Ohlášky PDF Tisk Email

1. NEDĚLE POSTNÍ                                        18. 2. 2018

 • V době postní konáme pobožnosti křížové cesty ve farním kostele každou neděli ve 14.30 hod.
 • Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za manžela a rodiče Knapkovy a Zapletalovy.
 • Příští neděle je 2. postní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + rodiče Kahajovy a živou rodinu. Příští neděli bude sbírka Haléř svatého Petra.
 • Připojme se k výzvě Svatého otce: Pátek 23. února je DEN MODLITEB A POSTU ZA MÍR VE SVĚTĚ.
 • Tuto sobotu 24. února se uskuteční Duchovní odpoledne s lektorkou Martinou Pavlíkovou z pastoračního centra arcibiskupství v Olomouci. Jde o setkání pro lektory a ostatní čtenáře různých textů při bohoslužbách, i pro další zájemce o hlubší porozumění Božímu slovu. Program setkání je na plakátě. Začátek je ve 13.30 hod. v kostele půlhodinovou adorací. Přednášky budou na faře.
 • Ve farním zpravodaji najdete další informace a odkazy na postní aktivity, které nám mohou pomoci lépe prožívat postní dobu. Dnes si můžete vzít schránky na Postní almužnu. Najdete je vzadu za lavicemi.
 • Prosíme děti, aby každou neděli po mši svaté přišly k nástěnce, která je u sochy Panny Marie Bolestné. Dostanete kartičky a úkoly, které vám pomohou v úsilí podobat se více Pánu Ježíši.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    11. 2. 2018

 • Na POPELEČNÍ STŘEDU – 14. února – vstupujeme do postní doby. Mše svatá bude zde ve farním kostele bude v 18.00 hod. Bude obětována na poděkování za zdraví, s prosbou o ochranu pro rodinu Štáblovu.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 1 postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu.
 • Popeleční středa je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.
 • Pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY se budeme modlit ve farním kostele každou postní neděli odpoledne ve 14.30 hod.
 • Ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. V tomto týdnu jste zváni ve středu na besedu s biskupem Mons. Václavem Malým, v sobotu na setkání společenství Třetího řádu sv. Františka.
 • Vzadu za lavicemi je schránka, do které prosím vkládejte vaše návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Nově tam najdete také symbolickou SPZ. Jde o nabídku pro manžele, kterou dává k dispozici Děkanátní rodinné centrum. Připravila ji nadace CREDO. Způsob použití je popsán na zadní straně SPZ. Touto formou můžete v tomto týdnu, kdy slavíme Národní týden manželství, dát najevo spoluobčanům, že si vážíte manželství a rodinného života.
 • SLUŽBA SLOVU V LITURGII - v sobotu 24. února se uskuteční Duchovní odpoledne s lektorkou Martinou Pavlíkovou z pastoračního centra arcibiskupství v Olomouci. Jde o setkání pro lektory a ostatní čtenáře různých textů při bohoslužbách, i pro další zájemce o hlubší porozumění Božímu slovu. Kromě duchovní náplně bude zahrnuta i praxe, např. jak mluva i sluch ovlivňují přijímání textů, jaká je odpovědnost předčitatele vůči posluchačům, nejčastější úskalí veřejného projevu aj. Začátek je ve 13.00 hod. v kostele půlhodinovou adorací, přednášky budou na faře. Srdečně zve pastorační rada farnosti.

5. neděle v mezidobí                                     4. 2. 2018

Svátky v týdnu:
Pondělí 5. února – památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota 10. února – památka sv. Scholastiky, panny
Ve čtvrtek 8. února bude mše svatá ve farním kostele v 18 hod. Bude obětována
………………………………………………………………

 • Bratří a sestry, ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. Věnujte jim pozornost a využijte nabídky. Připomínám pozvání na Farní bál, který se koná tuto sobotu. Také prosím, abyste nezapomněli dát na lístku do schránky jména těch farníků, které navrhujete do pastorační rady.
 • Příští neděle 11. února je 6. v mezidobí. Slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Mše svatá v kostele sv. Mořice v 9.15 hod. bude obětována za nemocné.
 • Po mši svaté příští neděli 11. února ještě chvíli zůstaneme v kostele. Prožijeme Farní shromáždění. Co to znamená? Předstoupí před nás členové Farní rady s krátkým sdělením o své práci pro farnost.
 • Mimořádně přišla tato nabídka: P Elias Vella OFM (františkán minorita) bude mít v úterý 6. února v 18 hod. přednášku v aule Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Téma: „Duchovní výzvy mladého člověka.“ Přednáška je určena všem, ne jen mladým. Na závěr bude odpovídat na dotazy. Po přednášce v 19.30 hod. bude P. Elias Vella sloužit mši svatou v kapli gymnázia.
 • SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ Setkání mužů se koná ve středu 7. února v 18 hod. na faře v Hradisku. Srdečně zveme další muže.
 • BESEDA S MONS. VÁCLAVEM MALÝM Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži zvou ve středu 14. února od 15.30 hod do studentského klubu AG na besedu s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem Arcidiecéze pražské. Moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.
 • SNĚŽENKY 2018 - KŘESŤANSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY Kde: Archa Rajnochovice. Téma: Čaroděj ze země Oz. Termín: 19.2. - 23. 2. 2018. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy, pro děti od 8 do 14 let, cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč). Tel: 573 391 215, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 • DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S P. JANEM BALÍKEM Kdy: 9. - 11. 3. 2018. Kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Duchovní obnova je určena pro mládež do 30 let. Je třeba se účastnit celého víkendu, není možné docházet pouze na promluvy. Cena: 300,- Kč, pro studenty AG 200,- Kč. Přihlášky: www.agkm.cz.

4. neděle v mezidobí                                         28. 1. 2018

 • Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 2.912,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který ve středu 31. ledna 2018 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.
 • Ve čtvrtek 1. února dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích naší farnosti.
 • Upozornění na změnu bohoslužby:
 • Ve čtvrtek 1. února nebude mše svatá.
 • V pátek 2. února, o svátku Uvedení Páně do chrámu, bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod. Bude obětována za ženy a matky. Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem. Tento den je SVĚTOVÝM DNEM ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.
 • Zároveň je to první pátek v měsíci. Zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru už v 16.30 hod. Po společné přípravě bude od 17 hod. svátost smíření. V kostele se bude zpovídat od 17.30 hod. a v 18.00 hod. bude mše svatá.
 • V sobotu 3. února je památka sv. Blažeje, mučedníka. Pokračujeme v novéně prvních sobot v měsíci. Jste srdečně zváni do farního kostela. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 mše svatá, na závěr svatoblažejské požehnání. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.
 • Příští neděle 4. února je 5. v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Šubartovu a Přikrylovu. Odpoledne ve 14.30 hod. se koná hodinová adorace ve farním kostele.


Bratři a sestry,

pastorační rady, které působí ve farnostech, mají za úkol spolupracovat s duchovním správcem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Podle stanov se pastorační rada ustavuje na 4 roky. Naše pastorační rada byla ustanovena 12. ledna 2014. Chci poděkovat všem členům pastorační rady naší farnosti, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali.

Před námi je volba nové pastorační rady. V tomto období – jak jste slyšeli minulou neděli – máte možnost navrhnout jména těch farníků, které doporučujete do pastorační rady. Své návrhy vkládejte do schránky zde v kostele, která je viditelně označena, a to nejpozději do neděle 18. února. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Můžete navrhnout nejvíce 5 kandidátů. Je vhodné použít lístky, které jsou na stolečku vedle schránky.

18. ledna byla jmenována volební komise ve složení: Dominik Bleša, Lukáš Pospíšil a Josef Pavlík, mladší. Tato komise zpracuje vaše návrhy a 4. března zveřejní seznam kandidátů. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let.

3. neděle v mezidobí                                         21. 1. 2018

 • Ve čtvrtek je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Mše svatá v 18 hod. bude obětována za +rodinu Spálovských z Miňůvek, Julii Otevřelovou a duše v očistci. Ve čtvrtek po mši svaté jste opět zváni na adoraci za naši zemi a šťastnou volbu prezidenta České republiky.
 • Příští neděle 28. ledna je 4. v mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče a živou rodinu.
 • Společenství mužů má setkání ve středu 24. ledna v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Muži, jste srdečně zváni.
 • Mládež ve věku 13 - 18 let zveme na křesťanský víkend od 2. do 4. února na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přijďte si poslechnout svědectví, prožít společenství a vzájemně se povzbudit ve víře. Ve farním zpravodaji najdete informace a odkaz na webové stránky, kde je třeba se přihlásit.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA na Charitě Kroměříž činila 1 204 213,- Kč. V obcích naší farnosti se vybralo celkem 53 352,- Kč.
 • Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkuje i všem dárcům za jejich vlídné přijetí a finanční příspěvky. Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.
 • IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé: Mladí z projektu Ignite ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zvou mládež ve věku 13 - 18 let na křesťanský víkend s názvem IGNITE YOURSELF („zažehnout se“). Koná se od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship.  Veškeré informace a přihlášky: www.igniteprojekt.cz. Na všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!
 • Pozvání na různé akce a další informace najdete v našem farním zpravodaji TRIO EXPRES.

Úmysly mší svatých v měsíci lednu a únoru 2018
neděle 14.1.   9:15 Za + Vladimíra Nakládala a živou rodinu
čtvrtek 18.1. 18:00 Na poděkování za život, s prosbou za odpuštění vin a přijetí nemoci
neděle 21.1.   9:15 Za + dceru, živou a + rodinu Peškovu a Odehnalovu
čtvrtek 25.1. 18:00 Za + rodinu Spálovských z Miňůvek, Julii Otevřelovou a duše v očistci
neděle 28.1.   9:15 Za + rodiče a živou rodinu

pátek 2.2. 18:00 Za ženy a matky z farnosti
neděle 4.2. 9:15 Za živou a + rodinu Šubartovu a Přikrylovu
čtvrtek 8.2. 18:00
neděle 11.2. 9:15 Za nemocné
Popeleční středa 14.2. 18:00 Na poděkování za zdraví, s prosbou o ochranu rodiny Štáblové
neděle 18.2. 9:15 Za živou a + rodinu Stratilovu a Přikrylovu
čtvrtek 22.2. 18:00 Za manžela a rodiče Knapkovy a Zapletalovy
neděle 25.2. 9:15 Za + rodiče Kahajovy a živou rodinu

2. neděle v mezidobí                                         14. 1. 2018

 • Díky všem, kteří včera přišli do farního kostela a provedli povánoční úklid. A ještě jednou díky všem koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky.
 • Ve čtvrtek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Mše svatá v 18 hod. bude obětována na poděkování za život, s prosbou za odpuštění vin a přijetí nemoci.
 • Po mši svaté bude od 19 hod. na faře jednání členů Farní rady.
 • Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + dceru, živou a + rodinu Peškovu a Odehnalovu.
 • Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v pátek 19. ledna 76. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie.
 • Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V Kroměříži budou dvě ekumenické bohoslužby. V tomto týdnu jste zváni na první z nich. Uskuteční se ve čtvrtek 18. ledna v 18.00 hod. v kostele Panny Marie.
 • Přijměte pozvání na FARNÍ BÁL, který se uskuteční v sobotu 10. února v sále Psychiatrické nemocnice. Vstupenky se prodávají v Kroměříži u paní Šafaříkové. Cena 220,- Kč. Ples můžete podpořit hmotnými dary do tomboly. Přijímáme je v sakristii a ve farní kanceláři.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.


Svátek KŘTU PÁNĚ                                     7. 1. 2018

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

Dnešní den uzavírá okruh vánočních svátků. Přijměte pozvání do farního kostela dnes odpoledne ve 14.30 hod. na adoraci a zpěvy u jesliček.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. Úklid vánoční výzdoby kostela bude sobotu 13. ledna od 9 hod.. Muži, ženy, mládež a děti, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci.

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU Společenství mužů má první setkání v novém roce ve středu 10. ledna 2018 od 18.00 hod. Místo konání bude upřesněno. Muži, jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hod. obětována na poděkování Pánu Bohu za všechny dary a milosti.

Za týden je 2. neděle v liturgickém mezidobí. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + Vladimíra Nakládala.

Přijměte pozvání na FARNÍ BÁL. Koná se v sobotu 10. února 2018 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Od dnešního dne je zahájen prodej vstupenek. Cena: 220,- Kč. Prodávají se u paní Šafaříkové.

Náš arcibiskup Jan Graubner prosí, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve všech farnostech konala hodinová adorace. Přijměte pozvání ke společným modlitbám do farního kostela ve čtvrtek 11. ledna 2018 přede mší svatou od 17 hod.Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa                        31.12.2017

Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích naší farnosti. Před večerní mší svatou bude od 17.15 hod. tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 18.00 hod. bude obětována na úmysl dárce.

Děti, které byly u prvního sv. přijímání, zveme v pátek v 17.00 hod. na faru ke společné přípravě a slavení prvního pátku v měsíci.

V sobotu 6. ledna, o slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod. obětována za farníky z Měrůtek. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Zároveň je to první sobota v měsíci.

Příští neděli je svátek Křtu Páně. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za nenarozené děti. Odpoledne ve 14.30 hod. bude ve farním kostele vánoční vystoupení dětí, adorace a svátostné požehnání.

BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice

V neděli 7. 1. 2018  od 15 hod. zveme všechny do kostela sv. Mořice na benefiční koncert. Vystoupí na něm malá i velká schola, nově vzniklý příležitostný farní sbor a pan varhaník Mgr. František Macek. Vybrané finanční příspěvky budou věnovány mobilnímu hospici „NEJSTE SAMI“. Přijďte si na závěr vánoční doby poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

Charita České republiky pořádá Tříkrálovou sbírku. V našem děkanátu se bude letos koledovat od 2. 1. do 14. 1. 2018. MŠE SV. za koledníky Tříkrálové sbírky bude sloužena v sobotu 6. ledna v kostele Panny Marie v 8 hod. a žehnání koledníkům se uskuteční po mši sv. Zváni jsou všichni koledníci i vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ, ŠTĚDRÝ DEN                       24. 12. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.319,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlém a připravili vánoční výzdobu v našem kostele.
 • Dnešním večerem vstupujeme do doby vánoční.
 • Odpoledne v 15.30 hod. zveme do kostela sv. Mořice v Kroměříži zvláště rodiny s dětmi a ty, kteří nemohou na půlnoční, ke slavení vigilie Narození Páně.
 • Půlnoční mše svatá bude zde ve farním kostele ve 21.00 hod. O slavnosti Narození Páně bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Bezměrova. V úterý o svátku svatého Štěpána bude mše svatá v 9.15 hod za farníky z Lutopecen.
 • Ve čtvrtek zde mše svatá nebude.
 • Za týden 31. prosince je svátek Svaté Rodiny. Chceme svěřit rodiny v naší farnosti do ochrany Svaté Rodiny nazaretské a manželé mohou při mši svaté v 9.15 obnovit manželské sliby. Po mši svaté bude děkovná pobožnost na závěr roku.
 • Pořad bohoslužeb, pozvání na koncerty a další informace najdete na vývěskách, na internetové stránce naší farnosti a ve farním zpravodaji, který je tentokrát na dva týdny.

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích

Sobota 23. prosince 2017
V PN mše svatá nebude.
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17:00 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a ŠTĚDRÝ DEN
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
Nebude mše sv. v 8.00 hod. na MV, v 10:15 hod. u sv. Mořice a v 18:00 hod. u sv. Jana Křtitele.
15:30 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)
„Půlnoční“ mše svaté:
21:00 hod. – kostel sv. Mořice
21:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
21:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Pondělí 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 31. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice 
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14:00 hod.)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (mše sv. s obnovou manž.
slibů a po mši svaté děkovná pobožnost na závěr roku)
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
V kostele sv. Jana Křtitele nebude večerní mše svatá.

Děkovná pobožnost na závěr roku:
15:00 hod. – kostel sv. Mořice
17:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Pondělí 1. ledna 2018 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 7. ledna – Svátek Křtu Páně
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele


3. NEDĚLE ADVENTNÍ                                   17. 12. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, který dnes slaví své 81. narozeniny.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Za týden je 24. prosince. Je to 4. neděle adventní a současně ŠTĚDRÝ DEN. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodinu Zdražilovu. „Půlnoční“ mše svatá bude ve 21 hod. za naše farní společenství. Věnujte pozornost změnám bohoslužeb. Jsou uvedeny v našich zpravodajích a na vývěsce.
 • Dnes si můžete kromě farního týdeníku TRIO EXPRES vzít také VÁNOČNÍ LIST. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Předejte jej svým blízkým a sousedům a pozvěte je ke slavení svátků vánočních spolu s námi.
 • Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte do farního kostela pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v pátek 22. prosince ve 13.00 hod.
 • Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý betlém ve čtvrtek 21. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: v 10.00., ve 14.30. a v 16.00 hod.
 • Děkuji otci Václavovi za službu ve zpovědnici. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření od pondělí až do pátku tohoto týdne. Zpovídá se každý den od 15.00 do 17.00 hod.
 • BRUSLENÍ PRO VEDOUCÍ A KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9.15 do 11.30 hod. na zimním stadionu v Kroměříži.
 • Nová církevní střední odborná škola: Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: Střední odbornou školu svatého Jana Boska. Bude sídlit v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední odborné škole Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku. Vyučování škola zahájí 1. 9. 2018, bude mít vlastní internát a středisko volného času. Výchovu svěří do rukou salesiánů. Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomoucké; tel.: 587402243; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

2. NEDĚLE ADVENTNÍ                                   10. 12. 2017

 • Také ve druhém adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které slavíme od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.
 • Příští víkend se koná v klášteře sester sv. Vincence duchovní obnova pro ženy. V sobotu 16. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně v 17.00 hod.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 18.00 hod. obětována za živou a + rodinu Libenskou. Ve čtvrtek  dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.
 • Za týden je 3. neděle adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za + syna Josefa. Papež František bude slavit své 81. narozeniny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.
 • Příští neděli bude přede mší svatou a během mše svaté zpovídat P. Václav.
 • V tomto týdnu je ve středu společenství mužů a ve čtvrtek jednání farní rady. Bližší informace najdete ve farním týdeníku.
 • Dnes vedle týdeníku vychází také farní list TRIO. Vezměte si jej při odchodu z kostela. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulým církevním rokem v naší farnosti, pozvání na různé akce i pořad vánočních bohoslužeb včetně příležitostí ke svátosti smíření.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ                                     3. 12. 2017

 • Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
 • Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa.
 • Tento čtvrtek zde nebude mše svatá. Přesunuje se na pátek 8. prosince, kdy slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude v 18.00 hod. a bude obětována za živou a + rodinu Zavadilovu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Antonína Svozílka, rodiče Svozílkovy a Skácelovy a za živou rodinu.
 • Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v sakristii.
 • V době adventní zveme děti, které chodí do školy v Kroměříži, na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.
 • ADVENTNÍ KONCERT
 • Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18.00 hod. se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskuteční adventní koncert. Srdečně zve AVE - smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
 • Pozvánka pro vedoucí a koledníky Tříkrálové sbírky
 • V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9:15 do 11:30 na zimním stadionu v Kroměříži.
 • Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                          26. 11. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.761,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!
 • V pátek zemřela paní Věra Seifertová z Postoupek. Pohřeb zesnulé bude v pátek 1. prosince při mši svaté v 10:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Její tělo bude uloženo do hrobu na hřbitově v Kroměříži.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Mše svatá v 18:00 hod. bude obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zveme děti na faru v 18 hod. k dalšímu slavení prvního pátku a v sobotu zveme vás všechny na mši svatou v 7:30 hod. a slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděle je 1. neděle adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na úmysl dárce. Při mši svaté bude obřad přijetí do katechumenátu. Odpoledne ve 14:30 hod. bude ve farním kostele hodinová adorace.
 • V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY – a to do kaple svatého Vincence na Malém Valu. Podrobnosti si přečtěte ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Jsou tam i další důležité informace.
 • Pracovníci Centra pro rodinný život Olomouc připravili pro rodiny s dětmi „CESTIČKU K BOHU“, která je nabídkou jak prožívat společně liturgický rok. Rodiče si dnes mohou vyzvednout plakát, na kterém je znázorněna cesta přes všechna liturgická období celého roku. Z druhé strany plakátu je návod, jak postupovat a odkaz na webové stránky centra pro rodinu, kde jsou doplňující materiály.
 • Pro intenzivnější prožívání adventu je tu pro vás i letos Adventní kalendář s myšlenkami na každý den. Najdete ho ve farním kostele vzadu za lavicemi.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    5. 11. 2017

 • Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude ve farním kostele půlhodinová adorace. Po ní následuje pobožnost za zemřelé na hřbitově.
 • Při návštěvě hřbitova, spojené s modlitbou za zemřelé, je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to až do středy 8. listopadu. K tomu patří touha získat tyto odpustky, přistoupit v tyto dny svátost smíření, přijmout svátost eucharistie a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
 • Ve čtvrtek je svátek Posvěcení Lateránské baziliky. Mše svatá bude v 18.00 hod.
 • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku sv. Martina v sobotu 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Upozornění na změnu bohoslužby: V sobotu 11. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá s nedělní platností nebude.
 • Další zprávy o dění ve farnosti a nabídku setkání a duchovních obnov najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  29. 10. 2017
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

 • Minulou neděli při sbírce na misie jste věnovali 6.240,- Kč. Velké díky všem, kdo jste svými dary, zakoupením kalendáře nebo napečením koláčů podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve středu 1. listopadu slavíme titulární slavnost našeho farního kostela – Slavnost Všech svatých. Ve čtvrtek je Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Bohoslužby budou v 18.00 hod. Ve čtvrtek bude přede mší svatou adorace a během ní se zpovídá. Zpověď začíná v 17.15 hod. – o hodinu dříve než je uvedeno ve zpravodaji.
 • V pátek 3. listopadu zveme děti ke slavení prvních pátků v měsíci. Přijďte na faru v 17.00 hod. Svaté přijímání bude v kostele před 19.00 hod.
 • V sobotu se zpovídá od 7.00 hod. Mše svatá bude v 7.30 hod. Po ní pokračuje slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděli bude mši svatou v 9.15 hod. slavit P. Josef Konečný. Odpoledne ve 14.00 hod. bude v kostele tichá adorace a ve 14.30 hod. na hřbitově pobožnost za zemřelé.
 • Před námi jsou dny, kdy můžeme projevit svou víru ve společenství svatých konkrétními skutky lásky pro duše v očistci. Podmínky k získání plnomocných odpustků jsou popsány ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.
 • POZOR! Změna bohoslužeb. Tuto neděli 29. října vchází v platnost zimní čas. Začátek mše sv. ve všední dny v kostele Všech svatých se posunuje na 18 hod.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  22. 10. 2017

 • Den modliteb za misie
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie. Děkuji také všem, kdo přinesli koláče, které budou nabízeny mládeží nyní po mši svaté, opět s prosbou na pomoc misiím. Papežské misijní dílo můžete podpořit také darem při zakoupení misijního kalendáře. Tyto kalendáře jsou vzadu za lavicemi a složenky jsou uvnitř kalendářů.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.737,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 • Příští neděli, která je 30. v mezidobí vchází v platnost zimní čas. Slavíme Výročí posvěcení kostela.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.
 • Pobožnost za zemřelé bude na místním hřbitově v neděli 5. listopadu.
 • Členové farních rad jsou zváni na Děkanátní setkání, které se koná v úterý 24. října v 18.00 hod. v aule arcibiskupského gymnázia.
 • Ve farním týdeníku upozorňuji zvláště na nabídku Děkanátního centra pro rodinu.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  15. 10. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • SVÁTKY V TÝDNU:
 • Pondělí 16. října – Sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika
 • Úterý 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • Středa 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Ve čtvrtek zde bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle – 29. v liturgickém mezidobí – je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se sbírka na misie.
 • Připojujeme se k akci Misijní koláč. Kdo se chcete zapojit, napečte koláčky a drobné sladkosti a příští neděli je přineste do farního kostela. Děvčata ze scholy zajistí rozdávání koláčků. Dobrovolné dary půjdou na podporu Papežského misijního díla. Také zakoupením Misijního kalendáře, který bude k dispozici zde v kostele, můžete podpořit aktivity Papežského misijního díla.
 • Všimněte si v našem zpravodaji pozvání k modlitbě: Ve středu se můžete v rodinách s dětmi zapojit do celosvětové modlitby růžence. I když nemůžete dopoledne, najděte si čas večer. V sobotu večer se v rodinách připojte k misijnímu mostu modlitby.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍCH RAD se uskuteční v úterý 24. října na AG KM v 18 hod., od 17 hod. možnost účasti na mši svaté u sv. Mořice.
 • Dnes ve farním kostele v Hradisku po mši sv. v 9. 15 hod. se účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci krátce podělí o své zážitky. Jste srdečně zváni!
 • OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM: V sobotu 28. října 2017 v 11 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku u Kroměříže uzavřou církevní sňatek pan Stanislav Herman z Výškova a slečna Renata Svozílková z Lutopecen.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    8. 10. 2017

 • Den díkůvzdání za úrodu.
 • Dnes odpoledne se mělo konat Tříkrálové bruslení. Akce byla z důvodu sportovního zápasu zrušena!
 • Pro malý zájem byl také zrušen autobus na biskupské svěcení. Pozvání od otce arcibiskupa platí. Využijte vlaku nebo vlastních dopravních prostředků. Mše svatá začne v olomoucké katedrále v sobotu v 10.00 hod. Modlitbou pamatujme na naše nově jmenované pomocné biskupy.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle je 28. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Zde ve farním kostele v Hradisku se po mši svaté v 9.15 hod. mladí, kteří se zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci, krátce podělí o své zážitky.
 • Charita Kroměříž, která slaví 25 let svého působení, vás zve v úterý do kostela sv. Jana Křtitele na Koncert pro radost. Účinkovat bude pěvecký sbor Slunečnice a jeho hosté. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Životního jubilea – 80 ti let – se dožívá v sobotu 14. října P. Václav Altrichter. Vyprošujme mu Boží požehnání a ochranu do dalších let.


VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,
obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským po­stojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svě­domí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlament­ních voleb se i modleme.
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.
Vaši biskupové

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    1. 10. 2017

 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Hned při prvním zjevení ve Fatimě 13. května 1917 Panna Maria vybízí: „Modlete se denně růženec.“ Přijměme tuto výzvu. Modlete se v rodinách, ve společenstvích i soukromě. A modleme se společně ve farnosti přede mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Povzbuzením nám mohou být i slova papeže sv. Jana Pavla II., který měl vždy při sobě růženec a rád se ho modlil. Říká nám:„Dívám se na vás na všechny, bratři a sestry každého stavu…a také na mládež: vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života.“
 • V pondělí je památka svatých andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi.
 • Ve středu 4. října 2017 v 19 hod. se uskuteční setkání mužů u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer mše svatá v 19.00 hod. za + Ladislava a Libuši Krupařovy, dvoje rodiče a celou živou rodinu. Přede mší svatou bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Po mši svaté ve čtvrtek 5. října se uskuteční na faře jednání farní rady.
 • Pátek je první v měsíci. Zahajujeme prožívání prvních pátků pro děti, které byly letos u prvního svatého přijímání. Přijďte v pátek v 17.00 hod. na faru. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Příští neděli 8. října budeme slavit den díkůvzdání za úrodu.Prosíme farníky, aby přinesli plody ze své úrody – nejlépe ve čtvrtek, aby se mohl před nedělí vyzdobit oltář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Františku a Antonína Svozílkovi z Lutopecen, syna Jaroslava, Antonína a Stanislava a živou rodinu.
 • Mnozí z vás jste si v tyto dny odnesli z kostela letáček s nadpisem PRVNÍ SOBOTY. Arcibiskup Jan v něm připomíná, jaké milosti slíbil Ježíš těm, kdo uctívají Neposkvrněné srdce jeho Matky Panny Marie, a se smírným úmyslem pro záchranu duší slaví devět po sobě jsoucích prvních sobot měsíce. Dá se říci, že jde o pastýřský list, kterým se arcibiskup obrací na naše farnosti. Vidí ve slavení prvních sobot impulz k duchovní obnově, abychom se konkrétními skutky – v pokoře, touze po obrácení, důvěře v Boží moc a Boží lásku, nechali vést Pannou Marií ke Kristu a nasadili se pro spásu svou i našich bližních. V sobotu 7. října 2017 při slavení památky Panny Marie Růžencové jste srdečně zváni do farního kostela na zahájení novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, od 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.
 • Charita Kroměříž pořádá příští neděli 8. října bruslení pro koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky na zimním stadionu v Kroměříži a to od 14:00 do 16:00 hod.
 • 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                24.9.2017
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 5.046,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve středu je památka sv. Vincence de Paul, kněze. Je to titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence.
 • Ve čtvrtek je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Je to Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Mše svatá zde v Hradisku bude v 9.15 hod. Bude obětována za zemřelou Marii Moserovou a na poděkování za 50 let života.
 • V pátek slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • Příští neděle je 26. v mezidobí. Mše svatá bude v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Liškovy, Jordánovy a celou živou rodinu. Jde o první neděli v měsíci. Ve farním kostele bude od 14.30 do 15.30 hod. adorace.
 • Setkání dětí i maminek: Každé úterý v 17.00 hod. je na faře v Hradisku možnost k setkávání dětí z prvního stupně ZŠ, i těch mladších, předškolních. Také maminkám doprovázejícím děti je jednou za 14 dní nabídnuto setkání nad Písmem, katechismem i společné povídání o běžných starostech všedních dnů.
 • Charita Kroměříž slaví 25. výročí založení. Při této příležitosti budou v Kroměříži k uctění ostatky sv. Jana Pavla II. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Z Kroměříže jedou dva autobusy. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Autobusy budou odjíždět v 8.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž ve farní kanceláři.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    17. 9. 2017

 • Děkuji všem, kdo jste modlitbou a službou provázeli děkanátní setkání dětí a evangelizační festival „Hořící náměstí.“ Zvlášť velký dík patří organizátorům těchto akcí.
 • Ve středu 20. září je náš adorační den – tedy náš závazek vůči celé arcidiecézi a zároveň most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. Nejsvětější svátost bude vystavena ve farním kostele ráno ve 12.00 hod. Rozpis adoračních hodin je zde ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina“ prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Od 18.00 hod. bude společná adorace zakončená svátostným požehnáním. Mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. V Kroměříži slavíme pouť ke cti sv. Mořice - mše sv. v 7.45 hod. a v 15.00 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Jeden autobus je už obsazen a je objednán druhý autobus. Přihlašujte se zde v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž zde v sakristii.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                3. 9. 2017

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie
 • V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v kostele svatého Mořice v Kroměříži v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.
 • Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne ve středu 13. září
 • Jednání členů farní rady naší farnosti se koná v pondělí 4. září v 19.00 hod. na faře.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 6. září v 19.00 hod. u pana Konečného.
 • Všichni, kdo jste se přihlásili k přípravě na svátost biřmování, přijďte na úvodní setkání v pátek 8. září v 18.00 hod. do Kroměříže na Děkanátní centrum pro rodinu, které je za kostelem sv. Mořice. Kdo z vážného důvodu nemůže v tomto termínu přijít, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích.“ Ke každé stránce, a tím k nedělnímu evangeliu, se váže příběh ze života dvou prvňáčků, Jonáše a Johanky. Děti tak mohou poznávat, že Písmo svaté souvisí s tím, co denně prožíváme. Rodiče, vyzvedněte si sešit s těmito příběhy u kněze. Především si udělejte čas každý týden si text pro danou neděli s dětmi přečíst a trochu si o něm popovídat. Stránka v sešitku, kterou si děti vymalují a doplní samolepkou, obsahuje myšlenku pro zapamatování.
 • V sobotu 9. září se koná v Uherském Brodě pouť ministrantů z celé arcidiecéze. Doprava – zajištěna osobními auty. Rodiče, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Honební společenstvo Hradisko–Postoupky a Myslivecké sdružení Postoupky-Hradisko srdečně vás všechny zvou příští neděli 10. září na požehnání kapličky ke cti a chvále sv. Huberta. Po mši svaté přejdeme ke kapličce a po požehnání je pro všechny připraveno občerstvení v místní hospodě.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
 • Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. S ohledem na program, dopravu a občerstvení, které se odvíjí od počtu dětí, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do dnešní neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Srdečně zvou a na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    27. 8. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.817,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou od 18.15 hod. bude tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Dnes máte k dispozici farní týdeník TRIO EXPRES a v něm základní informace. Věnujte jim pozornost. Jsou před námi akce a setkání, které je třeba provázet modlitbou.
 • Na mši svatou v neděli 3. září v 9.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Dostanete také sešitky k nedělnímu evangeliu na nový školní rok.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
  Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž


16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    23. 7. 2017

 • Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře. Jejich biskupské svěcení bude 14. října 2017 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.Vyprošujme jim hojné dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděli v 9.15 hod. na poděkování za všechny dary a milosti a požehnání pro celou rodinu.
 • V měsíci září začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte P. Josefovi, nejlépe do konce července.
 • Ve Zlíně začne v měsíci říjnu Kurz pastoračních pomocníků. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny srpna. Bližší informace a přihlášky u P. Josefa.


14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                9. 7. 2017

 • V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2017 byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství. Vyprošujme jim dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována za lidi na cestách.
 • Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu.
 • Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                2. 7. 2017

 • POŘAD BOHOSLUŽEB
 • Ve středu 5. července bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži bude ve středu v 9.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.
 • Ve čtvrtek 6. července nebude v Hradisku mše svatá.
 • Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Kolkovou a celou zemřelou rodinu.
 • Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele Kroměříži. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ve dnech státních svátků 5. a 6. července v 7.00 hod.
 • Návštěva nemocných
 • Ve čtvrtek 6. července dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • VELEHRAD 2017
 • Úterý 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00­–23.00 hod. adorace v bazilice, 23.00 hod. mše svatá.
 • Středa 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant a kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.
 • Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
 • Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
 • Neděle 9. července – MALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ - V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    25. 6. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.446,- Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá ve farním kostele v 19.00 hod. bude obětována za + Jindřišku Zahradníčkovou a za živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele. Při mši svaté bude křest dítěte. Je to první neděle v měsíci: Odpoledne od 14.30 hod. bude hodinová adorace ve farním kostele.
 • Muži, přijměte pozvání na poslední předprázdninové společenství ve středu 28. června v 19.00 hod. na faře.
 • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • V pátek 30. června jsou VŠICHNI srdečně zváni na táborák na farní zahradě v Hradisku u příležitosti zakončení školního roku. Začátek v 18.00 hod.. Občerstvení zajištěno.
 • Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.
 • Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.
 • Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle“ – tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    18. 6. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes 18. června slavíme mši svatou v 9.15 hod. v Lutopecnách.
 • Také příští neděli 25. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 19. června – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Středa 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 23. června – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Sobota 24. června – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Příští neděle je 12. v mezidobí.

 • UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 22. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.
 • V pátek 23. června bude mše svatá ve farním kostele v Hradisku v 19.00 hod. Bude obětována za živou a zemřelou rodinu Zelinkovu.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci  Setkání mladých lidí, kteří mají zájem o duchovní hodnoty; prázdninová akce pro mladé lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, biskupy a mezi sebou; oslava Světového dne mládeže na národní úrovni – tak lze charakterizovat toto setkání, které se uskuteční v Olomouci od 15. do 20 srpna 2017. Je určeno pro mladé od 14 do 30 let.
  Drazí mladí přátelé, pokud ještě nejste přihlášení, udělejte to co nejdříve. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.
 • V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže.

 • Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                            11. 6. 2017
 • Ve čtvrtek 15. června je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Letos nebude slavnost „Božího Těla“ přesunuta na neděli. Prožijeme ji ve čtvrtek 15. června. V 19.00 hod. bude ve farním kostele mše svatá. Po mši svaté bude následovat adorace v kostele zakončená svátostným požehnáním.
 • Příští neděle je 11. neděle v mezidobí. Mše svatá příští neděli 18. června opět nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  V měsíci září 2017 začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Společenství mužů Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 14. června v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Dětské samolepkové odpoledne Pro děti, které během roku sbíraly nedělní samolepky je připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod. Pro účast je nutné odevzdat knížečky se samolepkami nejpozději tuto neděli 11. června. Dovnitř napsat své jméno, věk a telefonní číslo na rodiče.


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                        4. 6. 2017

 • „Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na poděkování za dar zdraví.
 • Příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše svatá příští nedělí 11. června nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Letos v září začne v naší farnosti příprava k přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého, by měl přijmout každý pokřtěný. Podrobnosti, jak se na přípravu přihlásit, budou ve farním týdeníku příští týden.
 • Blíží se nám závěr školního roku a chceme ocenit děti, které sbíraly samolepky. Prosíme děti, přineste knížečky se samolepkami příští neděli a dejte je knězi nebo do sakristie. Je pro vás připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a v zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí v Kroměříži, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července na mailu „ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript “. Prosíme o zaslání přihlášek na uvedený mail do 30. 6. 2017. Kontakt - Julie Koblihová -  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • Noc kostelů 2017
 • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 9. června 2017. Letos jsme pro vás připravili novinku: POUTNICKÝ PAS. V něm najdete program Noci kostelů v jednotlivých chrámech, kaplích a modlitebnách. Do tohoto pasu vám na místě, které navštívíte, dají na požádání pamětní razítko. Poutnické pasy jsou už nyní v našich kostelech a kaplích. Vezměte si je i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz .