Duchovní život - Informace PDF Tisk Email

Postní doba 2013 ve farnosti Hradisko

Program ke  společnému prožívání postní doby v soukromí i společenstvích

Denně modlitba za stávajícího papeže a volbu jeho nástupce: 049 Kancionál nebo
Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev: vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život.
Bože, dej dary svého Ducha všem volícím kardinálům, aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu. Ať upřímně hledají tvou vůli a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu. Ty sám, Bože, ukaž toho, který se jako nový papež stane pro nás otcem a světu ukáže cestu k tobě.
Maria, Matko církve, oroduj za nás. Amen.


1.    týden postní
Úmysly : Za sílu žít pravdivě zasvěcený život, prosba za povzbuzení, odvahu a statečnost pro kněze, biskupy a Svatého otce a jejich otevřenost Duchu svatém, za nová duchovní povolání


Pondělí     18.00        Korunka k Božímu Milosrdenství
Úterý        0,5 – 1 hodina - četba Bible, zpytování svědomí
Středa        18.00        modlitba Růžence
Čtvrtek    duchovní četba (také Katol. týdeník, křesťanská periodika), mše svatá v 18.00 v Hradisku (dle možnosti)
Pátek    15.00         Křížová cesta (Proglas)
Sobota    čtení a rozjímání textů následující nedělní liturgie ( Katol. týdeník, Bible) 1. čtení 1.Moj (Gen)15,5-18   Žl 27   
2.čtení Flp 3,17-4,1    evangelium Lk 9,28-36 
Neděle    14.00         Křížová cesta v kostele

Účinnost modliteb podporuje:
Sebezápor – forma oběti (zábava – televize, PC, časopisy, požitky  - alkohol, cigarety, káva, cukrovinky, jídlo, mluvení apod.)
Skutky milosrdenství (návštěva potřebného, konkrétní pomoc materiální nebo finanční, práce pro církev, povzbuzení,  aj.)
Každé osobní zapojení na daný úmysl je možné přizpůsobit vlastním časovým možnostem nebo zvyklostem rodiny.

2.   týden postní
Za naši vládu, politiky, soudce a lidi ve vyšších funkcích, aby se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje otevřeli pravdě, křesťanským morálním hodnotám a usilovali o spravedlnost a pokoj v naší zemi.

Texty na sobotu: 2.Moj (Ex) 3,1-8   Žl 103    1Kor 10,1-12     Lk 13,1-9

3. týden postní
Za ty, kteří se v naší farnosti připravují ke svátostem – křtu, prvního sv. přijímání, manželství a za jejich rodiny, aby je Bůh upevnil ve víře a dal jim milost přivádět na cestu spásy další potřebné. Za obnovu rodin v zemi.
Texty na sobotu: Joz 5,9-12    Žl 34     2Kor 5,17-21     Lk 15,1-32

4.    týden postní
Za Boží požehnání a pomoc pro křesťanská média, zvláště televizi Noe a rádio Proglas a ty, kdo zde pracují, knižní nakladatelství a duchovní periodika. Za moudrost pro české novináře, moderátory a mediální osobnosti, aby neztráceli kontakt s pravdivou realitou, nenechali se vydírat, ale prosazovali státotvorné a prorodinné hodnoty.

Texty na sobotu: Iz 43,16-21    Žl 126    Flp 3,8-14    Jan 8,1-11

5.    týden postní
Za pracovní příležitosti pro nezaměstnané, za podnikatele s křesťanským svědomím, za mezilidské vztahy na pracovištích a odpovědnost vedoucích vůči zaměstnancům. Za spravedlivou odměnu za práci a prosazení zákonných změn ve prospěch trvale sociálně znevýhodňovaných osob.
Texty na sobotu: Iz 50,4-7     Žl 22      Flp 2,6-11      Lk 22,14-23,56

6.    týden postní
Za dobré vychovatele a učitele, za vzory a přátele dětí a mládeže, které by jim pomáhaly překonat období pokušení a problémů. Za odvahu probouzet ve vlastních rodinách chuť k intenzivnějšímu životu s Bohem.

Texty na sobotu: rozjímání na stráži u Božího hrobu – Žalmy

 

Úmysly Svatého otce svěřené Apoštolátu modlitby na rok 2013

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi silu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
1. Všeobecný úmysl                    2. Misijní úmysl                3. Národní úmysl

LEDEN
1. Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
2. Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
3. Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.
ÚNOR
1. Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení.
2. Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti.
3. Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání.
BŘEZEN
1. Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
2. Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
3. Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.
DUBEN
1. Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
2. Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
3. Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.
KVĚTEN
1. Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle svého svědomí.
2. Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
3. Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.
ČERVEN
1. Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
2. Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
3. Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.
ČERVENEC
1. Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.
2. Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.
3. Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.
SRPEN
1. Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
2. Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
3. Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností.
ZÁŘÍ
1. Aby lidé naší doby, často zahlceni hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.
ŘÍJEN
1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky
2. Aby slavení Světového dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.
LISTOPAD
1. Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
2. Za církev v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
3. Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.
PROSINEC
1. Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházeli potřebnou lásku a ochranu.
2. Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
3. Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.

 

 

Pouť víry farnosti Hradisko u Kroměříže na horu sv. Klimenta v Chřibech

sobota dne 29. září 2012

Odjezd:  1.  skupina cyklistů odjíždí v 8.00 ze zastávky autobusu v Měrůtkách, trasa cca 45 km na místo
2. Skupina poutníků v autobuse – odjezd z Lutopecen v 10.00 ze zastávky přes Měrůtky, Postoupky, Hradisko a Bezměrov
3. ostatní poutníci vlastní doprava

Program pouti:

10.45 odchod z parkoviště U křížku, modlitba křížové cesty za náš národ
11.25 pásmo dětí u kaple na vrcholu
11.45 příprava na mši svatou
12.00 mše svatá
13.30 přednáška historika pana Pavla Seluckého na faře v Koryčanech
15.00 odjezd domů

4-denní duchovní setkávání v kostele Všech svatých v Hradisku   29. 8. – 1. 9. 2011
Program
Pondělí 29. 8.   
16.30 – 17.00    chvály (žalmy, modlitby, zpěv)
17.00 – 18.00    „Credo“ – podle záznamu divadelního představení komunity Cenacolo
18.00 – 18.30    témata k osobnímu rozjímání nebo diskuze ve skupince
18.40 – 19.30    adorace – Bůh je jediný pravý Otec
Úterý 30. 8.
16.30 – 17.00    chvály ( + breviář - nešpory)
17.00 – 17.30    „Credo“ – 2. část
17.30 – 18.00    rozjímání, diskuze
18.00 – 18.30    katecheze:  Boží Syn – člověk, přátelství Ježíše
18.40 – 19.30    adorace – Hledám Tvoji tvář
Středa 31. 8.
16.30 – 17.00    chvály ( + breviář - nešpory)
17.00 – 17.30    Svatba v Káni – záznam představení komunity Cenacolo
17.30 – 18.00    katecheze z letošní KCHK v Brně „Udělejte všechno, co vám řekne“
18.00 – 18.30    rozjímání nebo diskuze ve skupince
18.40 – 19.30    adorace – Pane, dej, ať vidím zázraky
Čtvrtek 1. 9.
16.30 – 17.00    chvály ( + breviář - nešpory)
17.00 – 17.30    katecheze z letošní KCHK v Brně
17.30 – 18.00    „Nebojte se“ záznam představení komunity Cenacolo
18.00 – 18.20    rozjímání nebo diskuze ve skupince
18.25 – 18.55    růženec Světla
19.00 – 19.45    mše svatá

Zve společenství Naděje Lutopecny

Informace pro čtenáře Bible - rok 2011
V lednu evangelium sv. Marka, list Jakubův a 1. a 2. list Petrův. V únoru evangelium sv. Lukáše, v březnu sv. Jana. V dubnu Skutky a poštolů. Od května pokračujeme s Pavlovými listy - list Římanům, list Galaťanům a Efezanům. V červnu oba listy Korinťanům. Na oba měsíce prázdnin je ponechán zbytek listů - list Filipanům, Kolosským,2 listy Soluňanům, 2, listy Timoteovi, list Titovi, Filemonovi a list Židům. Tak bude na začátku září dokončeno celé tříleté čtení Bible.

Svatodušní vigílie  2010
V sobotu 22. května v devět hodin večer začíná v kostele Všech svatých v Hradisku Svatodušní vigílie - bdění se čtením z Písma, chválami, svědectvími a modlitbami jako příprava a otevření srdce Duchu svatému o letošních letnicích.  Vigílie před velkými církevními slavnostmi umožňují každému účastníku lépe prožít plnost slavnostního času, setrvat v milosti Boží a také mít dostatek času pro setkání s Pánem v jeho slovu.

Starý Zákon

V květnu 2010 čteme knihy: Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš a Malachiáš

 

Scala Paradisi - Stupně k ráji

Od první poloviny února 2010 probíhala ve farnosti Hradisko duchovní obnova - 8-týdenní seminář školy modlitby Scala paradisi, jehož duchovním otcem je P. Petr Hruška a podklady pro práci účastníků semináře vydalo Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském. Spolu s knězem P.J. Říhou a spoluvedoucím Antonínem Součkem z Kroměříže se každé pondělí večer scházela na faře v Hradisku dvacetičlenná skupinka farníků, aby se po rozdělení na tři pracovní bloky vzájemně sdíleli o zkušenostech s modlitbou právě uplynulého týdne, který byl pro každého charakteristický 30 minutami každodenní věrnosti doporučeným textům a myšlence týdne. Texty prvních týdnů vycházely z Nového Zákona s doprovodnými úryvky Katechismu o modlitbě, v dalších týdnech vycházely už buď jen z katechismu nebo z rozjímání bratra Quiga, středověkého mistra mystiky, poslední týden z jednotlivých proseb modlitby Otče náš. Každý den byl motivován doprovodným slovem P. Hrušky, vycházejícího z nádherných myšlenek církevních otců o modlitbě, z přednášek Hanse Buoba Růst v modlitbě a cesta obrácení. Cílem školy je vést k hlubší modlitbě v Ježíšově jménu a v síle Božího Ducha. Že to nebylo jednoduché a že každý musel na sobě zapracovat a že to šlo díky pomoci ostatních na závěr svědčil úsměv každého, kdo se při posledním setkání zúčastnil i společného "agapé" - setkání členů všech společenství ve farnosti. Ovoce tohoto postního "bytí s Pánem"  bude jistě prospěšné celé farnosti.

 

Pedofilní krize západní společnosti - o čem se nemluví

[Jose Louis Restana]

Možná, že letošní postní doba bude pro Benedikta XVI. nejtěžší. Po hořkém potvrzení toho, co prohlásil jako prefekt Kongregace pro nauku víry během rozjímání Křížové cesty u Kolosea v roce 2005 („Kolik špíny je v církvi!“), následuje nyní nechutný hon, kterého se účastní světská média různého ražení, disidenti typu Hanse Künga a lobby šiřitelů nových lidských práv. Jsou to dny tmářství a hněvu sdělovacích prostředků a Petr je opět uprostřed bouře.

S hodinářskou přesností se dostávají na přetřes případy, plnící funkci cíleně naváděných bomb. Očekává se list katolíkům v Irsku, jež je reakcí na hrozná obvinění tzv. Ryanovy komise. Tisk vytahuje staré případy v Holandsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku, z nichž mnohé již stanuly před soudem a byly už archivovány před 20 či 30 lety. Vznětlivý materiál na konstrukci špinavého, ale i falešného příběhu.

Je to snaha vykreslit v kolektivní představivosti takovou podobu církve, která je nejenom jakýmsi cizím tělesem v postmoderní společnosti, ale určitým druhem zrůdy, jejíž morálka a interní disciplina vedou její členy k anomáliím a úchylkám. Ano, toto je církev, která vychovala Evropu k uznání lidské důstojnosti, v lásce k práci, literatuře a zpěvu; ta která vynalezla nemocnice a univerzity a zavedla právo a omezila absolutismus... nyní to vše není důležité. Se stejným potěšením, které někteří zakoušejí při odstraňování jejích symbolů z veřejného prostoru, se jiní pokoušejí o demolici jejího obrazu v kolektivním povědomí.
Otázka zní: je pravdou, co se nám říká anebo nikoli? Podívejme se na čísla. Například v Německu ze 210 000 případů zneužití nezletilých, jež byly oznámeny od roku 1995, se jich 94 týkalo různými způsoby církve. Zajisté, 94 případů ve farnostech a školách je enormní množství, které zraňuje tělo církve a vyvolává závažné otázky. Je také pravdou, že u členů církve, zejména těch, kteří jsou pověřeni výukou, se očekává vždy více než průměr, protože komu je mnoho dáno, od toho se stejně žádá. Avšak řekněme také velmi jasně, že církev nežije v nějakém prostoru mimo dějiny. Je tvořena slabými lidmi a hříšníky; její tělo je vydáno tlaku dobových kulturních proudů a nechybějí ani momenty, v nichž je svědomí mnoha jejích členů formováno spíše světským míněním než živou tradicí, kterou obdrželi.

Hrůzu těchto případů nelze minimalizovat, a proto Benedikt XVI. (už jako prefekt Kongregace pro nauku víry) uvedl do pohybu imponující „ozdravný proces“, jehož plody jsou již patrné. Pokud však velká média kladou na první stránky 94 případů a záludně přitom zamlčují dalších 200 000, ocitáme se před odpudivou operací, na niž je třeba poukázat. Čísla této katastrofy k nám promlouvají o morální chorobě naší doby a vyžadují, abychom příčinu soužení západních společností hledali nikoli v celibátu katolických kněží, nýbrž v sexuální revoluci roku 1968, v relativismu a ve ztrátě smyslu života.

Sociolog Massimo Introvigne publikoval na toto téma vynikající článek, ve kterém ukazuje, že mediální uragán těchto týdnů je odpovědí na to, co označil jako fenomén „morální paniky“, a je dokonale dálkově monitorován několika mocenskými centry.

Podle jeho názoru jde o „sociální hyperkonstrukci“, která má za pomoci zlomkovitých a z časového hlediska diskontinuitních informací vytvořit novou podobu zrůdy.

Existuje zajisté reálný problém, totiž kněží (i jeden je přespříliš), kteří se dopustili odporného zločinu sexuálního zneužití nezletilých. Avšak dimenze, doba a historický kontext jsou systematicky zkreslovány nebo zamlčovány. Nikdo nedává tato čísla církevní ostudy do souvislosti s brutálním celkem problému. Nikdo např. neříká, že ve Spojených státech, byl pětkrát vyšší počet obviněných mezi pastory protestantských komunit, anebo že ve stejném období, kdy bylo v této zemi odsouzeno něco přes 100 katolických kněží, bylo za stejný zločin zároveň odsouzeno 5 000 profesorů gymnastiky a trenérů. A nikdo přitom nežádal vysvětlení na Basketbalové federaci!

A nakonec, údaje nejvíce deprimující: oblastí, ve které se vyskytuje nejvíce případů pohlavního zneužití nezletilých, je rodina (zde dochází ke dvěma třetinám registrovaných případů). Co tedy má s tím vší do činění celibát? Ponechme stranou staré obsese Hanse Künga a jeho archaickou křižáckou snahu o odstranění nervů a podstaty církve. Od světských médií, které se dovolávají vědeckosti, preciznosti a profesionality se však očekává větší objektivita.

Minulý týden dálkově ovládaná „morální panika“ zasáhla dobře svůj cíl. Hon se soustředil na tu největší kořist, samotného Benedikta XVI., papeže, který provětral vzduch a zavedl řadu opatření za účelem maximální transparentnosti, kooperace s autoritami, a zejména péče o oběti. Byl to papež, který se ve Spojených státech a v Austrálii tváří v tvář setkal s těmi, kteří byli vystaveni oné hrůzné zkušenosti, aby požádal o odpuštění jménem církve, jejímiž zraněnými členy jsou a zasluhují proto přednostní pozornost.

Nařknutí papeže Ratzingera právě na tomto poli by si zasluhovalo pouhé pohrdání, pokud by neodhalovalo něco důležitého o této historické době. Existuje kulturní, politická a mediální moc, která si bez uzardění a rozpaků vzala na mušku Petra. Zajisté to není poprvé, a je vhodné si to pamatovat. Zuřivost a použité zbraně jsou však tentokrát mnohem podlejší než dříve.

Lze si představovat průhledné svědomí, s nímž Benedikt XVI. hledí na tuto záplavu, a z ní vyplývající bolest, která jej provází v této dramatické chvíli, kdy se on sám uvnitř církve stal fyzickým místem, přitahujícím nenávist, jež je iracionální, ale nikoli neznámá, protože už o ní Ježíš mluvil v evangeliu. Možná, že nám s jakousi nadsázkou na minulé středeční audienci, chtěl ukázat, jak míní konat svou službu v této chvíli strachu, pudových reakcí a různých výkyvů.

Učinil tak pohledem do zrcadla jednoho ze svých milovaných učitelů, svatého Bonaventury, když řekl: „vládnout neznamenalo pro svatého Bonaventuru pouze jednat, ale zejména přemýšlet a modlit se. … Jeho důvěrný kontakt s Kristem vždycky provázel jeho práci generálního ministra a proto sepsal také řadu teologicko-mystických děl, která vyjadřují duši jeho vlády, vyjevují jeho úmysl vládnout nejenom skrze příkazy a struktury, ale vést a osvěcovat duše, orientovat ke Kristu.“

Toto rozhodnutí Benedikta XVI. zůstává uprostřed bouře pokorné a pevné.

Z italského internetového deníku Il Sussidiario ze 16.března přeložil Milan Glaser

Perličky z kostelních oznámení  Wink

* Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit toho, co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.

* Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika členů a zchátralost některých starých.

* Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže.

* Kvůli nastalé konfliktní situaci se nekoná původně ohlášené shromáždění za klid a mír.

* Kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách." Kázání zítra: "Jak najít Ježíše."

* Barbora je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s usínáním a prosí, zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání patera Jana.

* Téma kázání dnes: "Co je peklo?" Přijďte dřív a poslechněte si zkoušku našeho sboru.

* Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský útulek.

*Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst... Poplatek zahrnuje stravování.

*Irving Benson a Jessie Carterová byli oddáni 24. října v našem kostele. Tak skončilo jejich přátelství od školních let.

 

ek