sobotu 7. dubna zemřel pan Josef Gazda z Postoupek. Rozloučíme se s ním při mši svaté v pondělí 16. dubna v 15 hod. zde ve farním kostele. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.
 • V sobotu 14. dubna zemřel P. Heřman Gustav Rakowski, OPraem., který bydlel v klášteře sester sv. Kříže. Pohřeb se koná ve čtvrtek 19. dubna v kapli Povýšení sv. Kříže. Mše svatá bude v 10.30 hod. a po obřadu posledního rozloučení bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Vyprošujme mu odměnu u Pána v Božím království.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19 hod. obětována za + manžela, za rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • Příští neděle – 4. velikonoční – je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Mše svatá příští neděli bude obětována za + rodiče Přikrylovy, dceru Marii a Marii Konečnou.
 • V tomto týdnu zveme ve středu mládež na Večer chval na AG, a muže na setkání na faře v Hradisku v 19.00 hod..
 • Děkanátní centrum pro rodinu vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma "Naše rodina." Podrobnosti k soutěži jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES a na vývěsce.
 • Pro rodiče malých dětí je na vývěsce pozvánka na Den otevřených dveří v Mateřské škole s křesťanským zaměřením.

 • NOVÁ CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA v Kroměříži
  Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity.
  Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost. O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni Dona Boska.
  PŘIHLÁŠKU je možno podat už jen do pátku 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy. Více informací v letáku a na vývěsce.

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                   1. 4. 2018

 • Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.
 • O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkovi, ministrantům, akolytům. Děkuji varhaníkům, schole a sboru, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.
 • Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
 • Od Velkého pátku se slaví novéna k Božímu milosrdenství. Můžete se připojit každý den doma v rodinách modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství.
 • Ve čtvrtek dopoledne kněz navštíví nemocné. Večer bude mše svatá v 19.00 hod. Je to den modliteb za kněžská povolání. Přede mší svatou bude od 18.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zveme děti na slavení prvních pátků – přijďte na faru v 17 hod.
 • V sobotu ráno bude mše svatá v 7.30 hod. Jste zváni na slavení první soboty v měsíci.
 • V sobotu 7. dubna se koná v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.
 • Příští neděle, druhá velikonoční, je nedělí Božího milosrdenství. Mše svatá bude v 9.15 hod. a odpoledne ve 14.30 hod. jste zváni do farního kostela na adoraci.

KVĚTNÁ NEDĚLE                                       25. 3. 2018

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2 649 Kč. „Pán Bůh zaplať.“
 • Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.
 • Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek začínají obřady v 19.00 hod., na Bílou sobotu ve 21 hod. Při velikonoční vigilii přijmou křest naše katechumenky Monika, Alena, Lucie a Jana. Provázejme je svými modlitbami.
 • Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při mši svaté v 9.15 hod. bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.
 • Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do kostela.
 • Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.
 • Studenti arcibiskupského gymnázia vás zvou na Křížovou cestu městem v pondělí po večerní mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele. Mše svatá začne v 17.00 hod.


Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2018 v Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže

25. 3. – KVĚTNÁ NEDĚLE:
9:15 hod. – mše svatá
14:30 hod. – křížová cesta dětí a rodin
29. 3. – ZELENÝ ČTVRTEK:
19:00 hod. – mše svatá na památku Večeře Páně
30. 3. – VELKÝ PÁTEK:
Den přísného postu (zdrženlivost od masa od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let)
19:00 hod. – velkopáteční obřady
31. 3. – BÍLÁ SOBOTA:
21:00 hod. – obřady velikonoční vigilie
1. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:
9:15 hod. – mše svatá s žehnáním pokrmů k velikonočnímu stolu
2. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:
9:15 hod. – mše svatá – farní kostel Všech svatých

 

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu:

kostel sv. Mořice:
PONDĚLÍ (26. 3.) 15:00 – 17:00 hod.
ÚTERÝ (27. 3.) 15:00 – 17:00 hod.
STŘEDA (28. 3.) 15:00 – 17:00 hod
kostel P. Marie:
PONDĚLÍ (26. 3.) 7:30 – 9:00 hod.,   16:00 – 18:00 hod.
ÚTERÝ (27. 3.) 7:30 – 9:00 hod.    (večer se nezpovídá)
STŘEDA (28. 3.) 7:30 – 9:00 hod.,   16:00 – 18:00 hod.
Prosíme, využijte tuto možnost přistoupit ke svátosti smíření. Nenechávejte zpověď na poslední chvíli. Děkujeme.

 

5. NEDĚLE POSTNÍ                                        18. 3. 2018

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes 18. března si připomínáme 1. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.
 • Za týden, v neděli 25. března, bude křížová cesta pro rodiny s dětmi. Po křížové cestě zveme děti na faru na malé posezení s vyráběním, které zajišťuje Děkanátní centrum pro rodinu.
 • Zítra je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie. Mše svatá bude v 18.00 hod. a bude obětována za živé a zemřelé Josefy z naší farnosti.
 • Tento čtvrtek mše svatá nebude!
 • Setkání mužů bude ve středu 21. března v 18.00 hod. na faře v Hradisku.
 • Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou. Mše svatá bude v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Koblihovu, Valisovu a Chutnou. Na začátku mše svaté je obřad žehnání ratolestí.
 • Na květnou neděli bude zde příležitost ke svátosti smíření. Otec Václav bude zpovídat od 8.30 hod. a během mše svaté. Využijte této příležitosti.
 • Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice v pátek 23. března. Pořad bohoslužeb je ve zpravodaji. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.
 • Od dnešního dne prožíváme Týden modliteb za mládež. Srdečně zveme mladé na Večer chval ve středu 21. března v 19 hod. a v sobotu 24. března odpoledne na Děkanátní setkání mládeže. Obě akce jsou na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
  Biskupský delegát pro mládež, Mons. Pavel Posád se obrací na mládež s touto výzvou:
  Milí mladí přátelé, blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže. Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi. Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
  Myslím na vás v modlitbách,
  + Mons. Pavel Posád

4. NEDĚLE POSTNÍ                                        11. 3. 2018

 • Dnes odpoledne přijďte na křížovou cestu ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod.
 • Za týden je 5. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, Liškovy, Jordánovy a celou živou rodinu. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Přistoupíme také k volbě nové pastorační rady. Na závěr mše svaté vám budou rozdány volební lístky. Volbu uskutečníte zatržením lístku u jména kandidáta.
 • V sobotu 10. března 2018 zemřela paní Marie Eliášová, matka P. Lva Eliáše. Pohřeb zesnulé se koná ve čtvrtek 15. března v 15 hod. ve farním kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království.
 • V těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Pamatujme i ve svých osobních modlitbách a prosme za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.
 • V úterý 13. března si připomínáme VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.
 • Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii.

3. NEDĚLE POSTNÍ                                        4. 3. 2018

 • Minulou neděli při sbírce na „Haléř sv. Petra“ jste věnovali 5 784 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • V postní době přicházejme na pobožnosti křížové cesty do farního kostela v neděli odpoledne ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována za rodiče z obou stran.
 • Za týden je 4. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče, bratra a živou rodinu.
 • Mladí, máte poslední možnost dnes nebo zítra se přihlásit na duchovní obnovu s P. Janem Balíkem na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži příští víkend. Informace jsou ve farním zpravodaji.
 • Společenství mužů se sejde ve středu 7. března v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek 8. března je Den otevřených dveří na Církevní základní škole v Kroměříži. Pro mateřské školy je připraven program od 9 do 12 hodin (po telefonické domluvě). Veřejnost přivítáme od 14 do 17 hodin. Srdečně zveme nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale i všechny zájemce k prohlídce školy. Přijďte se seznámit s rodinným prostředím, prohlédnout si zblízka všechny třídy i prostory školní družiny. Získáte informace před zápisem do 1. třídy, informace o výuce, zájmových činnostech atd. Jste srdečně vítáni v odpoledních hodinách i na 2. stupni školy, který sídlí v prostorách Arcibiskupského gymnázia. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel 573 335 531, www.czs-km.cz. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáků školy.
 • Na vývěsce najdete už dnes seznam kandidátů do nové pastorační rady. Volby budou 18. března.

2. NEDĚLE POSTNÍ                                        25. 2. 2018

 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2 537 Kč.
 • Dnes přijměte dík za dary při sbírce na „Haléř sv. Petra.“  Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.
 • Každou neděli odpoledne ve 14.30 hod. jste zváni na křížovou cestu do farního kostela.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích.
 • Večer bude mše svatá v 18 hod. obětována za + Aloise Kočendu a živou a + rodinu. Přede mší svatou bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci od 17:15 hod. Během adorace je příležitost ke svátosti smíření.
 • Pátek je první v měsíci. Zveme děti v 17 hod. na faru na společnou přípravu a ke svátosti smíření, a v kostele pak ke svatému přijímání.
 • V sobotu ráno jste zváni ke slavení prvních sobot v měsíci. Mše svatá bude v 7.30 hod.
 • Za týden je 3. neděle postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována  za + Vladimíra Opravila a živou rodinu. Katechumenky, které byly 17. března v katedrále přijaty mezi čekatele křtu, zahájí nejbližší přípravu na křest. Spolu se svými kmotry prožijí o 3., 4, a 5. neděli postní obřady zvané skrutinia.
 • Ve farním zpravodaji najdete další informace a pozvánky na zajímavé přednášky.
 • Děti, přijďte po mši svaté k nástěnce u sochy Panny Marie Bolestné. Učíme se i za pomoci úkolů následovat Ježíše a více se mu podobat.

1. NEDĚLE POSTNÍ                                        18. 2. 2018

 • V době postní konáme pobožnosti křížové cesty ve farním kostele každou neděli ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za manžela a rodiče Knapkovy a Zapletalovy.
 • Příští neděle je 2. postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Kahajovy a živou rodinu. Příští neděli bude sbírka Haléř svatého Petra.
 • Připojme se k výzvě Svatého otce: Pátek 23. února je DEN MODLITEB A POSTU ZA MÍR VE SVĚTĚ.
 • Tuto sobotu 24. února se uskuteční Duchovní odpoledne s lektorkou Martinou Pavlíkovou z pastoračního centra arcibiskupství v Olomouci. Jde o setkání pro lektory a ostatní čtenáře různých textů při bohoslužbách, i pro další zájemce o hlubší porozumění Božímu slovu. Program setkání je na plakátě. Začátek je ve 13.30 hod. v kostele půlhodinovou adorací. Přednášky budou na faře.
 • Ve farním zpravodaji najdete další informace a odkazy na postní aktivity, které nám mohou pomoci lépe prožívat postní dobu. Dnes si můžete vzít schránky na Postní almužnu. Najdete je vzadu za lavicemi.
 • Prosíme děti, aby každou neděli po mši svaté přišly k nástěnce, která je u sochy Panny Marie Bolestné. Dostanete kartičky a úkoly, které vám pomohou v úsilí podobat se více Pánu Ježíši.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    11. 2. 2018

 • Na POPELEČNÍ STŘEDU – 14. února – vstupujeme do postní doby. Mše svatá bude zde ve farním kostele bude v 18.00 hod. Bude obětována na poděkování za zdraví, s prosbou o ochranu pro rodinu Štáblovu.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 1 postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu.
 • Popeleční středa je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.
 • Pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY se budeme modlit ve farním kostele každou postní neděli odpoledne ve 14.30 hod.
 • Ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. V tomto týdnu jste zváni ve středu na besedu s biskupem Mons. Václavem Malým, v sobotu na setkání společenství Třetího řádu sv. Františka.
 • Vzadu za lavicemi je schránka, do které prosím vkládejte vaše návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Nově tam najdete také symbolickou SPZ. Jde o nabídku pro manžele, kterou dává k dispozici Děkanátní rodinné centrum. Připravila ji nadace CREDO. Způsob použití je popsán na zadní straně SPZ. Touto formou můžete v tomto týdnu, kdy slavíme Národní týden manželství, dát najevo spoluobčanům, že si vážíte manželství a rodinného života.
 • SLUŽBA SLOVU V LITURGII - v sobotu 24. února se uskuteční Duchovní odpoledne s lektorkou Martinou Pavlíkovou z pastoračního centra arcibiskupství v Olomouci. Jde o setkání pro lektory a ostatní čtenáře různých textů při bohoslužbách, i pro další zájemce o hlubší porozumění Božímu slovu. Kromě duchovní náplně bude zahrnuta i praxe, např. jak mluva i sluch ovlivňují přijímání textů, jaká je odpovědnost předčitatele vůči posluchačům, nejčastější úskalí veřejného projevu aj. Začátek je ve 13.00 hod. v kostele půlhodinovou adorací, přednášky budou na faře. Srdečně zve pastorační rada farnosti.

5. neděle v mezidobí                                     4. 2. 2018

Svátky v týdnu:
Pondělí 5. února – památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota 10. února – památka sv. Scholastiky, panny
Ve čtvrtek 8. února bude mše svatá ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována
………………………………………………………………

 • Bratří a sestry, ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. Věnujte jim pozornost a využijte nabídky. Připomínám pozvání na Farní bál, který se koná tuto sobotu. Také prosím, abyste nezapomněli dát na lístku do schránky jména těch farníků, které navrhujete do pastorační rady.
 • Příští neděle 11. února je 6. v mezidobí. Slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Mše svatá v kostele sv. Mořice v 9.15 hod. bude obětována za nemocné.
 • Po mši svaté příští neděli 11. února ještě chvíli zůstaneme v kostele. Prožijeme Farní shromáždění. Co to znamená? Předstoupí před nás členové Farní rady s krátkým sdělením o své práci pro farnost.
 • Mimořádně přišla tato nabídka: P Elias Vella OFM (františkán minorita) bude mít v úterý 6. února v 18 hod. přednášku v aule Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Téma: „Duchovní výzvy mladého člověka.“ Přednáška je určena všem, ne jen mladým. Na závěr bude odpovídat na dotazy. Po přednášce v 19.30 hod. bude P. Elias Vella sloužit mši svatou v kapli gymnázia.
 • SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ Setkání mužů se koná ve středu 7. února v 18 hod. na faře v Hradisku. Srdečně zveme další muže.
 • BESEDA S MONS. VÁCLAVEM MALÝM Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži zvou ve středu 14. února od 15.30 hod do studentského klubu AG na besedu s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem Arcidiecéze pražské. Moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.
 • SNĚŽENKY 2018 - KŘESŤANSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY Kde: Archa Rajnochovice. Téma: Čaroděj ze země Oz. Termín: 19.2. - 23. 2. 2018. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy, pro děti od 8 do 14 let, cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč). Tel: 573 391 215, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S P. JANEM BALÍKEM Kdy: 9. - 11. 3. 2018. Kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Duchovní obnova je určena pro mládež do 30 let. Je třeba se účastnit celého víkendu, není možné docházet pouze na promluvy. Cena: 300,- Kč, pro studenty AG 200,- Kč. Přihlášky: www.agkm.cz.

4. neděle v mezidobí                                         28. 1. 2018

 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2.912,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který ve středu 31. ledna 2018 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Ve čtvrtek 1. února dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti.
 • Upozornění na změnu bohoslužby:
 • Ve čtvrtek 1. února nebude mše svatá.
 • V pátek 2. února, o svátku Uvedení Páně do chrámu, bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod. Bude obětována za ženy a matky. Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem. Tento den je SVĚTOVÝM DNEM ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.
 • Zároveň je to první pátek v měsíci. Zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru už v 16.30 hod. Po společné přípravě bude od 17 hod. svátost smíření. V kostele se bude zpovídat od 17.30 hod. a v 18.00 hod. bude mše svatá.
 • V sobotu 3. února je památka sv. Blažeje, mučedníka. Pokračujeme v novéně prvních sobot v měsíci. Jste srdečně zváni do farního kostela. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 mše svatá, na závěr svatoblažejské požehnání. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.
 • Příští neděle 4. února je 5. v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Šubartovu a Přikrylovu. Odpoledne ve 14.30 hod. se koná hodinová adorace ve farním kostele.


Bratři a sestry,

pastorační rady, které působí ve farnostech, mají za úkol spolupracovat s duchovním správcem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Podle stanov se pastorační rada ustavuje na 4 roky. Naše pastorační rada byla ustanovena 12. ledna 2014. Chci poděkovat všem členům pastorační rady naší farnosti, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali.

Před námi je volba nové pastorační rady. V tomto období – jak jste slyšeli minulou neděli – máte možnost navrhnout jména těch farníků, které doporučujete do pastorační rady. Své návrhy vkládejte do schránky zde v kostele, která je viditelně označena, a to nejpozději do neděle 18. února. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Můžete navrhnout nejvíce 5 kandidátů. Je vhodné použít lístky, které jsou na stolečku vedle schránky.

18. ledna byla jmenována volební komise ve složení: Dominik Bleša, Lukáš Pospíšil a Josef Pavlík, mladší. Tato komise zpracuje vaše návrhy a 4. března zveřejní seznam kandidátů. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let.

3. neděle v mezidobí                                         21. 1. 2018

 • Ve čtvrtek je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za +rodinu Spálovských z Miňůvek, Julii Otevřelovou a duše v očistci. Ve čtvrtek po mši svaté jste opět zváni na adoraci za naši zemi a šťastnou volbu prezidenta České republiky.
 • Příští neděle 28. ledna je 4. v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče a živou rodinu.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 24. ledna v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Muži, jste srdečně zváni.
 • Mládež ve věku 13 - 18 let zveme na křesťanský víkend od 2. do 4. února na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přijďte si poslechnout svědectví, prožít společenství a vzájemně se povzbudit ve víře. Ve farním zpravodaji najdete informace a odkaz na webové stránky, kde je třeba se přihlásit.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA na Charitě Kroměříž činila 1 204 213,- Kč. V obcích naší farnosti se vybralo celkem 53 352,- Kč.
 • Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkuje i všem dárcům za jejich vlídné přijetí a finanční příspěvky. Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.
 • IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé: Mladí z projektu Ignite ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zvou mládež ve věku 13 - 18 let na křesťanský víkend s názvem IGNITE YOURSELF („zažehnout se“). Koná se od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship.  Veškeré informace a přihlášky: www.igniteprojekt.cz. Na všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!
 • Pozvání na různé akce a další informace najdete v našem farním zpravodaji TRIO EXPRES.

Úmysly mší svatých v měsíci lednu a únoru 2018
neděle 14.1.   9:15 Za + Vladimíra Nakládala a živou rodinu
čtvrtek 18.1. 18:00 Na poděkování za život, s prosbou za odpuštění vin a přijetí nemoci
neděle 21.1.   9:15 Za + dceru, živou a + rodinu Peškovu a Odehnalovu
čtvrtek 25.1. 18:00 Za + rodinu Spálovských z Miňůvek, Julii Otevřelovou a duše v očistci
neděle 28.1.   9:15 Za + rodiče a živou rodinu

pátek 2.2. 18:00 Za ženy a matky z farnosti
neděle 4.2. 9:15 Za živou a + rodinu Šubartovu a Přikrylovu
čtvrtek 8.2. 18:00
neděle 11.2. 9:15 Za nemocné
Popeleční středa 14.2. 18:00 Na poděkování za zdraví, s prosbou o ochranu rodiny Štáblové
neděle 18.2. 9:15 Za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu
čtvrtek 22.2. 18:00 Za manžela a rodiče Knapkovy a Zapletalovy
neděle 25.2. 9:15 Za + rodiče Kahajovy a živou rodinu

2. neděle v mezidobí                                         14. 1. 2018

 • Díky všem, kteří včera přišli do farního kostela a provedli povánoční úklid. A ještě jednou díky všem koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky.
 • Ve čtvrtek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Mše svatá v 18 hod. bude obětována na poděkování za život, s prosbou za odpuštění vin a přijetí nemoci.
 • Po mši svaté bude od 19 hod. na faře jednání členů Farní rady.
 • Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + dceru, živou a + rodinu Peškovu a Odehnalovu.
 • Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v pátek 19. ledna 76. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie.
 • Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V Kroměříži budou dvě ekumenické bohoslužby. V tomto týdnu jste zváni na první z nich. Uskuteční se ve čtvrtek 18. ledna v 18.00 hod. v kostele Panny Marie.
 • Přijměte pozvání na FARNÍ BÁL, který se uskuteční v sobotu 10. února v sále Psychiatrické nemocnice. Vstupenky se prodávají v Kroměříži u paní Šafaříkové. Cena 220,- Kč. Ples můžete podpořit hmotnými dary do tomboly. Přijímáme je v sakristii a ve farní kanceláři.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.


Svátek KŘTU PÁNĚ                                     7. 1. 2018

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

Dnešní den uzavírá okruh vánočních svátků. Přijměte pozvání do farního kostela dnes odpoledne ve 14.30 hod. na adoraci a zpěvy u jesliček.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. Úklid vánoční výzdoby kostela bude sobotu 13. ledna od 9 hod.. Muži, ženy, mládež a děti, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci.

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU Společenství mužů má první setkání v novém roce ve středu 10. ledna 2018 od 18.00 hod. Místo konání bude upřesněno. Muži, jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na poděkování Pánu Bohu za všechny dary a milosti.

Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Vladimíra Nakládala.

Přijměte pozvání na FARNÍ BÁL. Koná se v sobotu 10. února 2018 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Od dnešního dne je zahájen prodej vstupenek. Cena: 220,- Kč. Prodávají se u paní Šafaříkové.

Náš arcibiskup Jan Graubner prosí, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve všech farnostech konala hodinová adorace. Přijměte pozvání ke společným modlitbám do farního kostela ve čtvrtek 11. ledna 2018 přede mší svatou od 17 hod.Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa                        31.12.2017

Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti. Před večerní mší svatou bude od 17.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována na úmysl dárce.

Děti, které byly u prvního sv. přijímání, zveme v pátek v 17.00 hod. na faru ke společné přípravě a slavení prvního pátku v měsíci.

V sobotu 6. ledna, o slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Zároveň je to první sobota v měsíci.

Příští neděli je svátek Křtu Páně. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za nenarozené děti. Odpoledne ve 14.30 hod. bude ve farním kostele vánoční vystoupení dětí, adorace a svátostné požehnání.

BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice

V neděli 7. 1. 2018  od 15 hod. zveme všechny do kostela sv. Mořice na benefiční koncert. Vystoupí na něm malá i velká schola, nově vzniklý příležitostný farní sbor a pan varhaník Mgr. František Macek. Vybrané finanční příspěvky budou věnovány mobilnímu hospici „NEJSTE SAMI“. Přijďte si na závěr vánoční doby poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

Charita České republiky pořádá Tříkrálovou sbírku. V našem děkanátu se bude letos koledovat od 2. 1. do 14. 1. 2018. MŠE SV. za koledníky Tříkrálové sbírky bude sloužena v sobotu 6. ledna v kostele Panny Marie v 8 hod. a žehnání koledníkům se uskuteční po mši sv. Zváni jsou všichni koledníci i vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ, ŠTĚDRÝ DEN                       24. 12. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.319,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • Dnešním večerem vstupujeme do doby vánoční.
 • Odpoledne v 15.30 hod. zveme do kostela sv. Mořice v Kroměříži zvláště rodiny s dětmi a ty, kteří nemohou na půlnoční, ke slavení vigilie Narození Páně.
 • Půlnoční mše svatá bude zde ve farním kostele ve 21.00 hod. O slavnosti Narození Páně bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Bezměrova. V úterý o svátku svatého Štěpána bude mše svatá v 9.15 hod za farníky z Lutopecen.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden 31. prosince je svátek Svaté Rodiny. Chceme svěřit rodiny v naší farnosti do ochrany Svaté Rodiny nazaretské a manželé mohou při mši svaté v 9.15 obnovit manželské sliby. Po mši svaté bude děkovná pobožnost na závěr roku.
 • Pořad bohoslužeb, pozvání na koncerty a další informace najdete na vývěskách, na internetové stránce naší farnosti a ve farním zpravodaji, který je tentokrát na dva týdny.

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích

Sobota 23. prosince 2017
V PN mše svatá nebude.
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17:00 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a ŠTĚDRÝ DEN
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
Nebude mše sv. v 8.00 hod. na MV, v 10:15 hod. u sv. Mořice a v 18:00 hod. u sv. Jana Křtitele.
15:30 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)
„Půlnoční“ mše svaté:
21:00 hod. – kostel sv. Mořice
21:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
21:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Pondělí 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 31. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice 
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14:00 hod.)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (mše sv. s obnovou manž.
slibů a po mši svaté děkovná pobožnost na závěr roku)
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
V kostele sv. Jana Křtitele nebude večerní mše svatá.

Děkovná pobožnost na závěr roku:
15:00 hod. – kostel sv. Mořice
17:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Pondělí 1. ledna 2018 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 7. ledna – Svátek Křtu Páně
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele


3. NEDĚLE ADVENTNÍ                                   17. 12. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, který dnes slaví své 81. narozeniny.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 24. prosince. Je to 4. neděle adventní a současně ŠTĚDRÝ DEN. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodinu Zdražilovu. „Půlnoční“ mše svatá bude ve 21 hod. za naše farní společenství. Věnujte pozornost změnám bohoslužeb. Jsou uvedeny v našich zpravodajích a na vývěsce.
 • Dnes si můžete kromě farního týdeníku TRIO EXPRES vzít také VÁNOČNÍ LIST. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Předejte jej svým blízkým a sousedům a pozvěte je ke slavení svátků vánočních spolu s námi.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v pátek 22. prosince ve 13.00 hod.
 • Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý betlém ve čtvrtek 21. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: v 10.00., ve 14.30. a v 16.00 hod.
 • Děkuji otci Václavovi za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření od pondělí až do pátku tohoto týdne. Zpovídá se každý den od 15.00 do 17.00 hod.
 • BRUSLENÍ PRO VEDOUCÍ A KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9.15 do 11.30 hod. na zimním stadionu v Kroměříži.
 • Nová církevní střední odborná škola: Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: Střední odbornou školu svatého Jana Boska. Bude sídlit v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední odborné škole Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku. Vyučování škola zahájí 1. 9. 2018, bude mít vlastní internát a středisko volného času. Výchovu svěří do rukou salesiánů. Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomoucké; tel.: 587402243; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

2. NEDĚLE ADVENTNÍ                                   10. 12. 2017

 • Také ve druhém adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které slavíme od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.
 • Příští víkend se koná v klášteře sester sv. Vincence duchovní obnova pro ženy. V sobotu 16. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně v 17.00 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za živou a + rodinu Libenskou. Ve čtvrtek  dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.
 • Za týden je 3. neděle adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + syna Josefa. Papež František bude slavit své 81. narozeniny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Příští neděli bude přede mší svatou a během mše svaté zpovídat P. Václav.
 • V tomto týdnu je ve středu společenství mužů a ve čtvrtek jednání farní rady. Bližší informace najdete ve farním týdeníku.
 • Dnes vedle týdeníku vychází také farní list TRIO. Vezměte si jej při odchodu z kostela. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulým církevním rokem v naší farnosti, pozvání na různé akce i pořad vánočních bohoslužeb včetně příležitostí ke svátosti smíření.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ                                     3. 12. 2017

 • Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
 • Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa.
 • Tento čtvrtek zde nebude mše svatá. Přesunuje se na pátek 8. prosince, kdy slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude v 18.00 hod. a bude obětována za živou a + rodinu Zavadilovu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Antonína Svozílka, rodiče Svozílkovy a Skácelovy a za živou rodinu.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v sakristii.
 • V době adventní zveme děti, které chodí do školy v Kroměříži, na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.
 • ADVENTNÍ KONCERT
 • Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18.00 hod. se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskuteční adventní koncert. Srdečně zve AVE - smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
 • Pozvánka pro vedoucí a koledníky Tříkrálové sbírky
 • V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9:15 do 11:30 na zimním stadionu v Kroměříži.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                          26. 11. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.761,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!
 • V pátek zemřela paní Věra Seifertová z Postoupek. Pohřeb zesnulé bude v pátek 1. prosince při mši svaté v 10:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Její tělo bude uloženo do hrobu na hřbitově v Kroměříži.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Mše svatá v 18:00 hod. bude obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zveme děti na faru v 18 hod. k dalšímu slavení prvního pátku a v sobotu zveme vás všechny na mši svatou v 7:30 hod. a slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděle je 1. neděle adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na úmysl dárce. Při mši svaté bude obřad přijetí do katechumenátu. Odpoledne ve 14:30 hod. bude ve farním kostele hodinová adorace.
 • V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY – a to do kaple svatého Vincence na Malém Valu. Podrobnosti si přečtěte ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Jsou tam i další důležité informace.
 • Pracovníci Centra pro rodinný život Olomouc připravili pro rodiny s dětmi „CESTIČKU K BOHU“, která je nabídkou jak prožívat společně liturgický rok. Rodiče si dnes mohou vyzvednout plakát, na kterém je znázorněna cesta přes všechna liturgická období celého roku. Z druhé strany plakátu je návod, jak postupovat a odkaz na webové stránky centra pro rodinu, kde jsou doplňující materiály.
 • Pro intenzivnější prožívání adventu je tu pro vás i letos Adventní kalendář s myšlenkami na každý den. Najdete ho ve farním kostele vzadu za lavicemi.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    5. 11. 2017

 • Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude ve farním kostele půlhodinová adorace. Po ní následuje pobožnost za zemřelé na hřbitově.
 • Při návštěvě hřbitova, spojené s modlitbou za zemřelé, je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to až do středy 8. listopadu. K tomu patří touha získat tyto odpustky, přistoupit v tyto dny svátost smíření, přijmout svátost eucharistie a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
 • Ve čtvrtek je svátek Posvěcení Lateránské baziliky. Mše svatá bude v 18.00 hod.
 • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku sv. Martina v sobotu 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Upozornění na změnu bohoslužby: V sobotu 11. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá s nedělní platností nebude.
 • Další zprávy o dění ve farnosti a nabídku setkání a duchovních obnov najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  29. 10. 2017
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

 • Minulou neděli při sbírce na misie jste věnovali 6.240,- Kč. Velké díky všem, kdo jste svými dary, zakoupením kalendáře nebo napečením koláčů podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve středu 1. listopadu slavíme titulární slavnost našeho farního kostela – Slavnost Všech svatých. Ve čtvrtek je Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Bohoslužby budou v 18.00 hod. Ve čtvrtek bude přede mší svatou adorace a během ní se zpovídá. Zpověď začíná v 17.15 hod. – o hodinu dříve než je uvedeno ve zpravodaji.
 • V pátek 3. listopadu zveme děti ke slavení prvních pátků v měsíci. Přijďte na faru v 17.00 hod. Svaté přijímání bude v kostele před 19.00 hod.
 • V sobotu se zpovídá od 7.00 hod. Mše svatá bude v 7.30 hod. Po ní pokračuje slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděli bude mši svatou v 9.15 hod. slavit P. Josef Konečný. Odpoledne ve 14.00 hod. bude v kostele tichá adorace a ve 14.30 hod. na hřbitově pobožnost za zemřelé.
 • Před námi jsou dny, kdy můžeme projevit svou víru ve společenství svatých konkrétními skutky lásky pro duše v očistci. Podmínky k získání plnomocných odpustků jsou popsány ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.
 • POZOR! Změna bohoslužeb. Tuto neděli 29. října vchází v platnost zimní čas. Začátek mše sv. ve všední dny v kostele Všech svatých se posunuje na 18 hod.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  22. 10. 2017

 • Den modliteb za misie
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie. Děkuji také všem, kdo přinesli koláče, které budou nabízeny mládeží nyní po mši svaté, opět s prosbou na pomoc misiím. Papežské misijní dílo můžete podpořit také darem při zakoupení misijního kalendáře. Tyto kalendáře jsou vzadu za lavicemi a složenky jsou uvnitř kalendářů.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.737,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 • Příští neděli, která je 30. v mezidobí vchází v platnost zimní čas. Slavíme Výročí posvěcení kostela.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.
 • Pobožnost za zemřelé bude na místním hřbitově v neděli 5. listopadu.
 • Členové farních rad jsou zváni na Děkanátní setkání, které se koná v úterý 24. října v 18.00 hod. v aule arcibiskupského gymnázia.
 • Ve farním týdeníku upozorňuji zvláště na nabídku Děkanátního centra pro rodinu.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  15. 10. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • SVÁTKY V TÝDNU:
 • Pondělí 16. října – Sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika
 • Úterý 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • Středa 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Ve čtvrtek zde bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle – 29. v liturgickém mezidobí – je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se sbírka na misie.
 • Připojujeme se k akci Misijní koláč. Kdo se chcete zapojit, napečte koláčky a drobné sladkosti a příští neděli je přineste do farního kostela. Děvčata ze scholy zajistí rozdávání koláčků. Dobrovolné dary půjdou na podporu Papežského misijního díla. Také zakoupením Misijního kalendáře, který bude k dispozici zde v kostele, můžete podpořit aktivity Papežského misijního díla.
 • Všimněte si v našem zpravodaji pozvání k modlitbě: Ve středu se můžete v rodinách s dětmi zapojit do celosvětové modlitby růžence. I když nemůžete dopoledne, najděte si čas večer. V sobotu večer se v rodinách připojte k misijnímu mostu modlitby.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍCH RAD se uskuteční v úterý 24. října na AG KM v 18 hod., od 17 hod. možnost účasti na mši svaté u sv. Mořice.
 • Dnes ve farním kostele v Hradisku po mši sv. v 9. 15 hod. se účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci krátce podělí o své zážitky. Jste srdečně zváni!
 • OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM: V sobotu 28. října 2017 v 11 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku u Kroměříže uzavřou církevní sňatek pan Stanislav Herman z Výškova a slečna Renata Svozílková z Lutopecen.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    8. 10. 2017

 • Den díkůvzdání za úrodu.
 • Dnes odpoledne se mělo konat Tříkrálové bruslení. Akce byla z důvodu sportovního zápasu zrušena!
 • Pro malý zájem byl také zrušen autobus na biskupské svěcení. Pozvání od otce arcibiskupa platí. Využijte vlaku nebo vlastních dopravních prostředků. Mše svatá začne v olomoucké katedrále v sobotu v 10.00 hod. Modlitbou pamatujme na naše nově jmenované pomocné biskupy.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle je 28. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Zde ve farním kostele v Hradisku se po mši svaté v 9.15 hod. mladí, kteří se zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci, krátce podělí o své zážitky.
 • Charita Kroměříž, která slaví 25 let svého působení, vás zve v úterý do kostela sv. Jana Křtitele na Koncert pro radost. Účinkovat bude pěvecký sbor Slunečnice a jeho hosté. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Životního jubilea – 80 ti let – se dožívá v sobotu 14. října P. Václav Altrichter. Vyprošujme mu Boží požehnání a ochranu do dalších let.


VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,
obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským po­stojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svě­domí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlament­ních voleb se i modleme.
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.
Vaši biskupové

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    1. 10. 2017

 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Hned při prvním zjevení ve Fatimě 13. května 1917 Panna Maria vybízí: „Modlete se denně růženec.“ Přijměme tuto výzvu. Modlete se v rodinách, ve společenstvích i soukromě. A modleme se společně ve farnosti přede mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Povzbuzením nám mohou být i slova papeže sv. Jana Pavla II., který měl vždy při sobě růženec a rád se ho modlil. Říká nám:„Dívám se na vás na všechny, bratři a sestry každého stavu…a také na mládež: vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života.“
 • V pondělí je památka svatých andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi.
 • Ve středu 4. října 2017 v 19 hod. se uskuteční setkání mužů u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer mše svatá v 19.00 hod. za + Ladislava a Libuši Krupařovy, dvoje rodiče a celou živou rodinu. Přede mší svatou bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Po mši svaté ve čtvrtek 5. října se uskuteční na faře jednání farní rady.
 • Pátek je první v měsíci. Zahajujeme prožívání prvních pátků pro děti, které byly letos u prvního svatého přijímání. Přijďte v pátek v 17.00 hod. na faru. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Příští neděli 8. října budeme slavit den díkůvzdání za úrodu.Prosíme farníky, aby přinesli plody ze své úrody – nejlépe ve čtvrtek, aby se mohl před nedělí vyzdobit oltář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Františku a Antonína Svozílkovi z Lutopecen, syna Jaroslava, Antonína a Stanislava a živou rodinu.
 • Mnozí z vás jste si v tyto dny odnesli z kostela letáček s nadpisem PRVNÍ SOBOTY. Arcibiskup Jan v něm připomíná, jaké milosti slíbil Ježíš těm, kdo uctívají Neposkvrněné srdce jeho Matky Panny Marie, a se smírným úmyslem pro záchranu duší slaví devět po sobě jsoucích prvních sobot měsíce. Dá se říci, že jde o pastýřský list, kterým se arcibiskup obrací na naše farnosti. Vidí ve slavení prvních sobot impulz k duchovní obnově, abychom se konkrétními skutky – v pokoře, touze po obrácení, důvěře v Boží moc a Boží lásku, nechali vést Pannou Marií ke Kristu a nasadili se pro spásu svou i našich bližních. V sobotu 7. října 2017 při slavení památky Panny Marie Růžencové jste srdečně zváni do farního kostela na zahájení novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, od 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.
 • Charita Kroměříž pořádá příští neděli 8. října bruslení pro koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky na zimním stadionu v Kroměříži a to od 14:00 do 16:00 hod.
 • 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                24.9.2017
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 5.046,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve středu je památka sv. Vincence de Paul, kněze. Je to titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence.
 • Ve čtvrtek je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Je to Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Mše svatá zde v Hradisku bude v 9.15 hod. Bude obětována za zemřelou Marii Moserovou a na poděkování za 50 let života.
 • V pátek slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • Příští neděle je 26. v mezidobí. Mše svatá bude v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Liškovy, Jordánovy a celou živou rodinu. Jde o první neděli v měsíci. Ve farním kostele bude od 14.30 do 15.30 hod. adorace.
 • Setkání dětí i maminek: Každé úterý v 17.00 hod. je na faře v Hradisku možnost k setkávání dětí z prvního stupně ZŠ, i těch mladších, předškolních. Také maminkám doprovázejícím děti je jednou za 14 dní nabídnuto setkání nad Písmem, katechismem i společné povídání o běžných starostech všedních dnů.
 • Charita Kroměříž slaví 25. výročí založení. Při této příležitosti budou v Kroměříži k uctění ostatky sv. Jana Pavla II. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Z Kroměříže jedou dva autobusy. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Autobusy budou odjíždět v 8.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž ve farní kanceláři.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    17. 9. 2017

 • Děkuji všem, kdo jste modlitbou a službou provázeli děkanátní setkání dětí a evangelizační festival „Hořící náměstí.“ Zvlášť velký dík patří organizátorům těchto akcí.
 • Ve středu 20. září je náš adorační den – tedy náš závazek vůči celé arcidiecézi a zároveň most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. Nejsvětější svátost bude vystavena ve farním kostele ráno ve 12.00 hod. Rozpis adoračních hodin je zde ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina“ prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Od 18.00 hod. bude společná adorace zakončená svátostným požehnáním. Mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. V Kroměříži slavíme pouť ke cti sv. Mořice - mše sv. v 7.45 hod. a v 15.00 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Jeden autobus je už obsazen a je objednán druhý autobus. Přihlašujte se zde v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž zde v sakristii.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                3. 9. 2017

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie
 • V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v kostele svatého Mořice v Kroměříži v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.
 • Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne ve středu 13. září
 • Jednání členů farní rady naší farnosti se koná v pondělí 4. září v 19.00 hod. na faře.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 6. září v 19.00 hod. u pana Konečného.
 • Všichni, kdo jste se přihlásili k přípravě na svátost biřmování, přijďte na úvodní setkání v pátek 8. září v 18.00 hod. do Kroměříže na Děkanátní centrum pro rodinu, které je za kostelem sv. Mořice. Kdo z vážného důvodu nemůže v tomto termínu přijít, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích.“ Ke každé stránce, a tím k nedělnímu evangeliu, se váže příběh ze života dvou prvňáčků, Jonáše a Johanky. Děti tak mohou poznávat, že Písmo svaté souvisí s tím, co denně prožíváme. Rodiče, vyzvedněte si sešit s těmito příběhy u kněze. Především si udělejte čas každý týden si text pro danou neděli s dětmi přečíst a trochu si o něm popovídat. Stránka v sešitku, kterou si děti vymalují a doplní samolepkou, obsahuje myšlenku pro zapamatování.
 • V sobotu 9. září se koná v Uherském Brodě pouť ministrantů z celé arcidiecéze. Doprava – zajištěna osobními auty. Rodiče, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Honební společenstvo Hradisko–Postoupky a Myslivecké sdružení Postoupky-Hradisko srdečně vás všechny zvou příští neděli 10. září na požehnání kapličky ke cti a chvále sv. Huberta. Po mši svaté přejdeme ke kapličce a po požehnání je pro všechny připraveno občerstvení v místní hospodě.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
 • Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. S ohledem na program, dopravu a občerstvení, které se odvíjí od počtu dětí, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do dnešní neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Srdečně zvou a na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    27. 8. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.817,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou od 18.15 hod. bude tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Dnes máte k dispozici farní týdeník TRIO EXPRES a v něm základní informace. Věnujte jim pozornost. Jsou před námi akce a setkání, které je třeba provázet modlitbou.
 • Na mši svatou v neděli 3. září v 9.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Dostanete také sešitky k nedělnímu evangeliu na nový školní rok.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
  Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž


16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    23. 7. 2017

 • Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře. Jejich biskupské svěcení bude 14. října 2017 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.Vyprošujme jim hojné dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděli v 9.15 hod. na poděkování za všechny dary a milosti a požehnání pro celou rodinu.
 • V měsíci září začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte P. Josefovi, nejlépe do konce července.
 • Ve Zlíně začne v měsíci říjnu Kurz pastoračních pomocníků. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny srpna. Bližší informace a přihlášky u P. Josefa.


14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                9. 7. 2017

 • V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2017 byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství. Vyprošujme jim dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována za lidi na cestách.
 • Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu.
 • Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                2. 7. 2017

 • POŘAD BOHOSLUŽEB
 • Ve středu 5. července bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži bude ve středu v 9.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.
 • Ve čtvrtek 6. července nebude v Hradisku mše svatá.
 • Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Kolkovou a celou zemřelou rodinu.
 • Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele Kroměříži. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ve dnech státních svátků 5. a 6. července v 7.00 hod.
 • Návštěva nemocných
 • Ve čtvrtek 6. července dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • VELEHRAD 2017
 • Úterý 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00­–23.00 hod. adorace v bazilice, 23.00 hod. mše svatá.
 • Středa 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant a kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.
 • Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
 • Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
 • Neděle 9. července – MALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ - V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    25. 6. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.446,- Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá ve farním kostele v 19.00 hod. bude obětována za + Jindřišku Zahradníčkovou a za živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele. Při mši svaté bude křest dítěte. Je to první neděle v měsíci: Odpoledne od 14.30 hod. bude hodinová adorace ve farním kostele.
 • Muži, přijměte pozvání na poslední předprázdninové společenství ve středu 28. června v 19.00 hod. na faře.
 • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • V pátek 30. června jsou VŠICHNI srdečně zváni na táborák na farní zahradě v Hradisku u příležitosti zakončení školního roku. Začátek v 18.00 hod.. Občerstvení zajištěno.
 • Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.
 • Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.
 • Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle“ – tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    18. 6. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes 18. června slavíme mši svatou v 9.15 hod. v Lutopecnách.
 • Také příští neděli 25. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 19. června – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Středa 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 23. června – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Sobota 24. června – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Příští neděle je 12. v mezidobí.

 • UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 22. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.
 • V pátek 23. června bude mše svatá ve farním kostele v Hradisku v 19.00 hod. Bude obětována za živou a zemřelou rodinu Zelinkovu.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci  Setkání mladých lidí, kteří mají zájem o duchovní hodnoty; prázdninová akce pro mladé lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, biskupy a mezi sebou; oslava Světového dne mládeže na národní úrovni – tak lze charakterizovat toto setkání, které se uskuteční v Olomouci od 15. do 20 srpna 2017. Je určeno pro mladé od 14 do 30 let.
  Drazí mladí přátelé, pokud ještě nejste přihlášení, udělejte to co nejdříve. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.
 • V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže.

 • Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                            11. 6. 2017
 • Ve čtvrtek 15. června je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Letos nebude slavnost „Božího Těla“ přesunuta na neděli. Prožijeme ji ve čtvrtek 15. června. V 19.00 hod. bude ve farním kostele mše svatá. Po mši svaté bude následovat adorace v kostele zakončená svátostným požehnáním.
 • Příští neděle je 11. neděle v mezidobí. Mše svatá příští neděli 18. června opět nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  V měsíci září 2017 začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Společenství mužů Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 14. června v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Dětské samolepkové odpoledne Pro děti, které během roku sbíraly nedělní samolepky je připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod. Pro účast je nutné odevzdat knížečky se samolepkami nejpozději tuto neděli 11. června. Dovnitř napsat své jméno, věk a telefonní číslo na rodiče.


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                        4. 6. 2017

 • „Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na poděkování za dar zdraví.
 • Příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše svatá příští nedělí 11. června nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Letos v září začne v naší farnosti příprava k přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého, by měl přijmout každý pokřtěný. Podrobnosti, jak se na přípravu přihlásit, budou ve farním týdeníku příští týden.
 • Blíží se nám závěr školního roku a chceme ocenit děti, které sbíraly samolepky. Prosíme děti, přineste knížečky se samolepkami příští neděli a dejte je knězi nebo do sakristie. Je pro vás připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a v zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí v Kroměříži, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července na mailu „ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript “. Prosíme o zaslání přihlášek na uvedený mail do 30. 6. 2017. Kontakt - Julie Koblihová -  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • Noc kostelů 2017
 • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 9. června 2017. Letos jsme pro vás připravili novinku: POUTNICKÝ PAS. V něm najdete program Noci kostelů v jednotlivých chrámech, kaplích a modlitebnách. Do tohoto pasu vám na místě, které navštívíte, dají na požádání pamětní razítko. Poutnické pasy jsou už nyní v našich kostelech a kaplích. Vezměte si je i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz .