Společenství - pravidelná setkání PDF Tisk Email
1. Společenství Naděje Lutopecny       1x za 14 dní, ve středu 18.00 u  Pazderů
2. Modlitební společenství starších žen       1x za 14 dní, ve středu 19.00 u Pazderů
3. Modlitby za uzdravení                      1. pondělí v měsíci v 19.00 Lutopecny, u Pazderů
4. Modlitební společenství Postoupky-Miňůvky  v pondělí v 19.00 v (L) v kapli, v (Z) u pí. Ambruzové
5. Biblické společenství   2. a 4. pondělí v měsíci v 19.30 v Bezměrově nebo na faře (dotaz na telefonu 774328356)
 
CHARAKTERISTIKA
 
1. Společenství Naděje Lutopecny
      Původní společenství pod vedením paní Evy Blešové se začalo scházet zjara roku 1990. Prošlo dvěma duchovními obnovami, kde jsme se setkali s živým Bohem. Ten přinesl do našich životů změnu. Po několika letech se společenství rozdělilo. Vzniklo modlitební společenství, které vedla paní Augustina Navrátilová a společenství Naděje vedla dál Eva Blešová.
     V současné době se schází asi devět věřících žen z farnosti Hradisko, skupinu vede paní Marie Bartíková v domě paní Pazderové starší v Lutopecnách.
     Na setkáních chválíme Boha zpěvem a modlitbou. Učíme se v modlitbách opravdovému rozhovoru s Bohem, prosíme za potřeby našich rodin, farnosti i světa. Rozjímáme nad Biblí - evangelium následující neděle. Obohacujeme jeden druhého o svědectví, co Pán Ježíš dělá v našich životech. Věnujeme také čas tomu, abychom se vzdělávaly, obohacovaly své smýšlení o víře.
     Společenství Naděje je otevřené pro každého, kdo mezi nás přijde, ať už v potřebě modlitby za své těžkosti, nebo obdarovat nás svou přítomností či zkušenostmi.
                                                                                      Marie Bartíková
 
2. Modlitební společenství starších
     Již mnoho let se pravidelně po čtrnácti dnech ve středu večer schází k modlitbám za potřeby farnosti, rodin i světa - modlitba růžence, modlitby podle kancionálu, večerní chvály, žalmy, texty z Písma, četba knihy na pokračování. Dále se schází společeně během novén, týdne modliteb za jednotu křesťanů, denně v říjnu k modlitbě růžence, v květnu na májové pobožnosti u místní kapličky. Jsou k dispozici každému, kdo potřebuje modlitební přímluvu. Kontaktní osobou a vedoucí je paní Augustina Navrátilová z Lutopecen.
 
3. Modlitby za uzdravení 
     Setkává se zde větší skupinka (10 - 20 lidí), od roku svatého Pavla obohacená o přítomnost kněze přinášejícího svátostného Krista v Eucharistii.
     S tématem duchovního uzdravení, fyzických problémů, nemocí i dlouhodobé zátěže jsme trvale konfrontováni a potřebovali jsme mít prostor pro vzdělávání v uvedené oblasti i pro zvláštní modlitby jak za konkrétní jednotlivce, kteří přicházejí, tak za nám dosud skryté příčiny  některých našich nesprávných postojů. 
     Nosnou myšlenky celého setkávání je přivádět zúčastněné k pravdivé chvále a vnitřnímu díkuvzdání, učit se přijímat obtížné věci ne jako nutnost, ale jako darovanou cestu k růstu a osobnímu obohacení.Často je potřeba, aby se členové modlili delší čas za někoho, kdo se teprve učí vidět a přijímat ve svém životě Boží vůli. Modlitby mají vést k rozvázání vnitřních pout a osvobození.  Z takových setkávání vyrostly akce jako pouť do Zlatých hor za nenarozené děti, vloni na podzim duchovní obnova s P. S. Beníčkem za uzdravení rodových kořenů, svatodušní vigílie ve spolupráci všech společenství aj.Modlíme se také za konkrétní nemocné, před vážnými zdravotními vyšetřeními, operacemi a pod. Kontakt Eva Blešová.
 
4. Modlitební společenství Postoupky-Miňůvky
     Už patnáct let se schází vytrvalá skupinka k modlitbám a duchovnímu povzbuzení -  v létě každý týden v pondělí v nové kapli, v zimě po čtrnácti dnech v bytě  u nejstaršího člena. Kromě modlitby růžence a dalších známějších modliteb podle úmyslu, často zpívají podle kancionálu a věnují se četbě duchovní literatury - beletrie, příběhů na pokračování. Kontakt je přes paní Marii Ambruzovou.
 
5. Biblické společenství
     Původní společenství manželů využilo nabídky roku svatého Pavla a spolu s dalšími farníky se pustilo do pravidelného čtení Bible. Protože většina knih má kolem třiceti kapitol, je možné se po týdnu společeně věnovat sedmi přečteným. Ve vedení a přípravě výkladu se účastníci střídají. Setkání, které trvá asi dvě hodiny, začíná zpívanými chválami a modlitbou, zakončeno bývá krátkými přímluvami často inspirovanými diskuzí nad probíraným textem. Záměrem takovýchto setkání bylo jednak prohloubení studia Bible za pomoci různých výkladů a slovníků, ale také umění nacházet souvislosti mezi starozákonním textem a konkrétními situacemi současného života. Jedním z cílů je i naučit se vyjadřovat své myšlenky a komentáře a nechat se při tom vést Božím slovem. Stanoviště není pevné, rodiny se střídají v nabídce přístřeší. Kontakt je přes rodinu Blešovou z Bezměrova.